Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Hizentra 200 mg/ml injeksjonsvæske til subkutan bruk, oppløsning

immunglobulin, normalt (humant) (immunoglobulinum humanum normale) (SCIg = Subcutaneous Immunoglobulin)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller helsepersonell hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt helsepersonell dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Hizentra er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Hizentra
 3. Hvordan du bruker Hizentra
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Hizentra
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Hizentra er, og hva det brukes motHva Hizentra er
Hizentra tilhører legemiddelgruppen som kalles humane normale immunglobuliner. Immunglobuliner er også kjent som antistoffer og er blodproteiner som hjelper kroppen med å bekjempe infeksjoner.
Hvordan Hizentra virker
Hizentra inneholder immunglobuliner som er fremstilt av blod fra friske personer. Immunglobuliner produseres av menneskekroppens immunsystem. De hjelper kroppen med å motkjempe infeksjoner forårsaket av bakterier og virus eller vedlikeholde balansen i immunsystemet (kjent som immunmodulering). Legemidlet virker på akkurat samme måte som immunglobuliner som finnes naturlig i blodet.
Hva Hizentra brukes mot
Substitusjonsterapi
Hizentra brukes for å heve unormalt lave immunglobulinnivåer i blodet til normale nivåer (substitusjonsbehandling). Legemidlet brukes hos voksne og barn (0-18 år) i følgende situasjoner:
1. Behandling av pasienter som er født med redusert eller manglende evne til å produsere immunglobuliner (primær immunsvikt). Dette inkluderer forhold som:
 • lave nivåer av immunglobuliner (hypogammaglobulinemi) eller fravær av immunglobuliner (agammaglobulinemi) i blodet
 • kombinasjon av lave nivåer av immunglobuliner, hyppige infeksjoner og manglende evne til å produsere tilstrekkelige nivåer av antistoffer etter vaksinasjon (vanlig variabel immunsvikt)
 • kombinasjon av lavt nivå eller fravær av immunglobuliner og fraværende eller ikke- fungerende immunceller (alvorlig kombinert immunsvikt)
 • mangel på visse subklasser av immunglobulin G, som forårsaker tilbakevendende infeksjoner.
2. Behandling av lave immunglobulinnivåer og tilbakevendende bakterielle infeksjoner hos pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL), en spesiell type blodkreft, der forebyggende antibiotikabehandling ikke har fungert eller ikke kan brukes (er kontraindisert) .
3. Behandling av lave immunglobulinnivåer og tilbakevendende bakterielle infeksjoner hos pasienter med multippelt myelom (MM), en annen type blodkreft.
4. Behandling av lave immunglobulinnivåer hos pasienter før og etter allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon (HSCT).
Immunmodulerende terapi hos CIDP-pasienter
Hizentra er også brukt hos pasienter med kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropati (CIDP), en type av autoimmun sykdom. CIDP er kjennetegnet av kronisk betennelse i de perifere nervene, som forårsaker muskelsvakhet og/eller nummenhet hovedsakelig i ben og armer. Det tenkes at kroppens forsvarsangrep fremhever en slik betennelse, og immunglobulinene tilstede i Hizentra hjelper med å beskytte nervene fra å bli angrepet (immunmodulerende terapi).
 
2. Hva du må vite før du bruker Hizentra
Hizentra skal IKKE infuseres:
 • hvis du er allergisk overfor humane immunglobuliner, polysorbat 80 eller L-prolin.
  • Fortell det til legen eller helsepersonellet før behandlingen starter hvis du tidligere har opplevd intoleranse overfor en av disse komponentene.
 • dersom du lider av hyperprolinemi (en genetisk sykdom som fører til høyt nivå av aminosyren prolin i blodet).
 • inn i en blodåre.
Advarsler og forsiktighetsregler
 • Snakk med lege eller helsepersonell før du bruker Hizentra
Du kan være allergisk (overfølsom) overfor immunglobuliner uten å vite det. Virkelig allergiske reaksjoner er imidlertid sjeldne. De kan forekomme selv om du tidligere har fått humane immunglobuliner og tålt det godt. Det kan skje, spesielt hvis du ikke har nok av immunglobulin type A (IgA) i blodet (IgA-svikt).
 • Fortell det til legen eller helsepersonellet før behandling hvis du har mangel på immunglobulin type A (IgA). Hizentra inneholder restmengder av IgA, som kan føre til en allergisk reaksjon.
  I disse sjeldne tilfellene kan allergiske reaksjoner forekomme, for eksempel et plutselig fall i blodtrykk (se også pkt. 4. “Mulige bivirkninger”).
 • Hvis du merker slike reaksjoner under Hizentra-infusjonen, stopp infusjonen og ta kontakt med lege din eller oppsøk nærmeste sykehus umiddelbart
 • Fortell legen din hvis du har en historie med hjerte- eller blodkarsykdom eller blodpropp, har tykt blod, eller har vært immobil i en periode. Disse faktorene kan øke risikoen din for å få en blodpropp etter bruk av Hizentra. Fortell også legen hvilke legemidler du bruker, siden noen legemidler, for eksempel de som inneholder hormonet østrogen (for eksempel p-piller), kan øke risikoen for å utvikle en blodpropp. Kontakt lege øyeblikkelig hvis du opplever tegn og symptomer som kortpustethet, brystsmerter, smerter og opphovning i armer og ben, svakhet eller nummenhet på én side av kroppen etter bruk av Hizentra.
 • Kontakt legen din hvis du opplever følgende tegn og symptomer: Kraftig hodepine, stivhet i nakken, søvnighet, feber, lysfølsomhet, kvalme og oppkast etter bruk av Hizentra. Legen vil avgjøre om flere tester er nødvendig og om bruken av Hizentra skal fortsette.
Helsepersonellet vil unngå potensielle komplikasjoner ved å påse at:
 • du ikke er overfølsom overfor humant normalt immunglobulin.
  Legemidlet må injiseres langsomt til å begynne med. Anbefalt injeksjonshastighet må følges nøye (se pkt. 3. ”Hvordan du bruker Hizentra”).
 • du overvåkes nøye med hensyn til alle symptomer, gjennom hele infusjonsperioden, særlig hvis:
  • du får humant normalt immunglobulin for første gang
  • du har byttet fra et annet legemiddel
  • det har vært et langt opphold siden forrige infusjon.
 • I slike tilfeller bør du overvåkes nøye under den første infusjonen og i en time etterpå. Alle andre pasienter bør observeres i minst 20 minutter etter hver infusjon.
Annen viktig informasjon om Hizentra
Blodprøver
Når du har fått Hizentra, kan resultatene av enkelte blodprøver (serologiske tester) være påvirket i en viss tid.
 • Fortell legen din om behandlingen med Hizentra før det tas noen blodprøve.
Informasjon om hva Hizentra er laget av
Hizentra er laget av humant blodplasma (dette er væskedelen av blodet). Når det fremstilles legemidler av humant blod eller plasma, brukes det forskjellige metoder for å forhindre at smitte overføres til pasientene. Disse omfatter:
 • nøye utvalg av blod- og plasmagivere, slik at risiko for infeksjoner utelukkes, og
 • hver enkelt donasjon og alt innsamlet plasma testes med henblikk på virus/infeksjoner. Produsenter av slike legemidler vil også legge inn trinn i behandlingsprosessen av blod eller plasma som deaktiverer eller fjerner virus. Til tross for disse tiltakene, kan ikke muligheten for overføring av infeksjon utelukkes helt når legemidler som er laget av humant blod eller plasma gis. Dette gjelder også alle ukjente eller nye virus eller andre typer infeksjoner.
Metodene som brukes, anses å være effektive mot kappekledde virus, som humant immunsviktvirus (HIV, AIDS-viruset), hepatitt B-virus og hepatitt C-virus (leverbetennelse) og for ikke-kappekledde hepatitt A-virus og parvovirus B19.
 • Det anbefales sterkt at hver gang du får en dose Hizentra, noteres navn og batchnummer (Lot) på legemidlet, for å føre en oversikt over de benyttede batchene (se pkt. 3 "Hvordan du bruker Hizentra").
Andre legemidler og Hizentra
 • Snakk med lege eller helsepersonell dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
 • Du må ikke blande andre legemidler med Hizentra.
 • Gi beskjed til vaksinasjonslegen før du får en vaksine om din behandling med Hizentra.
  Hizentra kan svekke virkningen av levende virusvaksiner f.eks. mot meslinger, røde hunder, kusma og brennkopper. Etter at du har fått dette legemidlet, må du kanskje vente i opptil 3 måneder før du kan få en levende svekket vaksine. Når det gjelder meslingvaksine, kan den nedsatte effekten vedvare i opptil 1 år.
Graviditet, amming og fertilitet
 • Snakk med lege eller helsepersonell før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Legen vil avgjøre om du kan få Hizentra under graviditeten eller når du ammer.
Ingen kliniske studier er utført med Hizentra hos gravide kvinner. Legemidler som inneholder immunglobuliner er imidlertid brukt av gravide eller ammende kvinner i årevis, uten at det er observert noen skadelig effekt på graviditetsforløpet eller barnet.
Hvis du ammer og får Hizentra, kan immunglobuliner i legemidlet også forekomme i morsmelken. Derfor kan barnet være beskyttet mot visse infeksjoner.
Kjøring og bruk av maskiner
Pasienter kan oppleve bivirkninger, som svimmelhet eller kvalme, under behandling med Hizentra som kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Om dette skjer, skal du ikke kjøre bil eller bruke maskiner fram til disse bivirkningene har forsvunnet.
Hizentra inneholder prolin
Du må ikke ta Hizentra hvis du lider av hyperprolinemi. (Se også pkt. 2 ”Hva du må vite før du bruker Hizentra”). Fortell legen om det før behandlingen.
 
3. Hvordan du bruker Hizentra
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege hvis du er usikker.
Dosering
Legen vil beregne riktig dose avhengig av vekten din og din respons på behandlingen. Dosen eller doseringsintervall skal ikke endres uten at du rådfører deg med legen din. Hvis du mener at du bør ta Hizentra mer eller mindre hyppig, snakk med legen din. Hvis du tror at du har glemt en dose, snakk med legen din så snart som mulig.
Substitusjonsterapi
Legen vil bestemme om du i begynnelsen trenger en startdose (for voksne og barn) på minst 1 til 2,5 ml/kg kroppsvekt fordelt over flere dager. Deretter kan vedlikeholdsdoser bli gitt med jevne mellomrom, fra daglig til én gang annenhver uke, for å oppnå en samlet månedlig dose på ca. 2 til 4 ml/kg kroppsvekt. Legen din kan justere dosen basert på responsen på behandlingen.
Immunmodulerende terapi
Legen din vil starte behandlingen med Hizentra 1 uke etter din siste intravenøse immunglobulininfusjon. Du vil få en ukentlig dose på 1,0 til 2,0 ml/kg kroppsvekt gitt under huden (subkutant). Det er legen din som bestemmer din ukentlige Hizentra-dose. Den ukentlige vedlikeholdsdosen kan deles opp i mindre doser og gis så ofte som nødvendig i løpet av uken. Ved dosering annenhver uke, kommer legen din til å doble den ukentlige Hizentra-dosen. Helsepersonellet på sykehuset kan justere dosen basert på din respons på behandlingen.
Administrasjonsmåte og administrasjonsvei
I tilfelle hjemmebehandling skal denne startes av helsepersonell som har erfaring med behandling av immunsvikt/CIDP med SCIg og med veiledning av pasienter i hjemmebehandling.
Du vil bli instruert i:
 • aseptiske infusjonsteknikker
 • føringen av en behandlingsdagbok og
 • tiltak som skal iverksettes ved alvorlige bivirkninger.
Infusjonssted(er)
 • Hizentra skal kun gis under huden.
 • Du kan infusere Hizentra for eksempel på buken, låret, overarmen og hoften. Hvis store doser skal gis (> 50 ml), prøv å dele opp infusjonen på flere steder.
 • Du kan bruke et ubegrenset antall infusjonssteder samtidig. Det bør være en avstand på minst 5 cm mellom infusjonsstedene.
 • Dersom du vil bruke en utstyrsassistert infusjonsteknikk (f.eks. pumpeassistert infusjon), kan du bruke flere infusjonsutstyr samtidig.
 • Dersom du vil gjøre infusjonen ved å bruke manuelt trykk og sprøyte , kan du bare bruke ett infusjonssted per sprøyte. Hvis du har behov for å bruke en ekstra Hizentra-sprøyte, må du bruke en ny, steril injeksjonsnål og bytte infusjonssted.
 • Du kan variere volumet av legemidlet som du infuserer i ett enkelt sted.
Infusjonshastighet(er)
Legen din vil velge riktig infusjonsteknikk og infusjonshastighet for deg basert på din individuelle dose, doseringshyppighet og legemiddeltoleranse.
Utstyrsassistert infusjon:
Anbefalt første infusjonshastighet er opptil 20 ml/time/infusjonssted. Hvis infusjonshastigheten tolereres godt, kan den økes gradvis til 35 ml/time/infusjonssted for de to påfølgende infusjonene. Deretter kan infusjonshastigheten økes ytterligere i henhold til din toleranse.
Infusjon med manuelt trykk:
Den anbefalte hastigheten for første infusjon er opp til 0,5 ml/minutt/sted (30 ml/time/sted). Ved god toleranse kan du øke infusjonshastigheten opp til 2,0 ml/minutt/sted (120 ml/time/sted) for påfølgende infusjoner. Deretter kan infusjonshastigheten økes ytterligere basert på din toleranse.
Informasjon om bruk

Følg instruksene under og bruk aseptisk teknikk for å administrere Hizentra.

1

Rengjør en overflate
Rengjør et bord eller en annen overflate grundig ved hjelp av en desinfiserende spritserviett.

2

Sett sammen delene
Legg Hizentra og annet tilbehør og utstyr som er nødvendig for utføre infusjonen på en rengjort,
overflate.

3

Vask og tørk hendene grundig

4

Kontroller hetteglassene
Inspiser Hizentra visuelt for å kontrollere om det er partikler i oppløsningen eller om den er misfarget. Kontroller også utløpsdatoen før du administrerer Hizentra. Ikke bruk oppløsninger som er uklare eller inneholder partikler. Ikke bruk oppløsninger som har vært frosset. Ved administrering skal oppløsningen holde romtemperatur eller kroppstemperatur. Når et hetteglass er åpnet, må oppløsningen brukes umiddelbart.

5

Tilbered Hizentra for infusjon
Rengjør proppen på hetteglasset – Fjern den beskyttende hetten fra hetteglasset for å eksponere den midtre delen av gummiproppen. Rengjør proppen med en spritserviett eller desinfiserende middel og la tørke.
Overfør Hizentra til sprøyten for infusjon – Fest overføringsutstyr eller en nål til en steril sprøyte ved å bruke aseptisk teknikk. Dersom du bruker overføringsutstyr (ventilert spike), følg instruksjonene fra utstyrsleverandøren. Hvis du bruker en nål, trekk stempelet tilbake for å trekke luft inn i sprøyten tilsvarende den mengden Hizentra som skal trekkes opp. Før deretter nålen inn i midten av hetteglassets propp, og for å unngå skum, injiser luft inn i hetteglassets luftrom (ikke i væsken). Trekk til slutt opp ønsket mengde av Hizentra. Hvis du bruker flere hetteglass for å oppnå ønsket dose, gjentas dette trinnet.
Mangler tekstalternativ for bilde

6

Klargjør slangesett
Fest administrasjonsslangen eller nålesettet til sprøyten. Klargjør slangen slik at det ikke er luft igjen i den (priming).

7

Klargjør infusjonssted(er)
Velg infusjonssted(er) – Antall og plassering av infusjonssteder avhenger av hvor stor den totale dosen er. Det bør være en avstand på minst 5 cm mellom hvert infusjonssted.
Du kan bruke et ubegrenset antall infusjonssteder samtidig.
Mangler tekstalternativ for bilde
Rengjør infusjonsstedet(ene) ved å bruke et desinfiserende middel. La hvert infusjonssted tørke før du går videre.

8

Før inn nålen
Ta tak i huden mellom 2 fingre og før nålen inn i det subkutane vevet.
Mangler tekstalternativ for bilde
Fest nålen til huden – Bruk, om nødvendig, gasbind og tape eller gjennomsiktig bandasje for å holde nålen på plass.

9

Infunder Hizentra
Start infusjon.
Hvis du bruker en infusjonspumpe, følg produsentens instruksjoner.

10

Registrer infusjonen
Registrer følgende data i behandlingsdagboken din:
 • dato for administreringen,
 • batchnummer på legemidlet, og
 • infusert volum, infusjonshastighet, antall og plassering av infusjonssteder.

11

Rydd opp
Kast alt av ubrukt legemiddel og alt brukt administreringstilbehør og utstyr i henhold til lokale krav.

Spør lege eller helsepersonell dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
Dersom du tar for mye av Hizentra
Snakk med legen så snart som mulig hvis du tror du har fått for mye Hizentra.
Dersom du har glemt å ta Hizentra
Snakk med legen så snart som mulig hvis du tror du har hoppet over en dose.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
 • I enkelte tilfeller kan du være allergisk (overfølsom) overfor immunglobuliner, og allergiske reaksjoner som plutselig blodtrykksfall eller sjokk kan forekomme (f.eks. kan du føle deg ør, svimmel, svak mens du står oppreist, kald på hender og føtter, få uvanlig hjerterytme eller smerter i brystet eller uklart syn).
 • I enkelte tilfeller kan du oppleve smerter og/eller hevelse på en arm eller ben med varme på det berørte området, misfarging av en arm eller ben, uforklarlige andpustenhet, brystsmerter eller ubehag som forverres ved dyp pusting, uforklarlig rask puls, nummenhet eller svakhet på en side av kroppen, plutselig forvirring, eller vanskeligheter med å prate eller å forstå. Dette kan være tegn på en blodpropp.
 • I enkelte tilfeller kan du få sterk hodepine med kvalme, oppkast, stiv nakke, feber, og lysømfintlighet, som kan være tegn på AMS (aseptisk meningittsyndrom). Dette er en midlertidig, ikke-smittsom betennelse i membranene som omringer hjernen og ryggmargen som kan gå tilbake.
Hvis du merker slike tegn under Hizentra-infusjonen, stopp infusjonen og ta kontakt med nærmeste sykehus umiddelbart.
Se også pkt. 2 i dette pakningsvedlegget om risikoen for allergiske reaksjoner, blodpropper og AMS.
Bivirkningene observert i kontrollerte kliniske studier er presentert i rekkefølge med avtagende frekvens. Bivirkninger rapportert etter markedsføringstillatelse tilhører kategorien bivirkninger med ikke kjent frekvens:
Følgende bivirkninger er svært vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 10 pasienter):
 • Hodepine
 • Utslett
 • Reaksjoner på infusjonsstedet
Følgende bivirkninger er vanlige (forekommer hos inntil 1 av 10 pasienter):
 • Svimmelhet
 • Migrene
 • Høyt blodtrykk (hypertensjon)
 • Diaré
 • Magesmerter
 • Sykdomsfølelse (kvalme)
 • Oppkast
 • Kløe (pruritus)
 • Elveblest (urticaria)
 • Smerter i muskler og skjelett
 • Leddsmerter (artralgi)
 • Feber
 • Tretthet (utmattelse/fatigue), inkludert generell følelse av ubehag (malaise)
 • Brystsmerter
 • Influensalignende symptomer
 • Smerter
Følgende bivirkninger er mindre vanlige (forekommer hos intill 1 av 100 pasienter):
 • Overfølsomhet
 • Ufrivillig skjelvinger i en eller flere kroppsdeler (tremor, inkludert psykomotorisk hyperaktivitet)
 • Raske hjerteslag (takykardi)
 • Sprutrødme
 • Muskelkramper
 • Muskelsvakhet
 • Frysninger, inkludert lav kroppstemperatur
 • Unormale resultater av blodtester som kan indikere nedsatt lever- og nyrefunksjon
  I enkelte tilfeller, kan sykelige sår (ulcus) på infusjonsstedet eller brennende følelse oppstå. Du kan redusere forekomsten av mulige bivirkninger om du infuserer Hizentra sakte.
Slike bivirkninger kan forekomme selv om du tidligere har fått humant immunglobulin og har tålt det godt.
Se også avsnitt 2 "Hva du må vite før du bruker Hizentra" for mer informasjon om forhold som øker risikoen for bivirkninger.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Hizentra
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på ytterkartongen og etiketten på hetteglasset etter EXP.
 • Siden oppløsningen ikke inneholder konserveringsmidler, skal den brukes/administreres så snart som mulig etter at hetteglasset er åpnet.
 • Oppbevares ved høyst 25ºC.
 • Skal ikke fryses.
 • Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Hizentra
 • Virkestoff er normalt humant immunglobulin. Én ml inneholder 200 mg normalt immunglobulin, der minst 98 % er immunglobulin type G (IgG).
  Den omtrentlige prosenten av IgG-subklasser er som følger:
  IgG1 69 %
  IgG2 26 %
  IgG3 3 %
  IgG4 2 %
  Dette legemidlet inneholder spormengder av IgA (ikke mer enn 50 mikrogram/ml). Hizentra er nærmest fritt for natrium.
 • Andre innholdsstoffer (hjelpestoffer) er L-prolin, polysorbat 80 og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Hizentra ser ut og innholdet i pakningen
Hizentra er en injeksjonsvæske til subkutan bruk, oppløsning (200 mg/ml). Fargen kan variere fra svakt gul til lysebrun.
Hizentra fås i hetteglass á 5, 10, 20 eller 50 ml. Hizentra fås også i ferdigfylte sprøyter med 5 og 10 ml.
Pakningsstørrelser
1, 10 eller 20 hetteglass per pakning
Hizentra fås også i pakninger med 1 eller 10 ferdigfylte sprøyter.
Merk at desinfiserende spritservietter, nåler og annet tilbehør og utstyr ikke følger med i pakningen.
Ikke alle pakningsstørrelsene vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerCSL Behring GmbH
Emil-von-Behring-Strasse 76 D-35041 Marburg
Tyskland
Ta kontakt med den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere opplysninger om dette legemidlet :
Norge
CSL Behring AB
Tlf: +46 8 544 966 70
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 12.12.2019
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/ og på nettstedet til www.felleskatalogen.no.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agammaglobulinemi: Mangel på gammaglobulin; en gruppe blodproteiner der noen typer (immunglobuliner) er en del av kroppens immunforsvar.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

brennkopper (impetigo): Bakterieinfeksjon som skyldes stafylokokker eller hemolytiske streptokokker. Typiske symptomer er små blemmer som sprekker og dekkes av en gulaktig skorpe. Sees oftest i ansiktet, særlig rundt nese og munn, og på armer/ben.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

hepatitt a (hepatitt a-virusinfeksjon, hav-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt A-virus (HAV). HAV smittter oftest via urent drikkevann.

hepatitt b (hepatitt b-virusinfeksjon, hbv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

humant immunsviktvirus (hiv): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kll (kronisk lymfatisk leukemi): (KLL: kronisk lymfatisk leukemi) KLL er en form for blodkreft. Sykdommen er mindre alvorlig enn de akutte leukemiene, og behandlingen startes ikke før det oppstår symptomer. De vanligste symptomene er anemi/blodmangel (med tretthet og økt infeksjonstendens), forstørret milt og hovne lymfeknuter. Behandlingen består av kjemoterapi, kortison og noen ganger fjerning av milten.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

meslinger (morbilli): Barnesykdom som skyldes infeksjon med morbilli-virus. I dag er de fleste vaksinert med MMR-vaksine, og meslinger er derfor en sjelden sykdom i Norge.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

multippelt myelom (myelomatose, benmargskreft, plasmacellemyelom): Kreft som kjennetegnes ved ukontrollert deling av plasmaceller i benmargen. Plasmacellene fortrenger plassen til andre celler i benmargen.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

røde hunder (rubella): Røde hunder

stamcelletransplantasjon: Overføring av stamceller fra et individ til et annet eller overføring fra individet til seg selv (f.eks. ved blodkreft kan stamceller tas fra pasienten før kjemoterapi og settes inn igjen etter at kjemoterapien er ferdig).

subkutan (s.c., subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

Hizentra - hjemmeadministrering for voksne