Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Heminevrin 300 mg myke kapsler

klometiazoldisylat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Heminevrin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Heminevrin
 3. Hvordan du bruker Heminevrin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Heminevrin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Heminevrin er og hva det brukes mot
Klometiazol har beroligende, søvndyssende og krampestillende effekt.
Det brukes mot abstinenssymptomer ved alkoholavhengighet, søvnforstyrrelser hos eldre, spesielt med nattlig uro. Forvirringstilstander med opphisselse og uro hos eldre. Det brukes også ved epileptiske anfall (status epileptikus).
 
2. Hva du må vite før du bruker Heminevrin
Bruk ikke Heminevrin dersom:
 • du er allergisk overfor klometiazol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • du har akutt redusert lungefunksjon
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Heminevrin. Vis forsiktighet ved bruk av Heminevrin dersom du
 • ofte har pustevansker eller lider av søvnapné syndrom (korte episoder med pustestans under
 • søvn)
 • bruker legemidler for depresjon
 • har nedsatt lever- eller nyrefunksjon
 • har hjerteproblemer
Det er fare for tilvenning og avhengighet ved bruk av Heminevrin. Bør derfor brukes i korte tidsrom.
Barn og ungdom
Heminevrin bør ikke brukes til barn og ungdom under 18 år.
Andre legemidler og Heminevrin
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler. Gi legen din beskjed før du begynner å bruke Heminevrin hvis du tar disse legemidlene:
 • cimetidin (brukes ved mavesår og halsbrann/sure oppstøt)
 • klorzoxazon (muskelrelakserande legemiddel)
 • karbamazepin (legemiddel mot epilepsi)
 • propranolol (legemiddel mot høyt blodtrykk)
Inntak av Heminevrin sammen med alkohol
Alkohol bør unngås når du bruker preparatet. Hvis legemidlet gis til deg som hjelp med alkoholproblemer, må du gi beskjed til legen din om du nylig har nytt alkohol.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er begrenset erfaring med bruk av Heminevrin under graviditet. Det er mulig at fosteret kan påvirkes. Snakk derfor med lege før du bruker Heminevrin under graviditet.
Det er mulig at barn som ammes påvirkes. Snakk derfor med lege før du bruker Heminevrin dersom du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Heminevrin har stor påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Derfor må man unngå å kjøre bil og betjene maskiner når man får behandling.
Heminevrin inneholder sorbitol
En Heminevrin-kapsel inneholder 7 mg sorbitol.
 
3. Hvordan du bruker Heminevrin
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
De myke kapslene skal svelges hele med tilstrekkelig mengde vann og må ikke tygges eller deles.
Dersom du tar for mye av Heminevrin
Overdosering kan føre til bevisstløshet og koma. Kontakt sykehus eller legevakt øyeblikkelig dersom du har fått i deg for mye av Heminevrin.
Dersom du har glemt å ta Heminevrin
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Heminevrin
Snakk med lege dersom du ønsker å avslutte behandling med Heminevrin. Heminevrin-dosen bør reduseres gradvis over flere dager i tråd med legens instruksjoner.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom du opplever følgende symptomer, kontakt lege umiddelbart:
Pustebesvær, hevelser i ansikt eller svelg, hudutslett (anafylaktisk reaksjon).
Dette er en sjelden bivirkning som kan forekommer hos færre enn 1 av 1000 personer
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
prikkende følelse i nesen og nesetetthet, irritasjon i øyne (kan avta eller forsvinne ved fortsatt behandling)
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • hodepine
 • fordøyelses besvær/plager fra øvre del av magen, magesmerter, kvalme eller brekninger, diaré
 • økt slimproduksjon i svelg og luftrør
 • betennelse i nesen
 • økning av leverenzymer
 • utslett, kløe eller elveblest
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
 • alvorlig allergisk reaksjon (anafylaktisk reaksjon)
 • lavt blodtrykk
 • hudreaksjon (væskefylte blemmer)
 • gulfarging av huden (gulsott) og leverbetennelse (hepatitt)
Ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • anafylaktisk sjokk, ansiktsødem (hevelser i ansikt)
 • legemiddelavhengighet og abstinenssymptomer som kramper, skjelvinger og organisk psykose
 • prikking, nummenhet eller brennende følelse i huden
 • føle seg svært søvnig
 • hjertestans og pusteproblemer, spesielt etter høye doser med Heminevrin og i kombinasjon med andre legemidler som hemmer sentralnervesystemet
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Heminevrin
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten/esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Heminevrin
 • Virkestoff er klometiazol. Hver kapsel inneholder 192 mg klometiazol tilsvarende 300 mg klometiazoldisylat.
 • Andre hjelpestoffer er mellomkjedede triglycerider, gelatin, glyserol, karion 83 (sorbitol, mannitol, oligosakkarider). Fargestoffer: Titandioksid (E 171) og brun jernoksid (E 172).
Hvordan Heminevrin ser ut og innholdet i pakningen
Kapslene er myke og har en grå/brun farge. Fås i flasker av glass à 25 kapsler.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH, Ziegelhof 24, 17489 Greifswald, Tyskland
Tilvirker
CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH, Ziegelhof 23-24, 17489 Greifswald, Tyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen
Propharma Group Sweden AB Fleminggatan 18
SE-112 26 Stockholm Sverige
Tel. +46 8-21 54 45
Fax. +46 8-21 54 46
E-Mail: pharmacovigilance.SE@propharmagroup.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 15.06.2020

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.