Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Glyxambi 10 mg/5 mg filmdrasjerte tabletter

Glyxambi 25 mg/5 mg filmdrasjerte tabletter

empagliflozin/linagliptin

  Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 for informasjon om hvordan du melder bivirkninger.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Glyxambi er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Glyxambi
 3. Hvordan du bruker Glyxambi
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Glyxambi
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Glyxambi er og hva det brukes mot
Glyxambi er et antidiabetisk legemiddel som inneholder to virkestoffer kalt empagliflozin og linagliptin:
 • Empagliflozin virker ved å blokkere et protein i nyrene kalt natriumglukose kotransportør 2 (SGLT2). SGLT2 hindrer at glukose skilles ut i urinen ved å absorbere glukose tilbake inn i blodstrømmen når blodet filtreres i nyrene. Ved å blokkere dette proteinet sørger dette legemidlet for at glukose (blodsukker), natrium (salt) og vann fjernes gjennom urinen. Glukosenivået i blodet ditt, som er for høyt på grunn av din diabetes type 2, blir dermed redusert.
 • Linagliptin virker på en annen måte, ved å gjøre det mulig for bukspyttkjertelen å produsere mer insulin for å senke glukosenivået i blodet. Det gjør dette ved å blokkere et protein kalt DPP‑4.
Glyxambi brukes i tillegg til metformin og/eller sulfonylurea (SU) for å behandle diabetes type 2 hos voksne pasienter med diabetes som ikke kan kontrolleres med metformin og/eller sulfonylurea i kombinasjon med empagliflozin, eller ved behandling med metformin og/eller sulfonylurea i kombinasjon med linagliptin.
Glyxambi kan også brukes som et alternativ til å ta både empagliflozin og linagliptin som enkelttabletter. Du må i så fall ikke fortsette å ta noen av tablettene separat, hvis du tar dette legemidlet.
Det er viktig at du fortsetter med dietten og den fysiske aktiviteten slik som lege, apotek eller sykepleier har anbefalt deg.
Hva er diabetes type 2?
Diabetes type 2 er en tilstand som både kan være arvelig og kan være relatert til livsstil. Hvis du har diabetes type 2, er det ikke sikkert at bukspyttkjertelen din lager nok insulin til å kontrollere glukosenivået i blodet ditt, og kroppen din klarer ikke å bruke sitt eget insulin effektivt. Dette fører til høyt sukkernivå i blodet ditt, noe som kan føre til medisinske problemer som hjertesykdom, nyresykdom, blindhet og dårlig sirkulasjon i bena.
 
2. Hva du må vite før du bruker Glyxambi
Bruk ikke Glyxambi:
 • dersom du er allergisk overfor empagliflozin, linagliptin, noen andre SGLT2‑hemmere (f.eks. dapagliflozin, kanagliflozin), noen andre DPP‑4‑hemmere (f.eks. sitagliptin, vildagliptin), eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker dette legemidlet og under behandling:
 • om hva du kan gjøre for å hindre dehydrering.
 • dersom du har diabetes type 1 (kroppen din produserer ikke noe insulin). Glyxambi skal ikke brukes til å behandle diabetes type 1.
 • dersom du opplever raskt vekttap, kvalme eller oppkast, magesmerter, overdreven tørste, rask og dyp pust, forvirring, unormal søvnighet eller tretthet (utmattelse), søtlig lukt fra pusten, en søt eller metallisk smak i munnen eller unormal lukt fra urinen eller svetten din. Du må umiddelbart kontakte lege eller nærmeste sykehus ettersom disse symptomene kan være et tegn på diabetisk ketoacidose – en tilstand du kan få ved diabetes på grunn av forhøyede nivåer av ketonlegemer i urinen eller blodet ditt, noe som påvises i tester. Risikoen for å utvikle diabetisk ketoacidose kan være forhøyet ved langvarig faste, høyt alkoholinntak, dehydrering eller brå reduksjon i insulindosen eller etter større operasjoner eller alvorlig sykdom som øker insulinbehovet ditt.
 • dersom du bruker andre antidiabetiske legemidler kjent som sulfonylurea (f.eks. glimepirid, glipizid) og/eller insulin. Det kan hende legen din ønsker å redusere dosen av disse legemidlene når du tar det sammen med Glyxambi for å unngå at blodsukkeret ditt blir for lavt (hypoglykemi).
 • dersom du har eller har hatt en sykdom i bukspyttkjertelen.
 • dersom du har alvorlige nyreproblemer. Det kan hende legen din ber deg prøve et annet legemiddel.
 • dersom du er 75 år eller eldre, siden/ettersom økt vannlating på grunn av legemidlet kan påvirke væskebalansen i kroppen din og øke faren for dehydrering. Se avsnitt 4 for mulige tegn på dehydrering.
 • dersom du er 75 år eller eldre, ettersom det ikke er anbefalt å begynne med dette legemidlet dersom du er eldre en 75 år.
Kontakt legen din dersom du opplever noe av det følgende ved behandling med Glyxambi:
 • dersom du får symptomer på akutt betennelse i bukspyttkjertelen, som vedvarende, sterke magesmerter. Mulige kjennetegn er beskrevet i avsnitt 4, «Mulige bivirkninger». Det kan være nødvendig for legen din å endre behandlingen.
 • dersom du kaster opp, har diaré eller feber, eller hvis du ikke er i stand til å spise eller drikke. Dette kan forårsake dehydrering. Det kan hende legen din ber deg slutte med Glyxambi til du blir bedre for å forhindre for stort væsketap.
 • dersom du har en alvorlig infeksjon i nyrene eller urinveiene med feber. Det kan hende legen din ber deg slutte med Glyxambi til du blir bedre.
 • dersom du opplever blemmedannelse i huden kan dette være et tegn på en tilstand som kalles bulløs pemfigoid. Det kan hende legen din ber deg slutte med Glyxambi.
Kontakt legen din umiddelbart dersom du får en kombinasjon av symptomer på smerte, ømhet, rødhet, eller hevelse i underlivet eller i området mellom kjønnsorganet og endetarmsåpningen, sammen med feber eller generell sykdomsfølelse. Disse symptomene kan være et tegn på en veldig sjelden, men alvorlig eller til og med livstruende infeksjon som kalles nekrotiserende fasciitt i perineum eller Fourniers gangren som ødelegger vevet under huden og må behandles umiddelbart.
Fotpleie
Som for alle diabetespasienter er det viktig at du undersøker føttene dine regelmessig og følger alle rådene om fotpleie som du har fått av helsepersonell.
Nyrefunksjon
Legen din vil undersøke hvor godt nyrene dine virker før du begynner behandlingen med Glyxambi og regelmessig under behandlingen.
Uringlukose
På grunn av virkemåten til dette legemidlet vil urinen din teste positivt for sukker mens du tar dette legemidlet.
Barn og ungdom
Dette legemidlet er ikke anbefalt til barn og ungdom under 18 år, fordi det ikke har vært undersøkt hos disse pasientene.
Andre legemidler og Glyxambi
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Det er særlig viktig at du informerer legen din dersom du bruker noen av de følgende legemidlene:
 • andre antidiabetiske legemidler, slik som insulin eller en sulfonylurea. Det kan hende legen din vil redusere dosen av de andre legemidlene for å hindre at blodsukkeret ditt blir for lavt.
 • legemidler som brukes til å fjerne vann fra kroppen (diuretika). Det kan hende legen din ber deg slutte med Glyxambi.
 • legemidler som kan ha en effekt på nedbrytningen av empagliflozin eller linagliptin i kroppen din, slik som rifampicin (et antibiotikum som brukes til å behandle tuberkulose) eller visse legemidler som brukes til å behandle kramper (slik som karbamazepin, fenobarbital eller fenytoin). Effekten av Glyxambi kan bli redusert.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Det er ikke kjent om Glyxambi er skadelig for det ufødte barnet. Som et sikkerhetstiltak er det anbefalt å unngå bruk av dette legemidlet under graviditet.
Det er ikke kjent om virkestoffene i Glyxambi går over i morsmelk hos mennesker. Dette legemidlet skal ikke brukes ved amming.
Det er ikke kjent om Glyxambi har effekt på fertilitet hos mennesker.
Kjøring og bruk av maskiner
Glyxambi har liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Bruk av dette legemidlet i kombinasjon med sulfonylurea eller insulin kan forårsake for lavt blodsukker (hypoglykemi), som kan gi symptomer som skjelving, svetting og synsforstyrrelser, og kan påvirke evnen din til å kjøre bil og bruke maskiner. Ikke kjør bil eller bruk verktøy eller maskiner hvis du opplever noen av disse symptomene mens du tar Glyxambi.
 
3. Hvordan du bruker Glyxambi
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Hvor mye du skal ta
Den vanlige startdosen er 10 mg empagliflozin pluss 5 mg linagliptin én gang daglig. For denne dosen er Glyxambi tilgjengelig som 10 mg/5 mg filmdrasjerte tabletter.
Legen din vil avgjøre om det er behov for å øke dosen din til én filmdrasjert tablett med Glyxambi 25 mg/5 mg (25 mg empagliflozin pluss 5 mg linagliptin) én gang daglig. Dersom du allerede tar 25 mg empagliflozin og 5 mg linagliptin som separate tabletter og du bytter til Glyxambi, kan du starte direkte med Glyxambi 25 mg/5 mg.
Nedsatt nyrefunksjon:
Rådfør deg med legen din dersom du har nyreproblemer. Det kan hende legen din vil redusere dosen din eller bruke et alternativt legemiddel.
Nedsatt leverfunksjon:
Rådfør deg med legen din dersom du har alvorlig nedsatt leverfunksjon. Glyxambi anbefales ikke og det kan hende legen din vil bruke et alternativt legemiddel.
Eldre:
Det er svært liten erfaring hos pasienter i alderen 75 år eller eldre. Behandling med Glyxambi bør ikke startes hos pasienter over 75 år.
Slik tar du dette legemidlet
 • Svelg tabletten hel med vann.
 • Du kan ta Glyxambi med eller uten mat.
 • Du kan ta tabletten når som helst på dagen, men prøv å ta den til samme tid hver dag. Dette vil hjelpe deg til å huske på å ta den.
Legen kan forskrive Glyxambi sammen med et annet antidiabetikum. Husk å ta alle legemidlene som anbefalt av legen for å oppnå best resultat for din helse.
Diett og fysisk aktivitet kan hjelpe kroppen din til å bruke blodsukkeret bedre. Det er viktig at du fortsetter med den dietten og fysiske aktiviteten som legen din har anbefalt mens du bruker dette legemidlet.
Dersom du tar for mye av Glyxambi
Rådfør deg med lege, eller oppsøk sykehus umiddelbart, dersom du tar for mye av dette legemidlet. Ta med deg legemiddelpakningen.
Dersom du har glemt å ta Glyxambi
Hva du skal gjøre dersom du har glemt å ta tabletten avhenger av hvor lenge det er til du skal ta neste dose:
 • Dersom det er 12 timer eller mer til din neste dose, kan du ta Glyxambi så snart du husker det. Ta deretter den neste dosen til vanlig tid.
 • Dersom det er mindre enn 12 timer til din neste dose, kan du hoppe over den glemte dosen. Ta deretter den neste dosen til vanlig tid.
 • Du må ikke ta en dobbelt dose av dette legemidlet som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Glyxambi
Ikke avbryt behandlingen med dette legemidlet før du har rådført deg med legen din. Blodsukkeret ditt kan stige når du avbryter behandlingen med Glyxambi.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege eller nærmeste sykehus umiddelbart dersom du opplever noen av de følgende bivirkningene:Diabetisk ketoacidose, sjelden (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
Dette er tegn på diabetisk ketoacidose (se også pkt. 2 «Advarsler og forsiktighetsregler»):
 • forhøyede nivåer av ketonlegemer i urinen eller blodet
 • raskt vekttap
 • kvalme eller oppkast
 • magesmerter
 • overdreven tørste
 • rask og dyp pust
 • forvirring
 • unormal søvnighet eller tretthet (fatigue)
 • søtlig lukt fra pusten, søt eller metallisk smak i munnen eller unormal lukt fra urinen eller svetten din
Dette kan oppstå uavhengig av blodglukosenivået. Legen din kan bestemme seg for å midlertidig eller permanent stoppe behandlingen din med dette legemidlet.
Kontakt lege umiddelbart hvis du opplever noen av følgende bivirkninger:
Allergiske reaksjoner, mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
Dette legemidlet kan gi allergiske reaksjoner, som kan være alvorlige, inkludert elveblest (urtikaria) og hevelse i ansikt, lepper, tunge og svelg som kan forårsake problemer med å puste eller svelge (angioødem).
Betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt), mindre vanlige
Dette legemidlet kan forårsake betennelse i bukspyttkjertelen, som vanligvis oppstår med vedvarende, kraftige buksmerter (magesmerter) som kan spre seg til ryggen, ofte ledsaget av kvalme eller oppkast. Det vil være nødvendig for legen din å endre behandlingen.
Lavt blodsukker (hypoglykemi), vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
Dersom du tar Glyxambi sammen med et annet legemiddel som kan forårsake lavt blodsukker, som et sulfonylureapreparat eller insulin, har du større risiko for å få for lavt blodsukker (hypoglykemi). Tegn på for lavt blodsukker kan være:
 • skjelving, svetting, angstfølelse eller forvirring, rask hjerterytme
 • kraftig sultfølelse, hodepine
Legen din vil fortelle deg om hvordan du skal behandle lavt blodsukker og hva du skal gjøre hvis du opplever noen av symptomene ovenfor. Dersom du har symptomer på lavt blodsukker, spis glukosetabletter, en sukkerholdig matbit eller drikk fruktjuice. Mål blodsukkeret ditt hvis mulig, og hvil.
Urinveisinfeksjon, vanlig
Tegn på urinveisinfeksjon er:
 • brennende følelse ved vannlating
 • urin som ser grumsete ut
 • smerter i bekkenet eller midtre del av ryggen (ved infeksjon i nyrene)
Økt trang til vannlating eller hyppigere vannlating kan skyldes måten dette legemidlet virker på, men det kan også være tegn på en urinveisinfeksjon. Hvis du merker en økning i slike symptomer, bør du også ta kontakt med legen din.
Tap av kroppsvæske (dehydrering), mindre vanlig
Tegn på dehydrering er ikke spesifikke, men kan omfatte:
 • uvanlig tørste
 • ørhet eller svimmelhet når man reiser seg
 • besvimelse eller tap av bevissthet
Andre bivirkninger ved bruk av Glyxambi:Vanlige
 • soppinfeksjon i underlivet
 • betennelse i nese eller hals (nasofaryngitt)
 • hoste
 • mer urin enn normalt eller behov for hyppigere vannlating
 • kløe
 • hudutslett
 • økt nivå av enzymet amylase i blodet
 • økt nivå av enzymet lipase i blodet
 • tørste
Mindre vanlige
 • besvær eller smerte ved tømming av blæren
 • blodprøver kan vise endringer i fettnivåene i blodet, en økning i mengden røde blodceller (økt hematokrit), og endringer i forhold til nyrefunksjonen (redusert filtrasjonshastighet og økt blodkreatinin)
Sjeldne
 • munnsår
Ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • blemmedannelse i huden (bulløs pemfigoid)
 • nekrotiserende fasciitt av perineum eller Fourniers gangren. Dette er en alvorlig infeksjon i bløtvevet i kjønnsorganene, eller i området mellom kjønnsorganet og endetarmsåpningen
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Glyxambi
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisteret og esken etter ”EXP”. EXP angir utløpsdatoen og henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager at pakningen er skadet eller har tegn på å ha vært åpnet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Glyxambi
 • Virkestoffer er empagliflozin og linagliptin. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 10 mg empagliflozin og 5 mg linagliptin.
 • Andre innholdsstoffer er:
  Tablettkjerne: mannitol (E421), pregelatinisert stivelse (mais), maisstivelse, kopovidon, krysspovidon, talkum og magnesiumstearat.
  Filmdrasjering: hypromellose, mannitol (E421), talkum, titandioksid (E171), makrogol 6000 og gult jernoksid (E172).
 • Virkestoffer er empagliflozin og linagliptin. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 25 mg empagliflozin og 5 mg linagliptin.
 • Andre innholdsstoffer er:
  Tablettkjerne: mannitol (E421), pregelatinisert stivelse (mais), maisstivelse, kopovidon, krysspovidon, talkum og magnesiumstearat.
  Filmdrasjering: hypromellose, mannitol (E421), talkum, titandioksid (E171), makrogol 6000 og rødt jernoksid (E172).
Hvordan Glyxambi ser ut og innholdet i pakningen
Glyxambi 10 mg/5 mg filmdrasjerte tabletter (tabletter) er svakt gule, trekantede med bue, flate og med skråkant. De har «10/5» trykket på én side og Boehringer Ingelheim logoen på den andre siden. Hver side av tabletten er 8 mm lang.
Glyxambi 25 mg/5 mg tabletter, filmdrasjerte (tabletter) er svakt rosa, trekantede med bue, flate og med skråkant. De har «25/5» trykket på én side og Boehringer Ingelheim logoen på den andre siden. Hver side av tabletten er 8 mm lang.
Glyxambi er tilgjengelige i perforerte PVC/PVDC/aluminium endose blisterpakninger.
Pakningsstørrelsene er 7 × 1, 10 × 1, 14 × 1, 28 × 1, 30 × 1, 60 × 1, 70 × 1, 90 × 1 og 100 × 1 filmdrasjerte tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført i ditt land.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Boehringer Ingelheim International GmbHBinger Str. 173D‑55216 Ingelheim am RheinTyskland
Tilvirker
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KGBinger Str. 173D‑55216 Ingelheim am RheinTyskland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettes til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Norge
Boehringer Ingelheim Norway KS
Tlf: +47 66 76 13 00
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 01/2019
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bulløs pemfigoid: Sykdom med blemmedannelse i huden.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

gangren (koldbrann): Vevsdød og vevsforråtnelse som vanligvis skyldes manglende blodforsyning.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

ketoacidose: Ketoacidose betyr at blodets surhetsgrad øker (pH i blodet synker), som følge av at antall ketonlegemer (stoffer/metabolitter som dannes ved fettforbrenningen) øker kraftig på kort tid. En sterk forsuring av blodet kan være livstruende.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.