Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Glucos. B. Braun 100 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning

glukosemonohydrat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Glucos. B. Braun 100 mg/ml er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Glucos. B. Braun 100 mg/ml
 3. Hvordan Glucos. B. Braun 100 mg/ml brukes
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan Glucos. B. Braun 100 mg/ml oppbevares
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Glucos. B. Braun 100 mg/ml er og hva det brukes mot
Glucos. B. Braun 100 mg/ml er en oppløsning som inneholder glukose og som gis som drypp direkte inn i en blodåre (intravenøs infusjon).
Dette legemidlet gis til deg for å tilføre karbohydrater hvis du ikke får i deg mat og drikke på vanlig måte.
Det kan også gis til deg for å øke et unormalt lavt blodsukkernivå.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Glucos. B. Braun 100 mg/ml
Du vil ikke få Glucos. B. Braun 100 mg/ml dersom du har:
 • for høyt blodsukker (hyperglykemi) som krever mer enn 6 enheter insulin per time for å kontrolleres
 • stor væskemangel og viser tegn på delirium med hallusinasjoner, angst og skjelving
 • alvorlig nedsatt blodsirkulasjon, dvs. sjokktilstander og kollaps
 • store mengder sure forbindelser i blodet (acidose)
 • for mye vann i kroppen
 • vann i lungene
 • akutt hjertesvikt
 • altfor små mengder kalium i blodet (hypokalemi) og dette ikke er korrigert
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller sykepleier før du får Glucos. B. Braun 100 mg/ml.
Legen vil vurdere nøye om dette legemidlet passer for deg dersom du har:
 • diabetes (sukkersyke) eller noen annen form for karbohydratintoleranse
 • stort blodvolum
 • noen form for nedsatt metabolisme (for eksempel etter operasjoner eller skader, med for lite oksygen i vevet, eller med visse organsykdommer) der blodet ditt kan bli surt
 • unormalt høy konsentrasjon av blodserum (høy serumosmolaritet)
 • nedsatt nyre- eller hjertefunksjon
 • problemer med væskemengden i hjernen (f.eks. på grunn av hjernehinnebetennelse, blødning i skallen eller en hjerneskade)
 • en tilstand som kan gi høye nivåer av vasopressin, et hormon som regulerer væskemengden i kroppen, slik som ved:
  • akutt og alvorlig sykdom eller skade
  • du har nylig hatt en operasjon
  • sykdom i hjernen
  • du bruker visse legemidler (se avsnittet ”Andre legemidler og Glucos. B. Braun 100 mg/ml”)

  Disse tilstandene kan gi økt risiko for unormalt lave mengder natrium i blodet, som kan føre til hodepine, kvalme, anfall, søvnlignende bevisstløshet (letargi), koma og hevelser i hjernen.
Vanligvis vil du ikke få dette legemidlet dersom du har eller nylig har hatt slag, bortsett fra hvis legen mener at det er nødvendig for at du skal bli frisk.
Dersom blod-hjernebarrieren din er skadet vil legen ta særlig hensyn til dette, ettersom dette legemidlet kan forårsake økt trykk inne i skallen eller i ryggmargen.
Mengden av blodsukker, væske, salter (særlig kalium) og syre-basebalansen vil bli kontrollert for å være sikker på at disse er riktige før og under infusjonen. Det kan derfor være nødvendig å ta blodprøver av deg. Dersom det er nødvendig vil blodsukkeret ditt kontrolleres ved å tilføre insulin.
Før du får dette legemidlet må eventuelle forstyrrelser i kroppens væske- og saltbalanse behandles, for eksempel:
 • for lite kalium og natrium i blodet (hypokalemi, hyponatremi)
 • væskemangel og stort tap av salter.
Tilstrekkelig tilførsel av salter (spesielt kalium, magnesium og fosfat) og vitaminer (spesielt vitamin B1) vil sikres.
Dersom det oppstår tegn på irritasjon eller betennelse i åreveggen ved infusjonsstedet, vil legen vurdere å bytte infusjonssted.
Barn
Spesiell forsiktighet vil utvises ved bruk av dette legemidlet hos barn i første og andre leveår. Årsaken er at en plutselig stans av tilførsel med høy hastighet kan føre til svært lavt blodsukker, spesielt hos denne aldersgruppen.
Andre legemidler og Glucos. B. Braun 100 mg/ml
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det er viktig at du informerer legen din dersom du bruker noe av følgende legemidler, da disse kan øke risikoen for bivirkninger forårsaket av lave mengder natrium i blodet (se avsnittet ”Advarsler og forsiktighetsregler”):
 • visse legemidler mot kreft
 • selektive serotoninreopptakshemmere (brukes til behandling av depresjon)
 • visse legemidler til behandling av psykiatriske sykdommer (antipsykotika)
 • morfinlignende legemidler (opioider)
 • legemidler mot smerte og/eller betennelse (også kjent som NSAIDs)
 • visse legemidler mot epilepsi
 • oksytocin (brukes under graviditet, fødsel og behandling etter graviditet)
 • vanndrivende legemidler (diuretika)
Legen vil passe på at det kun tilsettes legemidler eller andre tilsetninger til oppløsningen som blandes godt med denne.
Pakkede røde blodceller skal ikke tilsettes denne oppløsningen. Den skal heller ikke tilføres samtidig med, umiddelbart før eller etter blod i samme infusjonsslange.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Legen vil vurdere nøye om du skal få denne oppløsningen eller ikke dersom du er gravid. Blodsukkeret vil kontrolleres når du får dette legemidlet.
Amming
Legen vil vurdere nøye om du skal få denne oppløsningen eller ikke dersom du ammer barnet ditt.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Dette legemidlet påvirker ikke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan Glucos. B. Braun 100 mg/ml brukes
Mengden Glucos. B. Braun 100 mg/ml som du skal få bestemmes av legen og avhenger av din tilstand.
Dosering
For voksne og ungdom fra og med 15. leveår er maksimal mengde 40 ml per kilo kroppsvekt per dag.
Oppløsningen vil bli gitt med maksimal hastighet på 2,5 ml per kilo kroppsvekt per time.
For barn opptil 14. leveår vil maksimal daglig mengde av dette legemidlet bestemmes ut fra alder og kroppsvekt:

Nyfødte født for tidlig:

180 ml/kg kroppsvekt

Nyfødte:

150 ml/kg kroppsvekt

1.-2. år:

150 ml/kg kroppsvekt

3.-5. år:

120 ml/kg kroppsvekt

6.-10. år:

100 ml/kg kroppsvekt

11.-14. år:

80 ml/kg kroppsvekt

Når dosen skal bestemmes, vil det tas hensyn til det totale daglige væskeinntaket basert på følgende anbefalinger for barn:

1. levedøgn:

60-120 ml/kg kroppsvekt

2. levedøgn:

80-120 ml/kg kroppsvekt

3. levedøgn:

100-130 ml/kg kroppsvekt

4. levedøgn:

120-150 ml/kg kroppsvekt

5. levedøgn:

140-160 ml/kg kroppsvekt

6. levedøgn:

140-180 ml/kg kroppsvekt

1. levemåned, før etablering av stabil vekst:

140-170 ml/kg kroppsvekt

1. levemåned, etter etablering av stabil vekst:

140-160 ml/kg kroppsvekt

2.-12. levemåned:

120-150 ml/kg kroppsvekt

2. år:

80-120 ml/kg kroppsvekt

3.-5. år:

80-100 ml/kg kroppsvekt

6.-12. år:

60-80 ml/kg kroppsvekt

13.-18. år:

50-70 ml/kg kroppsvekt

Spesielle tilstander
Dersom du har nedsatt metabolisme (for eksempel etter operasjoner eller skader, med for lite oksygen i vevet, eller visse organsykdommer), vil glukosedoseringen justeres for at blodsukkernivåene skal være så normale som mulig.
Administrasjonsmåte (hvordan legemidlet gis)
Oppløsningen vil bli gitt via en tynn slange som settes i en blodåre (intravenøs infusjon).
Dersom du får for mye av Glucos. B. Braun 100 mg/ml
Det er lite sannsynlig at dette vil skje ettersom legen bestemmer din daglige dose.
Overdosering kan føre til høyt blodsukker, tap av glukose gjennom urinen, unormalt sterkt konsentrerte kroppsvæsker, væskemangel, nedsatt bevissthet eller bevisstløshet på grunn av svært høyt blodsukker eller for konsentrerte kroppsvæsker, for mye væske i kroppen med økt spenning i huden, tyngdefølelse og hevelse i beina (venøs stuvning), hevelser i kroppsvev (som kan omfatte vann i lungene eller hevelser i hjernen) og unormalt store eller små mengder salter i blodet.
Ekstrem overdosering kan også føre til opphopning av fett i leveren.
I slike tilfeller vil glukoseinfusjonen stoppes eller infusjonshastigheten reduseres.
Legen vil avgjøre om du har behov for ytterligere behandling, for eksempel tilførsel av insulin, væske eller salter.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Lokale symptomer, slik som lokal smerte, irritasjon eller betennelse i blodåren (tromboflebitt) kan forekomme på injeksjonsstedet.
Ikke kjent (hyppigheten kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • lave mengder natrium i blodet (hyponatremi)
 • hevelser i hjernen som kan gi hjerneskade
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan Glucos. B. Braun 100 mg/ml oppbevares
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på beholderen og ytterkartongen.
Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Bruk ikke dette legemidlet hvis oppløsningen ikke er klar og fargeløs eller nesten fargeløs eller hvis beholderen eller dens lukkemekanisme er skadet.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Glucos. B. Braun 100 mg/ml
 • Virkestoff er glukosemonohydrat.
  Innhold per 1000 ml: 110 g glukosemonohydrat, tilsvarende 100 g glukose.
 • Andre innholdsstoffer er vann til injeksjonsvæsker.
Energiinnhold: 1675 kJ/liter (400 kcal/liter)
Teoretisk osmolaritet: 555 mOsm/liter
Syretiter (til pH 7,4): <0,5 mmol/liter
pH: 3,5-5,5
Hvordan Glucos. B. Braun 100 mg/ml ser ut og innholdet i pakningen
Glucos. B. Braun 100 mg/ml er en infusjonsvæske, oppløsning (gis som drypp inn i en blodåre).
Det er en klar, fargeløs eller nesten fargeløs oppløsning av glukosemonohydrat i vann.
Leveres i følgende pakninger:
Fargeløse plastbeholdere av polyetylen som inneholder 500 ml eller 1000 ml.
Pakningsstørrelser: 10 × 500 ml, 10 × 1000 ml
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melsungen
Tyskland
Postadresse:
34209 Melsungen
Tyskland
Tilvirker
B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1
34212 Melsungen
Tyskland
eller
B. Braun Medical S.A.
Carretera de Terrassa 121
08191 Rubi, Barcelona
Spania
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
B. Braun Medical AS
Kjernåsveien 13 B
3142 Vestskogen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 13.12.2018
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Administrasjonsmåte
Intravenøs bruk. Oppløsningen kan infunderes i en stor perifer vene. Dersom Glucos. B. Braun 100 mg/ml infusjonsvæske brukes som bæreroppløsning, avhenger muligheten for perifer infusjon av egenskapene til den ferdige blandingen.
Advarsler og forsiktighetsregler
Plutselig avbrudd av glukoseinfusjon gitt med høy hastighet kan føre til betydelig hypoglykemi på grunn av de fortsatt høye insulinkonsentrasjonene i serum. Dette gjelder særlig barn under 2 år, pasienter med diabetes mellitus og andre sykdommer som er forbundet med nedsatt glukosehomeostase. Hos disse pasientene bør glukoseinfusjonen trappes ned i løpet av de siste 30-60 minuttene av infusjonen. Pasienten bør overvåkes i 30 minutter etter brå seponering.
Ved tegn på veneirritasjon, flebitt eller tromboflebitt under perifer venøs infusjon, bør skifte av infusjonssted vurderes.
Utilsiktet administrering utenfor venen
Utilsiktet administrering utenfor venen kan føre til vevsskader inkludert nekrose. Symptomene kan omfatte smerte, hevelser og rødhet på injeksjonsstedet. Ved utilsiktet ekstravasasjon skal infusjonen avbrytes umiddelbart og kanylen fjernes. Den berørte ekstremiteten bør holdes høyt slik at væsken som har lekket utenfor venen absorberes lettere. Kalde kompresser kan brukes for å lindre inflammasjonsreaksjonen.
Holdbarhet etter anbrudd
Administreringen bør startes umiddelbart etter at beholderen er koblet til infusjonssettet.
Holdbarhet etter fortynning
Av mikrobiologiske årsaker skal preparatet brukes umiddelbart. Hvis det ikke brukes umiddelbart, er brukeren ansvarlig for oppbevaringstider og -forhold før administrering, og dette skal normalt ikke være mer enn 24 timer ved 2-8ºC, med mindre fortynning har skjedd under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.
Uforlikeligheter
På grunn av den lave pH-verdien kan oppløsningen være uforlikelig med andre legemidler.
Erytrocyttkonsentrater må ikke suspenderes i glukoseoppløsninger på grunn av fare for pseudoagglutinering.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

flebitt (årebetennelse, venebetennelse): Betennelse i en vene.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

glukoseoppløsning (dekstroseoppløsning): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

opioid (opiat): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

vasopressin (adh, antidiuretisk hormon): Hormon som dannes i hypothalamus. Urinutskillelsen via nyrene reguleres av ADH. Mer ADH skilles ut når kroppen har behov for å spare vann.