Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Genotropin pulver og væske til injeksjonsvæske

somatropin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Genotropin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Genotropin
 3. Hvordan du bruker Genotropin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Genotropin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Genotropin er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Genotropin er syntetisk fremstilt somatropin. Somatropin er et hypofysehormon som er nødvendig for normal vekst hos barn. Hormonet har også betydning for blant annet nedbrytning av fett, karbohydrater og proteiner, og brukes til å opprettholde normal kroppssammensetning hos både barn og voksne.
Bruksområder (indikasjoner)
Genotropin benyttes ved vekstforstyrrelser hos barn på grunn av:
 • Hemmet vekst som følge av utilstrekkelig utskillelse av veksthormon.
 • Vekstforstyrrelser forbundet med Turners syndrom. Forekommer kun hos kvinner. Skyldes kromosomfeil (XO) med blant annet kortvoksthet og mangelfull pubertetsutvikling.
 • Vekstforstyrrelser som følge av kronisk nyresvikt.
 • Prader-Willis syndrom for forbedring av vekst og kroppssammensetning. Kan forekomme hos begge kjønn. Skyldes kromosomfeil med blant annet små ytre kjønnsorganer, forsinket eller ufullstendig pubertet, økt appetitt som fører til overvekt, kortvoksthet og psykisk utviklingshemming.
 • Vekstforstyrrelser hos barn med lav høyde som er født små i forhold til gestasjonsalder (SGA).
Til voksne brukes Genotropin ved behandling av uttalt veksthormonmangel. Dette kan oppstå i voksen alder, eller det kan være en tilstand man har hatt fra barndommen. Dersom du har blitt behandlet med Genotropin for veksthormonmangel som barn, bør veksthormonstatus testes på nytt etter at du har sluttet å vokse. Dersom alvorlig veksthormonmangel blir påvist kan legen anbefale at du fortsetter behandling med Genotropin.
 
2. Hva du må vite før du bruker Genotropin
Bruk ikke Genotropin:
 • dersom du er allergisk overfor syntetisk fremstilt veksthormon (somatropin) eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • og fortell legen din dersom du har en aktiv kreftsvulst (cancer). Kreftsvulster må være inaktive, og du må ha avsluttet din kreftbehandling før du starter behandling med Genotropin.
 • dersom du blir akutt syk med komplikasjoner etter større operasjoner, skade eller har respirasjonssvikt.
 • som vekststimulans til barn som er ferdig vokst.
Advarsler og forsiktighetsregler
 • Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Genotropin.
 • Dersom du får substitusjonsbehandling med glukokortikoider bør du rådføre deg med legen regelmessig, da det kan være nødvendig å justere dosen med glukokortikoid.
 • Dersom du har kjent risiko for å utvikle diabetes, vil legen din kontrollere blodsukkernivået ditt når du behandles med Genotropin.
 • Dersom du har diabetes, bør du kontrollere blodsukkernivået ditt nøye når du behandles med Genotropin. Du bør diskutere resultatene med legen din. Det kan kanskje være nødvendig å endre dosen på legemidlene du bruker for å behandle diabetes.
 • Skjoldbruskkjertelens funksjon bør kontrolleres regelmessig under behandlingen.
 • Noen pasienter må kanskje begynne behandling med skjoldbruskkjertelhormon (thyreoideahormon) etter at de begynner med Genotropin-behandling.
 • Dersom du allerede får behandling med skjoldbruskkjertelhormon kan det være nødvendig å justere dosen med skjoldbruskkjertelhormon.
 • Dersom du får Genotropin-behandling etter at du har blitt behandlet mot kreft bør du undersøkes regelmessig for tilbakefall av den krefttypen som du hadde, samt for andre typer kreft.
 • Ved forverring av magesmerter bør lege kontaktes.
 • Dersom du tar veksthormon for å stimulere veksten og du halter, eller dersom du begynner å halte under veksthormonbehandlingen på grunn av smerte i hoften, bør du fortelle det til legen din.
 • Dersom du utvikler symptomer på økt trykk i hodet (symptomer inkluderer kraftig og gjentagende hodepine, synsforstyrrelser, og kvalme eller oppkast) skal du fortelle det til legen din.
 • Ved sterke smerter på injeksjonsstedet bør lege kontaktes.
 • Hos pasienter med Prader-Willis syndrom: Ved alvorlig fedme, svært nedsatt åndedrett eller søvnapné, snorking, luftveisinfeksjon eller tiltetning i luftveiene bør lege kontaktes. Ved tegn til luftveisinfeksjon skal lege kontaktes umiddelbart. Kontroll med vekten skal følges nøye opp før og under veksthormonbehandling. Behandlingen bør alltid kombineres med en kalorifattig diett.
 • Nyrefunksjon skal kontrolleres hos pasienter med nyresvikt. Behandlingen skal avbrytes ved nyretransplantasjon.
 • Erfaring med behandling av pasienter over 80 år er begrenset. Eldre personer kan være mer følsomme for virkningene av Genotropin.
Andre legemidler og Genotropin
Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt, eller planlegger å bruke andre legemidler.
Rådfør deg spesielt med lege dersom du bruker eller nylig har brukt noen av følgende legemidler. Det kan hende legen må justere dosen av Genotropin eller av de andre legemidlene:
 • Østrogener tatt via munnen eller andre kjønnshormoner
 • Legemidler for å behandle diabetes
 • Skjoldbruskkjertelhormoner (thyreoideahormoner)
 • Kortikosteroider (for eksempel kortison eller prednisolon)
 • Cyklosporin (et legemiddel som demper immunsystemet etter en transplantasjon)
 • Legemidler til behandling av epilepsi (legemidler mot krampeanfall)
Inntak av Genotropin sammen med mat og drikke
Barn med Prader-Willis syndrom vil få en diett av legen som de skal følge sammen med medisineringen.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Du bør ikke bruke Genotropin hvis du er gravid eller prøver å bli gravid. Det er liten erfaring med bruk av Genotropin under graviditet.
Det er ukjent om Genotropin går over i morsmelk.
Kjøring og bruk av maskiner
Genotropin antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker Genotropin
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt legen, sykepleieren eller apoteket hvis du er usikker.
Genotropin injiseres i underhuden (subkutan injeksjon). Den vanlige dosen er én injeksjon pr. dag. Injeksjonsstedet skal varieres for å unngå hudirritasjon.
Bruksanvisning
Ikke rist oppløsningen.
Se egen bruksanvisning i pakningen for Genotropin MiniQuick, Genotropin ferdigfylt penn (GoQuick) eller Genotropin Pen. Dersom du ikke husker hva du skal gjøre, skal du ikke forsøke å foreta injeksjonen. Spør legen din om å vise deg én gang til.
Når du bruker et injeksjonshjelpemiddel må nålen skrus på før utblanding. Sett på en ny nål for hver injeksjon. Nåler skal aldri brukes om igjen.
Dersom du tar for mye av Genotropin
Dersom du injiserer for mye Genotropin, kan det være at ditt blodsukkernivå først blir for lavt og deretter for høyt.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell.
For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Genotropin
Om du har glemt å ta en dose en dag, skal du ikke ta dobbel dose dagen etter, men fortsett behandlingen som vanlig.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Genotropin forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege om du opplever illebefinnende kvalme og/eller oppkast eller alvorlig og gjentagende hodepine, spesielt hvis dette forekommer i kombinasjon med synsforstyrrelser.
De svært vanlige og de vanlige bivirkningene hos voksne kan oppstå i løpet av de første behandlingsmånedene og stopper enten av seg selv eller hvis dosen din reduseres.
Svært vanlige bivirkninger (som sannsynligvis vil oppleves av flere enn 1 av 10 pasienter):Hos voksne:
 • Leddsmerter.
 • Væskeopphopning (merkes som hovne fingre eller hevelse i ankler).
Vanlige bivirkninger (som sannsynligvis vil oppleves av færre enn 1 av 10 pasienter):Hos barn:
 • Forbigående rødhet, kløe eller smerte på injeksjonsstedet.
 • Leddsmerter.
Hos voksne:
 • Nummenhet/kribling.
 • Stivhet i armer og bein, muskelsmerter.
 • Smerter eller brennende følelse i hender eller underarmer (kjent som karpaltunnelsyndrom).
Mindre vanlige bivirkninger (som sannsynligvis vil oppleves av færre enn 1 av 100 pasienter):Hos barn:
 • Væskeopphopning (merkes som hovne fingre eller hevelse i ankler i en kort periode i begynnelsen av behandlingen).
Sjeldne bivirkninger (som sannsynligvis vil oppleves av færre enn 1 av 1 000 pasienter):Hos barn:
 • Nummenhet/kribling.
 • Leukemi (dette har blitt rapportert hos et lite antall pasienter med veksthormonmangel; noen av disse har blitt behandlet med somatropin). Det er imidlertid ikke vist at leukemi forekommer oftere hos pasienter som får veksthormon uten at de er disponert for det.
 • Økning i trykket inni hodet (som gir symptomer som kraftig hodepine, synsforstyrrelser eller oppkast).
 • Muskelsmerter.
Bivirkninger med ukjent hyppighet (hyppighet kan ikke estimeres utifra tilgjengelige data):
 • Type 2 diabetes.
 • Redusert nivå av hormonet kortisol i blodet ditt.
Hos barn:
 • Stivhet i armer og bein.
Hos voksne:
 • Økning i trykket inni hodet (som gir symptomer som kraftig hodepine, synsforstyrrelser eller oppkast).
 • Rødhet, kløe eller smerte på injeksjonsstedet.
Dannelse av antistoffer til det injiserte veksthormonet, men disse ser ikke ut til å hindre virkningen av veksthormonet.
Huden rundt injeksjonsstedet kan bli ujevn og klumpete, men dette kan unngås dersom injeksjonen settes på forskjellig sted hver gang.
En svært sjelden bivirkning som kan oppstå på grunn av konserveringsmiddelet metakresol er inflammasjon (betennelse) i musklene nær injeksjonsstedet. Dersom legen bekrefter at du har utviklet en slik tilstand bør du begynne å bruke Genotropin uten metakresol (Genotropin MiniQuick).
Det har blitt rapportert sjeldne tilfeller av plutselig død hos pasienter med Prader-Willis syndrom som behandles med Genotropin. Det er imidlertid ikke påvist noen sammenheng mellom disse tilfellene og behandling med Genotropin.
Ved ubehag eller smerter i hofte eller kne under behandling med Genotropin vil legen din undersøke om du har femural epifyseløsning (enden av lårbenet løsner fra brusken) eller Calvé-Legg-Perthes sykdom (sykdom som påvirker toppen av lårbenet).
Andre mulige bivirkninger knyttet til behandlingen med veksthormon kan omfatte følgende:
Du (eller barnet ditt) kan få høyt blodsukker eller reduserte nivåer av skjoldbruskkjertelhormon. Dette kan testes av lege og om nødvendig vil legen forskrive en passende behandling. Betennelse i bukspyttkjertelen er rapportert (sjeldent) hos pasienter som behandles med veksthormon.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Genotropin
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen som MM/ÅÅÅÅ etter ”EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Genotropin ferdigfylt sprøyte til engangsbruk (MiniQuick):
Før oppløsning:
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Skal ikke fryses. Oppbevares i ytterkartongen for å beskytte mot lys.
Genotropin MiniQuick kan før oppløsning oppbevares utenfor kjøleskap i maksimalt 6 måneder ved høyst 25ºC. Dersom MiniQuick oppbevares i romtemperatur, skal det ikke settes tilbake i kjøleskap.
Dato for når produktet ble tatt ut av kjøleskap, samt dato 6 måneder frem i tid (tilsvarer ny utløpsdato), bør noteres på ytterkartongen. Denne nye utløpsdatoen skal aldri være lengre frem i tid enn den datoen som opprinnelig står på ytterkartongen etter ”Utløpsdato”. Dersom legemidlet ikke brukes innen den nye utløpsdatoen, skal det kasseres.
Etter oppløsning:
Genotropin MiniQuick bør brukes umiddelbart, men kan lagres i inntil 24 timer i kjøleskap (2-8ºC). Skal ikke fryses. Oppbevares i ytterkartongen for å beskytte mot lys.
Genotropin 5 mg eller 12 mg tokammerampulle til penn (Genotropin Pen)/Genotropin 5 mg eller 12 mg ferdigfylt penn (GoQuick):
Før oppløsning:
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Oppbevares i ytterkartongen for å beskytte mot lys.
Kan før oppløsning oppbevares utenfor kjøleskap i maksimalt 1 måned ved høyst 25ºC. Dersom produktet tas ut av kjøleskap, skal det ikke settes tilbake i kjøleskap for videre oppbevaring. Dersom legemidlet ikke brukes innen 1 måned etter at det ble tatt ut av kjøleskap, skal det kasseres.
Etter oppløsning:
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC) i inntil 4 uker (28 døgn). Skal ikke fryses. Oppbevares i ytterkartongen for å beskytte mot lys.
Ikke bruk Genotropin hvis du ser partikler i oppløsningen, eller hvis oppløsningen er uklar.
Tomme sprøyter for engangsbruk (MiniQuick) og tomme ferdigfylte penner (GoQuick) kan kastes sammen med restavfall. Sprøytespisser kan også kastes i vanlig avfallsdunk hvis de legges i solide beholdere, som f.eks. kanylebøtter, melkekartonger eller tomme flasker, og disse lukkes forsvarlig.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Genotropin
 • Virkestoff er somatropin*
 • Andre innholdsstoffer i pulveret er glysin, mannitol, vannfritt natriumdihydrogenfosfat og vannfritt dinatriumfosfat.
 • Innholdsstoffer i oppløsningsvæsken er vann til injeksjonsvæsker og mannitol.
 • Genotropin tokammerampuller til penn (Genotropin Pen) og Genotropin ferdigfylt penn (GoQuick) inneholder også metakresol (konserveringsmiddel).
* fremstilt i Escherichia coli-celler ved hjelp av rekombinant DNA-teknologi
Hvordan Genotropin ser ut og innholdet i pakningenGenotropin ferdigfylt sprøyte til engangsbruk (MiniQuick)
Finnes i følgende styrker: 0,2 mg, 0,4 mg, 0,6 mg, 0,8 mg, 1,0 mg, 1,2 mg, 1,4 mg, 1,6 mg, 1,8 mg og 2,0 mg uten konserveringsmiddel. Tokammerampulle i ferdigfylt sprøyte til engangsbruk som inneholder foreskrevet dose. Når stempelet vris blandes innholdet i tokammerampullen.
Genotropin tokammerampulle til penn (Genotropin Pen)/Genotropin ferdigfylt penn (GoQuick)
Finnes i følgende styrker: 5 mg og 12 mg med konserveringsmiddel.
Tokammerampulle til bruk i penn til flergangsbruk (Genotropin Pen 5 og Genotropin Pen 12) og ferdigfylt penn (Genotropin 5 mg og 12 mg ferdigfylt penn (GoQuick)).
Genotropin tokammerampuller er fargekodet etter styrke. For at dosen skal bli riktig må tokammerampullene bare brukes sammen med Genotropin Pen med samme farge: Genotropin 5 mg tokammerampulle (grønn) må brukes sammen med Genotropin Pen 5 (grønn), og Genotropin 12 mg tokammerampulle (lilla) må brukes sammen med Genotropin Pen 12 (lilla).
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Pfizer Norge AS, Lysaker, Norge, Tlf: 67 52 61 00
Tilvirker
Pfizer Health AB, Sverige og Pfizer Manufacturing Belgium NV, Belgia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettes til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 12.04.2018
 
GENOTROPIN FERDIGFYLT PENN GOQUICKBRUKSANVISNINGViktig informasjon
Les gjennom hele denne bruksanvisningen før du bruker Genotropin ferdigfylt penn GoQuick.
Dersom du har spørsmål til doseringen eller behandlingen med Genotropin, kontakt din lege eller sykepleier.
Om Genotropin ferdigfylt penn GoQuick
Genotropin GoQuick er en ferdigfylt injeksjonspenn. Pennen inneholder 5,0 mg somatropin. Genotropinpennen blandes kun én gang, når du begynner med en ny penn. Hver penn kan brukes i opp til 28 dager etter utblanding. Du skal aldri bytte ampulle. Når pennen er tom begynner du på en ny penn.
Pennen har et doseminne. Det betyr at pennen gir samme dosering ved hver injeksjon. Pennen kan brukes med eller uten nåleskjuler.
Før du bruker Genotropin ferdigfylt penn GoQuick
 • Du skal ha fått opplæring av lege eller sykepleier.
 • Du skal ha fått vite hvilken dose du skal ha, det er viktig at du gjør deg kjent med de ulike delene av pennen.
 • Vær sikker på at du har pennen med grønn injeksjonsknapp.
 • Vask hendene.
Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bilde
Hvordan du gjør klar en ny Genotropin ferdigfylt pennTrinn 1. Sette på nålen
 • Dra den hvite hetten rett av pennen.
 • Fjern beskyttelsesfolien fra en ny nål.
 • Ta et godt tak i ampulleholderen. (Figur 1)
 • Press nålen mot endestykket på ampulleholderen.
 • Skru nålen forsiktig på pennen. Ikke skru for hardt.
 • La begge beskyttelseshettene bli værende på nålen.
Mangler tekstalternativ for bilde
Trinn 2. Blande legemidlet
 • Hold pennen med nålespissen pekende oppover med merket A mot deg. (Figur 2)
 • Skru ampulleholderen hardt med klokken til merket B klikker inn i fordypningen A.
  • Snu pennen forsiktig fra side til side. Pennen må ikke ristes! Risting kan ødelegge veksthormonet.
 • Sjekk at løsningen i ampullen er klar. Alt pulveret skal være oppløst.
  • Hvis ikke pulveret er oppløst må du snu pennen forsiktig fra side til side noen ganger til.
 • Sjekk løsningen en gang til. Vær sikker på at den er klar.
  • Dersom løsningen er klar, gå til trinn 3.
  • Dersom løsningen fortsatt er uklar eller du ser rester av pulver i ampullen skal du ta fram en ny penn.
Mangler tekstalternativ for bilde
Trinn 3. Fjerne luft
 • Ta av den ytre beskyttelseshetten. Ta vare på den for å sette den tilbake på nålen senere. (Figur 3a)
 • Behold den indre beskyttelseshetten på.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Hold pennen med nålespissen pekende oppover. (Figur 3b)
 • Slå forsiktig på ampulleholderen slik at all luft i ampullen føres til toppen.
 • Skru ampulleholderen hardt med klokken til merket C klikker inn i fordypningen.
  • Vær oppmerksom på at noe væske kan lekke ut på den indre beskyttelseshetten.
Mangler tekstalternativ for bilde
Trinn 4. Sette på nåleskjuleren (valgfritt)
 • Dra den svarte hetten av nåleskjuleren. (Figur 4a)
  • Dersom nålebeskyttelsen sklir ut, dytt den tilbake til den klikker på plass.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Hold pennen med én hånd, med fingrene plassert under den grønne logoen. Med den andre hånden skal du holde nåleskjuleren under nålebeskyttelsen. (Figur 4b)
 • Den svarte logoen på nåleskjuleren skal være på linje med den grønne logoen på pennen. Du skal presse nåleskjuleren forsiktig på pennen til den klikker på plass.
Mangler tekstalternativ for bilde
Trinn 5. Klargjøring av pennen
 • Dra den indre beskyttelseshetten av. Denne kan kastes. (Figur 5a)
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Sjekk at 0,1 mg er stilt inn i dosevinduet.
 • Vri det grå hjulet i pilens retning til det slutter å klikke. (Figur 5b)
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Hold pennen med nålen pekende oppover. (Figur 5c med og uten nåleskjuler)
 • Trykk den grønne injeksjonsknappen til du ser væske på toppen av sprøytespissen.
 • Dersom du ikke ser væske på toppen av sprøytespissen, skal du gjenta trinnene i dette avsnittet inntil to ganger til.
 • Dersom du fortsatt ikke ser væske på toppen av sprøytespissen, skal du ikke bruke pennen.
  • Se spørsmål og svar under for mer informasjon.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Dersom du bruker nåleskjuler skal du trykke på den svarte frigjøringsknappen for å frigjøre nålebeskyttelsen. (Figur 5d)
Mangler tekstalternativ for bilde
Trinn 6. Innstilling av dose
 • Bruk den svarte ringen for å stille inn dosen. Pass på at du ikke vrir på det grå hjulet når du stiller inn dosen.
 • Hold den svarte ringen som vist på Figur 6.
 • Vri den svarte ringen slik at den hvite markøren viser den dosen du skal ha. Du har fått vite av lege eller sykepleier hvilken dose du skal bruke.
 • Dersom du skrur den hvite markøren forbi den dosen du skal ha, kan du skru den svarte ringen tilbake for å stille inn riktig dose.
 • Når du har stilt inn dosen din skal du ikke forandre dette, hvis ikke legen eller sykepleieren din sier at du skal endre dose.
Merk: dersom du ikke kan vri den svarte ringen, skal du trykke inn den grønne injeksjonsknappen til den slutter å klikke. Så kan du fortsette å stille inn dosen ved å bruke den svarte ringen (for mer informasjon, se også under avsnittet spørsmål og svar).
Mangler tekstalternativ for bilde
Trinn 7. Trekke opp en dose
 • Vri det grå hjulet i pilens retning til det ikke klikker lengre. (Figur 7a)
 • Din dose på det svarte stempelet skal være på linje med den hvite markøren.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Sjekk at dosen du har trukket opp med det svarte stempelet er den samme som du har stilt inn i dosevinduet. Figur 7b viser et eksempel.
 • Dersom dosene ikke er like, må du forsikre deg om at du har vridd det grå hjulet i pilens retning til det ikke klikker lengre.
Mangler tekstalternativ for bilde
Trinn 8. Sette injeksjonen
 • Klargjør et hudområde hvor du skal sette injeksjonen, slik legen eller sykepleieren har vist deg.
 • Hold pennen over injeksjonsstedet.
 • Press pennen ned for å sette nålen inn i huden.
 • Ved å bruke tommelen skal du trykke inn den grønne injeksjonsknappen til det slutter å klikke. (Figur 8)
  • Tell i 5 sekunder før du drar nålen ut av huden. Du skal holde et lett trykk på knappen med tommelen mens du teller.
 • Dra pennen rett ut av huden.
Mangler tekstalternativ for bilde
Trinn 9. Ta av nålen, sette på korken og oppbevare pennenDu kan velge om du vil bruke med eller uten nåleskjulera) Hvis du bruker MED nåleskjuler
 • Plasser den ytre beskyttelseshetten i enden av nåleskjuleren. (Figur 9a)
 • Bruk beskyttelseshetten til å trykke inn nålebeskyttelsen til den låses på plass.
 • Bruk beskyttelseshetten til å skru av nålen og legg den i en beholder som er egnet for oppbevaring av brukte nåler.
 • La nåleskjuleren bli på pennen.
 • Sett den svarte hetten på nåleskjuleren. Pennen skal oppbevares i kjøleskap.
Mangler tekstalternativ for bilde
b) Hvis du bruker UTEN nåleskjuler
 • Du må ikke berøre nålen.
 • Dekk til nålen ved å forsiktig sette på beskyttelseshetten. (Figur 9b)
 • Bruk beskyttelseshetten til å skru av nålen og legg den i en beholder som er egnet for oppbevaring av brukte nåler.
 • Sett den hvite hetten på pennen. Pennen skal oppbevares i kjøleskap.
Mangler tekstalternativ for bilde
Daglig bruk av Genotropin ferdigfylt penn GoQuick
1. Dra den svarte hetten av nåleskjuleren eller den hvite hetten av pennen
a) Hvis du bruker MED nåleskjuler
b) Hvis du bruker UTEN nåleskjuler
Mangler tekstalternativ for bilde
2. Sett på en ny nål.
a) MED nåleskjuler:
 • Dersom nålebeskyttelsen frigjøres, skal du trykke den tilbake på plass.
 • Sett en ny nål på endestykket på ampulleholderen.
Mangler tekstalternativ for bilde
b) UTEN nåleskjuler:
 • Sett en ny nål på endestykket på ampulleholderen.
Mangler tekstalternativ for bilde
3. Fjern begge beskyttelseshettene. Ta vare på den ytre beskyttelseshetten.
Mangler tekstalternativ for bilde
4. Dersom du bruker med nåleskjuler (a) skal du trykke på den svarte frigjøringsknappen for å forlenge nålebeskyttelsen.
Mangler tekstalternativ for bilde
5. For å trekke opp en dose skal du vri det grå hjulet til det slutter å klikke.
Mangler tekstalternativ for bilde
6. Sjekk at dosen du har trukket opp er den samme som dosen du har stilt inn i dosevinduet.
 • Dersom dosen du har trukket opp er mindre betyr det at pennen ikke inneholder nok til en hel dose Genotropin.
 • Følg de anvisninger du har fått fra lege eller sykepleier om hva du skal gjøre dersom pennen ikke har en hel dose igjen.
Mangler tekstalternativ for bilde
7. Gjør klar et injeksjonssted slik lege eller sykepleier har vist deg.
8. Sett injeksjonen.
 • Trykk pennen ned for å sette nålen inn i huden.
 • Trykk den grønne injeksjonsknappen ned til den ikke klikker mer.
 • Tell i 5 sekunder før du drar nålen ut av huden. Du skal holde et lett trykk på knappen med tommelen mens du teller.
 • Dra pennen rett ut av huden.
Mangler tekstalternativ for bilde
9. Ta av nålen.
a) MED nåleskjuler:
 • Bruk den ytre beskyttelseshetten til å trykke inn nålebeskyttelsen til den låses på plass.
b) UTEN nåleskjuler:
 • Dekk til nålen ved å forsiktig sette på den ytre beskyttelseshetten.
 • Bruk beskyttelseshetten til å skru av nålen og legg den i en beholder som er egnet for oppbevaring av brukte nåler.
10. Sett hetten på nåleskjuleren (a) eller pennen (b) og oppbevar den i kjøleskap.
Mangler tekstalternativ for bilde
TILLEGGSINFORMASJONLes også gjennom pakningsvedlegget på den andre siden av dette vedlegget. Det inneholder viktig informasjon om legemidlet som pennen inneholder.Oppbevaring
 • Pennen oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Se på den andre siden av dette vedlegget (i Pakningsvedlegget) for ytterligere informasjon om hvordan du skal oppbevare Genotropin ferdigfylt penn GoQuick.
 • Pennen skal ikke brukes i mer enn 4 uker, og skal da kasseres (leveres inn på apoteket) selv om det er legemiddel igjen.
 • Pennen må ikke fryses eller utsettes for frost.
 • Pennen skal ikke brukes etter holdbarhetsdatoen.
 • Du må følge lokale krav til helse og sikkerhet når du kvitter deg med (eller kaster) pennen. Spør legen din eller en sykepleier dersom du er usikker på hva du skal gjøre.
Håndtering
 • Du må ikke blande pulver og væske i pennen hvis det ikke sitter en nål på pennen.
 • Du skal ikke oppbevare pennen med en nål påsatt. Genotropin kan lekke fra nålen og luftbobler kan dannes i ampullen. Nålen skal alltid tas av og hetten til pennen eller hetten til nåleskjuleren skal settes på før oppbevaring.
 • Pass på at du ikke mister pennen i gulvet.
 • Dersom du likevel skulle miste pennen i gulvet må du utføre et nytt klargjøringstrinn som beskrevet i Trinn 5 (Klargjøring av pennen). Men dersom en av delene i pennen ser ut til å være skadet eller ødelagt skal du ikke bruke den. Da skal du kontakte legen din eller en sykepleier for å få tak i ny penn.
 • Pennen og nåleskjuleren kan rengjøres med en tørr klut. Du må ikke legge pennen i vann.
Nåler
 • Du skal alltid bruke en ny nål for hver injeksjon.
 • Brukte nåler skal alltid legges i en beholder som er egnet for skarpe gjenstander. Du må følge lokale krav til helse og sikkerhet når du kasserer nåler. Spør legen din eller en sykepleier dersom du er usikker på hva du skal gjøre.
 • Du må ikke dele pennen eller nåler med andre.
Generelt
 • Tall og linjer på ampulleholderen kan være til hjelp når du skal avgjøre hvor mye Genotropin det er igjen i pennen.
 • Dersom du ved daglig bruk finner i Trinn 6 at det ikke er en hel dose igjen i pennen vil skalaen på det svarte stempelet angi hvor mye legemiddel som er igjen i pennen.
 • Pasienter som er blinde eller svaksynte skal bare bruke pennen med hjelp fra noen som har hatt opplæring i bruk av pennen.
 • Du skal vaske huden og hendene slik du har fått opplæring i fra lege eller sykepleier når du forbereder og skal sette injeksjonen.
 • Du skal ikke kaste nåleskjuleren din. For å fjerne den fra pennen skal den skrus av. Ta vare på den for å bruke den med hver nye penn.
 • Dersom du har spørsmål om hvordan du skal bruke pennen, kontakt din lege eller sykepleier.
SPØRSMÅL OG SVAR

Spørsmål

Svar

Hva skal jeg gjøre dersom jeg ser mer enn en liten dråpe væske på nålen etter at jeg har satt injeksjonen?

Når du setter injeksjonen skal du vente i 5 hele sekunder før du tar nålen ut av huden. Hvis du likevel ser væske etter at du har tatt ut nålen skal du holde den inne litt lenger neste gang.

Er det et problem hvis jeg ser luftbobler i ampullen?

Nei, små mengder luft kan være inne i ampullen under normal bruk.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg ser at det lekker Genotropin fra pennen?

Sjekk at nålen er satt ordentlig på.

Hva skal jeg gjøre dersom jeg har glemt å legge pennen i kjøleskap over natten?

Pennen skal ikke brukes. Ta i bruk en ny penn.

Hva skal jeg gjøre dersom jeg ikke kan vri på den svarte ringen?

Det er sannsynlig at du ved en feil har vridd på det grå hjulet. Dersom du har vridd på det grå hjulet vil dette hindre at du kan vri den svarte ringen, for at dosen din ikke skal bli endret under injeksjon.
For å frigjøre den svarte ringen skal du trykke inn den grønne injeksjonsknappen til den stopper. Vær oppmerksom på at det vil komme væske ut av nålen. Så skal du fortsette å stille inn dosen med den svarte ringen.

Hva gjør jeg hvis legen min endrer dosen når jeg allerede har begynt på en penn?

Du kan stille inn dosen ved å vri på den svarte ringen.

Hva hvis jeg injiserer feil dose?

Ta kontakt med legen umiddelbart og følg legens anvisninger.

Hva hvis jeg ikke får klargjort pennen (hvis væske ikke kommer til syne i trinn 5)?

Ta kontakt med legen og følg lege eller sykepleiers anvisninger.

Hvilke doser kan pennen gi?

5,0 mg penn kan gi doser fra 0,10 mg til 1,5 mg Genotropin. Hvert klikk på den svarte ringen endrer dosen med 0,05 mg.


Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

cancer (kreft): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

illebefinnende (malaise, sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

subkutan (s.c., subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

GoQuick daglig bruk

GoQuick klargjøring ny penn