Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Fucithalmic 10 mg/g øyedråper, suspensjon i tube (5 g)

fusidinsyre

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Fucithalmic er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Fucithalmic
 3. Hvordan du bruker Fucithalmic
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Fucithalmic
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Fucithalmic er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Fucithalmic øyedråper inneholder stoffet fusidin som har en bakteriedrepende effekt (antibiotikum). Fucithalmic øyedråper brukes i behandlingen av øyeinfeksjoner (akutt konjunktivitt) forårsaket av bakteriene som heter stafylokokker.
 
2. Hva du må vite før du bruker Fucithalmic
Bruk ikke Fucithalmic:
 • dersom du er allergisk overfor fusidinsyre eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
 • Dersom du bruker Fucithalmic for ofte eller over alt for lang tid (sammenhengende lengre enn 14 dager av gangen), kan bakterier utvikle resistens
 • Du skal ikke bruke kontaktlinser mens du bruker dette legemidlet. Årsaken til dette er at Fucithalmic inneholder mikrokrystaller som kan gi rifter i kontaktlinser og hornhinnen din i øyet ditt.
Andre legemidler og Fucithalmic
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Ettersom systemisk eksponering av fusidinsyre er minimal, er det ikke forventet noen effekter under graviditet. Fucithalmic kan benyttes under graviditet.
Amming
Ingen effekt på nyfødte/spedbarn som ammes er forventet ettersom systemisk eksponering av fusidinsyre er minimal hos ammende mødre.
Fertilitet
Det er ingen kliniske studier med topikal Fucithalmic med hensyn til fertilitet. Ettersom systemisk eksponering av fusidinsyre er minimal, er det ikke forventet noen effekter hos fertile kvinner.
Kjøring og bruk av maskiner:
Fucithalmic har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Fucithalmic kan imidlertid gjøre at du får tåkesyn etter påføring. Dette må du ta hensyn til.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek
Fucithalmic 10 mg/g øyedråper, suspensjon i tube inneholder benzalkoniumklorid
Benzalkoniumklorid kan absorberes av myke kontaktlinser og kan føre til at fargen på kontaktlinsene endres. Derfor skal du ikke bruke kontaktlinser når du behandles med Fuccithalmic.
Benzalkoniumklorid kan også forårsake øyeirritasjon, spesielt hvis du har tørre øyne eller har sykdommer på hornhinnen (det gjennomsiktige laget ytterst på øyet). Snakk med legen din dersom du har ubehag, stikkende, sviende følelse eller smerter i øyet etter at du har tatt legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Fucithalmic
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Øyedråper i tube:
Den anbefalte dosen er 1 dråpe 2 ganger daglig.
Behandlingen bør vare i minst 2 dager etter symptomfrihet for å unngå at infeksjonen kommer tilbake.
Bruksanvisning
Fucithalmic øyedråper er tyktflytende, men sammen med tårevæsken blir dråpene mer tyntflytende.
Vask alltid hendene før du bruker Fucithalmic.
Fucithalmic 10 mg/g øyedråper, suspensjon i tube (5 g)
 1. Ta hetten av tuben. Skal ikke brukes dersom forseglingen på tuben er brutt
 2. For å påføre Fucithalmic, stå eller sitt komfortabelt og bøy hodet bakover. Hold tuben over øyet
 3. Trekk nedre øyelokk forsiktig ned og klem en dråpe ut av tuben og ned på nedre øyelokk slik bildet viser
 4. Vær forsiktig så ikke tubens spiss kommer i berøring med øyet eller noe annet. Dette for å unngå at tubens innhold forurenses
  Mangler tekstalternativ for bilde
Etter at du har brukt legemidlet, kan du se et hvitt pulver rundt øyet. Dette kan oppstå når dråpene tørker. Det er helt normalt og ikke noe å bekymre seg for. Du kan tørke av pulveret med en bomullsdott.
Bruk av Fucithalmic hos barn og ungdom
Dersom dette legemidlet er til et barn, kan du dryppe dråpene i barnets øye mens det sover eller ligger nede dersom det er enklere.
Dersom du tar for mye av Fucithalmic
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Fucithalmic
Dersom du har glemt å ta legemidlet, ta det så snart du husker det. Fortsett deretter å ta det i henhold til din faste plan.
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Fucithalmic
Følg legens råd vedrørende behandlingens varighet. Ikke avbryt behandlingen uten å rådføre deg med legen først.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige (kan ramme inntil 1 av 10 personer)
 • tåkesyn (forbigående)
 • smerter på påføringsstedet (inkludert svie og stikking i øyet)
 • kløe på påføringsstedet
 • ubehag/irritasjon på påføringsstedet
Mindre vanlige (kan ramme inntil 1 av 100 personer)
 • allergiske reaksjoner (overfølsomhet)
 • hevelse i øyelokkene (ødem)
 • rennende øyne
 • hevelse i ansikt, lepper, tunge eller svelg, av og til med åndenød eller svelgevansker (angioødem). Du må kontakte lege med en gang hvis du får denne bivirkningen.
 • hudutslett
Sjeldne (kan ramme inntil 1 av 1000 personer)
 • forverring av øyebetennelse (konjunktivitt)
 • elveblest
Bivirkninger som kan forekomme hos barn
Den observerte sikkerhetsprofilen er lik hos barn og voksne.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Fucithalmic
Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Fucithalmic
Øyedråper i tube (5 g):
 • Virkestoff er: fusidinsyre 10 mg/g
 • Andre innholdsstoffer er: benzalkoniumklorid (konserveringsmiddel), dinatriumedetat, karbomer, mannitol, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker
Hvordan Fucithalmic ser ut og innholdet i pakningen
Tyktflytende, hvitaktige dråper.
Pakningsstørrelser: 5 gram i tube
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Amdipharm Limited
Temple Chambers
3 Burlington Road
Dublin 4
Irland
Tilvirker
Øyedråper, tube:
LEO Laboratories Ltd., Dublin, Irland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 30.10.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.