Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Folsyre Orifarm 1 mg tabletter

folsyre

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Folsyre Orifarm er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Folsyre Orifarm
 3. Hvordan du bruker Folsyre Orifarm
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Folsyre Orifarm
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Folsyre Orifarm er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Folsyre Orifarm inneholder folsyre, som tilhører en gruppe vitaminer som kalles B-vitaminer. Folsyre er en av de viktige byggesteinene i kroppen som danner røde blodlegemer. Hvis man mangler folsyre kan det være en årsak til blodmangel. I de fleste tilfeller får man tilstrekkelig mengde folsyre via maten (i form av folat), men ved visse tilstander trenger man et ekstra tilskudd.
Folsyre Orifarm brukes til å behandle og forebygge folatmangel, som f.eks. kan forårsakes ved behandling med enkelte legemidler (som f.eks. lavdose metotreksat til behandling av leddgikt og psoriasis), ved visse tarmsykdommer eller andre tilstander der man ikke kan nyttiggjøre seg folatet som finnes i maten. Folsyre Orifarm kan også brukes under graviditeten for å forhindre såkalte nevralrørsdefekter hos det ufødte barnet (f.eks. spina bifida, dvs. ryggmargsbrokk).
 
2. Hva du må vite før du bruker Folsyre Orifarm
Bruk ikke Folsyre Orifarm:
 • dersom du er allergisk overfor folsyre eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Folsyre Orifarm
 • dersom du lider av anemi (dvs. blodmangel), med mindre det er fastslått at du lider av folsyremangel, ettersom folsyre kan kamuflere vitamin B12-mangel, en tilstand som kan forårsake nerveskade.
 • dersom du har en svulst.
 • dersom du har tatt folsyre over en lengre periode. Folsyre kan kamuflere utvikling av vitamin B12-mangel. Legen din må kanskje ta en blodprøve.
 • dersom du har malaria.
Andre legemidler og Folsyre Orifarm
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Følgende legemidler kan påvirke effekten av Folsyre Orifarm:
 • metotreksat (brukes til langtidsbehandling av revmatiske lidelser og psoriasis)
 • trimetoprim (antibakterielt og antimalaria-legemiddel)
 • sulfasalazin (brukes til å behandle de inflammatoriske tarmsykdommene ulcerøs kolitt og Crohns sykdom)
 • sulfonamider (antibakterielt legemiddel)
 • kolestyramin (brukes til å redusere kolesterolnivået i blodet). Du bør ta Folsyre Orifarm 1 time før eller 4–6 timer etter at du har tatt kolestyramin.
Folsyre Orifarm kan påvirke effekten av følgende legemidler:
 • legemidler mot epilepsi (f.eks. fenytoin, fenobarbital ). Legen bør overvåke behandlingen nøye og justere dosen om nødvendig.
 • Fluorouracil (legemiddel mot kreft). Bivirkningene av fluorouracil kan forverres ved bruk av Folsyre Orifarm, og denne kombinasjonen bør unngås.
 • Anti-folat antimalariamidler, som sulfadoksin-pyrimetamin. Folsyre Orifarm kan redusere virkningen av disse.
Antibiotika kan påvirke resultatet av folsyremålinger i blod.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Folsyre er indisert for bruk under graviditet.
Amming
Folsyre kan brukes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Folsyre Orifarm har ingen påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Folsyre Orifarm
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne
Den anbefalte dosen for voksne er:
 • for folatmangel: 3 mg – 6 mg daglig
 • for gravide kvinner med kjent risiko for at fosteret kan bli født med nevralrørsdefekter (ryggmargsbrokk): 4 mg daglig med oppstart før unnfangelse og videreført gjennom første trimester.
 • for å forhindre bivirkninger forårsaket av behandling med lavdose metotreksat mot revmatoid artritt og psoriasis: legen fastsetter dosen.
Bruk av Folsyre Orifarm hos barn og ungdom
Den anbefalte dosen for barn er:
 • barn 1–18 år: 0,5 – 1,0 mg daglig. Legen vil fastsette en passende dose.
Tabletten kan deles i to like doser.
Dersom du tar for mye av Folsyre Orifarm
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du tar for mange tabletter, bør du kontakte lege. Det er imidlertid ikke sannsynlig at større doser folsyre vil forårsake skade.
Dersom du har glemt å ta Folsyre Orifarm
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Mindre vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer
 • kvalme, oppblåsthet, flatulens (luft i magen).
Sjeldne: kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer:
 • elveblest/utslett, kløe, hudrødme.
Ikke kjent: frekvensen kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data
 • alvorlig allergisk reaksjon (anafylaktisk sjokk), med f.eks. pustevansker, feber, utslett, opphovning og noen ganger blodtrykksfall.
 • overfølsomhet overfor folsyre.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Folsyre Orifarm
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Folsyre Orifarm
 • Virkestoff er: folsyre 1 mg
 • Andre innholdsstoffer er: hydroksypropylcellulose (E463), krysskarmellosenatrium, mikrokrystallinsk cellulose (E460), kollodial vannfri silika, stearinsyre.
Hvordan Folsyre Orifarm ser ut og innholdet i pakningen
Folsyre Orifarm er gulaktige til oransje, runde, konvekse tabletter som er 7 mm i diameter, merket med "1" på den ene siden og med delestrek på den andre siden.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelser og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelser
Orifarm Generics A/S
Energivej 15
5260 Odense S Danmark info@orifarm.com
Tilvirker
Viminco A/S
Lodshusvej 11
4230 Skælskør Danmark
eller
S.C. Santa S.A.
Str. Carpatilor nr. 60
Obiectiv nr. 47, 48, 58, 133
500269 Brasov, Jud. Brasov
Romania
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 01.05.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

folsyremangel (folatmangel): Folsyre er et B-vitamin som hovedsakelig finnes i lever, kjøtt og noen grønnsaker. Lavt folsyreinntak fører til anemi, men kan også skade fosteret under et svangerskap.

hudrødme (erytem, rødhet i huden): Diffus rødhet i huden.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

s.c. (subkutan, subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

vitamin b12-mangel: Mangel som skyldes utilstrekkelig inntak via mat, eller redusert opptak fra tarmen. Vitamin B12-mangel vil med tiden gi blodmangel. Se også pernisiøs anemi.