Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Fluconazol B. Braun 2 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning

flukonazol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Fluconazol B. Braun er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du får Fluconazol B. Braun
 3. Hvordan Fluconazol B. Braun brukes
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan Fluconazol B. Braun oppbevares
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Fluconazol B. Braun er og hva det brukes mot
Fluconazol B. Braun tilhører en gruppe legemidler som kalles antimykotika, og som brukes mot soppinfeksjoner. Virkestoffet er flukonazol.
Flukonazol brukes til å behandle infeksjoner som er forårsaket av sopp og kan også brukes til å forhindre at du får en candidainfeksjon. Den vanligste årsaken til soppinfeksjoner er en gjærsopp som kalles Candida.
Voksne:
Du kan få dette legemidlet av legen for å behandle følgende typer soppinfeksjoner:
 • Kryptokokkmeningitt – soppinfeksjon i hjernen
 • Koksidioidomykose – en sykdom i lunger og bronkier
 • Infeksjoner som er forårsaket av Candida og som finnes i blodet, i organer (f.eks. hjerte, lunger) eller urinveiene
 • Soppinfeksjoner i slimhinnene – infeksjon på innsiden av munnen, svelget og munnsår på grunn av tannprotese
Du kan også få Fluconazole B. Braun for å:
 • hindre at du får kryptokokkmeningitt på nytt
 • hindre at du får soppinfeksjon i slimhinnene på nytt
 • hindre at du får en infeksjon forårsaket av Candida (hvis du har svekket immunsystem som ikke fungerer som det skal)
Barn og ungdom (0-17 år)
Du kan få dette legemidlet av legen for å behandle følgende typer soppinfeksjoner:
 • Soppinfeksjoner i slimhinnene – infeksjon på innsiden av munnen og svelget
 • Infeksjoner som er forårsaket av Candida og som finnes i blodet, i organer (f.eks. hjerte, lunger) eller urinveiene
 • Kryptokokkmeningitt – soppinfeksjon i hjernen
Du kan også få Fluconazole B. Braun for å:
 • hindre at du får en infeksjon forårsaket av Candida (hvis du har svekket immunsystem som ikke fungerer som det skal)
 • hindre at du får kryptokokkmeningitt på nytt
 
2. Hva du må vite før du får Fluconazol B. Braun
Bruk ikke Fluconazol B. Braun hvis du
 • er allergisk overfor flukonazol, andre legemidler som du har brukt til behandling av soppinfeksjoner, eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6). Symptomene kan omfatte kløe, rødhet i huden eller pusteproblemer.
 • tar astemizol, terfenadin (antihistaminer mot allergier)
 • tar cisaprid (brukes mot mageproblemer)
 • tar pimozid (brukes til behandling av psykiske lidelser)
 • tar kinidin (brukes til behandling av hjerterytmeforstyrrelser)
 • tar erytromycin (antibiotikum til behandling av infeksjoner)
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du får Flucoanzol B. Braun dersom du
 • har problemer med lever eller nyrer
 • har en hjertesykdom, inkludert hjerterytmeforstyrrelser
 • har unormale mengder av kalium, kalsium eller magnesium i blodet
 • utvikler alvorlige hudreaksjoner (kløe, rødhet i huden eller pusteproblemer)
 • utvikler tegn på nedsatt binyrefunksjon, der binyrene ikke produserer tilstrekkelige mengder av visse steroidhormoner, slik som kortisol (kronisk eller langvarig utmattelse (fatigue), muskelsvakhet, manglende matlyst, vekttap, magesmerter).
Andre legemidler og Fluconazol B. Braun
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Gi umiddelbart beskjed til legen dersom du bruker astemizol, terfenadin (antihistamin til behandling av allergier) eller cisaprid (brukes mot mageproblemer) eller pimozid (brukes til behandling av psykiske lidelser) eller kinidin (brukes til behandling av hjerterytmeforstyrrelser) eller erytromycin (antibiotikum til behandling av infeksjoner), da disse ikke skal tas sammen med Fluconazol B. Braun (se avsnittet “Bruk ikke Fluconazol B. Braun hvis du”).
Effekten av enkelte legemidler og Fluconazol B. Braun kan påvirkes av hverandre. Du må informere legen dersom du tar noen av de følgende legemidlene:
 • rifampicin, rifabutin eller azitromycin (antibiotika til behandling av infeksjoner)
 • alfentanil, fentanyl (brukes som bedøvelsesmiddel)
 • amiodaron (brukes til behandling av uregelmessig hjerterytme, såkalte arytmier)
 • amitriptylin, nortriptylin (brukes mot depresjon)
 • amfotericin B, vorikonazol (soppdrepende midler)
 • blodfortynnende legemidler til forebygging av blodpropper (warfarin eller lignende legemidler)
 • benzodiazepiner (midazolam, triazolam eller lignende legemidler) brukt som sovemedisin eller mot angst
 • karbamazepin, fenytoin (brukes til behandling av krampeanfall)
 • nifedipin, isradipin, amlodipin, felodipin, verapamil, hydroklortiazid (et vanndrivende legemiddel) og losartan (mot høyt blodtrykk)
 • ciklosporin, everolimus, sirolimus eller takrolimus (for å motvirke avstøting av transplanterte organer)
 • cyklofosfamid, vinkaalkaloider (vinkristin, vinblastin eller lignende legemidler) som brukes til kreftbehandling
 • halofantrin (brukes til behandling av malaria)
 • statiner (atorvastatin, simvastatin, fluvastatin eller lignende legemidler) som brukes til å senke høyt kolesterol
 • metadon (mot smerter)
 • celekoksib, flurbiprofen, naproksen, ibuprofen, lornoksikam, meloksikam, diklofenak (ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID))
 • orale prevensjonsmidler (f.eks. p-piller)
 • prednison (steroid)
 • zidovudin (også kjent som AZT), sakinavir (til behandling av pasienter med HIV)
 • legemidler som brukes ved diabetes (sukkersyke), f.eks. klorpropamid, glibenklamid, glipizid eller tolbutamid
 • teofyllin (brukes til å kontrollere astma)
 • A-vitamin (kosttilskudd)
 • ivakaftor (brukes ved behandling av cystisk fibrose)
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Du skal ikke bruke flukonazol hvis du er gravid med mindre legen din har bedt deg om det.
Du kan fortsette å amme etter å ha tatt en enkeltdose med flukonazol på opptil 200 mg.
Du skal ikke amme hvis du får gjentatte doser med flukonazol.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Hvis du kjører eller bruker maskiner må du ta i betraktning at det i enkelte tilfeller kan forekomme svimmelhet eller anfall.
Fluconazol B. Braun inneholder natrium
Fluconazol B. Braun inneholder 3,54 mg natrium per milliliter. Dette må tas i betraktning hos pasienter som er på en kontrollert natriumdiett.
 
3. Hvordan Fluconazol B. Braun brukes
Lege eller sykepleier vil gi deg dette legemidlet som sakte injeksjon (infusjon, såkalt ”drypp”) i en blodåre. Fluconazol B. Braun er en oppløsning. Den skal ikke fortynnes ytterligere. Det er ytterligere informasjon for helsepersonell i avsnittet til slutt i pakningsvedlegget.
Anbefalte dose
De anbefalte dosene for forskjellige infeksjoner er angitt nedenfor. Spør legen eller sykepleieren hvis du ikke er sikker på hvorfor du får Fluconazol B. Braun.
Voksne

Bruksområde

Dose

Behandling av kryptokokkmeningitt

400 mg første dag, deretter 200 - 400 mg én gang daglig i 6-8 uker, eller lenger om nødvendig. Dosen kan i noen tilfeller økes til høyst 800 mg.

Hindre at kryptokokkmeningitt oppstår på nytt

200 mg én gang daglig til du får beskjed om å slutte med legemidlet

Behandling av koksidioidomykose

200 - 400 mg én gang daglig i 11- 24 måneder, eller lenger om nødvendig. Dosen kan i noen tilfeller økes til høyst 800 mg

Behandling av indre soppinfeksjoner forårsaket av Candida

800 mg første dag, deretter 400 mg én gang daglig til du får beskjed om å slutte med legemidlet

Behandling av soppinfeksjoner i slimhinnene på innsiden av munnen, svelget eller munnsår på grunn av tannprotese

200 - 400 mg første dag, deretter 100 - 200 mg til du får beskjed om å slutte med legemidlet

Behandling av soppinfeksjoner i slimhinnene – dosen avhenger av hvor infeksjonen er lokalisert

50 - 400 mg én gang daglig i 7 - 30 dager til du får beskjed om å slutte med legemidlet

Hindre infeksjoner i slimhinnene på innsiden av munnen og svelget

100 - 200 mg én gang daglig eller 200 mg 3 ganger i uken, så lenge det er risiko for å få en infeksjon

Hindre infeksjon forårsaket av Candida (hvis du har et svekket immunsystem som ikke fungerer som det skal)

200 - 400 mg én gang daglig så lenge det er risiko for å få en infeksjon

Ungdom 12-17 år
Følg doseringsanvisningene som legen har gitt (dosering enten som for barn eller som for voksne).
Barn opptil 11 år
Den høyeste dosen for barn er 400 mg daglig.
Dosen beregnes på grunnlag av barnets vekt i kilo (kg).

Bruksområde

Daglig dose

Soppinfeksjoner i slimhinnene og halsinfeksjoner som er forårsaket av Candida – dosering og varighet avhenger av infeksjonen og hvor denne er lokalisert

3 mg per kg kroppsvekt (6 mg per kg kroppsvekt kan gis første dag)

Kryptokokkmeningitt eller indre soppinfeksjoner forårsaket av Candida

6-12 mg per kg kroppsvekt

Hindre at barn får infeksjoner forårsaket av Candida (hvis immunsystemet ikke fungerer som det skal)

3-12 mg per kg kroppsvekt

Bruk til barn i alderen 0-4 uker
Bruk til barn i alderen 3-4 uker:
 • Samme dose som ovenfor, men gitt én gang annenhver dag. Høyeste dose er 12 mg per kg kroppsvekt hver 48. time.
Bruk til barn som er under 2 uker:
 • Samme dose som ovenfor, men gitt én gang hver 3. dag. Høyeste dose er 12 mg per kg kroppsvekt hver 72. time.
Eldre
Vanlig voksen dose skal gis med mindre du har nyreproblemer.
Pasienter med nyreproblemer
Legen kan justere dosen, avhengig av nyrefunksjonen din.
Dersom du får for mye av Fluconazol B. Braun
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell.
Hvis du er bekymret for at du kan ha fått for mye Fluconazol B. Braun, skal du gi beskjed til lege eller sykepleier umiddelbart. Symptomer på overdosering kan omfatte å høre, se, føle og tenke ting som ikke er reelle (hallusinasjoner og paranoid adferd).
Dersom du har glemt å ta Fluconazol B. Braun
Det er lite sannsynlig at en dose vil bli uteglemt ettersom lege eller annet helsepersonell vil passe på når du skal få dette legemidlet. Du må imidlertid gi beskjed til legen eller på apoteket hvis du tror at en dose kan ha blitt uteglemt.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Noen få personer utvikler allergiske reaksjoner selv om alvorlige allergiske reaksjoner er sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer). Hvis du får noen av følgende symptomer, må du umiddelbart kontakte lege.
 • plutselig hvesende pust, pusteproblemer og sammensnøring i brystet
 • hevelser i øyelokkene, ansiktet eller leppene
 • kløe over hele kroppen, rødhet i huden eller kløende røde flekker
 • hudutslett
 • alvorlige hudreaksjoner, slik som utslett med blemmer (dette kan forekomme i munnen og på tungen)
Fluconazol B. Braun kan påvirke leveren. Tegn på leverproblemer kan være:
 • tretthet
 • manglende matlyst
 • oppkast
 • gulfarging av huden eller det hvite i øynene (gulsott)
Hvis noe av dette skulle oppstå, slutt å ta Fluconazol B. Braun og kontakt lege umiddelbart.
Andre bivirkninger:
I tillegg må du kontakte lege eller apotek dersom noen av følgende bivirkninger blir alvorlige, eller det oppstår bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer) er:
 • hodepine
 • mageubehag, diaré, kvalme, oppkast
 • økte blodverdier som gjenspeiler leverfunksjon
 • utslett
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer) er:
 • redusert antall røde blodceller som kan gjøre huden blek og gi følelse av svakhet eller åndenød
 • nedsatt matlyst
 • søvnvansker, døsighet
 • anfall, svimmelhet, følelse av at det går rundt, følelse av stikking, prikking eller nummenhet, endret smaksopplevelse
 • forstoppelse, dårlig fordøyelse, luftavgang, munntørrhet
 • muskelsmerter
 • leverskade og gulfarging av huden og øynene (gulsott)
 • hevelser, blemmer (elveblest), kløe, økt svetting
 • tretthet, generell uvelhetsfølelse, feber
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer) er:
 • lavere antall hvite blodceller enn normalt (som bidrar til å bekjempe infeksjoner) og blodplater (som bidrar til å stanse blødninger)
 • rød eller fiolett misfarging av huden som kan være forårsaket av lavt antall blodplater, andre blodcelleforandringer
 • endringer i blodkjemien (økt innhold av kolesterol og fett i blodet)
 • skjelving
 • lavt innhold av kalium i blodet
 • unormalt elektrokardiogram (EKG), endring i puls eller hjerterytme
 • leversvikt
 • allergiske reaksjoner (noen ganger alvorlige), deriblant utbredt blemmeutslett og hudavskalling, alvorlige hudreaksjoner, hevelser i leppene eller i ansiktet
 • hårtap
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan Fluconazol B. Braun oppbevares
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Skal ikke fryses.
Dette legemidlet må brukes umiddelbart etter første gangs åpning av beholder.
Oppløsningen skal kun anvendes dersom den er klar og uten synlige partikler. Skal ikke brukes dersom flasken er ødelagt.
Flaskene er kun til engangsbruk. Delvis anvendte flasker og restinnhold skal kastes.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Fluconazol B. Braun
 • Virkestoff er flukonazol.
1 ml inneholder 2 mg flukonazol.
 • Andre innholdsstoffer er:
  Natriumklorid og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Fluconazol B. Braun ser ut og innholdet i pakningen
Fluconazol B. Braun er en klar, fargeløs oppløsning som inneholder de ovenfor nevnte innholdsstoffene i vann.
Leveres i flasker av polyetylen som inneholder 50 ml, 100 ml eller 200 ml.
Pakningsstørrelser: Pakninger med 10, 20 eller 50 flasker.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
B. Braun Melsungen AGCarl-Braun-Straße 134212 Melsungen
Tyskland
Postadresse:34209 Melsungen
Tyskland
Tlf.: +49-5661-71-0Faks: +49-5661-71-45 67
Tilvirker:
B. Braun Medical S.A.
Carretera de Terrassa, 121
08191 Rubí (Barcelona)
Spania
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
B. Braun Medical AS
Kjernåsveien 13B
3142 Vestskogen
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

Østerrike, Tyskland, Luxemburg

Fluconazol B.Braun 2 mg/ml Infusionslösung

Belgia

Fluconazole B.Braun 2 mg/ml oplossing voor infusie

Tsjekkia

Fluconazole B.Braun 2 mg/ml

Danmark

Fluconazole "B.Braun" 2mg/ml

Finland

Fluconazole B.Braun 2 mg/ml infuusioneste, liuos

Hellas

Fluconazole B. Braun 2 mg/ml διάλυμα προς έγχυση

Ungarn

Fluconazole B. Braun 2 mg/ml oldatos infúzió

Irland, Storbritannia

Fluconazole 2 mg/ml solution for infusion

Italia

Fluconazolo B.Braun 2 mg/ml soluzione per infusione

Nederland

Fluconazol B.Braun 2 mg/ml, oplossing voor infusie

Norge

Fluconazol B. Braun 2 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning

Poland

Fluconazole B. Braun 2 mg/ml, roztwór do infuzji

Portugal

Fluconazol B. Braun solução para perfusão

 

 

Slovakia

Fluconazole B. Braun 2 mg/ml infúzny roztok

Slovenia

Flukonazol B.Braun 2 mg/ml raztopina za infudiranje

Spania

Fluconazol B.Braun 2 mg/ml solución para perfusión EFG

Sverige

Fluconazole B. Braun

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 03.05.2016
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Intravenøs infusjon bør gis med en infusjonshastighet som ikke overskrider 10 ml/minutt. Fluconazol B. Braun er formulert i natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) infusjonsoppløsning, og 200 mg (100 ml flaske) inneholder 15 mmol av både Na+ og Cl-. Ettersom Fluconazol B. Braun leveres som en fortynnet natriumkloridoppløsning, bør infusjonshastigheten hos pasienter som krever natrium- eller væskerestriksjon, tas i betraktning.
Fluconazol B. Braun 2 mg/ml er forlikelig med følgende oppløsninger:
 • Glukose 200 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning (dersom tilgjengelig)
 • Ringer-oppløsning (infusjonsvæske)
 • Hartmanns oppløsning, Ringer-laktat-oppløsning (dersom tilgjengelig)
 • Kaliumkloridoppløsning 20 mekv/liter i glukose 50 mg/ml (dersom tilgjengelig)
 • Natriumhydrogenkarbonat 84 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning (dersom tilgjengelig)
 • Natriumklorid 9 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning
 • Ringerfundin infusjonsvæske, oppløsning (dersom tilgjengelig)
Flukonazol kan infunderes via en inneliggende slange sammen med en av væskene som er listet ovenfor. Selv om det ikke er registrert spesifikke uforlikeligheter, anbefales det ikke å blande med andre legemidler før infusjon.
Infusjonsvæsken er kun til engangsbruk.
Etter anbrudd
Dette legemidlet må brukes umiddelbart etter anbrudd av beholderen. Se også pkt. 6.6.
Etter anbefalt fortynning
For blandinger med oppløsningene listet ovenfor, er kjemisk og fysisk stabilitet vist ved 25ºC i 72 timer.
Av mikrobiologiske årsaker bør fortynningene brukes umiddelbart. Dersom de ikke brukes umiddelbart, er brukeren ansvarlig for oppbevaringstider under bruk og oppbevaringsforhold før bruk. Disse bør ikke overstige 24 timer ved 2-8ºC, med mindre fortynningen er utført under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.
Fortynnet oppløsning skal lages under aseptiske forhold. Oppløsningen skal kontrolleres visuelt for partikler og misfarging før administrering. Oppløsningen skal bare brukes hvis den er klar og uten partikler.
Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.
Se preparatomtalen for fullstendig informasjon om dette legemidlet.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

antimykotika (antimykotikum): Legemiddel som virker mot sopp.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

cystisk fibrose: Arvelig forstyrrelse i stoffskiftet som hovedsakelig rammer luftveiene og bukspyttkjertelen. Sykdommen medfører kraftig produksjon av seigt slim i lungene. Dette hemmer luftstrømmen og det blir vanskelig å puste. Slimet øker også infeksjonsrisikoen. Den økte slimmengden fører til celledød i lungene og i bukspyttkjertelen. Symptomer er hoste og pustebesvær, og ved infeksjon forekommer feber.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kryptokokkmeningitt: Hjernehinnebetennelse forårsaket av gjærsoppen Cryptococcus neoformans.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

rødhet i huden (erytem, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

statiner (hmg-coa-reduktasehemmere): Legemiddelgruppe som hemmer enzymet hydroksymetylglutarylkoenzym A (HMG-CoA) i leveren og i andre vev. HMG-CoA er et enzym i tidlig fase av kolesterolsyntesen. Enzymet katalyserer og er hastighetsbegrensende i dannelse av forstadier til kolesterol og en rekke andre biologisk viktige substanser.

uvelhetsfølelse (malaise, sykdomsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.