Fentanyl

Sandoz


Virkestoff: FentanylPakningsvedlegg