Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Febuxostat Accord 80 mg filmdrasjerte tabletter

Febuxostat Accord 120 mg filmdrasjerte tabletter

febuksostat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Febuxostat Accord er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Febuxostat Accord
 3. Hvordan du bruker Febuxostat Accord
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Febuxostat Accord
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Febuxostat Accord er og hva det brukes mot
Febuxostat Accord inneholder virkestoffet febuksostat og brukes til å behandle urinsyregikt. Urinsyregikt er forbundet med for høye nivåerav en forbindelse som kalles urinsyre (urat) i kroppen. Noen mennesker kan få for mye urinsyre i blodet slik at urinsyren ikke lenger kan holde seg oppløst. Når dette skjer, kan det danne seg krystaller av urinsyre i og rundt leddene og nyrene. Disse krystallene kan forårsake plutselig, kraftig smerte, rødhet, varmefølelse og hevelse i et ledd (anfall av såkalt urinsyregikt). Hvis tilstanden ikke behandles, kan det dannes større avleiringer, kalt tofusknuter, i og rundt leddene. Slike tofusknuter kan forårsake skade på ledd og bein.
Febuxostat Accord virker ved å redusere mengden av urinsyre. Når Febuxostat Accord brukes én gang daglig holdes urinsyrenivået lavt, dannelsen av krystaller stoppes, og symptomene reduseres over tid. Hvis urinsyrenivået holdes tilstrekkelig lavt over en lang nok periode, kan også tofusknutene skrumpe inn.
Febuxostat Accord 120 mg tabletter er også brukt til å behandle og forebygge høye blodnivåer av urinsyre som kan forekomme når du begynner med kjemoterapi for blodkreft. Ved kjemoterapi blir kreftceller ødelagt og urinsyrenivåer øker i blodet, om ikke dannelse av urinsyre forhindres.
Febuxostat Accord er til voksne.
 
2. Hva du må vite før du bruker Febuxostat Accord
Bruk ikke Febuxostat Accord:
 • dersom du er allergisk overfor febuksostat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Febuxostat Accord:
 • dersom du har eller har hatt hjertesvikt, hjerteproblemer eller slag
 • dersom du har eller har hatt nyresykdom og/eller alvorlig allergisk reaksjon overfor allopurinol (et legemiddel som brukes til å behandle urinsyregikt)
 • dersom du har eller har hatt leversykdom eller leverfunksjonsforstyrrelser
 • dersom du behandles for høye urinsyrenivåer som følge av Lesch-Nyhan-syndrom (en sjelden arvelig tilstand med for mye urinsyre i blodet)
 • dersom du har problemer med skjoldbruskkjertelen
Avbryt behandling med dette legemidlet hvis du får allergiske reaksjoner overfor Febuxostat Accord (se også avsnitt 4). Mulige symptomer på allergiske reaksjoner kan være:
 • utslett, inkludert alvorlige former (f.eks. blemmer, knuter, kløende og flassende utslett), kløe
 • hevelse i armer, ben eller ansikt
 • pustevansker
 • feber med forstørrede lymfeknuter
 • men også alvorlige, livstruende allergiske tilstander med hjerte- og kretsløpssvikt
Legen kan velge å avbryte din behandling med Febuxostat Accord for alltid.
Det har vært sjeldne tilfeller av mulig livstruende hudutslett (Stevens-Johnsons syndrom)
ved bruk av febuksostat, som først ser ut som rødlige prikker eller runde flekker ofte med en blemme i midten, på overkroppen. Det kan også omfatte sår i munn, svelg, nese og kjønnsorganer samt konjunktivitt (røde og hovne øyne). Utslettet kan utvikle seg til omfattende blemmedannelse eller avskalling av huden. Hvis du har fått Stevens-Johnsons syndrom ved bruk av febuksostat, skal du aldri bruke Febuxostat Accord igjen. Hvis du får et utslett eller slike hudsymptomer, skal du straks rådføre deg med en lege og fortelle at du tar dette legemidlet.
Dersom du får et anfall av urinsyregikt (plutselig, kraftig smerte, ømhet, rødhet, varmefølelse og hevelser i et ledd), vent til anfallet av urinsyregikt avtar før du begynner behandlingen med Febuxostat Accord.
Hos enkelte kan urinsyregikten blusse opp når de begynner med visse legemidler som kontrollerer urinsyrenivået. Ikke alle opplever dette, men du kan få oppblussing selv om du bruker Febuxostat Accord, særlig i løpet av de første ukene eller månedene med behandling. Det er viktig at du fortsetter å bruke Febuxostat Accord selv om du opplever oppblussing, fordi Febuxostat Accord fremdeles virker ved å redusere mengden urinsyre. Hvis du fortsetter å ta Febuxostat Accord hver dag vil urinsyregikten etter hvert blusse sjeldnere opp og bli mindre smertefull.
Dersom det er nødvendig vil legen din ofte forskrive andre legemidler som bidrar til å forebygge eller behandle symptomene på oppblussing (som smerter eller hevelser i leddene).
Hos pasienter med svært høye nivåer av salter fra urinsyre (f.eks. de som gjennomgår kjemoterapi for kreft), kan behandling med urinsyrenedsettende legemidler føre til avsetning av xanthin i urinveiene, med mulige stener, til tross for at dette ikke er observert hos pasienter behandlet med Febuxostat Accord for tumorlysesyndrom.
Legen din kan be deg om å ta blodprøver for å sjekke at leveren din fungerer normalt.
Barn og ungdom
Ikke gi dette legemidlet til barn under 18 år da sikkerhet og effekt ikke har blitt fastslått.
Andre legemidler og Febuxostat Accord
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Det er spesielt viktig at du informerer lege eller apotek hvis du bruker legemidler som inneholder noen av virkestoffene som er nevnt nedenfor. Disse legemidlene og Febuxostat Accord kan påvirke hverandre, og dermed kan legen ønske å gjøre nødvendige tiltak:
 • merkaptopurin (brukes til å behandle kreft)
 • azatioprin (brukes til å dempe immunforsvaret)
 • teofyllin (brukes til å behandle astma)
Graviditet og amming
Det er ikke kjent om Febuxostat Accord kan forårsake fosterskade. Febuxostat Accord skal ikke brukes under graviditet.
Det er ikke kjent om Febuxostat Accord går over i morsmelk. Ikke bruk Febuxostat Accord hvis du ammer eller planlegger å amme.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du kan oppleve svimmelhet, tretthet, tåkesyn og nummenhet eller prikkende/stikkende følelse under behandlingen og at du ikke bør kjøre bil eller bruke maskiner hvis du opplever dette.
Febuxostat Accord inneholder laktose
Febuxostat Accord inneholder laktose (en type sukker). Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Febuxostat Accord inneholder natrium.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som “natriumfritt”.
 
3. Hvordan du bruker Febuxostat Accord
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
 • Den vanlige dosen er én tablett daglig. Baksiden av blisterpakningen er merket med ukedager for å hjelpe deg å sjekke at du har tatt din daglige dose
 • Tablettene tas gjennom munnen og kan tas med og uten mat.
Febuxostat Accord finnes som tablett på enten 80 mg eller 120 mg. Legen din har forskrevet den styrken som er best egnet for deg.
Fortsett å bruke Febuxostat Accord hver dag, selv om du ikke opplever oppblussing eller anfall av urinsyregikt.
Forebygging og behandling av høye urinsyrenivåer hos pasienter som gjennomgår kjemoterapi
Febuxostat Accord er tilgjengelig som en 120 mg tablett.
Begynn å ta Febuxostat Accord to dager før kjemoterapi og fortsett å bruke det i henhold til råd fra legen. Behandling er vanligvis kortvarig.
Dersom du tar for mye av Febuxostat Accord
Ved en utilsiktet overdosering må du spørre legen hva du skal gjøre, eller kontakte nærmeste legevakt.
Dersom du har glemt å ta Febuxostat Accord
Hvis du har glemt en dose med Febuxostat Accord, tar du den så snart du husker det, hvis det ikke er like før du skal ta neste dose. Da hopper du over den glemte dosen og tar neste dose til vanlig tid. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Febuxostat Accord
Selv om du føler deg bedre må du ikke slutte å bruke Febuxostat Accord uten å rådføre deg med legen din. Hvis du slutter å bruke Febuxostat Accord, kan urinsyrenivåene begynne å øke igjen.
Symptomene dine kan forverres fordi det danner seg nye krystaller av urinsyre i og rundt ledd og nyrer.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Avbryt behandling og kontakt lege eller nærmeste sykehus umiddelbart, hvis disse sjeldne bivirkningene (kan ramme inntil 1 av 1000 personer) forekommer. En alvorlig allergisk reaksjon kan oppstå:
 • alvorlige allergiske reaksjoner (anafylaktiske reaksjoner), legemiddeloverfølsomhet (se også avsnitt 2 “Advarsler og forsiktighetsregler”)
 • mulig livstruende hudutslett kjennetegnet ved dannelse av blemmer og avskalling av huden og innsiden av kroppens hulrom, f.eks. munn og kjønnsorganer, smertefulle sår i munn og/eller kjønnsorganområdet, sammen med feber, sår hals og ekstrem tretthet (Stevens-Johnsons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse), eller med forstørrede lymfeknuter, leverforstørrelse, hepatitt (eventuelt leversvikt), økning i antall hvite blodceller i blodet (legemiddelreaksjon med eosinofili og systemiske symptomer – DRESS) (se avsnitt 2)
 • generaliserte hudutslett
Vanlige bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 10 personer) er:
 • unormale leverprøveresultater
 • diaré
 • hodepine
 • utslett (inkludert forskjellig typer utslett, se nedenfor i avsnittene “mindre vanlige” og “sjeldne”)
 • kvalme
 • forverring av symptomer på urinsyregikt
 • lokal hevelse på grunn av opphopning av væske i vev (ødem)
Andre bivirkninger som ikke er nevnt over er listet under.
Mindre vanlige bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 100 personer) er:
 • nedsatt appetitt, endrede blodsukkernivåer (diabetes), der kraftig tørste kan være et symptom, økt mengde av fett i blodet, vektøkning
 • manglende sexlyst
 • søvnproblemer, søvnighet
 • svimmelhet, nummenhet, prikkende/stikkende, nedsatt eller endret følelse (hypestesi, hemiparese eller parestesi)
 • endret smakssans, redusert luktesans (hyposmi)
 • unormalt EKG (hjerteundersøkelse), uregelmessig eller rask hjerterytme, hjertebank (palpitasjon)
 • hetetokter eller rødme (f.eks. rødhet i ansikt eller på hals), økt blodtrykk, blødning (indre blødning bare observert hos pasienter som får kjemoterapi for blodsykdommer)
 • hoste, kortpustethet, ubehag eller smerter i brystet, betennelse i nesegangene og/eller svelget (øvre luftveisinfeksjon), bronkitt
 • munntørrhet, magesmerter/ubehag eller luft i magen, halsbrann/fordøyelsesproblemer, forstoppelse, hyppig avføring, oppkast, ubehag i magen
 • kløe, elveblest (hudutslett), betennelse i huden, misfarget hud, små røde eller lilla flekker på huden, små flate røde flekker på huden, flate røde områder på huden som er dekket med små sammenflytende klumper, utslett, hudområder med rødme og flekker, andre typer hudlidelser
 • muskelkramper, muskelsvakhet, smerter/verking i muskler/ledd, betennelse i slimposen rundt ledd eller artritt (betennelse i ledd som vanligvis følges av smerter, hovenhet og/eller stivhet), smerter i armer og ben, ryggsmerter, muskelspasmer
 • blod i urinen, unormalt hyppig vannlating, unormale urinprøver (økt proteinnivå i urinen), nedsatt nyrefunksjon
 • utmattelse (fatigue), brystsmerter, ubehag i brystet
 • steiner i galleblæren eller gallegangene (gallestein)
 • økt blodnivå av tyreoideastimulerende hormon (TSH)
 • endret blodsammensetning eller antall blodceller eller blodplater (unormale blodprøveresultater)
 • nyrestein
 • ereksjonsproblemer
Sjeldne bivirkninger (kan ramme inntil 1 av 1000 personer) er:
 • muskelskade, en tilstand som i sjeldne tilfeller kan være alvorlig. Den kan medføre muskelproblemer, og den kan, særlig hvis du samtidig føler deg uvel eller har høy kroppstemperatur, skyldes unormal muskelnedbrytning. Kontakt lege umiddelbart dersom du får muskelsmerter, ømhet eller svakhet
 • kraftig hevelse i dype hudlag, spesielt rundt lepper, øyne, kjønnsorganer, hender, føtter eller tunge, eventuelt med plutselige pustevansker
 • høy feber i kombinasjon med meslingeaktig hudutslett, forstørrede lymfeknuter, leverforstørrelse, hepatitt (eventuelt leversvikt), økning i antall hvite blodceller i blodet (leukocytose, med eller uten eosinofili)
 • hudrødme (erytem), ulike typer utslett (f.eks. kløende, med hvite flekker, med blemmer, med pussholdige blemmer, med hudavskalling, meslingeaktig utslett), utbredt erytem, nekrose (vevsdød) og blemmedannelse med løsning av overhud og slimhinner, som medfører avskalling og eventuelt sepsis (Stevens-Johnsons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse)
 • nervøsitet
 • tørste
 • øresus
 • tåkesyn, synsforandringer
 • hårtap
 • munnsår
 • betennelse i bukspyttkjertelen: vanlige symptomer er magesmerter, kvalme og oppkast
 • økt svetting
 • vekttap), økt appetitt, ukontrollert tap av appetitt (anoreksi)
 • stivhet i muskler og/eller ledd
 • unormalt lavt antall blodceller (hvite eller røde blodceller eller blodplater)
 • påtrengende vannlatingsbehov
 • endret eller redusert urinmengde på grunn av nyrebetennelse (tubulointerstitiell nefritt)
 • leverbetennelse (hepatitt)
 • gulfarget hud(gulsott)
 • leverskade
 • økt nivå av kreatinfosfokinase i blod (et tegn på muskelskade)
 • plutselig hjertedød
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Febuxostat Accord
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterbrettet etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Febuxostat Accord
 • Virkestoff er febuksostat.
Én tablett inneholder 80 mg febuksostat (som magnesiumsalter). Én tablett inneholder 120 mg febuksostat (som magnesiumsalter).
 • Andre innholdsstoffer er
Tablettkjerne: laktosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, hydroksypropylcellulose, krysskarmellosenatrium, magnesiumoksid, vannholdig kolloidal silika, magnesiumstearat Tablettdrasjering: Drasjeringsmiddel (gult) som inneholder: polyvinylakohol – delvis hydrolysert, titandioksid (E171), makrogol, talkum, gult jernoksid (E172)
Hvordan Febuxostat Accord ser ut og innholdet i pakningen
Febuxostat Accord 80 mg filmdrasjerte tabletter
Blekgule til gule, filmdrasjerte, kapselformede tabletter, merket med “80” på den ene siden, 17,2 ± 0,2 mm lengde, 6,2 ± 0,2 mm bredde, 5,6 ± 0,2 mm tykkelse.
Febuxostat Accord 120 mg filmdrasjerte tabletter
Blekgule til gule, filmdrasjerte, kapselformede tabletter, merket med “120” på den ene siden, 19,2 ± 0,2 mm lengde, 8,2 ± 0,2 mm bredde, 6,1 ± 0,2 mm tykkelse.
Febuxostat Accord pakkes i en eske som inneholder riktig antall klare blisterpakninger i PVC/PCTFE- aluminium (Aclar) med pakningsvedlegg.
Pakningsstørrelser:
Febuxostat Accord 80 mg
Esker som inneholder 14, 28, 30, 56 eller 84 filmdrasjerte tabletter.
Febuxostat Accord 120 mg
Esker som inneholder 14, 28, 56 eller 84 filmdrasjerte tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200
3526 KV Utrecht Nederland
Tilvirkere
Pharmathen S.A.
6, Dervenakion str.
Pallini, Attiki, 15351, Hellas
Pharmathen International S.A.
Industrial Park Sapes,
Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300, Hellas
Pharmadox Healthcare Limited
KW20A Kordin Industrial Park, Paola PLA 3000, Malta
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 23.06.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dress (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer): Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS) er en immunologisk overfølsomhetsreaksjon og alvorlig form for legemiddelreaksjon som kan være dødelig.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

flass: Små og litt fettete hudflak, som ofte sitter fast i håret.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gallestein (kolelitiasis, cholelitiasis): Små steiner som dannes i galleblæren og blant annet består av kolesterol og kalk. Svært mange mennesker har gallestein uten å oppleve problemer. Noen ganger faller de imidlertid ned i gallegangene og gir tilstopping. Da kan sterke smerter oppstå under høyre ribbensbue, og man kan bli kvalm. I alvorlige tilfeller kan gulsott eller galleblærebetennelse oppstå.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kreatinfosfokinase (kreatinkinase, ck, cpk): Et enzym som finnes i muskelvev og som spalter kreatinfosfat. Finnes normalt i lav konsentrasjon i blod, men øker ved muskelskade, f.eks. ved hjerteinfarkt.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nyrestein (nefrolitiasis, nefrolitt): Nyrestein dannes i nyrene fra avfallsstoffer fra urinen, og som kan sette seg fast i nyre eller urinleder. Stenene kan bestå av krystaller (50-95%) og av organisk materiale (5-50%). Vanligste årsakene til nyrestein er høy utskillelse av kalsium (kalk) eller lav utskillelse av sitrat i urinen.

sepsis (septikemi, blodforgiftning): Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

tsh: Thyreoideastimulerende hormon.

tumorlysesyndrom (tls): Potensielt livstruende tilstand med hyperurikemi, hyperkalemi, hyperfosfatemi og sekundær utvikling av nyresvikt og hypokalsemi.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.