Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Ezetrol 10 mg tabletter

ezetimib

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ezetrol er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Ezetrol
 3. Hvordan du bruker Ezetrol
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ezetrol
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Ezetrol er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget.
Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Ezetrol er et legemiddel som brukes for å redusere nivåene av kolesterol.
Ezetrol reduserer nivåene av totalkolesterol, ”farlig” kolesterol (LDLkolesterol) og fettstoffer som kalles triglyserider i blodet. I tillegg øker Ezetrol mengden av det ”gode” kolesterolet (HDL-kolesterol).
Ezetimib, som er virkestoffet i Ezetrol, virker ved å redusere opptaket av kolesterol fra tarmen din.
Ezetrol virker som tillegg til den kolesterolsenkende effekten av statiner, en gruppe legemidler som reduserer kolesterolet kroppen din produserer selv.
Kolesterol er én av mange fettsubstanser som finnes i blodomløpet. Totalkolesterolet ditt består hovedsakelig av LDL- og HDL-kolesterol.
LDL-kolesterol kalles ofte det «farlige» kolesterolet fordi det kan hope seg opp i blodåreveggene dine og danne plakk. Med tiden kan utvikling av plakk føre til forsnevring av blodårene. Denne forsnevringen kan redusere eller blokkere blodstrømmen til vitale organer som hjertet og hjernen. Blokkering av blodstrømmen kan resultere i hjerteinfarkt eller slag.
HDL-kolesterol kalles ofte det «gode» kolesterolet fordi det hindrer at det farlige kolesterolet hoper seg opp i blodårene og det beskytter mot hjertesykdommer.
Triglyserider er en annen form for fett i blodet ditt som kan øke risikoen for hjertesykdommer.
Det brukes hos pasienter der kolesterolsenkende kosthold alene ikke er tilstrekkelig for å kontrollere kolesterolnivået. Du må fortsette med kolesterolsenkende kosthold når du behandles med dette legemidlet.
Ezetrol brukes i tillegg til kolesterolsenkende kosthold, hvis du har:
 • for høyt kolesterolnivå i blodet (primær hyperkolesterolemi [heterozygot familiær og ikke-familiær])
  • sammen med et statin når kolesterolnivået ditt ikke er tilstrekkelig kontrollert med et statin
  • alene når behandling med statiner ikke er egnet eller ikke tolereres
 • en arvelig sykdom (homozygot familiær hyperkolesterolemi) som øker kolesterolnivået i blodet ditt. Du vil også få et statin og kan også få annen behandling.
 • en arvelig sykdom (homozygot sitosterolemi, også kjent som fytosterolemi) som øker nivået av plantesteroler i blodet ditt Ezetrol gitt sammen med kolesterolsenkende legemidler kalt statiner reduserer risikoen for hjerteinfarkt, slag, operasjon for å øke blodstrømmen i hjertet og sykehusinnleggelse som følge av brystsmerter hvis du har hjertesykdom.
Ezetrol hjelper deg ikke med å gå ned i vekt.
 
2. Hva du må vite før du bruker Ezetrol
Hvis du bruker Ezetrol sammen med et statin, bør du også lese informasjonen i pakningsvedlegget for dette legemidlet.
Bruk ikke Ezetrol:
 • dersom du er allergisk overfor ezetimib eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6: Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon).
Bruk ikke Ezetrol sammen med et statin hvis:
 • du har problemer med leveren
 • du er gravid eller ammer
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Ezetrol.
 • Informer legen din om alle sykdommer du har eller har hatt, inkludert allergier.
 • Legen din skal ta en blodprøve før du starter å bruke Ezetrol sammen med et statin. Dette er for å undersøke hvor godt leveren din fungerer.
 • Legen din bør også ta en blodprøve for å undersøke hvor godt leveren din fungerer etter at du har begynt å bruke Ezetrol sammen med et statin.
Ezetrol anbefales ikke dersom du har moderate eller alvorlige problemer med leveren.
Sikkerheten og effekten av Ezetrol gitt sammen med visse kolesterolsenkende legemidler, som fibrater, er ikke kartlagt.
Barn og ungdom
Ikke gi dette legemidlet til barn og ungdom (6 til 17 år) med mindre det er foreskrevet av spesialist, fordi det finnes begrensede data på sikkerhet og effekt.
Ikke gi dette legemidlet til barn under 6 år fordi det ikke finnes informasjon om bruk hos denne pasientgruppen.
Andre legemidler og Ezetrol
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Det er spesielt viktig at du informerer legen din dersom du tar legemidler med følgende virkestoff:
 • ciklosporin (brukes ofte hos organtransplanterte pasienter)
 • legemidler med et virkestoff som forhindrer blodpropp, som warfarin, fenprokumon, acenokumarol eller fluindion (antikoagulerende midler)
 • kolestyramin (også brukt til å redusere kolesterol) fordi det påvirker hvordan Ezetrol virker
 • fibrater (også brukt til å redusere kolesterol)
Graviditet og amming
Bruk ikke Ezetrol sammen med statin hvis du er gravid, prøver å bli gravid eller tror du kan være gravid. Hvis du blir gravid mens du bruker Ezetrol sammen med et statin, avslutt behandlingen med en gang og kontakt lege.
Det finnes ingen erfaring med bruk av Ezetrol uten statin under graviditet. Spør legen din om råd før du bruker Ezetrol, hvis du er gravid.
Bruk ikke Ezetrol sammen med et statin når du ammer. Det er ikke kjent om legemidlene går over i morsmelk. Ezetrol uten et statin bør ikke brukes hvis du ammer. Spør legen din om råd.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek. Det antas at Ezetrol ikke påvirker evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner. Likevel bør man være oppmerksom på at noen mennesker kan bli svimle av å bruke Ezetrol.
Ezetrol inneholder laktose
Ezetrol tabletter inneholder en type sukker som kalles laktose.
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte lege før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Ezetrol
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Fortsett å ta dine andre kolesterolsenkende legemidler hvis ikke legen din har sagt at du skal stoppe. Kontakt legen eller apoteket hvis du er usikker.
 • Før du starter med Ezetrol, bør du settes på et egnet kolesterolsenkende kosthold.
 • Du skal fortsette med kolesterolsenkende kosthold mens du tar Ezetrol.
Den anbefalte dosen er én 10 mg tablett Ezetrol daglig gjennom munnen.
Ezetrol kan tas når som helst på dagen. Du kan ta den med eller uten mat.
Hvis legen har forskrevet Ezetrol sammen med et statin, kan begge legemidlene tas samtidig. Hvis dette er tilfelle, bør du også lese doseringsanbefalingene som står i pakningsvedlegget for det aktuelle legemidlet.
Hvis legen har forskrevet Ezetrol sammen med et annet kolesterolsenkende legemiddel som inneholder virkestoffet kolestyramin eller et annet legemiddel som inneholder gallesyrebindere, må Ezetrol tas minst 2 timer før eller 4 timer etter inntak av dette legemidlet.
Dersom du tar for mye av Ezetrol
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn kan ha fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Ezetrol
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose. Ta neste dose som vanlig neste dag.
Dersom du avbryter behandling med Ezetrol
Rådfør deg med lege eller apotek fordi kolesterolet ditt kan øke igjen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende betegnelser brukes for å beskrive hvor ofte bivirkninger er rapportert:
 • Svært vanlige (kan påvirke mer enn 1 av 10 pasienter).
 • Vanlige (kan påvirke opptil 1 av 10 pasienter).
 • Mindre vanlige (kan påvirke opptil 1 av 100 pasienter).
 • Sjeldne (kan påvirke opptil 1 av 1000 pasienter).
 • Svært sjeldne (kan påvirke opptil 1 av 10 000 pasienter, inkludert isolerte rapporter).
Kontakt legen din umiddelbart hvis du opplever muskelsmerter, ømhet eller muskelsvakhet. I sjeldne tilfeller kan muskelproblemer være alvorlige og de kan omfatte nedbrytning av muskulaturen, noe som kan føre til skade på nyrene, og svært sjelden kan dødsfall forekomme.
Allergiske reaksjoner som opphovnet ansikt, lepper, tunge og/eller svelg, som kan forårsake puste- og svelgeproblemer (som krever øyeblikkelig behandling), har blitt rapportert ved vanlig bruk.
Ved bruk alene er følgende bivirkninger rapportert:
Vanlige: hodepine, magesmerter, diaré, mye tarmgass og tretthetsfølelse.
Mindre vanlige: økning i noen blodprøver av leverfunksjonen (transaminaser) eller muskelfunksjonen (CK), hoste, fordøyelsesvansker, halsbrann, kvalme, kne-/leddsmerter, muskelkramper, nakkesmerter, nedsatt matlyst, smerter, brystsmerter, hetetokter, høyt blodtrykk.
I tillegg er følgende bivirkninger rapportert ved bruk sammen med et statin:
Vanlige: endring i noen av laboratorieprøvene av leveren (transaminaser), hodepine, muskelsmerter, ømhet eller svakhet.
Mindre vanlige: stikkende/kriblende følelse, tørr munn, kløe, utslett, elveblest, ryggsmerter, muskelsvakhet, smerter i armer og ben, uvanlig trøtthet og svakhet, hovenhet, spesielt i hender og føtter.
Følgende vanlige bivirkning er rapportert ved bruk sammen med fenofibrat: magesmerter.
I tillegg er følgende bivirkninger rapportert ved vanlig bruk: svimmelhet, muskelsmerter, leverproblemer, allergiske reaksjoner inkludert utslett og elveblest, vablete og rødt utslett, av og til målskivelignende lesjoner (erythema multiforme), muskelsmerter, ømhet eller muskelsvakhet, nedbrytning av muskler, gallestein eller betennelse i galleblæren (som kan føre til magesmerter, kvalme og oppkast), betennelse i bukspyttkjertelen ofte med sterke magesmerter, forstoppelse, reduksjon i antall blodplater som kan føre til blåmerker/blødning (trombocytopeni), stikkende/kriblende følelse, depresjon, uvanlig tretthet eller svakhet, kortpustethet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Ezetrol
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på kartongen eller boksen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • Oppbevares ved høyst 30ºC.
Blister: Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Boks: Hold boksen tett lukket. Det vil beskytte produktet mot fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Ezetrol
 • Virkestoff er ezetimib.
 • Andre hjelpestoffer er laktosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, povidon, krysskarmellosenatrium, natriumlaurylsulfat, magnesiumstearat.
Hvordan Ezetrol ser ut og innholdet i pakningen
Ezetrol tabletter er hvite til offwhite, kapselformede tabletter preget med ”414” på den ene siden.
Pakningsstørrelser:
7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 98, 100 eller 300 tabletter i blisterpakninger eller endoseblisterpakninger med avrivbar folie.
84 eller 90 tabletter i blisterpakninger.
50, 100 eller 300 tabletter i endoseblisterpakninger.
100 tabletter i boks.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm AS, Sandakerveien 138, NO-0484 Oslo
Importør
Orifarm A/S, Postboks 69, 5260 Odense S, Danmark
Ompakker
Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, Tsjekkia
Tilvirker
SP Labo N.V., Industriepark 30 - Zone A, Heist-op-den-Berg, Belgia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 30.08.2018.
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Statens Legemiddelverk.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

ck (kreatinkinase, kreatinfosfokinase, cpk): Et enzym som finnes i muskelvev og som spalter kreatinfosfat. Finnes normalt i lav konsentrasjon i blod, men øker ved muskelskade, f.eks. ved hjerteinfarkt.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

gallestein (kolelitiasis, cholelitiasis): Små steiner som dannes i galleblæren og blant annet består av kolesterol og kalk. Svært mange mennesker har gallestein uten å oppleve problemer. Noen ganger faller de imidlertid ned i gallegangene og gir tilstopping. Da kan sterke smerter oppstå under høyre ribbensbue, og man kan bli kvalm. I alvorlige tilfeller kan gulsott eller galleblærebetennelse oppstå.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hdl: (HDL: high density lipoprotein) HDL er et stoff som transporterer kolesterol og andre fettstoffer i blodet. Siden HDL fjerner kolesterol fra blodkarvegger reduseres risikoen for hjerte-karsykdom.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hyperkolesterolemi: En tilstand med en unormal høy mengde kolesterol i blodet. For mye kolesterol i blodet kan forårsakes av for høyt alkoholkonsum, samt dårlige kost- og mosjonsvaner. I tillegg finnes noen arvelige tilstander.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

ldl (low density lipoprotein): (LDL: Low Density Lipoprotein) LDL er et protein i blodet som transporterer kolesterol og andre blodfettstoffer. Høye nivåer av LDL kan føre til hjertesykdom.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

statiner (hmg-coa-reduktasehemmere): Legemiddelgruppe som hemmer enzymet hydroksymetylglutarylkoenzym A (HMG-CoA) i leveren og i andre vev. HMG-CoA er et enzym i tidlig fase av kolesterolsyntesen. Enzymet katalyserer og er hastighetsbegrensende i dannelse av forstadier til kolesterol og en rekke andre biologisk viktige substanser.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.