Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Ezetimib/Simvastatin Krka 10 mg/10 mg tabletter

Ezetimib/Simvastatin Krka 10 mg/20 mg tabletter

Ezetimib/Simvastatin Krka 10 mg/40 mg tabletter

ezetimib/simvastatin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Ezetimib/Simvastatin Krka er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Ezetimib/Simvastatin Krka
 3. Hvordan du bruker Ezetimib/Simvastatin Krka
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Ezetimib/Simvastatin Krka
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Ezetimib/Simvastatin Krka er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Ezetimib/Simvastatin Krka inneholder virkestoffene ezetimib og simvastatin. Ezetimib/Simvastatin Krka brukes for å redusere mengden av totalkolesterol, det «farlige» kolesterolet (LDL-kolesterol) og en type fettstoffer som kalles triglyserider i blodet. I tillegg øker Ezetimib/Simvastatin Krka mengden av det «gode» kolesterolet (HDL-kolesterol).
Ezetimib/Simvastatin Krka reduserer kolesterolet ditt på to måter. Virkestoffet ezetimib reduserer opptaket av kolesterol i tarmen din. Virkestoffet simvastatin tilhører gruppen statiner, som hemmer produksjonen av kolesterol som kroppen din lager selv.
Kolesterol er en av mange fettsubstanser som finnes i blodomløpet. Totalkolesterolet ditt består hovedsakelig av LDL- og HDL-kolesterol.
LDL-kolesterol kalles ofte det «farlige» kolesterolet fordi det kan hope seg opp inne i blodåreveggene dine ved å danne plakk. Med tiden kan utvikling av plakk føre til forsnevring av blodårene. Denne forsnevringen kan redusere eller blokkere blodstrømmen til vitale organer som hjertet og hjernen. Blokkering av blodstrømmen kan resultere i hjerteinfarkt eller slag.
HDL-kolesterol kalles ofte det «gode» kolesterolet fordi det hindrer at det farlige kolesterolet hoper seg opp i blodårene og beskytter mot hjertesykdommer.
Triglyserider er en annen form for fett i blodet ditt som kan øke risikoen for hjertesykdommer.
Ezetimib/Simvastatin Krka brukes av pasienter som ikke kan kontrollere kolesterolnivået ved kostholdsendringer alene. Du bør fortsette med et kolesterolsenkende kosthold mens du bruker dette legemidlet.
Ezetimib/Simvastatin Krka brukes i tillegg til kolesterolsenkende kosthold hvis du har:
 • for høyt kolesterolnivå i blodet (primær hyperkolesterolemi [heterozygot familiær og ikke-familiær]) eller for høyt innhold av fettstoffer i blodet (kombinert hyperlipidemi):
  • som ikke er tilstrekkelig kontrollert med et statin alene.
  • når du bruker tabletter med statin og ezetimib hver for seg.
 • en arvelig sykdom (homozygot familiær hyperkolesterolemi) som øker kolesterolnivået i blodet. Du kan også få annen behandling.
 • hjertesykdom. Ezetimib/Simvastatin Krka reduserer risikoen for hjerteinfarkt, slag, operasjon for å øke blodstrømmen i hjertet og sykehusinnleggelse som følge av brystsmerter.
Ezetimib/Simvastatin Krka hjelper deg ikke med å gå ned i vekt.
 
2. Hva du må vite før du bruker Ezetimib/Simvastatin Krka
Bruk ikke Ezetimib/Simvastatin Krka:
 • dersom du er allergisk overfor ezetimib, simvastatin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har problemer med leveren.
 • dersom du er gravid eller ammer.
 • dersom du tar legemidler med ett eller flere av følgende virkestoffer:
  • itrakonazol, ketokonazol, posakonazol eller vorikonazol (brukes mot soppinfeksjoner)
  • erytromycin, klaritromycin eller telitromycin (brukes mot infeksjoner)
  • HIV-proteasehemmere som indinavir, nelfinavir, ritonavir og sakinavir (HIV-proteasehemmere brukes mot HIV-infeksjoner)
  • boceprevir eller telaprevir (brukes mot hepatitt C-virusinfeksjon)
  • nefazodon (brukes mot depresjon)
  • kobicistat
  • gemfibrozil (brukes til å senke kolesterolet)
  • ciklosporin (brukes ofte av organtransplanterte pasienter)
  • danazol (syntetisk hormon som brukes til å behandle endometriose, en tilstand hvor livmorslimhinnen vokser utenfor livmoren
Ikke ta mer enn 10/40 mg Ezetimib/Simvastatin Krka dersom du tar lomitapid (brukes mot en alvorlig og sjelden genetisk kolesteroltilstand).
Spør legen din hvis du er usikker på om legemidlet ditt står på listen over.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Ezetimib/Simvastatin Krka.
Informer legen din:
 • om alle sykdommer du har eller har hatt, inkludert allergier.
 • dersom du bruker store mengder alkohol, eller har eller har hatt en leversykdom. Det er mulig at du ikke bør bruke Ezetimib/Simvastatin Krka.
 • dersom du skal gjennomgå et kirurgisk inngrep. Du trenger kanskje å avbryte bruken av Ezetimib/Simvastatin Krka en periode.
 • dersom du er asiatisk, fordi en annen dose kan være passende for deg.
 • dersom du bruker eller de 7 siste dagene har brukt et legemiddel kalt fusidinsyre (brukes mot bakterieinfeksjoner) via munnen eller ved injeksjon. Å kombinere fusidinsyre og Ezetimib/Simvastatin Krka kan føre til alvorlige muskelproblemer (rabdomyolyse).
Legen din bør ta en blodprøve før du starter å bruke Ezetimib/Simvastatin Krka og hvis du har symptomer på leverproblemer mens du bruker Ezetimib/Simvastatin Krka. Dette gjøres for å undersøke hvor godt leveren din fungerer.
Legen din kan også ville ta en blodprøve for å undersøke hvor godt leveren din fungerer etter at du har begynt å bruke Ezetimib/Simvastatin Krka.
Mens du bruker dette legemidlet, vil legen din følge nøye med om du har diabetes eller har risiko for å utvikle diabetes. Du har trolig risiko for å utvikle diabetes hvis du har høye nivåer av sukker og fett i blodet ditt, er overvektig og har høyt blodtrykk.
Informer legen din hvis du har alvorlig lungesykdom.
Bruk av Ezetimib/Simvastatin Krka sammen med fibrater (kolesterolsenkende legemidler) bør unngås, siden bruk av Ezetimib/Simvastatin Krka sammen med fibrater ikke er undersøkt.
Kontakt legen din umiddelbart hvis du opplever uforklarlige muskelsmerter, -ømhet eller ‑svakhet. I sjeldne tilfeller kan muskelproblemer være alvorlige, og de kan omfatte nedbrytning av muskulaturen, noe som kan føre til skade på nyrene, og svært sjelden kan dødsfall forekomme.
Risikoen for nedbrytning av muskulaturen er større ved høye doser Ezetimib/Simvastatin Krka, spesielt dosen på 10/80 mg. Risikoen for nedbryting av muskulaturen er også større hos noen pasienter. Informer legen din hvis:
 • du har problemer med nyrene.
 • du har problemer med skjoldbruskkjertelen.
 • du er 65 år eller eldre.
 • du er kvinne.
 • du har hatt problemer med muskulaturen i løpet av behandling med kolesterolsenkende legemidler som kalles statiner (som simvastatin, atorvastatin og rosuvastatin) eller fibrater (som gemfibrozil og bezafibrat).
 • du eller noen i nær familie har en arvelig muskellidelse.
Fortell legen din eller apoteket dersom du har en muskelsvakhet som er vedvarende. Det kan være nødvendig med ekstra prøver og legemidler for å undersøke og behandle dette.
Barn og ungdom
Ezetimib/Simvastatin Krka er ikke anbefalt til barn under 10 år.
Andre legemidler og Ezetimib/Simvastatin Krka
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Risikoen for muskelproblemer kan øke dersom du bruker noen av de følgende legemidlene sammen med Ezetimib/Simvastatin Krka (noen av disse har allerede blitt nevnt i avsnittet ovenfor «Bruk ikke Ezetimib/Simvastatin Krka»).
 • ciklosporin (brukes ofte ved organtransplantasjon).
 • danazol (et syntetisk hormon som brukes for å behandle endometriose, en tilstand der livmorslimhinnen vokser utenfor livmoren).
 • legemidler med et virkestoff som itrakonazol, ketokonazol, flukonazol, posakonazol eller vorikonazol (brukes mot soppinfeksjoner).
 • fibrater med virkestoffer som gemfibrozil og bezafibrat (brukes for å senke kolesterolet).
 • erytromycin, klaritromycin, telitromycin eller fusidinsyre (brukes mot bakterieinfeksjoner).
 • HIV-proteasehemmere som indinavir, nelfinavir, ritonavir og sakinavir (brukes mot AIDS).
 • antivirale legemidler mot hepatitt C, som boceprevir, telaprevir, elbasvir eller grazoprevir (brukes mot hepatitt C-virusinfeksjon).
 • nefazodon (brukes mot depresjon).
 • legemidler med virkestoffet kobicistat.
 • amiodaron (brukes mot uregelmessig hjerterytme).
 • verapamil, diltiazem eller amlodipin (brukes mot høyt blodtrykk, brystsmerter knyttet til hjertesykdom eller til behandling av andre hjertesykdommer).
 • lomitapid (brukes mot en alvorlig og sjelden genetisk kolesteroltilstand).
 • store doser (1 g eller mer daglig) av nikotinamid (niacin) eller nikotinsyre (brukes også for å senke kolesterolet).
 • kolkisin (brukes mot urinsyregikt).
Hvis du trenger å ta fusidinsyre via munnen for å behandle en bakterieinfeksjon, må du midlertidig slutte å ta dette legemidlet. Legen din vil informere deg når det er trygt å starte med Ezetimib/Simvastatin Krka igjen. Å ta Ezetimib/Simvastatin Krka sammen med fusidinsyre kan i sjeldne tilfeller føre til muskelsvakhet, -ømhet eller -smerter (rabdomyolyse). For mer informasjon om rabdomyolyse, se avsnitt 4.
I tillegg til legemidlene beskrevet ovenfor, rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler. Det er spesielt viktig å informere legen dersom du tar:
 • legemidler med et virkestoff som forhindrer blodpropp, som warfarin, fluindion, fenprokumon eller acenokumarol (blodfortynnende midler).
 • kolestyramin (brukes også for å senke kolesterolet) fordi det påvirker måten Ezetimib/Simvastatin Krka virker.
 • fenofibrat (brukes også for å senke kolesterolet).
 • rifampicin (brukes mot tuberkulose).
Du bør også informere enhver lege som forskriver et nytt legemiddel til deg at du tar Ezetimib/Simvastatin Krka.
Inntak av Ezetimib/Simvastatin Krka sammen med mat og drikke
Grapefruktjuice inneholder ett eller flere stoffer som påvirker nedbrytningen av noen legemidler i kroppen, inkludert Ezetimib/Simvastatin Krka. Du bør derfor unngå å drikke grapefruktjuice, da det kan øke risikoen for problemer med muskulaturen.
Graviditet og amming
Bruk ikke Ezetimib/Simvastatin Krka dersom du er gravid, planlegger å bli gravid eller tror at du kan være gravid. Hvis du blir gravid og bruker Ezetimib/Simvastatin Krka, avslutt behandlingen med en gang og kontakt lege. Ikke bruk Ezetimib/Simvastatin Krka dersom du ammer, siden det ikke er kjent om legemidlet skilles ut i morsmelk.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er ikke forventet at Ezetimib/Simvastatin Krka påvirker evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Vær imidlertid oppmerksom på at svimmelhet er rapportert hos noen personer etter å ha tatt Ezetimib/Simvastatin Krka.
Ezetimib/Simvastatin Krka inneholder laktose og natrium
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som “natriumfritt”.
 
3. Hvordan du bruker Ezetimib/Simvastatin Krka
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Legen bestemmer hvilken dose som passer best for deg etter individuell vurdering av nåværende behandling og risiko.
 • Før du starter med Ezetimib/Simvastatin Krka, bør du settes på et egnet kolesterolsenkende kosthold.
 • Du bør fortsette med dette kolesterolsenkende kostholdet mens du tar Ezetimib/Simvastatin Krka.
Voksne: Dosen er 1 tablett Ezetimib/Simvastatin Krka én gang daglig via munnen.
Bruk hos ungdom (10 til 17 år): Dosen er 1 tablett Ezetimib/Simvastatin Krka én gang daglig via munnen (maksimumsdosen på 10 mg/40 mg én gang daglig må ikke overskrides).
Dosen på 10 mg/80 mg er bare anbefalt hos voksne pasienter med svært høye kolesterolverdier og med høy risiko for hjertesykdommer, og som ikke har oppnådd kolesterolmålet med lavere doser.
Ikke alle anbefalte doseringer er tilgjengelig med dette legemidlet. Imidlertid er en annen dosering (10 mg/80 mg) tilgjengelig i andre produkter.
Ta Ezetimib/Simvastatin Krka om kvelden. Du kan ta den med eller uten mat.
Hvis legen har forskrevet Ezetimib/Simvastatin Krka sammen med et annet kolesterolsenkende legemiddel som inneholder virkestoffet kolestyramin eller et annet legemiddel som øker utskillelsen av gallesyre, må du ta Ezetimib/Simvastatin Krka minst 2 timer før eller 4 timer etter inntak av dette legemidlet.
Dersom du tar for mye av Ezetimib/Simvastatin Krka
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Ezetimib/Simvastatin Krka
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett. Ta neste dose Ezetimib/Simvastatin Krka som vanlig neste dag.
Dersom du avbryter behandling med Ezetimib/Simvastatin Krka
Snakk med legen din eller apoteket, fordi kolesterolet ditt kan øke igjen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Slutt å ta legemidlet og informer legen din umiddelbart dersom du opplever noe av følgende:
 • muskelverk (vanlig: kan påvirke opptil 1 av 10 personer).
 • tegn på sykdommer i blodet, f.eks. tretthet, uforklarlige blåmerker/blødninger, munnsår (ikke kjent: kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data).
 • betennelse i bukspyttkjertelen som kan føre til kraftige mage- og ryggsmerter, samt sterk uvelhet (ikke kjent: kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data).
 • tegn på leverproblemer, gallestein eller betennelse i galleblæren, f.eks. gulfarging av huden, kvalme, magesmerter, kløe, mørk urin eller lys avføring (ikke kjent: kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data).
 • angioødem (slutt å ta Ezetimib/Simvastatin Krka og kontakt lege umiddelbart dersom du opplever noen av følgende symptomer: hevelse i ansikt, tunge eller hals, vanskeligheter med å svelge, utslett og vanskeligheter med å puste) (sjeldne: kan påvirke opptil 1 av 1000 personer)
Kontakt legen din umiddelbart hvis du opplever muskelsmerter, -ømhet eller -svakhet. I sjeldne tilfeller kan muskelproblemer være alvorlige, og de kan omfatte nedbrytning av muskulaturen, noe som kan føre til skade på nyrene, og svært sjelden kan dødsfall forekomme.
Følgende vanlige bivirkninger er rapportert (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • økning i laboratorieblodprøver av leveren (transaminaser) og/eller muskelfunksjonen (CK)
Følgende mindre vanlige bivirkninger er rapportert (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • økning i blodprøver for leverfunksjon, økning av urinsyre i blodet, økning i tiden det tar blodet å levre seg, protein i urinen, vektreduksjon
 • svimmelhet, hodepine, kriblende følelse
 • magesmerte, fordøyelsesvansker, luft i magen, kvalme, oppkast, oppblåst mage, diaré, munntørrhet, halsbrann
 • utslett, kløe, elveblest
 • leddsmerter, muskelsmerter, ømhet, svakhet eller kramper, nakkesmerter, smerter i armer og ben, ryggsmerter
 • uvanlig trøtthet eller svakhet, tretthetsfølelse (fatigue), brystsmerter, hevelse spesielt i hendene og føttene
 • søvnforstyrrelser, problemer med å sove
I tillegg er følgende bivirkninger rapportert hos pasienter som har tatt enten Ezetimib/Simvastatin Krka eller legemidler som inneholder virkestoffene ezetimib eller simvastatin:
 • nummenhet eller svakhet i armer og ben, svekket hukommelse, hukommelsestap, forvirring
 • pusteproblemer, inkludert vedvarende hoste og/eller kortpustethet eller feber
 • forstoppelse
 • håravfall, opphovnet rødt utslett, av og til med ringformede hudforandringer (erythema multiforme)
 • overfølsomhetsreaksjoner som kan inkludere følgende: allergiske reaksjoner inkludert opphovnet ansikt, lepper, tunge og svelg som kan medføre vanskeligheter med å puste og svelge og som krever behandling umiddelbart (angioødem), smerte eller betennelse i leddene, betennelse i blodårer, uvanlige blåmerker, hudutslett og oppsvulming, elveblest, hudømfintlighet overfor sol, feber, rødming, kortpustethet og uvelhetsfølelse, lupus-liknende sykdom (inkludert utslett, leddlidelse og effekt på hvite blodlegemer). En svært sjelden, alvorlig allergisk reaksjon (som kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer) som forårsaker vanskeligheter med å puste eller svimmelhet, og som krever umiddelbar behandling (anafylaksi) kan forekomme
 • muskelsmerter, -ømhet, -svakhet eller -kramper, nedbrytning av muskulaturen, seneproblemer, som av og til kan kompliseres ved at senen ryker
 • redusert appetitt
 • hetetokter, høyt blodtrykk
 • smerte
 • ereksjonssvikt
 • depresjon
 • endringer i noen av verdiene i blodprøvene for leverfunksjon
Mulige tilleggsbivirkninger er rapportert med enkelte statiner:
 • søvnforstyrrelser, inkludert mareritt
 • seksuelle vanskeligheter
 • diabetes. Dette er mer sannsynlig hvis du har høye nivåer av sukker og fett i blodet ditt, er overvektig og har høyt blodtrykk. Legen din vil følge deg opp mens du bruker dette legemidlet.
 • muskelsmerter, -ømhet eller -svakhet som er konstant, og som kan vedvare etter behandlingsstopp med Ezetimib/Simvastatin Krka (ikke kjent forekomst).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Ezetimib/Simvastatin Krka
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur.
Oppbevares i originalpakninger for å beskytte mot lys og fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Ezetimib/Simvastatin Krka
 • Virkestoffer er ezetimib og simvastatin.
  Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 10 mg simvastatin.
  Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 20 mg simvastatin.
  Hver tablett inneholder 10 mg ezetimib og 40 mg simvastatin.
 • Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, krysskarmellosenatrium, magnesiumstearat, hypromellose 2910, gult jernoksid (E 172) - kun for 10 mg/10 mg tabletter, og rødt jernoksid (E 172) - kun for 10 mg/20 mg tabletter. Se avsnitt 2, «Ezetimib/Simvastatin Krka inneholder laktose og natrium».
Hvordan Ezetimib/Simvastatin Krka ser ut og innholdet i pakningen
10 mg/10 mg-tablettene er gulhvite, runde, lett bikonvekse tabletter med avskrådde kanter. Tablettdiameter 6 mm.
10 mg/20 mg-tablettene er svakt rosa, ovale, bikonvekse tabletter. Tablettdimensjoner 10 × 5 mm.
10 mg/40 mg-tablettene er hvite til nesten hvite, bikonvekse, kapselformede tabletter. Tablettdimensjoner 14 × 6 mm.
Ezetimib/Simvastatin Krka er tilgjengelig i esker som inneholder:
 • 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 eller 100 tabletter i blistere.
 • 14 × 1, 28 × 1, 30 × 1, 56 × 1, 60 × 1, 90 × 1, 98 × 1 eller 100 × 1 tabletter i perforerte endose-blistere.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia
Lokal representant
KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige
Tilvirker
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 07.05.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antiviral: Noe som hindrer at virus kan formere seg. Antivirale legemidler brukes mot virusinfeksjoner.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

ck (kreatinkinase, kreatinfosfokinase, cpk): Et enzym som finnes i muskelvev og som spalter kreatinfosfat. Finnes normalt i lav konsentrasjon i blod, men øker ved muskelskade, f.eks. ved hjerteinfarkt.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

endometriose: Tilstand der livmorslimhinnen begynner å vokse utenfor livmoren. Blant annet kan den begynne å vokse på eggstokkene eller egglederne. Dette gir ofte opphav til sterke smerter ved menstruasjon.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

gallestein (kolelitiasis, cholelitiasis): Små steiner som dannes i galleblæren og blant annet består av kolesterol og kalk. Svært mange mennesker har gallestein uten å oppleve problemer. Noen ganger faller de imidlertid ned i gallegangene og gir tilstopping. Da kan sterke smerter oppstå under høyre ribbensbue, og man kan bli kvalm. I alvorlige tilfeller kan gulsott eller galleblærebetennelse oppstå.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hdl: (HDL: high density lipoprotein) HDL er et stoff som transporterer kolesterol og andre fettstoffer i blodet. Siden HDL fjerner kolesterol fra blodkarvegger reduseres risikoen for hjerte-karsykdom.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hyperkolesterolemi: En tilstand med en unormal høy mengde kolesterol i blodet. For mye kolesterol i blodet kan forårsakes av for høyt alkoholkonsum, samt dårlige kost- og mosjonsvaner. I tillegg finnes noen arvelige tilstander.

hyperlipidemi (hyperlipemi): Hyperlipidemi betyr et kontinuerlig høyt fettinnhold i blodet. Forhøyede nivåer av fettstoffer i blodet øker risikoen for hjerte-karsykdommer.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

ldl (low density lipoprotein): (LDL: Low Density Lipoprotein) LDL er et protein i blodet som transporterer kolesterol og andre blodfettstoffer. Høye nivåer av LDL kan føre til hjertesykdom.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

rabdomyolyse: Oppløsning av muskelvev med påfølgende frigjøring av myoglobin (et muskelprotein) til blodet. Den økte mengden myoglobin kan føre til akutt nyresvikt. Rabdomyolyse forårsakes oftest av fysisk skade, for eksempel slag eller trykk mot skjelettmusklene, men kan også være kjemisk indusert (visse giftstoffer, narkotika eller medisiner).

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

statiner (hmg-coa-reduktasehemmere): Legemiddelgruppe som hemmer enzymet hydroksymetylglutarylkoenzym A (HMG-CoA) i leveren og i andre vev. HMG-CoA er et enzym i tidlig fase av kolesterolsyntesen. Enzymet katalyserer og er hastighetsbegrensende i dannelse av forstadier til kolesterol og en rekke andre biologisk viktige substanser.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

uvelhetsfølelse (malaise, sykdomsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.