Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Exemestan Sandoz 25 mg filmdrasjerte tabletter

eksemestan

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Exemestan Sandoz er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Exemestan Sandoz
 3. Hvordan du bruker Exemestan Sandoz
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Exemestan Sandoz
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Exemestan Sandoz er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Exemestan Sandoz tilhører en gruppe legemidler som kalles aromatasehemmere. Disse legemidlene påvirker en substans som kalles aromatase, som er nødvendig for å danne kvinnelige kjønnshormoner, østrogener, spesielt hos kvinner som har passert overgangsalderen. Reduksjon av østrogennivåene i kroppen er en måte å behandle hormonavhengig brystkreft på.
Exemestan Sandoz brukes for å behandle brystkreft hos kvinner som har passert overgangsalderen, etter at de har vært behandlet med legemidlet tamoksifen i 2-3 år.
Exemestan Sandoz brukes også for å behandle fremskreden brystkreft hos kvinner som har passert overgangsalderen, når annen hormonbehandling ikke har fungert tilfredsstillende.
 
2. Hva du må vite før du bruker Exemestan Sandoz
Bruk ikke Exemestan Sandoz
 • dersom du er allergisk overfor eksemestan eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du ikke har passert overgangsalderen, dvs. om du fortsatt har menstruasjon
 • dersom du er gravid, planlegger å bli gravid eller ammer
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Exemestan Sandoz.
 • Før du begynner behandling med Exemestan Sandoz, vil muligens legen ta blodprøver for å sjekke at du har passert overgangsalderen.
 • Dersom du har lever- eller nyreproblemer, må du informere legen før du bruker Exemestan Sandoz.
 • Si fra til legen dersom du lider av en tilstand som kan påvirke styrken i bena dine (skjelettet). Det kan hende at legen ønsker å måle bentettheten før og under behandling med Exemestan Sandoz. Årsaken er at denne typen legemidler reduserer nivåene av kvinnelige kjønnshormoner, og dette kan føre til tap av mineraler i skjelettet slik at det blir svakere.
 • Da det er svært vanlig at kvinner med tidlig brystkreft har alvorlig vitamin D-mangel, vurderer legen din muligens at du bør tar tilskudd.
Andre legemidler og Exemestan Sandoz
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Exemestan Sandoz skal ikke gis samtidig med hormonerstatningsterapi.
Informer legen hvis du tar noen av følgende legemidler:
 • rifampicin (antibiotikum),
 • legemidler for behandling av epilepsi (karbamazepin eller fenytoin),
 • urtepreparater som brukes mot depresjon (Johannesurt (Hypericum perforatum)).
Inntak av Exemestan Sandoz sammen med mat og drikke
Exemestan Sandoz bør tas etter et måltid og på omtrent samme tidspunkt hver dag.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Du skal ikke bruke Exemestan Sandoz dersom du er gravid eller ammer. Kontakt lege hvis du er eller tror du kan være gravid.
Dersom det er mulighet for at du kan bli gravid, bør du diskutere prevensjon med legen din.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Dersom du føler deg døsig, søvnig eller svimmel når du bruker Exemestan Sandoz, skal du ikke kjøre bil eller bruke maskiner.
Exemestan Sandoz inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol (23 mg) natrium i hver filmdrasjerte tablett, og er så godt som natriumfritt.
 
3. Hvordan du bruker Exemestan Sandoz
Exemestan Sandoz bør tas etter et måltid og på omtrent samme tidspunkt hver dag.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Anbefalt dose er én 25 mg tablett daglig.
Dersom du trenger sykehusbehandling mens du tar Exemestan Sandoz, bør du fortelle helsepersonellet hvilke legemidler du tar.
Barn
Exemestan Sandoz er ikke egnet til barn.
Dersom du tar for mye av Exemestan Sandoz
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) om du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. Vis dem pakningen med Exemestan Sandoz.
For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Exemestan Sandoz
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Hvis du glemmer å ta tabletten din, bør du ta den så fort du husker det. Dersom det snart er tid for å ta neste tablett, skal du ta denne til vanlig tid.
Dersom du avbryter behandling med Exemestan Sandoz
Du må ikke slutte å ta tablettene selv om du føler deg bra, med mindre legen sier det.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Exemestan Sandoz blir godt tolerert, og følgende bivirkninger som er observert hos pasienter behandlet med dette legemidlet er hovedsakelig lette eller moderate. De fleste bivirkningene skyldes mangel på østrogen (f.eks. hetetokter).
Kontakt legen din umiddelbart hvis du tror at du opplever følgende:
 • Alvorlige allergiske reaksjoner. Symptomene omfatter utslett, kløe, elveblest, vansker med å puste og/eller svelge, svimmelhet.
 • Leverbetennelse (hepatitt). Symptomene omfatter generell sykdomsfølelse, kvalme, gulsott (gulfarging av hud og øyne), kløe, smerte i høyre del av magen og manglende appetitt.
Følgende andre bivirkninger er rapportert hos personer som bruker Exemestan Sandoz.
Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)
 • søvnvansker
 • hodepine
 • hetetokter
 • kvalme
 • økt svetting
 • muskel- og leddsmerter, inkludert osteoartritt (slitasjegikt), ryggsmerte, artritt (leddbetennelse) og stive ledd
 • tretthet
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • manglende appetitt
 • depresjon
 • svimmelhet
 • prikking eller nummenhet i hender eller føtter
 • karpaltunnelsyndrom (en kombinasjon av stikking og prikking, nummenhet og smerte i hele hånden unntatt lillefingeren)
 • magesmerte, oppkast, forstoppelse, fordøyelsesbesvær, diaré
 • utslett, kløe, hårtap
 • skjørere skjelett, noe som kan føre til redusert bentetthet (osteoporose/benskjørhet) og i noen tilfeller til benfraktur (brudd eller brist)
 • smerte, hovne hender og føtter
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • reduksjon i antall hvite blodceller, noe som gjør infeksjon mer sannsynlig. Symptomene kan omfatte feber, sår hals og munnsår på grunn av infeksjon.
 • akutt generalisert pustuløst utslett („acute generalised exanthematous pustulosis”)
 • døsighet
 • muskelsvakhet
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
 • redusert antall blodplater (med økt risiko for blødning og blåmerker)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Exemestan Sandoz
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterpakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Exemestan Sandoz
 • Virkestoff er eksemestan. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 25 mg eksemestan.
 • Andre innholdsstoffer er: mannitol, mikrokrystallinsk cellulose, krysspovidon, natriumstivelseglykolat (Type A), hypromellose E5, polysorbat 80, kolloidal vannfri silika, magnesiumstearat, hypromellose 6cp (E 464), titandioksid (E 171) og makrogol 400.
Hvordan Exemestan Sandoz ser ut og innholdet i pakningen
Exemestan Sandoz er hvite til gulhvite, runde, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter som er preget med ‘E25’ på den ene siden og er glatte på den andre siden.
De filmdrasjerte tablettene er pakket i hvite, ugjennomsiktige blisterpakninger av PVC/PVdC-Alu som ligger i en eske.
Pakningsstørrelser:
15, 20, 28, 30, 90, 98, 100, 120 filmdrasjerte tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Sandoz A/S,
Edvard Thomsens Vej 14,
2300 København S,
Danmark
Tilvirker
S.C. Sandoz S.R.L., Str. Livezeni nr. 7A, 540472 Targu-Mures, Romania
eller
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 23.09.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

benskjørhet (osteoporose, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

osteoartritt (artrose, osteoartrose, slitasjegikt): Nedbrytning av den glatte leddbrusken på overflaten av ben som er tilsluttet et ledd. Nedbrytningen kan være forårsaket av slitasje, skade eller sykdom, og kan gjøre det smertefullt å bevege leddet. Artrose forekommer hovedsakelig hos eldre mennesker. Oftest er det kneledd, hofteledd, fingerledd og ankler som berøres.

s.c. (subkutan, subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

vitamin d-mangel: Mangel på vitamin D kan gi svekkelse i benvev og muskelvev. Hos barn kan mangel på vitamin D gi rakitt.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.