Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Eviana 0,5 mg/0,1 mg filmdrasjerte tabletter

østradiol/noretisteronacetat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
– Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
– Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
– Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
– Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger om ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Eviana er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Eviana
 3. Hvordan du bruker Eviana
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Eviana
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Eviana er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Eviana er et kontinuerlig kombinasjonspreparat for hormonsubstitusjonsbehandling (HRT). Det inneholder to typer kvinnelige hormoner, et østrogen og et progestogen. Eviana brukes til postmenopausale kvinner hvor det har gått minst 1 år etter deres siste naturlige menstruasjon.
Eviana brukes til:
Lindring av symptomer som oppstår etter overgangsalder (menopause)
I løpet av overgangsalderen avtar mengden av østrogen som produseres i kvinnens kropp. Dette kan føre til symptomer slik som varmt ansikt, nakke og bryst (hetetokter). Eviana lindrer disse symptomene etter overgangsalderen. Du vil kun få foreskrevet Eviana dersom dine symptomer virkelig hindrer ditt daglige liv.
Eviana foreskrives til kvinner som ikke har fått fjernet livmoren, og hvor det har gått mer en et år siden siste menstruasjon.
Erfaring med behandling av kvinner over 65 år er begrenset.
 
2. Hva du må vite før du bruker EvianaSykehistorie og regelmessige undersøkelser
Bruken av hormonell substitusjonsbehandling (HRT) medfører risikoer som må vurderes når du bestemmer deg for om du skal begynne med behandling eller fortsette med behandling.
Erfaring med behandling av kvinner som kommer for tidlig i overgangsalderen (på grunn av eggstokksvikt eller kirurgi) er begrenset. Dersom du kommer for tidlig i overgangsalderen kan risikoene ved bruk av HRT være forskjellige. Rådfør deg med legen din.
Før du begynner (eller begynner på nytt) med HRT, vil legen spørre om sykehistorien din og til din nærmeste familie. Legen kan bestemme seg for å utføre en undersøkelse. Hvis nødvendig kan dette inkludere undersøkelse av brystene og/eller gynekologisk undersøkelse.
Når du har startet med Eviana, bør du oppsøke legen din for regelmessige undersøkelser (minst en gang i året). Ved disse undersøkelsene diskuter med legen nytte og risiko ved å fortsette behandlingen med Eviana.
Du bør gå til regelmessig mammografi (undersøkelse av brystene) som anbefalt av legen.
Bruk ikke Eviana
Hvis noen av følgende tilstander gjelder deg. Dersom du er usikker når det gjelder et av punktene under, snakk med legen din før du bruker Eviana.
Bruk ikke Eviana:
 • hvis du har, har hatt eller dersom det er mistanke om brystkreft
 • hvis du har, har hatt eller hvis det er mistanke om kreft i livmorslimhinnen (endometriekreft) eller en annen østrogenavhengig krefttype
 • hvis du har en uforklarlig blødning fra skjeden
 • hvis du har økt tykkelse av livmorslimhinnen (endometriehyperplasi) som ikke er under behandling
 • hvis du har eller noen gang har hatt en blodpropp i en vene (venøs tromboembolisme), som f.eks. i bena (dyp venetrombose) eller lungene (lungeembolisme)
 • hvis du har en blodlevringssykdom (slik som protein C-mangel, protein S-mangel eller antitrombinmangel)
 • hvis du har eller tidligere har hatt en sykdom som er forårsaket av blodpropper i arteriene, slik som hjerteinfarkt, hjerneslag eller hjertekrampe
 • hvis du har eller noen gang har hatt en leversykdom og dine leverfunksjonstester ikke har gått tilbake til normalt nivå
 • hvis du har en sjelden blodsykdom kalt “porfyri”, som føres videre innen familier (arvelig)
 • dersom du er allergisk overfor østradiol, noretisteronacetat eller noen av de andre innholdsstoffene i Eviana (listet opp i avsnitt 6)
Dersom en av tilstandene over oppstår for første gang mens du bruker Eviana, avbryt behandlingen straks og oppsøk lege umiddelbart.
Advarsler og forsiktighetsregler
Fortell legen din om du noen gang har hatt et av følgende problemer før du begynner behandlingen, da disse kan komme tilbake eller forverres under behandling med Eviana. Hvis dette er tilfelle bør du oppsøke lege oftere for kontroll:
 • fibroider i livmoren
 • vekst av livmorslimhinnevev utenfor livmoren (endometriose) eller har tidligere hatt økt vekst av livmorslimhinnen (endometriehyperplasi)
 • økt risiko for å utvikle blodpropp, (se ”Blodpropp i en vene (venøs tromboembolisme)”)
 • økt risiko for å få østrogensensitiv kreft (som f.eks. hvis du har en mor, søster eller bestemor som har hatt brystkreft)
 • høyt blodtrykk
 • en leversykdom slik som en godartet svulst i leveren
 • diabetes
 • gallesten
 • migrene eller sterk hodepine
 • en sykdom i immunsystemet som påvirker mange organer i kroppen (systemisk lupus erythematosus, SLE)
 • epilepsi
 • astma
 • en sykdom som påvirker trommehinnen og hørsel (otosklerose)
 • svært høyt nivå av fett i blodet (triglyserider)
 • væskeopphopning som skyldes hjerte- eller nyreproblemer
 • en tilstand der skjoldbruskkjertelen ikke klarer å produsere nok tyreoidhormon (hypotyreose) og du får tyreoidhormon-substitusjonsbehandling
 • en arvelig tilstand som forårsaker tilbakevendende episoder med alvorlig opphovning (arvelig angioødem) eller hvis du har hatt episoder med rask opphovning av hendene, ansiktet, føttene, leppene, øynene, tungen, svelget (luftveisobstruksjon) eller fordøyelseskanalen
 • laktoseintoleranse.
Avbryt behandlingen med Eviana og oppsøk en lege umiddelbart
hvis du merker noen av de følgende tilstander når du bruker HRT:
 • noen av tilstandene nevnt i avsnittet “Bruk ikke Eviana”
 • gulfarging av hud eller det hvite i øynene (gulsott). Dette kan være tegn på en leversykdom
 • en markant stigning av blodtrykket (symptomer kan være hodepine, tretthet, svimmelhet)
 • migrenelignende hodepine for første gang
 • hvis du blir gravid
 • hvis du merker tegn til blodpropp som f.eks.:
  • smertefull hevelse og rødhet i bena
  • plutselig brystsmerte
  • pustevansker
For ytterligere informasjon, se ”Blodpropp i en vene (venøs tromboembolisme)”.
Merk: Eviana er ikke et prevensjonsmiddel. Dersom det er mindre enn 12 måneder siden siste menstruasjon eller du er under 50 år, kan det være at du fremdeles har behov for prevensjon for å hindre graviditet. Rådfør deg med legen.
HRT og kreft
Økt tykkelse av livmorslimhinnen (endometriehyperplasi) og kreft i livmorslimhinnen (endometriekreft)
Bruk av HRT med østrogen alene vil øke risikoen for økt tykkelse av livmorslimhinnen (endometriehyperplasi) og kreft i livmorslimhinnen (endometriekreft).
Progestogenet i Eviana, beskytter deg mot denne økte risikoen.
Sammenligne
Hos kvinner i alderen mellom 50 og 65 år som fremdeles har livmor og som ikke tar HRT, vil i gjennomsnitt 5 av 1000 få diagnosen endometriekreft.
For kvinner i alderen 50 til 65 år som fremdeles har livmor og som tar østrogen-alene HRT, vil mellom 10 og 60 av 1000 bli diagnostisert med endometriekreft (dvs. mellom 5 og 55 ekstra tilfeller) avhengig av dosen og hvor lenge de har tatt det.
Uregelmessig blødning
Du kan få uregelmessig blødning eller sporblødning (spotting) i de første 3-6 månedene du tar Eviana. Hvis den uregelmessige blødningen:
 • fortsetter i mer enn de første 6 månedene
 • begynner etter at du har brukt Eviana i mer enn 6 måneder
 • forsetter etter at du har sluttet med å bruke Eviana
oppsøk legen din umiddelbart.
Brystkreft
Data tyder på at det å ta kombinert østrogen-progestogen og muligens også HRT med østrogen alene øker risikoen for brystkreft. Den økte risikoen avhenger av hvor lenge du tar HRT. Den ekstra risikoen blir tydeligere i løpet av noen få år. Den går imidlertid tilbake til normalen innen få år (maksimalt 5 år) etter avsluttet behandling.
Sammenligne
Hos kvinner i alderen mellom 50 og 79 år som ikke bruker HRT, vil i gjennomsnitt 9 til 17 av 1000 få diagnosen brystkreft i løpet av en 5-års periode.
For kvinner i alderen 50 til 79 år som bruker HRT med østrogen-progestogen i mer enn 5 år vil antallet tilfeller være 13 til 23 av 1000 brukere (dvs. 4-6 ekstra tilfeller).
Undersøk brystene dine regelmessig. Kontakt lege hvis du merker noen forandringer slik som:
 • små fordypninger i huden
 • forandringer på brystvorten
 • enhver kul som du kan se eller kjenne.
Du rådes i tillegg til å delta i mammografiprogrammet, når du tilbys dette. Det er viktig at du ved mammografiundersøkelsen sier fra om at du bruker HRT til den sykepleier/helsepersonell som tar røntgenbildet, dette fordi HRT kan øke brystvevstettheten noe som kan påvirke resultatet av mammogramfiundersøkelsen. Ved økt brysvevstetthet kan det hende at ikke alle kuler vil bli oppdaget ved mammografi.
Eggstokkreft
Eggstokkreft er sjeldent – langt mer sjeldent enn brystkreft. Bruk av østrogen alene eller østrogen-progestogen i kombinasjon er forbundet med en noe økt risiko for eggstokkreft.
Risikoen for eggstokkreft varierer med alder. For eksempel, av 2000 kvinner i alderen 50-54 som ikke bruker hormonsubstitusjonsbehandling, vil omtrent 2 bli diagnostisert med eggstokkreft i løpet av en 5 års periode. For kvinner som har brukt hormonsubstitusjonsbehandling i 5 år vil det være omtrent 3 tilfeller per 2000 brukere (dvs. omtrent ett ekstra tilfelle).
Virkning av HRT på hjerte og kretsløpBlodpropp i en vene (venøs tromboembolisme)
Risikoen for blodpropp i venene er ca 1,3 til 3 ganger høyere hos kvinner som bruker HRT sammenlignet med kvinner som ikke bruker HRT, spesielt i løpet av det første året en tar det.
Blodpropp kan være alvorlig, og dersom den vandrer til lungene, kan det forårsake brystsmerte, andpustenhet, besvimelse eller til og med død.
Du er mer tilbøyelig til å få blodpropp i venene dine når du blir eldre, og dersom noen av følgende tilstander gjelder deg. Informer legen hvis noen av disse tilstandene gjelder deg:
 • du er ikke i stand til å gå over en lengre periode på grunn av en stor operasjon, skade eller sykdom (se også under avsnitt 3, Dersom du må ha en operasjon)
 • du er alvorlig overvektig (BMI >30 kg/m2)
 • du har et blodlevringsproblem som trenger langvarig behandling med medisin brukt til å forebygge blodpropp
 • dersom noen av dine nære slektninger noengang har hatt blodpropp i benet, lungen eller et annet organ
 • du har systemisk lupus erythematosus (SLE)
 • du har kreft.
Vedrørende tegn på blodpropp, se “Avbryt behandlingen med Eviana og oppsøk en lege umiddelbart”.
Sammenligne
Hos kvinner i 50-årene som ikke tar HRT er det forventet at i gjennomsnitt 4–7 av 1000 får blodpropp i en vene i løpet av en 5-årsperiode.
Hos kvinner i 50-årene som har tatt østrogen-progestogen HRT i mer enn 5 år, vil det være 9 til 12 tilfeller av 1000 brukere (dvs. 5 ekstra tilfeller).
Hjertesykdom (hjerteinfarkt)
Det er ingen bevis for at HRT vil forhindre et hjerteinfarkt. Kvinner over 60 år som tar østrogen-progestogen HRT har en liten grad av økt sannsynlighet for å utvikle hjertesykdom sammenlignet med de som ikke tar noen form for HRT.
Hjerneslag
Risikoen for å få hjerneslag er ca 1,5 ganger høyere hos kvinner som bruker HRT enn hos de som ikke bruker HRT. Antall ekstra tilfeller av hjerneslag på grunn av bruk av HRT vil øke med alder.
Sammenligne
Hos kvinner i 50-årene som ikke tar HRT er det i gjennomsnitt forventet at 8 av 1000 vil få et hjerneslag i løpet av en 5-årsperiode.
Hos kvinner i 50-årene som tar HRT i mer enn 5 år, vil antall tilfeller være 11 av 1000 brukere (dvs. 3 ekstra tilfeller).
Andre tilstander
HRT forhindrer ikke hukommelsestap. Det er noe bevis for en økt risiko for hukommelsestap hos kvinner som starter å bruke HRT etter 65-års alderen. Rådfør deg med legen din.
Andre legemidler og Eviana
Noen legemidler kan påvirke effekten av Eviana. Dette kan føre til uregelmessig blødning. Dette gjelder for følgende legemidler:
 • Legemidler mot epilepsi (slik som fenobarbital, fenytoin og karbamazepin).
 • Legemidlermot tuberkulose (slik som rifampicin og rifabutin).
 • Legemidler mot HIV-infeksjoner (slik som nevirapin, efavirenz, ritonavir og nelfinavir).
 • Legemidler mot hepatitt C-infeksjoner (slik som telaprevir).
 • Naturlegemidler som inneholder Johannesurt (Hypericum perforatum).
Andre legemidler som kan øke virkningen av Eviana:
 • Legemidler som inneholder ketokonazol (et soppmiddel).
Eviana kan ha innvirkning på samtidig behandling med ciklosporin.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler, naturlegemidler eller andre naturprodukter.
Laboratorieprøver
Dersom du trenger å ta en blodprøve, fortell legen eller laboratoriepersonalet at du bruker Eviana, dette fordi legemidlet kan påvirke resultatet på enkelte prøver.
Inntak av Eviana sammen med mat og drikke
Tablettene kan tas sammen med eller uten mat og drikke.
Graviditet og amming
Graviditet: Eviana er kun til bruk hos postmenopausale kvinner. Dersom du blir gravid, avbryt behandlingen med Eviana og oppsøk lege.
Amming: Eviana skal ikke tas hvis du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Eviana har ingen kjent virkning på evnen til å kjøre eller bruke maskiner.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Eviana
Eviana inneholder laktosemonohydrat. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar Eviana.
 
3. Hvordan du bruker Eviana
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Ta én tablett én gang daglig til omtrent samme tid hver dag. Ta tabletten med et glass vann.
Ta én tablett hver dag uten opphold. Etter at alle 28 tablettene i kalenderpakningen er brukt opp, skal du fortsette rett på neste pakning.
For ytterligere informasjon om bruken av kalenderpakningen, se BRUKSANVISNING i slutten av pakningsvedlegget.
Du kan starte behandlingen med Eviana på en hvilken som helst passende dag. Hvis du imidlertid skifter fra et HRT-preparat mens du han månedlig blødning, startes behandlingen rett etter blødningen er avsluttet.
Legen bør ha som mål å foreskrive laveste dose til behandling av dine symptomer i så kort tidsrom som nødvendig. Snakk med legen dersom du tror dosen er for høy eller for lav.
Dersom du tar for mye av Eviana
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Å ta mer østrogener enn legen har foreskrevet kan gi ømme bryster, kvalme, oppkast og/eller uregelmessig vaginal blødning (metroragi). Å ta mer progestogener enn legen har foreskrevet kan føre til depressivt stemningsleie, tretthet, kviser og økt hårvekst på kropp eller i ansikt (hirsutisme).
Dersom du har glemt å ta Eviana
Hvis du glemmer å ta tabletten din til vanlig tid, skal du ta den innen de neste 12 timene. Hvis det har gått mer enn 12 timer, skal du fortsette som vanlig neste dag. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Forglemmelse av en dose kan øke sannsynligheten for å få gjennombruddsblødning og sporblødning hvis du fortsatt har livmor.
Dersom du avbryter behandling med Eviana
Dersom du ønsker å avbryte behandlingen med Eviana, skal du snakke med legen først. Legen vil forklare virkningen av å avbryte behandlingen og vil diskutere andre muligheter med deg.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
Dersom du må ha en operasjon
Dersom du skal ha en operasjon, informer kirurgen om at du bruker Eviana. Du må kanskje slutte å bruke Eviana cirka 4 til 6 uker før inngrepet for å redusere risikoen for blodpropp (se avsnitt 2, «Blodpropp i en vene (venøs tromboembolisme)»). Spør legen når du kan begynne å bruke Eviana igjen.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende sykdommer er rapportert oftere hos kvinner som bruker HRT sammenlignet med kvinner som ikke bruker HRT:
 • brystkreft
 • uvanlig vekst eller kreft i livmorslimhinnen (endometriehyperplasi eller kreft)
 • eggstokkreft
 • blodpropp i venene i ben eller lunger (venøs tromboembolisme eller lungeemboli)
 • hjertesykdom
 • slag
 • trolig hukommelsestap dersom HRT startes opp etter 65-års alder.
For mer informasjon om disse bivirkninger, se avsnitt 2 «Hva du må vite før du bruker Eviana».
Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 brukere)
 • Blødninger fra skjeden
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 brukere)
 • Soppinfeksjon i kjønnsorganene eller betennelse i skjeden
 • Økt vekst av livmorslimhinnen (endometriehyperplasi)
 • Kvalme
 • Magesmerter
 • Ryggsmerter eller nakkesmerter
 • Smerter i armer eller ben
 • Hodepine
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 100 brukere)
 • Allergisk reaksjon (overfølsomhet)
 • Depresjon eller forverring av eksisterende depresjon
 • Nervøsitet
 • Svimmelhet
 • Migrene (se under pkt. 2, «Avbryt behandlingen med Eviana»)
 • Brystsmerte eller brystubehag
 • Opphovning eller ubehag i magen
 • Vektøkning fremkalt av væskeopphopning
 • Opphovning av armer og ben (perifert ødem)
 • Leggkramper
 • Halsbrann (dyspepsi)
 • Kviser
 • Hårtap (alopesi)
 • Kløe eller elveblest
Svært sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos inntil 1 av 10 000 brukere)
 • Generelle overfølsomhetsreaksjoner (f.eks. anafylaktisk reaksjon/sjokk) er rapportert
Andre bivirkninger med kombinasjons-HRT
 • Galleblæresykdom
 • Forskjellige hudsykdommer:
  • misfarging av huden, spesielt i ansiktet eller halsen kjent som “graviditetsflekker” (kloasma)
  • smertefulle rødaktige knuter i huden (erythema nodosum)
  • hudutslett med ringformet rødhet eller sår (erythema multiforme)
  • røde eller lilla misfarginger av huden og/eller slimhinnene (vaskulær purpura)
 • Tørre øyne
 • Endret sammensetning av tårevæsken.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Eviana
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken etter utl.dato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke oppbevares i kjøleskap.
Oppbevar kalenderpakningen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Eviana
– Virkestoffer er østradiol og noretisteronacetat. Hver tablett inneholder 0,5 mg østradiol (som hemihydrat) og 0,1 mg noretisteronacetat.
– Andre innholdsstoffer er: laktosemonohydrat, maisstivelse, hydroksypropylcellulose, magnesiumstearat, hypromellose, triacetin og talkum.
Hvordan Eviana ser ut og innholdet i pakningen
De filmdrasjerte tablettene er hvite, runde med en diameter på 6 mm. Tablettene er inngravert med NOVO 291 på den ene siden og logoen til Novo Nordisk (en Apis-tyr) på den andre siden.
Pakningsstørrelser:
 • 28 filmdrasjerte tabletter
 • 3 × 28 filmdrasjerte tabletter
Det er ikke sikkert at alle pakningsstørrelser vil bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd
Danmark
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Activelle: Østerrike, Portugal
Activelle low: Danmark, Island, Italia
Activelle minor: Belgia, Luxemburg
Eviana: Estland, Ungarn, Nederland, Norge, Spania, Sverige
Noviana: Finland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 11.03.2016
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Statens legemiddelverk.
 
BRUKSANVISNINGHvordan bruke kalenderpakningen1. Still inn ukedag
Drei den innerste skiven slik at ukedagen kommer midt imot den lille plastikkfliken.
Mangler tekstalternativ for bilde
2. Hvordan ta den første dagens tablett
Brekk av plastikkfliken og vipp ut den første tabletten.
Mangler tekstalternativ for bilde
3. Drei den ytre skiven hver dag
Neste dag dreies den gjennomsiktige ytre skiven med klokken 1 plass som vist med pilen. Vipp ut neste tablett. Husk å ta kun 1 tablett én gang daglig.
Du kan bare dreie den gjennomsiktige ytre skiven videre etter at tabletten i åpningen er tatt ut.
Mangler tekstalternativ for bilde

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antitrombinmangel: Antitrombin er en viktig hemmer av blodlevringen, og mangel på antitrombin gir økt risiko for plodpropp.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bmi (body mass index, kmi): (BMI: Body Mass Index, KMI: Kroppsmasseindeks) Måling som brukes for å vurdere en persons vekt i forhold til lengden. Beregnes ved å dele vekten i kilo med kvadratet av høyden i meter. En verdi mellom 18,5 og 25 regnes som normalt. Verdier mellom 25 og 30 klassifiseres som overvekt, og verdier over 30 klassifiseres som fedme.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

dyp venetrombose (dvt): En trombose i en eller flere dype vener vanligst i beina, men kan også forekomme i vener i armene, bekkenet eller skulderområdet. Tromben kan skade blodåren der den oppstår, eller vandre til andre organer som f.eks hjertet eller lungen.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

endometriose: Tilstand der livmorslimhinnen begynner å vokse utenfor livmoren. Blant annet kan den begynne å vokse på eggstokkene eller egglederne. Dette gir ofte opphav til sterke smerter ved menstruasjon.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hjerneslag (slag, slaganfall): Plutselig tap av nervefunksjoner pga. oksygenmangel eller blødning i hjernen. Forårsakes ofte av en blodpropp i blodårene i hjernen.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypotyreose (hypotyreoidisme, lavt stoffskifte): Hypotyreose eller lavt stoffskifte oppstår når skjoldkjertelen produserer for lite thyreoideahormoner som regulerer stoffskiftet i kroppen. Årsaken er vanligvis en sykdom der immunforsvaret angriper skjoldkjertelen. Symptomer skyldes lavere stoffskifte og gir utslag som tretthet, kuldefølelse, forstoppelse og vektøkning. Sykdommen behandles ved å gi thyreoideahormon som legemiddel.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungeemboli (pulmonal emboli): En embolus som tilstopper blodårer i lungekretsløpet.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

menopause (klimakterie, overgangsalder): Menopause inntrer når eggstokkene produserer så lite østrogen og progestogen at menstruasjonen stopper opp. Dette skjer normalt i 44-50-årsalderen.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.