Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Esomeprazol Krka 20 mg harde enterokapsler

Esomeprazol Krka 40 mg harde enterokapsler

esomeprazol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Esomeprazol Krka er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Esomeprazol Krka
 3. Hvordan du bruker Esomeprazol Krka
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Esomeprazol Krka
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Esomeprazol Krka er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Esomeprazol Krka inneholder et legemiddel som heter esomeprazol. Dette tilhører en gruppe legemidler som kalles ”protonpumpehemmere”. De virker ved å redusere mengden syre som produseres i magen.
Esomeprazol Krka brukes ved:
Voksne
 • Gastroøsofageal reflukssykdom” (GERD). Dette innebærer at syre fra magen kommer opp i spiserøret (røret som binder sammen halsen og magen) og forårsaker smerte, betennelse og halsbrann. Dette legemidlet gis for å:
  • lege spiserøret dersom dette har blitt skadet eller betent
  • hindre at disse plagene kommer tilbake
  • gi deg lindring fra de plagsomme symptomene som ofte oppstår ved disse tilstandene
 • Sår i magen eller øvre del av tarmen som er infisert med en bakterie som kalles
  Helicobacter pylori”. Dersom du har denne tilstanden kan legen din forskrive dette legemidlet i kombinasjon med visse antibiotika for å:
  • lege sår i tolvfingertarmen assosiert med bakterien Helicobacter pylori
  • forebygge nye sår assosiert med denne bakterien
 • Magesår forårsaket av legemidler som kalles NSAIDs (ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler/betennelsesdempende medisin). Dette legemidlet gis for å:
  • lege sår i magen forårsaket av NSAIDs
  • unngå at det dannes sår i mage og tolvfingertarm i forbindelse med bruk av NSAIDs
 • Forlengelse av behandling med intravenøs esomeprazol for å forebygge ny blødning av sår.
 • For mye syre i magen forårsaket av en vekst i bukspyttkjertelen (Zollinger-Ellison syndrom).
Ungdom over 12 år
 • Gastroøsofageal reflukssykdom” (GERD). Dette innebærer at syre fra magen kommer opp i spiserøret (røret som forbinder svelget med magen) og forårsaker smerte, betennelse og halsbrann.
 • Sår i magen eller øvre del av tarmen som er infisert med en bakterie som kalles ”Helicobacter pylori”. Dersom du har denne tilstanden kan legen din også forskrive antibiotika for å behandle infeksjonen og la såret få gro.
 
2. Hva du må vite før du bruker Esomeprazol Krka
Bruk ikke Esomeprazol Krka
 • dersom du er allergisk overfor esomeprazol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er allergisk overfor andre protonpumpehemmere (f.eks. pantoprazol, lansoprasol, rabeprazol, omeprazol).
 • dersom du tar et legemiddel som inneholder nelfinavir (et legemiddel som brukes for å behandle HIV-infeksjon).
Bruk ikke Esomeprazol Krka dersom noe av det ovenstående gjelder deg. Kontakt lege eller apotek før du tar Esomeprazol Krka hvis du er usikker.
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege eller apotek før du bruker Esomeprazol Krka dersom
 • du har alvorlige leverproblemer.
 • du har alvorlige nyreproblemer.
 • du har vitamin B12-mangel.
 • dersom du noen gang har hatt en hudreaksjon etter behandling med et legemiddel som reduserer magesyre som likner Esomeprazol Krka.
 • det er planlagt at du skal ta en spesiell blodprøve (Kromogranin A).
Kontakt lege så raskt som mulig dersom du får hudutslett, spesielt på områder som utsettes for sol, siden det kan være nødvendig å stoppe behandlingen med Esomeprazol Krka. Husk også å nevne for legen din andre bivirkninger som smerter i leddene.
Esomeprazol Krka kan maskere symptomer på andre sykdommer. Hvis noe av følgende hender med deg før du begynner å bruke Esomeprazol Krka eller mens du tar medisinen, må du kontakte lege umiddelbart:
 • Du går mye ned i vekt uten grunn og har svelgeproblemer.
 • Du får magesmerter eller førdøyelsesproblemer.
 • Du kaster opp mat eller blod.
 • Du har svart avføring (blod i avføringen).
Dersom du har fått Esomeprazol Krka til bruk ved behov bør du kontakte legen din dersom dine symptomer vedvarer eller endrer karakter.
Bruk av en protonpumpehemmer som Esomeprazol Krka, spesielt over en periode på mer enn ett år, kan medføre en noe økt risiko for brudd i hoften, håndleddet eller ryggraden. Informer legen din hvis du har osteoporose, eller hvis du tar kortikosteroider (som kan øke risikoen for osteoporose).
Andre legemidler og Esomeprazol Krka
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Dette fordi Esomeprazol Krka kan påvirke effekten av andre legemidler og noen legemidler kan påvirke effekten av Esomeprazol Krka.
Bruk ikke Esomeprazol Krka dersom du bruker følgende legemiddel:
 • Nelfinavir (brukes for å behandle HIV-infeksjon).
Fortell det til legen din eller apoteket dersom du bruker noen av følgende legemidler:
 • Atazanavir (til behandling av HIV-infeksjon).
 • Ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol (brukes for å behandle infeksjoner forårsaket av sopp).
 • Digoksin (brukes for å behandle hjerteproblemer).
 • Erlotinib (til behandling av kreft).
 • Citalopram, imipramin eller klomipramin (brukes for å behandle depresjon).
 • Diazepam (brukes for å behandle angst, gi muskelavslapning eller ved epilepsi).
 • Fenytoin (brukes ved epilepsi). Dersom du bruker fenytoin er det nødvendig at legen din sjekker deg når du starter og avslutter behandling med Esomeprazol Krka.
 • Legemidler som brukes for å fortynne blodet, som warfarin. Det kan være nødvendig at legen sjekker deg når du starter og avslutter behandling med Esomeprazol Krka.
 • Cilostazol (til behandling av intermitterende klaudikasjon – en smerte som oppstår i beina når du går som følge av utilstrekkelig blodtilførsel).
 • Cisaprid (brukes for fordøyelse og halsbrann).
 • Metotreksat (et legemiddel som brukes i høye doser for å behandle kreft) – hvis du bruker høy dose av metotreksat, kan legen din stoppe behandlingen din med Esomeprazol Krka midlertidig.
 • Klopidogrel (brukes for å forebygge blodpropp (tromber)).
 • Takrolimus (organtransplantasjon).
 • Rifampicin (til behandling av tuberkulose).
 • Johannesurt (Hypericum perforatum) (brukes til behandling av depresjon).
Dersom legen din har forskrevet antibiotikumene amoksicillin og klaritromycin sammen med Esomeprazol Krka for å behandle sår forårsaket av Helicobacter pylori-infeksjon er det svært viktig at du forteller legen din om eventuelle andre legemidler du bruker.
Inntak av Esomeprazol Krka sammen med mat og drikke
Du kan ta kapslene med mat eller på tom mage.
Graviditet og amming
Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Legen din vil avgjøre om du kan bruke Esomeprazol Krka under denne perioden.
Det er ikke kjent om Esomeprazol Krka går over i morsmelk. Derfor bør du ikke ta Esomeprazol Krka hvis du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er ikke sannsynlig at Esomeprazol Krka påvirker din evne til å kjøre bil eller bruke verktøy eller maskiner. Svimmelhet og tåkesyn kan imidlertid oppstå som mindre vanlige eller sjeldne bivirkninger (se avsnitt 4). Hvis du er rammet av disse bør du ikke kjøre eller bruke maskiner.
Esomeprazol Krka inneholder sukrose og natrium
Dersom legen din har fortalt deg at du ikke tåler visse sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per kapsel, og er så godt som "natriumfritt".
 
3. Hvordan du bruker Esomeprazol Krka
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
 • Dersom du bruker legemidler over lang tid vil legen sjekke deg (spesielt dersom du bruker det i mer enn ett år).
 • Dersom legen din har sagt at du skal ta kapslene når du føler behov for det, må du fortelle det til legen din dersom symptomene endrer seg.
Hvor mye du skal ta
 • Legen din vil fortelle deg hvor mange kapsler du skal ta og hvor lenge du skal ta dem. Dette vil avhenge av din tilstand, hvor gammel du er og hvor godt leveren din fungerer.
 • De anbefalte dosene er angitt under.
Voksne over 18 årBehandling av halsbrann forårsaket av gastroøsofagal reflukssykdom (GERD):
 • Dersom legen din har funnet ut at spiserøret ditt er lettere skadet, er anbefalt dose én enterokapsel Esomeprazol Krka 40 mg én gang daglig i 4 uker. Legen din kan be deg fortsette med samme dose i ytterligere 4 uker dersom spiserøret ikke er fullt leget enda.
 • Anbefalt dose så snart spiserøret er leget er én enterokapsel Esomeprazol Krka 20 mg én gang daglig.
 • Dersom spiserøret ditt ikke er skadet, er anbefalt dose én enterokapsel Esomeprazol Krka 20 mg hver dag. Så snart tilstanden er under kontroll, kan legen be deg ta legemidlet ved behov, opp til maksimalt én enterokapsel Esomeprazole Krka 20 mg hver dag.
 • Dersom du har alvorlige leverproblemer kan legen din gi deg en lavere dose.
Behandling av magesår forårsaket av infeksjon med bakterien Helicobacter pylori og for å unngå tilbakefall
 • Den anbefalte dosen er én enterokapsel Esomeprazol Krka 20 mg 2 ganger daglig i 1 uke
 • Legen din vil også be deg ta antibiotika som f.eks. amoksicillin og klaritromycin.
Behandling av magesår forårsaket av betennelsesdempende midler (NSAIDs)
 • Den anbefalte dosen er én enterokapsel Esomeprazol Krka 20 mg én gang daglig i 4-8 uker.
Forebyggende behandling av magesår ved bruk av betennelsesdempende midler (NSAIDs)
 • Den anbefalte dosen er én enterokapsel Esomeprazol Krka 20 mg én gang daglig.
Forlengelse av behandling med intravenøs esomeprazol for å forebygge ny blødning fra sår.
 • Den anbefalte dosen er én enterokapsel Esomeprazol Krka 40 mg én gang daglig i 4 uker
Behandling av for mye syre i magen forårsaket av en vekst i bukspyttkjertelen (Zollinger-Ellison syndrom).
 • Den anbefalte dosen er én enterokapsel Esomeprazol Krka 40 mg to ganger daglig.
 • Legen din vil justere dosen avhengig av dine behov og vil også avgjøre hvor lenge du trenger å ta legemidlet. Maksimal dose er 80 mg to ganger daglig.
Ungdom over 12 årBehandling av halsbrann forårsaket av gastroøsofageal reflukssykdom (GERD):
 • Dersom legen har funnet ut at spiserøret ditt har blitt litt skadet, er den anbefalte dosen én enterokapsel Esomeprazol Krka 40 mg én gang daglig i 4 uker. Legen din kan be deg om å ta samme dose i ytterligere 4 uker dersom spiserøret ennå ikke er tilhelet.
 • Den anbefalte dosen når spiserøret er tilhelet er én enterokapsel Esomeprazol Krka 20 mg én gang daglig
 • Dersom spiserøret ikke er skadet, er den anbefalte dosen én enterokapsel Esomeprazol Krka 20 mg én gang daglig.
 • Hvis du har alvorlige leverproblemer, kan legen gi deg en lavere dose.
Behandling av magesår forårsaket av Helicobacter pylori-infeksjon og for å hindre den i å komme tilbake:
 • Den anbefalte dosen er én enterokapsel Esomeprazol Krka 20 mg to ganger daglig i én uke.
 • Legen din vil også be deg om å ta antibiotika, som for eksempel amoksicillin og klaritromycin.
Hvordan du tar dette legemidlet
 • Du kan ta kapslene når som helst på dagen.
 • Du kan ta kapslene med mat eller på tom mage.
 • Svelg kapslene hele med et glass vann. Du må ikke tygge eller knuse kapslene. Dette er fordi kapslene inneholder drasjerte pellets (små korn/biter) som beskytter legemidlet fra å bli brutt ned av magesyren. Det er viktig at pelletene ikke skades.
Hva du gjør dersom du har problemer med å svelge kapslene
 • Dersom du har problemer med å svelge kapselen:
  • Åpne kapselen og tøm pelletene over i et halvt glass vanlig (ikke kullsyreholdig) vann.
   Ikke bruk noen andre væsker.
  • Drikk blandingen umiddelbart eller innen 30 minutter. Rør alltid i blandingen rett før du drikker den.
  • For å være sikker på at du har fått i deg alt av legemidlet, skyller du glasset godt med et halvt glass vann og drikker det. De faste bitene inneholder legemidlet – ikke tygg eller knus dem.
 • Dersom du ikke kan svelge i det hele tatt kan pelletene blandes med litt vann og tas i en sprøyte. De kan deretter gis via en magesonde (en slange som går direkte inn i magen).
Barn under 12 år
Esomeprazol Krka er ikke anbefalt til barn under 12 år.
Eldre
Dosejustering er ikke nødvendig hos eldre.
Dersom du tar for mye av Esomeprazol Krka
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Esomeprazol Krka
 • Dersom du glemmer å ta en dose, ta den så fort du husker det. Dersom det snart er tid for neste dose skal du ikke ta den glemte dosen.
Du skal ikke ta dobbelt dose (to doser samtidig) som erstatning for en glemt dose. Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom du opplever noen av følgende alvorlige bivirkninger skal du avbryte behandlingen med Esomeprazol Krka og kontakte lege umiddelbart:
 • Plutselig hvesing, opphovning av lepper, tunge og svelg eller kropp, utslett, besvimelse eller svelgeproblemer (alvorlig allergisk reaksjon).
 • Rødhet i huden med blemmer eller flassing. Det kan også være alvorlige blemmer og blødning i leppene, øynene, munnen, nesen og kjønnsorganene. Dette kan være ”Stevens-Johnsons syndrom” eller ”toksisk epidermal nekrolyse”.
 • Gul hud, mørk urin og tretthet som kan være symptomer på leverproblemer.
Disse bivirkningene er sjeldne, og oppstår hos færre enn 1 av 1000 personer.
Andre bivirkninger inkluderer:
Vanlige (kan påvirke opptil 1 av 10 personer)
 • Hodepine.
 • Påvirkning på mage og tarm: diaré, magesmerter, forstoppelse, luftplager.
 • Kvalme, oppkast.
 • Godartede polypper i magesekken.
Mindre vanlige (kan påvirke opptil 1 av 100 personer)
 • Opphovning av føtter og ankler.
 • Søvnforstyrrelser (insomi).
 • Svimmelhet, prikkende følelse (som stifter og nåler), tretthetsfølelse.
 • Følelse av at en selv eller omgivelsene snurrer (vertigo).
 • Munntørrhet.
 • Forandringer i blodprøvesvar som forteller hvordan leveren jobber.
 • Hudutslett, elveblest og kløende hud.
 • Brudd i hofte, håndledd eller ryggrad (hvis Esomeprazol Krka brukes i høye doser eller over lang tid).
Sjeldne (kan påvirke opptil 1 av 1000 personer)
 • Endringer i blodet, som redusert antall hvite blodlegemer (leukopeni) eller blodplater (trombocytopeni). Dette kan føre til svakhet, blåmerker eller økt sannsynlighet for infeksjoner.
 • Lave nivåer av natrium i blodet. Dette kan føre til svakhet, brekninger og kramper.
 • Føle seg opphisset, forvirret eller deprimert.
 • Smaksforandringer.
 • Synsproblemer som tåkesyn.
 • Plutselig følelse av hvesing eller kortpustethet (bronkospasmer).
 • Betennelse på innsiden av munnen.
 • En infeksjon som kalles trøske som kan oppstå i tarmen og som er forårsaket av en sopp.
 • Leverproblemer, inkludert gulsott som kan forårsake gul hud, mørk urin og tretthet.
 • Hårtap (alopesi).
 • Hudutslett ved soleksponering.
 • Leddsmerter (artralgi) eller muskelsmerter (myalgi).
 • Generell uvelfølelse og mangel på energi.
 • Økt svetting.
Svært sjeldne (kan påvirke opptil 1 av 10 000 personer)
 • Forandringer i blodprøver, inkludert mangel på hvite blodlegemer (agranulocytose) og reduksjon i antall røde og hvite blodlegemer, samt blodplater (pancytopeni).
 • Aggresjon (aggressiv atferd).
 • Se, føle eller høre ting som ikke er der (hallusinasjoner)
 • Alvorlige leverproblemer som fører til leversvikt eller betennelse i hjernen.
 • Plutselig utbrudd av alvorlig utslett eller blemmer eller flassing i huden. Dette kan være forbundet med høy feber og leddsmerter (Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse)
 • Muskelsvakhet
 • Alvorlige nyreproblemer
 • Forstørrede bryster hos menn
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås ut i fra tilgjengelige data)
 • Dersom du bruker Esomeprazol Krka i mer enn tre måneder er det mulig at magnesiumnivået i blodet ditt kan synke. Lave magnesiumnivåer kan sees som tretthet, ufrivillige muskelsammentrekninger, forvirring, kramper, svimmelhet eller økt puls. Informer legen din øyeblikkelig dersom du får noen av disse symptomene. Lave magnesiumnivåer kan også medføre reduksjon i kalium- eller kalsiumnivået i blodet. Legen din kan velge å ta regelmessige blodprøver for å overvåke magnesiumnivået ditt.
 • Betennelse i tarmen (som fører til diaré)
 • Utslett, muligens med smerter i leddene
Esomeprazol Krka kan i svært sjeldne tilfeller påvirke de hvite blodlegemene og føre til immunsvikt. Dersom du har en infeksjon med symptomer som feber med alvorlig redusert allmenntilstand eller feber med symptomer på lokal infeksjon som smerte i nakken, hals eller munn eller vanskeligheter med urinering, må du kontakte legen din så snart som mulig for at mangel på hvite blodlegemer (agranolocytose) kan utelukkes ved hjelp av en blodprøve. Det er viktig at du informerer om legemidlet ditt på dette tidspunktet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Esomeprazol Krka
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Blisterpakning bestående av OPA/Alu/PE + DES-film/Alu + PE-folie
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Blisterpakning bestående av OPA/Alu/PVC/Alu-folie
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
HDPE-beholder
Hold beholderen godt lukket for å beskytte mot fuktighet.
Holdbar i 6 måneder etter åpning.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Esomeprazol Krka
 • Virkestoff er esomeprazol. Hver hard enterokapsel inneholder 20 mg eller 40 mg esomeprazol (som magnesiumdihydrat).
 • Andre innholdsstoffer er sukrose, maisstivelse, povidon K30, natriumlaurylsulfat, poly(vinylalkohol), titandioksid (E171), makrogol 3000, makrogol 6000, talkum, tungt magnesiumkarbonat, metakrylsyreetylakrylatkopolymer (1:1), og polysorbat 80 i pelletsene i kapselkjernen og gelatin, titandioksid (E171) og rødt jernoksid (E172) i kapselskallet. Se avsnitt 2 "Esomeprazol Krka inneholder sukrose og natrium".
Hvordan Esomeprazol Krka ser ut og innholdet i pakningen
Bunn og topp på 20 mg den harde enterokapselen er svakt rosafarget. Kapselinnholdet er hvite til nesten hvite pellets.
Bunn og topp på 40 mg den harde enterokapselen er gammelrosa. Kapselinnholdet er hvite til nesten hvite pellets.
Kapslene er tilgjengelige i esker à 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 og 100 kapsler i blisterbrett og i en plastbeholder à 98 kapsler. Ikke spis kapselen med tørkemiddel som ligger i beholderen.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige
Tilvirker
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 25.06.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Administrasjon via magesonde (≥16 Fr)
 1. Åpne kapselen og tøm pelletene inn i en egnet sprøyte. Fyll sprøyten med ca. 25 ml vann og ca. 5 ml luft. Til noen sonder er det nødvendig å dispergere i 50 ml vann for å unngå at pelletene tetter sonden.
 2. Rist sprøyten umiddelbart for å fordele pelletene jevnt i suspensjonen.
 3. Hold sprøyten med tuppen opp og sjekk at tuppen ikke er tettet igjen.
 4. Fest sprøyten til sonden mens sprøyten holdes i samme posisjon som over.
 5. Rist sprøyten og plasser den med tuppen pekende nedover. Injiser umiddelbart 5-10 ml inn i sonden. Snu sprøyten etter injeksjon og rist (sprøyten må holdes med tuppen opp for å unngå at tuppen tettes).
 6. Snu sprøyten med tuppen ned og injiser umiddelbart 5-10 ml inn i sonden. Gjenta prosedyren til sprøyten er tom.
 7. Fyll sprøyten med 25 ml vann og 5 ml luft og gjenta punkt 5 dersom det er nødvendig å vaske ned rester som ligger igjen i sprøyten. For noen sonder kreves 50 ml vann.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

gastroøsofageal reflukssykdom (gerd, gørs): (GERD: GastroEsophageal Reflux Disease. GØRS: Gastroøsofageal reflukssykdom.): Oppgulp av magesyre og mageinnhold fra magen til spiserøret. Oppstøtene kommer flere ganger i uken og kan påvirke livskvaliteten til pasienten betydelig. Andre symptomer på sykdommen kan inkludere magesmerter, tørrhoste og følelse av en klump i brystet. Kvalme og natthoste som ligner astma kan også forekomme. Det er flere årsaker til sykdommen. Den vanligste er at den nederste lukkemuskelen i spiserøret avslappes i for lang tid, slik at mageinnholdet kan komme tilbake til spiserøret. Det kan også skyldes nedsatt spyttproduksjon og at den nedre lukkemuskelen ikke lukkes helt. For de fleste er gastroøsofageal reflukssykdom en kronisk tilstand.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

helicobacter pylori: Bakterie som kan forårsake magsår, sår i tolvfingertarmen og i noen tilfeller kreft i magesekken. Svært mange er infisert med bakterien, men bare noen få utvikler sykdom. Bakterien som holder til i magesekken kan utryddes ved hjelp en kombinasjon med legemidler som skal tas samtidig. Ofte består behandlingsregimet av to typer antibiotika og en protonpumpehemmer.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

klaudikasjon (claudicatio intermittens, åreforkalkning i benene, røykeben): Smerter i leggen pga. utilstrekkelig oksygentilførsel. Forekommer som regel ved anstrengelse av muskelen f.eks. ved gåing. Årsaken til claudicatio intermittens er åreforkalkning, som reduserer blodgjennomstrømningen i muskelen.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

osteoporose (benskjørhet, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

protonpumpehemmer: Legemiddel som reduserer produksjonen av magesyre. Protonpumpene finnes i magesekkens parietalceller og bidrar til produksjon av magesyre. Protonpumpehemmere brukes ved magesår når magesyreproduksjonen er for høy. Eksempler på protonpumpehemmere: Esomeprazol, lansoprazol, omeprazol, pantoprazol.

rødhet i huden (erytem, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

trombe (blodpropp): En uoppløst masse i blodstrømmen som består av blodlevringer (koagulasjon av blodet). Blodproppen fester seg til åreveggen der den dannes, og kan tilstoppe blodstrømmen til åren eller organet hvor den sitter.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

vitamin b12-mangel: Mangel som skyldes utilstrekkelig inntak via mat, eller redusert opptak fra tarmen. Vitamin B12-mangel vil med tiden gi blodmangel. Se også pernisiøs anemi.

zollinger-ellisons syndrom: Syndrom som skyldes svulst som ofte sitter i bukspyttkjertelen og produsere hormonet gastrin. Gastrin stimulerer utskillelsen av magesyre i magesekken, noe som forårsaker tilbakevendende magesår. Syndromet kan også gi diaré. Magesåret kan behandles med protonpumpehemmere som reduserer saltsyreproduksjon. Svulsten kan fjernes ved operasjon.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.