Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Epirubicin Accord 2 mg/ml injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning

epirubicinhydroklorid

Navnet på legemidlet ditt er ”Epirubicin Accord 2 mg/ml injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning”, men i resten av pakningsvedlegget vil det kalles ”Epirubicin Accord”.
Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Epirubin Accord er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du får Epirubin Accord
 3. Hvordan du får Epirubin Accord
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Epiribicin Accord
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Epirubin Accord er og hva det brukes mot
Navnet på legemidlet ditt er ”Epirubicin Accord 2 mg/ml injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning”, men i resten av pakningsvedlegget vil det kalles ”Epirubicin Accord”.
Hva Epirubicin Accord er
Epirubicin Accord er et legemiddel mot kreft. Behandling med anti-kreftmedisiner kalles av og til kjemoterapi. Epirubicin Accord tilhører en gruppe legemidler som kalles antracykliner. Disse påvirker celler som vokser, for å redusere eller stanse veksten og øke sjansene for at disse cellene dør.
Hva Epirubicin Accord brukes mot
Epirubicin Accord brukes til behandling av mange forskjellige typer kreft, i monoterapi eller i kombinasjon med andre legemidler. Måten det brukes på avhenger av hvilken type kreft som behandles.
Epirubicin Accord brukes til behandling av kreft i brystene og magen.
Når det injiseres i blæren gjennom et kateter brukes Epirubicin Accord til å behandle unormale celler eller kreft i blæreveggen. Det kan også brukes etter annen behandling for å forebygge at slike celler vokser på nytt.
Du må rådføre deg med lege hvis du ikke føler deg bedre, eller hvis du blir verre.
 
2. Hva du må vite før du får Epirubin Accord
Bruk ikke Epirubicin Accord
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor epirubicinhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6) lignende cellegifter (antracykliner eller antracenedioner).
 • dersom du er gravid eller ammer
 • dersom du har nedsatt evne til å produsere blodceller som medfører lave blodcelleverdier, siden det kan senke dem ytterligere
 • dersom du har alvorlig leversykdom
 • dersom du har hatt nylig hjerteinfarkt, dårlig hjertemuskelfunksjon, alvorlig uregelmessig puls, plutselige brystsmerter, ikke-inflammatorisk sykdom i hjertemuskelen eller andre alvorlige hjerteproblemer tidligere, eller behandles for dette for øyeblikket
 • dersom du tidligere har blitt behandlet med Epirubicin Accord eller en lignende cellegift, siden tidligere behandling med disse legemidlene kan øke risikoen for bivirkninger
 • dersom du har infeksjoner i flere organer
 • dersom du har en urinveisinfeksjon
 • dersom du har en betennelse i urinblæren
 • dersom du har invasive svulster som trenger inn i urinblæren
 • dersom du har kateteriseringsproblemer (legen har vansker med å sette inn et kateter (en slange) i urinblæren din)
 • dersom du har blod i urinen
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Epirubicin Accord:
 • hvis leveren eller nyrene dine ikke fungerer som de skal
 • hvis du har hatt eller skal ha en vaksinasjon
 • hvis du lider av akutt toksisitet, for eksempel
  • akutt betennelse i munnen
  • lavt antall hvite blodceller
  • lavt antall blodplater
  • generelle infeksjoner
Dette vil hjelpe legen med å bestemme om dette legemidlet passer for deg.
Andre legemidler og Epirubicin Accord
Rådfør deg med lege dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Spesielt:
 • Cimetidin (et legemiddel som normalt brukes til å behandle magesår og halsbrann).
 • Cimetidin kan forsterke effektene til Epirubicin Accord.
 • Kalsiumkanalblokkere (legemidler for hjertet).
 • Interferon α2b (til behandling av kreft).
 • Kinin (legemiddel til behandling av malaria).
 • Antiretrovirale legemidler (legemidler som brukes til å behandle HIV-infeksjon).
 • Difenylhydantoin (et legemiddel som brukes til å behandle epilepsi).
 • Smertestillende legemidler, for eksempel amidopyrinderativer.
 • Deksverapamil (til behandling av enkelte hjertesykdommer).
 • Trastuzumab (til behandling av kreft). Legen bør unngå bruk av Farmorubicin i opptil 27 uker etter avslutning av trastuzumab, om mulig. Hvis Epirubicin Accord brukes før dette, anbefales det å overvåke hjertefunksjonen nøye.
 • Deksrazoksan (brukes til å forebygge kronisk kumulativ kardiotoksisitet forårsaket av epirubicin)
 • Vaksinasjon med en levende vaksine bør unngås hos pasienter som får epirubicin
 • Paliktaksel eller docetaksel (legemidler til behandling av kreft). Når paklitaksel gis før epirubicin, kan det øke konsentrasjonen av epirubicin i blodet. Når paklitaksel og docetaksel gis sammen og etter epirubicin, påvirket de imidlertid ikke konsentrasjonen av epirubicin.
Graviditet, amming og fertilitet Graviditet
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Unngå å bli gravid mens du eller partneren din behandles med dette legemidlet. Hvis du er seksuelt aktiv, rådes du til å bruke effektiv prevensjon for å forhindre graviditet under behandlingen, uansett om du er mann eller kvinne. Siden legemidlet kan forårsake fødselsdefekter, er det viktig å si fra til legen hvis du tror at du er gravid.
Amming
Du må slutte å amme før du starter behandling med dette legemidlet, siden det er en mulighet for at det kan gå over i morsmelken og skade barnet ditt.
Fertilitet.
Menn: Det er risiko for sterilitet som følge av behandling med epirubicin, og menn bør overveie lagring av sæd før behandling.
Kvinner: Epirubicin kan forårsake manglende menstruasjon eller tidlig overgangsalder hos premenopausale kvinner.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Så lenge du føler deg i fin form etter sykehusbehandlingen og du har diskutert dette med legen, er det ingen forsiktighetsregler mot kjøring og bruk av maskiner.
Epirubicin Accord inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per ml, dvs. at det er i all vesentlighet ‘natriumfritt’.
 
3. Hvordan du får Epirubin Accord
Hvis du foreskrives Epirubicin Accord, vil det kun bli gitt til deg av en lege eller sykepleier med erfaring i å gi cellegift.
Du vil som regel få legemidlet av en lege eller en sykepleier via et drypp (infusjon) i en vene. Legen vil bestemme riktig dose og hvor mange dager med behandling du skal ha, avhengig av tilstanden din.
Dosen bestemmes ut fra din tilstand, høyde og vekt. Legen bruker høyden og vekten din til å beregne kroppsarealet ditt, som igjen brukes til å beregne dosen.
Epirubicin Accord kan også gis direkte i urinblæren for å behandle urinblærekreft eller forhindre at det vender tilbake. Dosen avhenger av hvilken type urinblærekreft du har.
Dersom injeksjonen gis direkte i blæren, må du ikke drikke noe i 12 timer før behandling. Det er for å forhindre at urinen fortynner legemidlet.
Selv om ett behandlingsregime kan være nok, vil legen som regel anbefale flere regimer etter tre eller fire uker. Flere regimer kan være nødvendig før sykdommen din er under kontroll og du føler deg bedre.
Regelmessige kontroller av lege under behandling med Epirubicin Accord
Under behandling utfører legen regelmessige kontroller av:
 • Blod – for å se etter lavt antall blodceller som kan kreve behandling
 • Hjertefunksjon – hjerteskade kan forekomme ved administrasjon av høye doser med Epirubicin Accord. Dette er kanskje ikke påviselig på flere uker, så regelmessige tester kan være påkrevd i denne perioden.
 • Lever – ved å bruke blodprøver for å kontrollere at dette legemidlet ikke har en skadelig effekt på leverfunksjonen.
 • Urinsyrenivåer i blodet – Epirubicin Accord kan øke urinsyrenivåene i blodet, noe som kan forårsake urinsyregikt. Et annet legemiddel kan bli administrert hvis urinsyrenivåene dine er for høye.
Dersom du tar for mye av Epirubicin Accord
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Høye doser kan forverre bivirkninger som sår i munnen eller redusere antallet hvite blodceller (som bekjemper infeksjon) og blodplater (som hjelper blodet med å koagulere) i blodet. Hvis dette skjer, kan du få behov for antibiotoka eller blodoverføringer. Munnsår kan behandles for å gjøre dem mindre ubehagelige mens de leges.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Mest alvorlige bivirkninger:
Dersom du merker noen av følgende bivirkninger, kontakt legen din umiddelbart da du kan trenge akutt medisinsk hjelp eller sykehusinnleggelse:
Svært vanlige: (hos mer enn 1 av 10 pasienter)
 • Antallet hvite blodceller (som bekjemper infeksjon) kan redusere, noe som øker faren for infeksjoner og feber (leukopeni)
 • Antallet blodplater (celler som hjelper blodet å koagulere) kan reduseres, noe som kan gjøre at du får blåmerker eller blør lettere
 • Reduksjon av enkelte typer hvite blodceller – granulocytter og nøytrofiler (granulocytopeni og nøytropeni)
 • Reduksjon av enkelte typer hvite blodceller ledsaget av feber (febril nøytropeni)
 • Betennelse i den gjennomsiktige delen av øyet, kalt hornhinnen
 • Høy feber
Vanlige: (hos opptil 1 av 10 pasienter)
 • Blødning
 • Rødhet på infusjonsstedet
Mindre vanlige: (hos opptil 1 av 100 pasienter)
 • Enkelte typer kreft i blodet (akutt lymfatisk leukemi, akutt myelogen leukemi)
 • Lungebetennelse (pneumoni)
 • Blokkering i et blodkar
 • Opphovning og smerter i armer eller ben som følge av betennelse i et blodkar, potensielt med koagulering av blodet
 • Blodpropper i lungene som forårsaker brystsmerter og andpustenhet
Sjeldne: (hos opptil 1 av 1000 personer)
 • Plutselig livstruende allergisk reaksjon. Symptomer inkluderer plutselige tegn på allergi, for eksempel utslett, kløe eller elveblest i huden, opphovning i ansiktet, leppene, tungen eller andre deler av kroppen, kortpustethet, pipende pust eller pustevansker
 • Hjerteskade (kardiotoksisitet)
Ikke kjent: (hyppighet kan ikke anslås utifra de tilgjengelige data)
 • Livstruende tilstand som oppstår når blodtrykket blir for lavt grunnet blodforgiftning (septisk sjokk)
Andre bivirkninger:Svært vanlige: (hos mer enn 1 av 10 pasienter)
 • Infeksjoner
 • Øyekatarr med røde og rennende øyne
 • Lavt antall røde blodceller (anemi) som kan gjøre at du føler deg trett og apatisk
 • Hetetokter
 • Venebetennelse
 • Kvalme
 • Brekninger
 • Betennelse i slimhinnen i munnen
 • Diaré
 • Hårtap
 • Sår i huden
 • Rød misfarging av urinen i 1 til 2 dager etter at epirubicin blir gitt
 • Fraværende menstruasjon
 • Smertefull betennelse og sårdannelse i slimhinnene i fordøyelseskanalen
 • Generell sykdomsfølelse
 • Endringer i nivået av enkelte leverenzymer
 • Etter direkte administrasjon av epirubicin i urinblæren, kan det oppstå betennelse (cystitt)
Vanlige: (hos opptil 1 av 10 pasienter)
 • Nedsatt eller manglende matlyst
 • Tap av vann eller kroppsvæsker
 • Alvorlig rytmeforstyrrelse i hjertet (ventrikulær arytmi)
 • Ledningsforstyrrelser i hjertet
 • Enkelte former for hjerterytmeforstyrrelser (AV-blokk, grenblokk)
 • Langsom hjerterytme (bradykardi)
 • Utilstrekkelig pumping av blod fra hjertet, noe som kan føre til kortpustethet, væskeansamling og unormal hjerterytme.
 • Rødhet i huden
 • Smerter bak brystbenet, fordøyelsesproblemer og svelgevansker som følge av betennelse i spiserøret
 • Smerter eller svie i magetarmkanalen
 • Betennelse i slimhinnen i magetarmkanalen
 • Sår i magetarmkanalen
 • Utslett, kløe
 • Unormal misfarging i neglene
 • Hudendringer
 • Unormal misfarging i huden
 • Hyppig vannlating
 • Frysninger
 • Lokale reaksjoner, for eksempel svie
 • Nedsatt hjertefunksjon
Mindre vanlige: (hos opptil 1 av 100 pasienter)
 • Høy feber, frysninger, generell sykdomsfølelse, potensielt kalde armer eller ben grunnet blodforgiftning
 • Blødning i magetarmkanalen
 • Elveblest
 • Rødhet i huden
 • Følelse av svakhet
Sjeldne: (hos opptil 1 av 1000 personer)
 • Økt nivå av urinsyre i blodet.
 • Fravær av sædceller i sæden
 • Svimmelhet
Ikke kjent: (hyppighet kan ikke anslås utifra de tilgjengelige data)
 • Mørke flekker i munnen
 • Ubehag i magen
 • Rødhet i huden eller andre reaksjoner som minner om skolding ved eksponering for sollys eller ultrafiolett stråling
 • Endringer i huden der du fikk strålebehandling
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Epiribicin Accord
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Skal ikke fryses. Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Oppbevar alltid Epirubicin Accord på et trygt sted og utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Epirubicin Accord etter utløpsdatoen som er vist på esken og etiketten etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Bruk ikke dette legemidlet hvis du merker synlige tegn på forringelse.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger buker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Epirubicin Accord
Virkestoff er epirubicinhydroklorid.
Hver ml inneholder 2 mg epirubicinhydroklorid.
Andre innholdsstoffer er natriumklorid, saltsyre og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Epirubicin Accord ser ut og innholdet i pakningen
Epirubicin Accord er en klar, rødfarget væske.
Pakningsstørrelser:
1 x 5 ml hetteglass (10 mg/5 ml)
1 x 10 ml hetteglass (20 mg/10 ml)
1 x 25 ml hetteglass (50 mg/25 ml)
1 x 50 ml hetteglass (100 mg/50 ml)
1 x 100 ml hetteglass (200 mg/100 ml)
5 og 10 ml hetteglass: Type I hetteglass, med 20 mm klorbutyl-RTS gummipropp og forseglet med hvit flip-off aluminiumshette
25 ml hetteglass: Type I hetteglass, med 20 mm klorbutyl-RTS gummipropp og forseglet med hvit/royal blå flip-off aluminiumshette.
50 ml hetteglass: Type I hetteglass av klart glass, med 20 mm klorbutyl-RTS gummipropp og forseglet med royal blå aluminiumshette.
100 ml hetteglass: Type I hetteglass av klart glass, med 20 mm klorbutyl-RTS gummipropp og forseglet med hvit/royal blå aluminiumshette.
Pakningsstørrelse: 1 hetteglass.
Ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200
3526 KV Utrecht Nederland
Tilvirker:
Laboratori FUNDACIO DAU, C/ De la letra C, 12-14,
Poligono Industrial de la Zona Franca, 08040 Barcelona,
Spania eller
Accord Healthcare Limited, Sage House,
319, Pinner Road,
North Harrow, Middlesex, HA1 4HF,
Storbritannia eller
Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,
ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen
eller
Accord Healthcare B.V. Winthontlaan 2003526 KV Utrecht Nederland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 20.12.2019
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:Uforlikeligheter
Langvarig kontakt mellom legemidlet og en oppløsning med basisk pH (inkludert oppløsninger med natriumhydrogenkarbonat) bør unngås da det vil føre til hydrolyse (spalting) av virkestoffet. Kun fortynningsmidler beskrevet i bruksanvisningen nedenfor skal brukes.
Verken injeksjonsvæsken eller den fortynnede oppløsningen skal blandes med andre legemidler. Fysisk inkompatibilitet med heparin er rapportert.
Epirubicinhydroklorid skal ikke blandes med andre legemidler.
Bruksanvisning
Intravenøs administrasjon: Det rådes til å administrere Epirubicin Accord via infusjonsslangen på en frittflytende intravenøs infusjon (0,9 % natriumklorid). For å minimere risikoen for trombose eller perivenøs ekstravasasjon er normal infusjonstid mellom 20 og 30 minutter, avhengig av infusjonsvæskens dosering og volum. Direkte injeksjon anbefales ikke på grunn av risiko for ekstravasasjon, som kan forekomme selv om det er adekvat blodsvar ved injeksjon.
Intravesikal administrasjon: Epirubicin Accord skal fortynnes i sterilt vann til injeksjonsvæsker eller 0,9 % steril natriumklorid, oppløsning før administrasjon. Epirubicin skal innstilleres ved bruk av et kateter og holdes intravesikalt i 1-2 timer. Under instillasjon bør pasienten vendes for å sørge for at blæreslimet får mest mulig kontakt med oppløsningen. For å unngå for mye fortynning med urin bør pasienten få beskjed om å unngå inntak av væske i 12 timer før instillasjon. Be pasienten om å tømme blæren etter instillasjonen.
Injeksjons-/infusjonsvæsken inneholder ingen konserveringsmidler og ikke anvendt legemiddel skal destrueres umiddelbart.
Retningslinjer for sikker håndtering og destruksjon av antineoplastiske midler:
 1. Hvis en infusjonsoppløsning skal tilberedes skal det gjøres av opplært personell og under aseptiske forhold.
 2. Tilberedning av en infusjonsoppløsning skal gjøres i et aseptisk område spesielt beregnet for dette.
 3. Det skal brukes egnet verneutstyr som engangshansker, briller, frakk og munnbind.
 4. Det skal tas forholdsregler for å forhindre at legemidlet ved et uhell kommer i kontakt med øynene. Hvis det kommer i kontakt med øynene må det skylles med store mengder vann og/eller en 0,9 % natriumkloridoppløsning. Kontakt deretter lege for en medisinsk vurdering.
 5. Ved eventuell kontakt med huden skal det berørte området vaskes grundig med såpe og vann eller en natriumhydrogenkarbonatoppløsning. Unngå imidlertid å skade huden ved å skrubbe. Vask alltid hendene etter å ha tatt av hanskene.
 6. Søl eller lekkasje bør behandles med en fortynnet natriumhypoklorittoppløsning (1 % tilgjengelig klorin), fortrinnsvis ved bløtlegging, og deretter vann. Alt utstyr til vask kastes som beskrevet nedenfor.
 7. Gravid personale skal ikke håndtere cytostatikatilberedninger.
 8. Det skal utvises tilstrekkelig forsiktighet og tas adekvate forholdsregler når utstyr (sprøyter, nåler osv.) som har vært brukt ved rekonstituering og/eller fortynning av cytostatika skal kastes. Ikke anvendt legemiddel, samt avfall, skal destrueres i overensstemmelse med lokale krav.
Oppbevaring
I salgsemballasjen: Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Skal ikke fryses. Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Holdbarhet etter første åpning av beholderen:
Hetteglassene er kun til engangsbruk og alt ubrukt legemiddel skal umiddelbart destrueres etter bruk. Fra et mikrobiologisk synspunkt skal produktet brukes umiddelbart etter at gummiproppen er brutt for første gang. Dersom det ikke brukes umiddelbart er det brukerens ansvar å sørge for riktig oppbevaringstid og oppbevaringsforhold før bruk.
Holdbarhet etter fortynning av injeksjonsvæsken:
Produktet kan videre fortynnes under aseptiske forhold enten i 5 % glukose eller i 0,9 % natriumklorid, oppløsning og administreres som en intravenøs infusjon. Fra et mikrobiologisk synspunkt skal produktet brukes umiddelbart. Dersom det ikke brukes umiddelbart er det brukerens ansvar å sørge for riktig oppbevaringstid og oppbevaringsforhold før bruk. Oppbevaringstiden vil normalt ikke overstige 24 timer ved 2-8ºC, med mindre fortynningen har funnet sted under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.
Avfallshåndtering
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Alt materiale brukt til tilberedning, administrasjon eller som på annen måte har vært i kontakt med Epirubicin Accord skal kasseres i overensstemmelse med lokale retningslinjer for håndtering av cytostatika.
Se preparatomtalen (SPC) for videre opplysninger om Epirubicin Accord 2 mg/ml injeksjonsvæske/infusjonsvæske, oppløsning.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akutt lymfatisk leukemi (all): Akutt lymfatisk leukemi (ALL) er en form for blodkreft. Sykdommen er den vanligste kreftformen hos barn. Vanlige symptomer er plutselig tretthet og blekhet. Sykdommen behandles effektivt med cellegift, noen ganger i kombinasjon med benmargstransplantasjon. Over 80% av pasientene blir friske.

akutt myelogen leukemi (aml, akutt myeloid leukemi): Akutt myelogen leukemi (AML) er den vanligste formen for blodkreft hos voksne. Faktorer som kan bidra til at sykdommen utvikles er arvelighet, stråling og enkelte kjemikalier. Vanlige symptomer er tretthet og blekhet. Sykdommen behandles med kraftig cellegift.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

antineoplastisk: Legemiddel som er tumorhemmende og motvirker kreft (kreftcelledrepende).

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

av-blokk (atrioventrikulært blokk): Den elektriske impulsoverføringen mellom atriene (hjertets forkamre) og ventriklene (hjertekamrene) hemmes. Kan deles inn i 3 alvorlighetsgrader, hvor grad 1 er moderat hemming og grad 3 er en total blokade.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

cystitt (blærekatarr, urinblærebetennelse): Betyr generelt katarr i en blære, men det er i prinsippet alltid urinblæren det vises til. Hvilke symptomer som opptrer og hvordan de skal behandles, avhenger delvis av om det er mann eller kvinne som er rammet og delvis på om infeksjonen gjentar seg eller ikke. Symptomer kan være svie ved vannlating og hyppig vannlatingstrang. Sykdommen kan behandles med antibiotika.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

febril nøytropeni: Tilstand med nøytropeni og samtidig feber. Feber kan tyde på systemisk infeksjon, og krever rask behandling med antibiotika.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

granulocytopeni: Mangel på en type hvite blodceller som kalles granulocytter. Granulocytter utgjør en viktig del i kroppens forsvar mot infeksjoner. Ved granulocytopeni er kroppen defor mer utsatt for infeksjoner. Årsaken til granulocyttmangelen er ofte at benmargen, hvor kroppen danner granulocyttene, er skadet.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

overgangsalder (menopause, klimakterie): Menopause inntrer når eggstokkene produserer så lite østrogen og progestogen at menstruasjonen stopper opp. Dette skjer normalt i 44-50-årsalderen.

rødhet i huden (erytem, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

øyekatarr (konjunktivitt): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.