Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Enalapril Sandoz 2,5 mg tabletter

Enalapril Sandoz 5 mg tabletter

Enalapril Sandoz 10 mg tabletter

Enalapril Sandoz 20 mg tabletter

enalaprilmaleat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Enalapril Sandoz er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Enalapril Sandoz
 3. Hvordan du bruker Enalapril Sandoz
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Enalapril Sandoz
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Enalapril Sandoz er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 • Enalapril Sandoz inneholder enalaprilmaleat. Enalapril tilhører en gruppe medisiner som kalles ACE-hemmere, som fungerer ved å utvide blodårene. Effekten av disse legemidlene er lavere blodtrykk.
 • Enalapril Sandoz brukes til å behandle høyt blodtrykk (hypertensjon).
 • Det brukes også til å behandle en hjertelidelse som av og til benevnes som "hjertesvikt". Dette betyr at hjertet ikke fungerer like godt som tidligere når det skal pumpe blod rundt i kroppen, noe som fører til tretthet etter lett fysisk aktivitet, kortpustethet og hevelse i ankler og føtter. Enalapril Sandoz kan hjelpe til med å behandle disse symptomene.
 • Hos mange pasienter som har en skadet hjertemuskel, men ingen symptomer, kan Enalapril Sandoz bidra til å forhindre forekomsten av symptomer som kortpustethet og hevelser.
 
2. Hva du må vite før du bruker Enalapril Sandoz
Bruk ikke Enalapril Sandoz
 • dersom du er allergisk overfor
  • enalaprilmaleat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
  • andre ACE-hemmere

  Symptomene kan ha vært kløe, elveblest, andpustenhet eller hevelse i hendene, halsen, munnen eller øyelokkene
 • dersom du har brukt eller bruker sakubitril/valsartan, et legemiddel som brukes mot langvarig (kronisk) hjertesvikt hos voksne, fordi det er økt risiko for angioødem (rask opphovning under huden i områder som f.eks. svelget).
 • dersom du er mer enn tre måneder ut i svangerskapet (det er også best å unngå Enalapril Sandoz tidlig i svangerskapet – se “Graviditet og amming”)
 • dersom du har diabetes eller nedsatt nyrefunksjon, og du får behandling med et legemiddel mot høyt blodtrykk som inneholder aliskiren.
Bruk ikke Enalapril Sandoz hvis noe av det ovennevnte gjelder for deg. Hvis du er usikker, må du rådføre deg med lege eller apotek før du tar Enalapril Sandoz.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Enalapril Sandoz:
 • dersom du har nyreproblemer, nylig har hatt en nyretransplantasjon, er dialysepasient eller tar vanndrivende tabletter (diuretika)
 • dersom du går på saltfattig diett eller nylig har hatt kraftig oppkast eller diaré
 • dersom du har en hjertelidelse som kalles “aortastenose”, “hypertrofisk kardiomyopati” eller “utløpsblokkering” (“outflow obstruction”)
 • dersom du har en kollagen vaskulær sykdom eller gjennomgår immunsuppressiv behandling (for autoimmune sykdommer som revmatoid artritt eller etter transplantasjon)
 • dersom du tar allopurinol (brukes til behandling av gikt) eller prokainamid (brukes til behandling av unormal hjerterytme). Hvis du får en infeksjon (et av symptomene kan være feber), bør du informere legen umiddelbart. Legen kan fra tid til annen ta en blodprøve for å sjekke antallet hvite blodlegemer.
 • dersom du tidligere har hatt angioødem mens du tok andre medisiner – symptomene kan ha vært kløe, elveblest, andpustenhet eller hevelse i hendene, halsen, munnen eller øyelokkene
 • dersom du tar noen av de følgende legemidlene, kan det være økt risiko for angioødem (akutt oppstått hevelse i huden i områder som f.eks. halsen):
  • racekadotril, et legemiddel for behandling av diaré
  • legemidler som brukes for å hindre organavstøtning etter transplantasjon og mot kreft (f.eks. temsirolimus, sirolimus, everolimus og andre legemidler som tilhører klassen av mTOR-hemmere)
  • vildagliptin, et legemiddel for behandling av diabetes.
 • dersom du har diabetes og tar diabetesmedisiner, inkludert insulin, for å kontrollere diabetessykdommen (du bør overvåke blodsukkernivået, spesielt i de første månedene av behandlingen)
 • dersom du tar kaliumtilskudd, kaliumsparende vanndrivende tabletter (diuretika), kaliumholdige salterstatninger eller andre legemidler som kan øke kaliuminnholdet i blodet (f.eks. trimetoprim og kotrimoksazol, som brukes mot bakterieinfeksjoner; ciklosporin, et immunundertrykkende legemiddel som brukes for å hindre organavstøtning etter transplantasjon; og heparin, et blodfortynnende legemiddel som brukes for å forebygge blodpropp)
 • dersom du tar litium, som brukes til behandling av enkelte psykiatriske lidelser
 • dersom du bruker noen av følgende legemidler mot høyt blodtrykk:
  • en angiotensin II-reseptorhemmer (ARB) (også kalt -sartaner, f.eks. valsartan, telmisartan, irbesartan), særlig hvis du har diabetisk nyresykdom
  • aliskiren

  Legen din kan utføre regelmessige kontroller av nyrefunksjonen din, blodtrykket og nivået av elektrolytter (f.eks. kalium) i blodet ditt.
  Se også informasjon i avsnittet “Bruk ikke Enalapril Sandoz”.
 • dersom legen din har fortalt deg at du ikke tåler enkelte sukkertyper.
Hvis du utvikler et av følgende symptomer mens du tar Enalapril Sandoz, må du umiddelbart informere legen om dette:
 • gulsott (gulfarging av huden og det hvite i øynene)
 • langvarig tørrhoste.
Hvis du skal gjennomgå en av følgende prosedyrer, må du informere legen som behandler deg, om at du tar Enalapril Sandoz:
 • en hvilken som helst operasjon eller hvis du trenger bedøvelse (også hos tannlegen)
 • en behandling kalt LDL-aferese, der kolesterol fjernes fra blodet ved hjelp av en maskin
 • desensibiliseringsbehandling, for å redusere effekten av allergi mot bi- eller vepsestikk.
Rutinetester
Når du starter behandlingen med Enalapril Sandoz, vil legen overvåke blodtrykket hyppig for å sikre at du har fått riktig dose. For enkelte pasienter kan det dessuten hende at legen ønsker å utføre enkelte tester for å måle kalium- og kreatininnivåene samt nivået av leverenzymer.
Graviditet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Enalapril Sandoz anbefales ikke tidlig i svangerskapet, og må ikke tas hvis du er mer enn tre måneder ut i svangerskapet, da bruk i denne perioden kan forårsake alvorlig skade på barnet (se punkt om graviditet).
Barn og ungdom
Det foreligger begrenset informasjon om bruken av Enalapril Sandoz hos barn over seks år som har høyt blodtrykk, men for barn med hjerteproblemer finnes det ingen informasjon. Enalapril Sandoz skal ikke gis til spedbarn eller barn med redusert nyrefunksjon.
Andre legemidler og Enalapril Sandoz
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Enalapril Sandoz og andre legemidler kan påvirke hverandres effekt og bivirkninger.
 • kaliumsparende vanndrivende tabletter (diuretika), for eksempel spironolakton, eplerenon, triamteren eller amilorid, kaliumtilskudd (inklusive salterstatninger) eller andre legemidler som kan øke kaliuminnholdet i blodet (f.eks. trimetoprim og kotrimoksazol, også kjent som trimetoprim/sulfametoksazol som brukes mot bakterieinfeksjoner; ciklosporin, et immunundertrykkende legemiddel som brukes for å hindre organavstøtning etter transplantasjon; og heparin, et blodfortynnende legemiddel som brukes for å forebygge blodpropp). Enalapril Sandoz kan øke kaliumnivået i blodet. Dette gir få symptomer og påvises vanligvis ved hjelp av en prøve.
 • vanndrivende tabletter (diuretika), for eksempel tiazider, furosemid og bumetanid
 • legemidler som oftest brukes for å unngå avstøtning av transplanterte organer (sirolimus, everolimus og andre legemidler som tilhører klassen av mTOR-hemmere). Se avsnittet
  “Advarsler og forsiktighetsregler”.
 • andre legemidler som senker blodtrykket, for eksempel nitroglyserin, nitrater og vasodilatorer
 • litium, som brukes til behandling av enkelte psykiatriske lidelser – Enalapril Sandoz må ikke tas samtidig med dette legemidlet
 • trisykliske antidepressiva, for eksempel amitriptylin (brukes mot depresjon), og antipsykotiske midler, for eksempel fenotiaziner (brukes mot alvorlig angst)
 • smertestillende legemidler, for eksempel morfin eller anestetika (bedøvelsesmiddel), noe som kan føre til at blodtrykket blir for lavt
 • legemidler som brukes mot stivhet og betennelse, spesielt i muskler, skjelett og ledd:
  • behandling med gull, som kan føre til ansiktsrødme, kvalme, oppkast og lavt blodtrykk ved samtidig bruk av Enalapril Sandoz
  • ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDer), for eksempel diflunisal eller diklofenak, inkludert COX-2-hemmere, som kan hindre effektiv overvåking av blodtrykket og føre til økt kaliumnivå i blodet
 • acetylsalisylsyre (brukes for smertelindring)
 • legemidler som efedrin, som brukes i enkelte hoste- og forkjølelsesmedisiner, eller noradrenalin og adrenalin, som brukes mot lavt blodtrykk, sjokk, hjertesvikt, astma eller allergi – ved bruk sammen med Enalapril Sandoz kan disse legemidlene holde blodtrykket høyt
 • allopurinol (brukes til giktbehandling)
 • prokainamid (brukes til behandling av unormal hjerterytme)
 • diabetesmedisiner, for eksempel insulin – Enalapril Sandoz kan føre til at blodsukkernivået faller ytterligere hvis det tas sammen med diabetesmedisiner.
Legen kan endre dosen din og/eller ta andre forholdsregler:
Dersom du bruker en angiotensin II-reseptorhemmer (ARB) eller aliskiren (se også informasjon i avsnittene “Bruk ikke Enalapril Sandoz” og “Advarsler og forsiktighetsregler”).
Hvis du er usikker på om noe av det ovennevnte gjelder for deg, må du rådføre deg med lege eller apotek før du bruker Enalapril Sandoz.
Inntak av Enalapril Sandoz sammen med alkohol
Hvis du drikker alkohol mens du tar Enalapril Sandoz, kan blodtrykket falle for mye, og du kan få symptomer som svimmelhet, ørhet eller besvimelsesanfall. Alkoholinntaket bør holdes på et minimum.
Graviditet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Legen vil normalt råde deg til å slutte med Enalapril Sandoz før du blir gravid eller så snart du vet at du er gravid, og vil råde deg til å ta et annet legemiddel i stedet for Enalapril Sandoz. Enalapril Sandoz anbefales ikke tidlig i svangerskapet, og må ikke tas hvis du er mer enn tre måneder ut i svangerskapet. Bruk etter dette stadiet kan føre til alvorlig skade på barnet.
Amming
Informer legen hvis du ammer eller skal begynne å amme. Amming av nyfødte barn (de første par ukene etter fødselen), og spesielt av for tidlig fødte barn, anbefales ikke mens du tar Enalapril Sandoz. Ved barn som er eldre, bør du få råd fra legen angående fordeler og risikoer ved bruk av Enalapril Sandoz mens du ammer, sammenlignet med andre behandlingsmetoder.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det har blitt rapportert om visse bivirkninger ved bruk av Enalapril Sandoz, for eksempel svimmelhet og søvnighet, noe som kan påvirke enkelte pasienters evne til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Enalapril Sandoz inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Enalapril Sandoz inneholder natrium.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som "natriumfritt".
 
3. Hvordan du bruker Enalapril Sandoz
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Hvordan du tar medisinen
 • Medisinen skal tas gjennom munnen
 • Antallet tabletter du skal ta hver dag, er avhengig av sykdommen
 • Enalapril Sandoz kan tas med eller uten mat.
Dosering for høyt blodtrykk
Startdosen er 5–20 mg per dag, avhengig av blodtrykket. Hos pasienter med blodtrykk som ligger litt over normalverdien, er anbefalt dose 5 mg–10 mg per dag. Pasienter med nyreproblemer, hjerteproblemer eller lave salt- eller væskenivåer bør få en startdose på 5 mg eller lavere.
Hvis du for tiden tar høye doser med diuretika (vanndrivende tabletter), kan legen be deg om å stoppe inntaket av disse 2–3 dager før du tar Enalapril Sandoz. En startdose på 5 mg eller mindre anbefales.
Når blodtrykket er under kontroll, er den vanlige vedlikeholdsdosen fra 20 til maksimalt 40 mg daglig.
Dosering for hjertesykdommer
Hos pasienter med hjerteproblemer brukes Enalapril Sandoz i tillegg til diuretika og, der det er hensiktsmessig, med digitalis (et legemiddel brukt ved kongestiv hjertesvikt eller ujevne hjerteslag) eller betablokkere (legemiddel brukt til behandling av høyt blodtrykk, angina og hjerteproblemer). Startdosen er 2,5 mg, og denne skal gradvis økes til den vanlige vedlikeholdsdosen på 20 mg gitt i én enkeltdose eller fordelt på to doser, over en periode på 2 til 4 uker. Maksimumsdosen er 40 mg daglig i to oppdelte doser.
Nedsatt nyrefunksjon
Hos pasienter med nyreproblemer må dosen med enalapril justeres avhengig av hvor godt nyrene fungerer. Nyrefunksjonen beregnes ved å måle mengden kreatinin (et avfallsprodukt) i urinen, og også ved å ta en blodprøve.
Hvis du gjennomgår dialyse, vil doseringen variere daglig. Legen informerer deg om hva dosen skal være.
Bruk hos eldre
Dosen bestemmes av legen, og den er basert på hvor godt nyrene fungerer.
Bruk av Enalapril Sandoz hos barn og ungdom
Det foreligger begrenset erfaring med bruk av Enalapril Sandoz hos barn og ungdom med høyt blodtrykk. Hvis barnet kan svelge tabletter, bestemmes dosen basert på barnets vekt og blodtrykksrespons. Anbefalt startdose er 2,5 mg hos barn mellom 20 og 50 kg, og 5 mg hos barn som er 50 kg eller mer. Enalapril Sandoz gis én gang daglig. Dosen må justeres i henhold til barnets behov, opp til maksimalt 20 mg daglig hos barn mellom 20 og 50 kg, og til 40 mg hos barn som er 50 kg eller mer.
Spedbarn og barn med nyreproblemer
Enalapril Sandoz skal ikke gis til spedbarn eller barn med nyreproblemer.
Dersom du tar for mye av Enalapril Sandoz
Kontakte lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Kontakt legen umiddelbart hvis du tror at du har tatt for mange tabletter. De vanligste tegnene og symptomene på en overdose er et fall i blodtrykket og stupor (en tilstand av nesten fullstendig tap av bevissthet). Andre symptomer kan være svimmelhet eller ørhet på grunn av blodtrykksfall, kraftige eller raske hjerteslag, høy puls, angst, hoste, nyresvikt og rask pust.
Dersom du har glemt å ta Enalapril Sandoz
Hvis du glemmer å ta en tablett, skal du hoppe over denne dosen. Ta neste dose på vanlig måte.
Du må ikke ta dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Enalapril Sandoz
Ikke slutt å ta medisinen med mindre legen sier det. Hvis du gjør det, kan det hende at blodtrykket øker. For høyt blodtrykk kan ha negativ innvirkning på hjertet og nyrene.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Enalapril Sandoz forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Følgende bivirkninger kan forekomme ved bruk av dette legemidlet:
Du må umiddelbart slutte å ta dette legemidlet og søke medisinsk hjelp hvis du får følgende symptom:
 • allergisk reaksjon – du kan oppleve kløe, kortpustethet eller andpustenhet og få hevelser i hender, munn, hals, ansikt eller øyne.
Du må umiddelbart slutte å ta Enalapril Sandoz og oppsøke lege hvis du opplever noen av følgende bivirkninger:
 • kraftig svimmelhet, ørhet, spesielt i starten av behandlingen eller når dosen økes eller når du reiser deg, kraftig rødme i huden, blemmer, avskalling av huden.
Andre mulige bivirkninger
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 brukere)
 • tåkesyn, hoste, kvalme, svakhetsfølelse.
Vanlige (kan forekomme hos opp til 1 av 10 brukere)
 • hodepine, depresjoner, lavt blodtrykk, besvimelse
 • brystsmerter, endringer i hjerterytme, angina, raske hjerteslag, kortpustethet
 • diaré, smerter i mageområdet (abdomen), smaksforandringer, tretthetsfølelse
 • utslett, allergiske reaksjoner med hevelse i armer og ben, i ansiktet, lepper, tunge eller hals med svelgevansker og/eller pustevansker
 • økt kaliumnivå i blodet, økninger i serumkreatinin (begge deler blir vanligvis påvist gjennom en prøve).
Mindre vanlige (kan forekomme hos opp til 1 av 100 brukere)
 • anemi (blodmangel), angst, økt bevissthetsfølelse eller følelse av å være skjelven (forårsaket av lavt blodsukker), forvirring, tretthetsfølelse, søvnproblemer, nervøsitet, kribling eller nummenhet, følelse av å snurre rundt (vertigo)
 • lavt blodtrykk (som kan gjøre at du føler deg svimmel når du reiser deg), ujevne hjerteslag, hjerteinfarkt eller slag (hos høyrisikopasienter)
 • rennende nese, sår hals og heshet, pusteproblemer eller astma
 • blokkering i tarmen (ileus), pankreatitt (betennelse i bukspyttkjertelen), oppkast, dårlig fordøyelse, forstoppelse, manglende lyst til å spise ordentlig (anoreksi), irritert mage, munntørrhet
 • brennende, skjærende smerte med en følelse av tomhet og sult, spesielt på tom mage (forårsaket av magesår), overdreven svette, kløe, elveblest (urtikaria), hårtap, protein i urinen (vanligvis påvist ved prøver)
 • impotens, muskelkramper, rødme, øresus, sløvhetsfølelse, høy temperatur
 • forstyrrelser av nyrefunksjonen
 • nyresvikt, økte mengder urinsyre og redusert natriumnivå i blodet (påvises vanligvis gjennom prøver).
Sjeldne (kan forekomme hos opp til 1 av 1000 brukere)
 • merkelige drømmer, søvnproblemer
 • reduksjon i antallet hvite blodlegemer, røde blodlegemer og blodplater, benmargsdepresjon (alt sammen vanligvis påvist gjennom prøver)
 • hevelse i ansiktet og unormale lymfeknuter (lymfadenopati)
 • lav blodgjennomstrømning til fingrene og tærne som forårsaker rødme og smerter (Raynauds fenomen), vann på lungene, rennende eller sår nese
 • økt immunrespons (autoimmun sykdom)
 • eosinofil pneumoni (symptomer kan være hoste, feber og pustevansker)
 • smerter, hevelser eller sår i munnen, infeksjon eller smerter og hevelser i tungen, nyreproblemer, for eksempel reduksjon i mengden vann du later
 • leversvikt eller hepatitt (betennelse i leveren), noe som kan føre til gulfarging av huden (gulsott)
 • kraftig rødme i huden, blemmer, hudavskalling
 • utvikling av bryster hos menn
 • økt mengde leverenzymer eller bilirubiner i blodet (påvises vanligvis gjennom en blodprøve), lavere blodsukkerverdier.
Svært sjeldne (kan forekomme hos opp til 1 av 10 000 brukere)
 • angioødem i tarmene – symptomer kan være magesmerter, kvalme og oppkast, økt kalsiumnivå i blodet.
Ikke kjent (hyppigheten kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • Følelse av ubehag, forvirring og/eller svakhet, kvalme, nedsatt appetitt, irritasjon. Dette kan være noe som kalles et syndrom med utilstrekkelig utskillelse av antidiuretisk hormon.
 • Det har også blitt rapportert om en kompleks bivirkning som kan omfatte noen av eller samtlige følgende symptomer:
  • feber, betennelse i blodkar, smerte og betennelse i muskler eller ledd
  • blodsykdommer som påvirker blodkomponentene (påvises vanligvis gjennom en blodprøve)
  • utslett, overfølsomhet overfor sollys og andre effekter på huden
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Enalapril Sandoz
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen og gjennomtrykkspakning/flaske etter Utl.dato eller EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Aluminium/OPA/Aluminium/PVC-gjennomtrykkspakninger:
Oppbevares ved høyst 30 °C. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
HDPE-flaske:
Oppbevares ved høyst 30 °C. Etter åpning: 6 måneder. Hold flasken tett lukket for å beskytte mot fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kvitte deg med legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Enalapril Sandoz
Virkestoff er enalaprilmaleat. Hver tablett inneholder 2,5 mg, 5 mg, 10 mg eller 20 mg enalaprilmaleat. Andre innholdsstoffer er:
For 2,5 mg og 5 mg
Hydroksypropylcellulose, laktosemonohydrat, magnesiumstearat, maisstivelse, natriumhydrogenkarbonat og talkum.
For 10 mg
Laktosemonohydrat, magnesiumstearat, maisstivelse, natriumhydrogenkarbonat, rødt jernoksid (E
172) og talkum. For 20 mg
Laktosemonohydrat, magnesiumstearat, maisstivelse, natriumhydrogenkarbonat, rødt jernoksid (E 172), gult jernoksid (E 172) og talkum.
Hvordan Enalapril Sandoz ser ut og innholdet i pakningen
Enalapril Sandoz 2,5 mg tabletter er runde, flate, hvite tabletter med skråkant.
Tablettene er pakket i aluminium/OPA/aluminium/PVC-gjennomtrykkspakninger som inneholder 28, 30, 49, 50, 100, 100x1 eller 300 tabletter.
Enalapril Sandoz 5 mg tabletter er runde, flate, hvite tabletter med skråkant, delestrek på én side.
Tablettene er pakket i aluminium/OPA/aluminium/PVC-gjennomtrykkspakninger som inneholder 10, 20, 28, 30, 50, 60, 98, 100, 100x1, 300 eller 500 tabletter.
Enalapril Sandoz 10 mg tabletter er runde, flate, rødbrune tabletter med skråkant, delestrek på én side, med hvite flekker på overflaten og i tablettmassen.
Tablettene er pakket i aluminium/OPA/aluminium/PVC-gjennomtrykkspakninger som inneholder 28, 30, 50, 98, 100 eller 100x1 tabletter.
Enalapril Sandoz 20 mg tabletter er runde, flate, lys oransje tabletter med skråkant, delestrek på én side, med hvite flekker på overflaten og i tablettmassen.
Tablettene er pakket i aluminium/OPA/aluminium/PVC-gjennomtrykkspakninger som inneholder 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100, 100x1 eller 500 tabletter.
Delestreken er kun for å lette deling slik at det blir enklere å svelge tabletten.
HDPE-flaske med forseglet PP-lokk, forseglingsring og tørkemiddel: For 2,5 mg
Pakningsstørrelser: 30, 100 eller 250 tabletter.
For 5 mg, 10 mg og 20 mg
Pakningsstørrelser: 30, 100, 125 eller 250 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Østerrike
Tilvirker
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland eller
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova ulica 57, Ljubljana, 1526, Slovenia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 13.01.2020

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

abdomen (bukhule): Abdomen er det anatomiske begrepet for buken eller bukhulen.

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antidiuretisk hormon (adh, vasopressin): Hormon som dannes i hypothalamus. Urinutskillelsen via nyrene reguleres av ADH. Mer ADH skilles ut når kroppen har behov for å spare vann.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

cox (cyklooksygenase): (COX: cyklooksygenase) Et enzym i kroppen som kan danne stoffer som øker smerte, feber og betennelse. Cyklooksygenase finnes i to former, COX-1 og COX-2. COX-1 danner også stoffer som beskytter magens slimhinne og som er nødvendig for å stoppe blødninger. COX-2 oppstår hovedsakelig ved betennelse. COX-enzymer hemmes av mange vanlige smertestillende legemidler.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofil: Type hvit blodcelle, leukocytt, som spiller en viktig rolle i allergiske reaksjoner. Eosinofiler har fått navnet pga. deres innehold av granulatkorn som kan farges røde av eosin. Eosinofilene dannes i benmargen og når de har modnet gjenfinnes de i blodet, der de bl.a. kan absorbere og ødelegge fremmede partikler. De små kornene i eosinofilene inneholder også et stoff med skadelige effekter på enkelte parasitter, men også på kroppens egne celler, særlig ved allergi.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

immunsuppressivt (immunsuppressiv): Hvis noe er immunsuppressivt, betyr det at det reduserer kroppens immunforsvar. I noen tilfeller anbefales det å behandle med immundempende legemidler, blant annet etter transplantasjoner. Hvis dette ikke gjøres kan immunforsvaret avvise det transplanterte organet.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

ldl (low density lipoprotein): (LDL: Low Density Lipoprotein) LDL er et protein i blodet som transporterer kolesterol og andre blodfettstoffer. Høye nivåer av LDL kan føre til hjertesykdom.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

pneumoni (lungebetennelse): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

revmatoid artritt (leddgikt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.