Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Enalapril/Lercanidipine Krka 10 mg/10 mg filmdrasjerte tabletter

enalaprilmaleat/lerkanidipinhydroklorid (enalapril. maleas/lercanidipin. hydrochlorid)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Enalapril/Lercanidipine Krka er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Enalapril/Lercanidipine Krka
 3. Hvordan du bruker Enalapril/Lercanidipine Krka
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Enalapril/Lercanidipine Krka
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Enalapril/Lercanidipine Krka er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Enalapril/Lercanidipine Krka er en fast kombinasjon av en ACE-hemmer (enalapril) og en kalsiumblokker (lerkanidipin), som begge reduserer blodtrykket.
Enalapril/Lercanidipine Krka brukes til behandling av høyt blodtrykk (hypertensjon) hos pasienter hvor blodtrykket ikke kan kontrolleres godt nok ved bruk av kun lerkanidipin 10 mg. Enalapril/Lercanidipine Krka bør ikke brukes når behandling mot høyt blodtrykk startes opp for første gang.
 
2. Hva du må vite før du bruker Enalapril/Lercanidipine Krka
Bruk ikke Enalapril/Lercanidipine Krka:
 • dersom du er allergisk overfor enalapril eller lerkanidipin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du noen gang har hatt en allergisk reaksjon mot en type legemidler som ligner de som er i Enalapril/Lercanidipine Krka, dvs. legemidler kalt ACE-hemmere eller kalsiumkanalblokkere
 • dersom du noen gang har hatt hevelse i ansikt, leppene, tungen eller halsen som gjorde det vanskelig å svelge eller puste (angioødem) etter å ha tatt en type legemiddel kalt ACE-hemmer, eller når årsaken var ukjent eller nedarvet
 • dersom du har diabetes eller nedsatt nyrefunksjon og du får behandling med et legemiddel mot høyt blodtrykk som inneholder aliskiren
 • dersom du er mer enn 3 måneder gravid (det er også bedre å unngå Enalapril/Lercanidipine Krka tidlig i graviditeten, se avsnitt om Graviditet)
 • dersom du lider av visse hjertesykdommer:
  • ubehandlet hjertesvikt
  • tilstopping (obstruksjon) av blodstrømmen ut av hjertet, inkludert innsnevring av aortaklaffen i hjertet (aortastenose)
  • ubehag i brystet som oppstår ved hvile eller som blir verre eller forekommer hyppigere (ustabil angina pectoris)
  • hjerteinfarkt i løpet av den siste måneden (myokard infarkt)
 • dersom du har alvorlige lever‑ eller nyreproblemer eller hvis du gjennomgår dialyse
 • dersom du bruker legemidler som:
  • antimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol)
  • makrolidantibiotika (f.eks. erytromycin, troleandomycin)
  • antivirale legemidler (f.eks. ritonavir)
 • dersom du bruker et legemiddel som kalles ciklosporin eller cyklosporin (brukes etter transplantasjoner for å forebygge organfrastøting)
 • sammen med grapefrukt eller grapefruktjuice
 • dersom du har tatt eller tar sakubitril/valsartan, et legemiddel brukt til behandling av en type langvarig (kronisk) hjertesvikt hos voksne, da risikoen for angioødem (akutt oppstått hevelse i huden i områder som f.eks. halsen) er økt.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Enalapril/Lercanidipine Krka:
 • dersom du har lavt blodtrykk (du kan merke dette som matthet eller svimmelhet, spesielt når du står oppreist)
 • dersom du har vært veldig dårlig (kastet opp mye) eller nylig har hatt diaré, eller er dehydrert
 • dersom du går på diett med begrenset saltinntak
 • dersom du har et hjerteproblem
 • dersom du har en tilstand som angår blodårene i hjernen
 • dersom du har et nyreproblem (inkludert nyretransplantasjon)
 • dersom du har et unormalt høyt nivå av et hormon som kalles aldosteron i blodet (primær aldosteronisme)
 • dersom du har leverproblemer
 • dersom du har et blodproblem, som lavt antall eller mangel på hvite blodceller (leukopeni, agranulocytose), lavt antall blodplater (trombocytopeni) eller redusert antall røde blodceller (anemi)
 • dersom du har kollagen vaskulær sykdom (f.eks. lupus erythematosus, revmatoid artritt eller sklerodermi)
 • dersom du er mørkhudet, bør du være oppmerksom på den økte risikoen for allergiske reaksjoner med hevelse i ansiktet, lepper, tunge eller hals med svelge- eller pustevansker ved bruk av ACE-hemmere
 • dersom du har diabetes mellitus
 • dersom du utvikler vedvarende tørrhoste
 • dersom du tar kaliumtilskudd, kaliumsparende midler eller salterstatning som inneholder kalium
 • dersom du har intoleranse mot visse sukkertyper (laktose)
 • dersom du bruker noen av følgende legemidler mot høyt blodtrykk:
  • en angiotensin II-reseptorhemmer (ARB) (også kalt sartaner - for eksempel valsartan, telmisartan, irbesartan), særlig hvis du har diabetisk nyresykdom
  • aliskiren.

  Legen din kan utføre regelmessige kontroller av nyrefunksjonen din, blodtrykket og nivået av elektrolytter (f.eks. kalium) i blodet ditt.
  Se også informasjon under avsnitt “Bruk ikke Enalapril/Lercanidipine Krka”.
 • hvis du tar noen av de følgende legemidlene, kan det være økt risiko for angioødem (akutt oppstått hevelse i huden i områder som f.eks. halsen):
  • temsirolimus, sirolimus, everolimus og andre legemidler som tilhører klassen av mTOR-hemmere (brukt for å unngå avstøtning av transplanterte organer og mot kreft),
  • racekadotril (brukes til å behandle diaré),
  • vildagliptin (et legemiddel som brukes til å behandle diabetes).
Dersom du skal få utført en operasjon
Informer legen din om at du tar Enalapril/Lercanidipine Krka dersom du skal få utført noen av følgende:
 • enhver operasjon eller om du skal få bedøvelse (også hos tannlege)
 • en behandling for å fjerne kolesterol fra blodet kalt “LDL-aferese”
 • desensibiliseringsbehandling for å redusere effekten av allergi mot bi- eller vepsestikk.
Du må informere legen om du tror du er (eller kan bli) gravid eller ammer (se avsnitt “Graviditet, amming og fertilitet”).
Barn og ungdom
Ikke gi dette legemidlet til barn og ungdom under 18 år, da det ikke foreligger informasjon om hvorvidt det virker og om det er sikkert.
Andre legemidler og Enalapril/Lercanidipine Krka
Enalapril/Lercanidipine Krka skal ikke tas sammen med visse legemidler.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette er fordi dersom Enalapril/Lercanidipine Krka tas sammen med visse andre legemidler, kan effekten av Enalapril/Lercanidipine Krka eller det andre legemidlet bli kraftigere eller svakere, eller visse bivirkninger kan forekomme hyppigere.
Informer lege eller apotek spesielt dersom du bruker noen av de følgende legemidlene:
 • kaliumsparende diuretika (f.eks. triamteren, amilorid), kaliumtilskudd eller legemidler som inneholder kalium (inkludert salterstatninger i kosten), andre legemidler som kan øke kaliumnivået i kroppen din (som heparin, et blodfortynnende legemiddel til forebygging av blodpropp; trimetoptrim og trimetoprim/sulfametoksazol, mot infeksjoner forårsaket av bakterier; og ciklosporin, et immundempende legemiddel brukt til å forhindre avstøtning av transplanterte organer)
 • andre legemidler som senker blodtrykket, slik som angiotensin II-reseptorblokkere, diuretika (vanndrivende) eller et legemiddel som heter aliskiren
 • litium (et legemiddel som brukes for å behandle en viss type depresjon)
 • legemidler mot depresjon som kalles “trisykliske antidepressiva
 • legemidler mot psykiske lidelser som kalles “antipsykotika
 • ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler, inkludert COX‑2-hemmere (legemidler som reduserer betennelse og kan brukes som smertestillende)
 • visse legemidler mot smerter eller artritt (leddbetennelse), inkludert gullbehandling (spesielt ved intravenøs administrasjon)
 • visse hoste- og forkjølelseslegemidler og legemidler for vektreduksjon som inneholder noe som kalles “sympatomimetika”
 • legemidler mot diabetes (inkludert insulin og antidiabetiske legemidler som tas gjennom munnen som vildagliptin)
 • astemizol eller terfenadin (legemidler mot allergi)
 • amiodaron eller kinidin (legemidler mot hurtig hjerterytme)
 • fenytoin eller karbamazepin (legemidler mot epilepsi)
 • rifampicin (legemiddel mot tuberkulose)
 • digoksin (legemiddel mot hjerteproblemer)
 • midazolam (legemiddel som hjelper deg å sovne)
 • betablokkere (legemidler mot høyt blodtrykk og hjerteproblemer)
 • et legemiddel mot magesår og halsbrann kalt cimetidin ved daglige doser på mer enn 800 mg
 • legemidler som oftest brukes for behandling av diaré (racekadotril) eller for å unngå avstøtning av transplanterte organer (sirolimus, everolimus, temsirolimus og andre legemidler som tilhører klassen av mTOR-hemmere). Se avsnittet “Advarsler og forsiktighetsregler”.
Legen din kan endre dosen din og/eller ta andre forholdsregler:
 • hvis du bruker en angiotensin II-reseptorhemmer (ARB) eller aliskiren (se også informasjon i avsnittene “Bruk ikke Enalapril/Lercanidipine Krka” og “Advarsler og forsiktighetsregler”).
Inntak av Enalapril/Lercanidipine Krka sammen med mat, drikke og alkohol
Enalapril/Lercanidipine Krka bør tas minst 15 minutter før et måltid.
Alkohol kan øke effekten av Enalapril/Lercanidipine Krka. Du bør derfor unngå alkohol eller begrense alkoholinntaket ditt til et minimum.
Enalapril/Lercanidipine Krka skal ikke tas sammen med grapefrukt eller grapefruktjuice.
Graviditet, amming og fertilitet
Graviditet og fertilitet
Du må informere legen din hvis du tror du er (eller kan bli) gravid. Legen din vil normalt råde deg til å slutte med Enalapril/Lercanidipine Krka før du blir gravid eller så snart du vet at du er gravid, og vil anbefale deg å ta et annet legemiddel i stedet for Enalapril/Lercanidipine Krka. Enalapril/Lercanidipine Krka er ikke anbefalt tidlig i graviditeten, og skal ikke tas etter tredje måned i graviditeten siden bruk etter dette kan medføre alvorlig skade på barnet.
Amming
Informer legen din hvis du ammer eller planlegger å amme. Amming av nyfødte barn, (de første ukene etter fødsel) og spesielt av for tidlig fødte (premature) barn, mens man bruker Enalapril/Lercanidipine Krka er ikke anbefalt. Når det gjelder eldre spedbarn skal legen din informere deg om fordeler og risikoer ved å ta Enalapril/Lercanidipine Krka under amming sammenliknet med andre behandlinger.
Rådfør deg med lege eller apotek før du begynner å bruke noe legemiddel.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Dersom du blir svimmel, trett, døsig eller føler deg svak under behandling med Enalapril/Lercanidipine Krka, bør du ikke kjøre eller bruke maskiner.
Enalapril/Lercanidipine Krka inneholder laktose og natrium
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du rådføre deg med legen din før du tar dette legemidlet.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som «natriumfritt».
 
3. Hvordan du bruker Enalapril/Lercanidipine Krka
Bruk alltid Enalapril/Lercanidipine Krka nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne: med mindre noe annet er bestemt av legen, så er den vanlige dosen 1 tablett daglig, tatt til samme tid hver dag. Tabletten bør helst tas om morgenen minst 15 minutter før frokost. Tablettene bør svelges hele med vann.
Pasienter med nyreproblemer/eldre: legen vil bestemme dosen din ut ifra hvor bra nyrene dine fungerer.
Rådfør deg med legen din dersom du har inntrykk av at legemidlet ditt har for stor effekt eller manglende effekt.
Dersom du tar for mye av Enalapril/Lercanidipine Krka
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Ta tabletten eller legemiddelpakningen med til legen din om mulig.
Dersom du tar mer enn anbefalt dose kan dette føre til et stort blodtrykksfall slik at hjertet ditt vil slå enten uregelmessig eller raskere.
Dersom du har glemt å ta Enalapril/Lercanidipine Krka
Dersom du glemmer å ta en tablett, må du ta den glemte tabletten så snart som mulig, med mindre det nærmer seg tidspunkt for ny dose. Fortsett deretter å ta tabletten som til vanlig. Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Enalapril/Lercanidipine Krka
Dersom du slutter å bruke Enalapril/Lercanidipine Krka, kan ditt blodtrykk stige igjen. Snakk med legen din før du avbryter behandlingen med Enalapril/Lercanidipine Krka.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Følgende bivirkninger kan oppstå med dette legemidlet:
Noen bivirkninger kan være alvorlige.
Dersom noe av det følgende oppstår, må du informere legen din umiddelbart:
 • Allergisk reaksjon med hevelse i ansikt, lepper, tunge eller hals som kan gi puste- eller svelgevansker.
Når du begynner å ta Enalapril/Lercanidipine Krka kan du føle deg matt eller svimmel eller få sløret syn. Dette skyldes et raskt fall i blodtrykket, og hvis dette skjer hjelper det hvis du legger deg
ned. Rådfør deg med lege dersom du er bekymret.
Bivirkninger observert med Enalapril/Lercanidipine Krka
Vanlige (kan påvirke opptil 1 av 10 personer)
Hoste, svimmelhet, hodepine.
Mindre vanlige (kan påvirke opptil 1 av 100 personer)
Forandringer i blodverdier, som lavere antall blodplater, økt kaliumnivå i blodet, nervøsitet (angst), svimmelhetsfølelse når man reiser seg, vertigo (svimmelhet), hurtige hjerteslag, hurtige eller ujevne hjerteslag (palpitasjoner), plutselig rødming i ansikt, nakke eller øvre del av brystet (flushing), lavt blodtrykk, magesmerter, forstoppelse, kvalme, forhøyet nivå av leverenzymer, rødhet i huden, leddsmerter, hyppigere vannlating, svakhetsfølelse, tretthet, varmefølelse, ankelhevelse.
Sjeldne (kan påvirke opptil 1 av 1000 personer)
Anemi (blodmangel), allergiske reaksjoner, øresus (tinnitus), besvimelse, tørr hals, sår hals, fordøyelsesbesvær, saltsmak på tungen, diaré, munntørrhet, hevelse i tannkjøttet, allergisk reaksjon med hevelse i ansikt, lepper, tunge eller hals med svelge- eller pustevansker, hudutslett, elveblest, måtte stå opp om natten for å late vannet, produsere store mengder urin, impotens.
Ytterligere bivirkninger sett med enalapril eller lerkanidipin alene
EnalaprilSvært vanlige (kan påvirke mer enn 1 av 10 personer)
Tåkesyn.
Vanlige (kan påvirke opptil 1 av 10 personer)
Depresjon, brystsmerter, endring i hjerterytme, angina (brystsmerter), kortpustethet, endring av smakssansen, økt nivå av kreatinin i blodet (måles vanligvis ved en blodprøve).
Mindre vanlige (kan påvirke opptil 1 av 100 personer)
Anemi (blodmangel, inkludert aplastisk og hemolytisk), plutselig blodtrykksfall, forvirring, søvnløshet eller søvnighet, følelse av prikking eller nummenhet i huden, hjerteinfarkt (muligens på grunn av svært lavt blodtrykk hos visse høyrisikopasienter, inkludert de med problemer med blodstrømmen i hjerte eller hjerne), slag (muligens på grunn av svært lavt blodtrykk hos høyrisikopasienter), rennende nese, sår hals og heshet, astma, sakte bevegelse av mat gjennom tarmen, betennelse i bukspyttkjertelen, oppkast, irritasjon i magen, magesår, anoreksi, økt svetting, kløe, elveblest, hårtap, nedsatt nyrefunksjon, nyresvikt, høyt proteinnivå i urinen (målt ved en prøve), muskelkramper, generell sykdomsfølelse (malaise), høy temperatur (feber), økt nivå av urea i blodet, nedsatt nivå av sukker eller natrium i blodet (målt ved en blodprøve).
Sjeldne (kan påvirke opptil 1 av 1000 personer)
Endringer i blodverdier slik som et lavere antall hvite blodceller, nedsatt benmargsfunksjon, autoimmune sykdommer, merkelige drømmer, søvnproblemer, Raynauds fenomen (hender og føtter blir svært kalde og hvite på grunn av lav blodgjennomstrømning), lungeinfiltrasjon, betennelse i nesen, lungebetennelse, leverproblemer som redusert leverfunksjon, leverbetennelse, gulsott (gulfarging av huden og/eller det hvite i øynene), forhøyet nivå av bilirubin (målt ved en blodprøve), erythema multiforme (røde prikker med forskjellige former på huden), Stevens-Johnson syndrom (en alvorlig hudtilstand der huden blir rød og flasser av, det dannes blemmer eller åpne sår, eller det øverste hudlaget løsner fra de nederste lagene), nedsatt urinmengde, forstørrede brystkjertler hos menn.
Svært sjeldne (kan påvirke opptil 1 av 10 000 personer)
Tarmhevelse (intestinalt angioødem).
LerkanidipinSjeldne (kan påvirke opptil 1 av 1000 personer)
Angina pectoris (brystsmerter på grunn av manglende blodtilførsel til hjertet), oppkast, halsbrann, muskelsmerter.
Svært sjeldne (kan påvirke opptil 1 av 10 000 personer)
Brystsmerter.
Pasienter med allerede eksisterende angina pectoris (hjertekrampe) kan oppleve økt hyppighet, varighet eller alvorlighetsgrad av anfallene med den gruppen legemidler som lerkanidipin hører til. Enkeltstående tilfeller av hjerteinfarkt kan observeres.
Dersom noen av bivirkningene blir alvorlige, eller dersom du merker noen bivirkninger som ikke står i pakningsvedlegget, informer lege eller apotek. Du kan rådføre deg med lege eller apotek for mer informasjon om bivirkninger. Begge har en mer komplett liste over bivirkninger.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Enalapril/Lercanidipine Krka
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Enalapril/Lercanidipine Krka
 • Virkestoffer er enalaprilmaleat og lerkanidipinhydroklorid. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 10 mg enalaprilmaleat (tilsvarende 7,64 mg enalapril) og 10 mg lerkanidipinhydroklorid (tilsvarende 9,44 mg lerkanidipin).
 • Andre innholdsstoffer er povidon K30, maleinsyre, natriumstivelseglykolat type A, laktosemonohydrat og natriumstearylfumarat i tablettkjernen, og hypromellose, titandioksid (E171), talkum og makrogol 6000 i filmdrasjeringen. Se avsnitt 2 «Enalapril/Lercanidipine Krka inneholder laktose og natrium».
Hvordan Enalapril/Lercanidipine Krka ser ut og innholdet i pakningen
De filmdrasjerte tablettene er hvite, runde, svakt bikonvekse med avskrådd kant. Diameter er 10 mm.
Enalapril/Lercanidipine Krka er tilgjengelig i blisterpakninger med 10, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 eller 100 filmdrasjerte tabletter i en boks.
Enalapril/Lercanidipine Krka er tilgjengelig i kalenderpakninger (blisterpakninger): 14, 28, 56 eller 98 filmdrasjerte tabletter i en boks.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige
Tilvirker
KRKA, d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße. 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 08.05.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

aldosteron: Hormon som produseres i binyrebarken og regulerer nivået av natrium og kalium i blodet. Aldosteron gjør at kroppen sparer på natrium, men kvitter seg med kalium. Med natrium følger vann, noe som betyr at mindre vann forsvinner fra kroppen gjennom urinen. Vannmengden i blodet øker, noe som fører til forhøyet blodtrykk.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

antimykotika (antimykotikum): Legemiddel som virker mot sopp.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

antiviral: Noe som hindrer at virus kan formere seg. Antivirale legemidler brukes mot virusinfeksjoner.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

cox (cyklooksygenase): (COX: cyklooksygenase) Et enzym i kroppen som kan danne stoffer som øker smerte, feber og betennelse. Cyklooksygenase finnes i to former, COX-1 og COX-2. COX-1 danner også stoffer som beskytter magens slimhinne og som er nødvendig for å stoppe blødninger. COX-2 oppstår hovedsakelig ved betennelse. COX-enzymer hemmes av mange vanlige smertestillende legemidler.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flass: Små og litt fettete hudflak, som ofte sitter fast i håret.

flushing (rødming): Plutselig varmefølelse, hudrødme

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

ldl (low density lipoprotein): (LDL: Low Density Lipoprotein) LDL er et protein i blodet som transporterer kolesterol og andre blodfettstoffer. Høye nivåer av LDL kan føre til hjertesykdom.

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

manglende blodtilførsel (iskemi): En mangel på blodtilførsel til et organ eller vev. Mangelen kan skyldes en tilstopping av blodårer, eller fravær av blodsirkulasjon.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

revmatoid artritt (leddgikt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

rødhet i huden (erytem, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

sklerodermi: Generalisert bindevevssykdom som særlig rammer huden, som blir fortykket og stiv, men også ofte med angrep på blodkar og indre organer.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.