Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Emerade 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Emerade 300 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Emerade 500 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

adrenalin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Emerade er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Emerade
 3. Hvordan du bruker Emerade
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Emerade
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Emerade er og hva det brukes mot
Emerade er en autoinjektor som inneholder adrenalin i en injeksjonsvæske, oppløsning, for injeksjon i muskelen (intramuskulær).
Adrenalin motvirker blodtrykksfall ved anafylaktiske reaksjoner. Det stimulerer også hjertet og gjør det lettere å puste.
Emerade brukes til akuttbehandling av alvorlige allergiske reaksjoner (anafylaksi) forårsaket av allergener i mat, legemidler, insektstikk eller -bitt og andre allergener i tillegg til reaksjoner utløst av anstrengelse eller ukjent årsak.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Emerade
Legen skal ha forklart deg når og hvordan du skal bruke Emerade. Dersom du ikke er helt sikker eller har spørsmål må du kontakte legen din.
Advarsler og forsiktighetsregler
Emerade kan alltid brukes ved en allergisk akuttsituasjon. Dersom du er allergisk (overfølsom) overfor natriummetabisulfitt eller noen av de andre innholdsstoffene i Emerade, må legen din fortelle deg i hvilke tilfeller Emerade skal brukes.
Rådfør deg med lege før du bruker Emerade dersom du har
 • hjertesykdom,
 • høyt blodtrykk,
 • overaktiv skjoldbruskkjertel,
 • diabetes,
 • en svulst på binyrene,
 • økt trykk i øyet,
 • nedsatt nyrefunksjon,
 • prostatasykdom,
 • lavt kaliumnivå eller høyt kalsiumnivå i blodet.
Dersom du har astma kan du ha økt risiko for en alvorlig allergisk reaksjon.
Alle som får et tilfelle av anafylaksi skal oppsøke legen sin for testing for stoffer de kan være allergiske overfor, slik at disse kan unngås i fremtiden. Det er viktig å være oppmerksom på at allergi overfor ett stoff kan medføre allergi overfor flere beslektede stoffer.
Dersom du har matallergier er det viktig å sjekke innholdsstoffene i alt du inntar (inkludert legemidler), da selv små mengder kan medføre alvorlige reaksjoner.
Det er også større risiko for å få bivirkninger dersom du er eldre eller gravid. Bruksanvisningen må følges nøye for å unngå utilsiktet injeksjon.
Emerade skal injiseres intramuskulært på yttersiden av låret. Det skal ikke injiseres i setemuskelen på
grunn av risiko for utilsiktet injeksjon i en vene.
Advarsler
Utilsiktet injeksjon i hender eller føtter kan medføre redusert blodforsyning til disse områdene. Ved en utilsiktet injeksjon i disse områdene skal du umiddelbart oppsøke akuttmottaket ved nærmeste sykehus for behandling.
Dersom du har tykt underhudsfett, er det en risiko for at én enkelt dose med Emerade ikke vil være tilstrekkelig. Dette kan øke behovet for en ekstra Emerade-injeksjon. Følg bruksanvisningen i avsnitt 3 nøye.
Barn
Emerade skal ikke brukes til barn som veier mindre enn 15 kg.
Lavere dose enn 150 mikrogram kan ikke gis med tilstrekkelig nøyaktighet hos barn som veier mindre enn 15 kg, og bruk er derfor ikke anbefalt, unntatt ved en livstruende situasjon og under medisinsk tilsyn.
Andre legemidler og Emerade
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Dette er spesielt viktig dersom du bruker følgende:
 • Antidepressiva, som trisykliske antidepressiva og monoaminoksidase (MAO)-hemmere, da virkningen av adrenalin kan øke.
 • Legemidler til behandling av Parkinsons sykdom, som katekol-O-metyltransferase (COMT)- hemmere, da virkningen av adrenalin kan øke.
 • Legemidler som kan gjøre hjertet følsomt for uregelmessige slag (arytmier), som digitalis og kinidin.
 • Legemidler mot hjertesykdom og legemidler til behandling av sykdommer i nervesystemet, som kalles alfa- og betablokkere, da de kan redusere virkningen av adrenalin.
Diabetespasienter skal måle blodsukkeret nøye etter bruk av Emerade, da adrenalin kan øke blodsukkeret.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Erfaringen med bruk av adrenalin under graviditet er begrenset. Dersom du er gravid skal du imidlertid ikke unngå å bruke Emerade i en akuttsituasjon, fordi livet ditt kan være i fare.
Du kan amme etter bruk av Emerade.
Kjøring og bruk av maskiner
Det er lite sannsynlig at evnen til å kjøre og bruke maskiner påvirkes av en adrenalininjeksjon, men den kan påvirkes av en alvorlig allergisk reaksjon. Ikke kjør dersom du er påvirket.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Emerade inneholder natriummetabisulfitt og natrium
Natriummetabisulfitt kan i sjeldne tilfeller forårsake alvorlige allergiske reaksjoner eller pustevansker (sammentrekninger av luftveiene). Dersom du er allergisk (overfølsom) overfor natriummetabisulfitt, må legen din fortelle deg i hvilke tilfeller Emerade skal brukes.
Emerade inneholder mindre enn 1 millimol natrium (23 mg) per dose, dvs. at det er så godt som natriumfritt.
 
3. Hvordan du bruker Emerade
Bruk Emerade umiddelbart dersom tegn eller symptomer på en akutt allergisk reaksjon (anafylaksi) oppstår. Reaksjoner kan oppstå få minutter etter kontakt med allergenet, og symptomene kan for eksempel være utslett, rødme eller hevelse. Mer alvorlige reaksjoner påvirker også blodomløpet og åndedrettet.
Bruk alltid Emerade nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Sørg for at du forstår i hvilke situasjoner du skal bruke Emerade før du får behov for å bruke Emerade. Det er viktig at du alltid har med deg Emerade dersom du har risiko for anafylaksi. Du skal oppbevare Emerade i den originale ytterkartongen, men mens den bæres av pasient/omsorgsperson er det tillatt å oppbevare den i en spesialutformet beholder. Du må alltid oppbevare pennen i denne beholderen for å sikre beskyttelse av pennen og merkingen som viser hvordan pennen skal brukes i en akuttsituasjon.
Oppbevar alltid dette pakningsvedlegget i beholderen.
Dosering
Dosen bestemmes av legen, som vil justere den spesielt til deg basert på for eksempel din kroppsvekt.
Voksne
Voksne under 60 kg
Den vanlige dosen er 300 mikrogram.
Voksne over 60 kg
Den vanlige dosen er 300 til 500 mikrogram.
Barn og ungdom
Emerade 500 mikrogram er ikke anbefalt til barn.
Barn mellom 15 og 30 kg
Den vanlige dosen er 150 mikrogram.
Barn over 30 kg
Den vanlige dosen er 300 mikrogram.
Ungdom over 30 kg
Doseringsanbefalinger for voksne pasienter skal følges.
Hvordan Emerade gis
Bruksanvisningen må følges nøye for å unngå utilsiktet injeksjon.
Det anbefales at familiemedlemmer, omsorgspersoner eller lærere også blir instruert i riktig bruk av Emerade.
Emerade skal kun brukes til injeksjon på yttersiden av låret. Injeksjonen finner sted når Emerade presses inn i låret. Det kan gis gjennom klær. Det skal ikke injiseres i setemuskelen.
1. Fjern nålebeskyttelsen.
Mangler tekstalternativ for bilde
2. Plassér og press Emerade mot yttersiden av låret. Du vil høre et klikk når injeksjonen går inn i muskelen.
Mangler tekstalternativ for bilde
3. Hold Emerade mot låret i ca. 5 sekunder. Massér injeksjonsstedet lett etterpå. Oppsøk umiddelbart legehjelp.
Mangler tekstalternativ for bilde
Nålen i Emerade er beskyttet før, under og etter injeksjonen.
Når injeksjonen er fullført er stemplet synlig i inspeksjonsvinduet når etiketten løftes opp.
I noen tilfeller er én dose adrenalin ikke nok til å lindre en alvorlig anafylaktisk reaksjon. Legen kan derfor anbefale at du tar en ny dose etter 5 til 15 minutter med en ekstra Emerade. Det anbefales derfor at du alltid har med deg mer enn én Emerade.
Emerade er tiltenkt akuttbehandling. Du må alltid oppsøke legehjelp umiddelbart etter bruk av Emerade. Ring legevakten, be om ambulanse og oppgi "anafylaksi" selv om det virker som symptomene er i bedring. Du må komme til sykehuset for observasjon og ytterligere nødvendig behandling. Dette fordi reaksjonen kan oppstå igjen litt senere. Ta med deg den brukte autoinjektoren.
Mens du venter på ambulansen skal du ligge med bena hevet, hvis ikke dette gir deg pustevansker, hvor du i så fall skal sitte. Be noen være sammen med deg til ambulansen kommer, i tilfelle du blir uvel igjen.
Bevisstløse pasienter skal legges på siden i stabilt sideleie.
Fjern ikke nålebeskyttelsen uten at det er behov for injeksjon.
Noe væske er igjen i autoinjektoren etter injeksjonen. Autoinjektoren kan ikke gjenbrukes.
Dersom du tar for mye av Emerade
Dersom du har tatt for stor dose, eller dersom du utilsiktet har injisert Emerade i en blodåre eller i en hånd, må du umiddelbart oppsøke legehjelp.
Blodtrykket kan øke kraftig. Overdosering kan medføre en plutselig blodtrykksøkning, uregelmessige hjerteslag og væskeansamling i lungene som kan gjøre det vanskelig å puste.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger er basert på erfaring med bruk av adrenalin, men bivirkningenes hyppighet kan ikke anslås:
 • hjerteproblemer, som uregelmessige og raske hjerteslag, brystsmerter
 • høyt blodtrykk, forsnevring av blodårer
 • svetting
 • kvalme, oppkast
 • pustevansker
 • hodepine, svimmelhet
 • svakhet, skjelving
 • angst, hallusinasjoner
 • besvimelse
 • endringer i blodverdier, som økt blodsukker, redusert kalium og syreoverskudd
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Emerade
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares i den originale ytterkartongen, men mens den bæres av pasient/omsorgsperson er det tillatt å oppbevare den i en spesialutformet beholder. Pennen må alltid oppbevares i denne beholderen for å sikre at den er beskyttet.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke fryses.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og på ytterkartongen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden. Kast og erstatt Emerade etter utløpsdatoen. Kontroller oppløsningen jevnlig gjennom enhetens inspeksjonsvindu for å være sikker på at oppløsningen er klar og fargeløs. Kast og erstatt Emerade dersom oppløsningen er misfarget eller inneholder bunnfall.
Sjekk autoinjektoren hvis den har falt i gulvet. Erstatt den hvis du oppdager skader eller lekkasje.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Emerade
Virkestoff er adrenalin som tartrat.
Emerade 150 mikrogram gir 150 mikrogram adrenalin i 0,15 ml oppløsning. Emerade 300 mikrogram gir 300 mikrogram adrenalin i 0,3 ml oppløsning. Emerade 500 mikrogram gir 500 mikrogram adrenalin i 0,5 ml oppløsning.
Andre innholdsstoffer er: natriumklorid, natriummetabisulfitt (E223), dinatriumedetat, saltsyre og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Emerade ser ut og innholdet i pakningen
Emerade er en autoinjektor som gir en enkeltdose adrenalin. Emerade er en klar og fargeløs injeksjonsvæske, oppløsning i en glassprøyte. Emerade er lateksfri.
Enheten er en hvit sylinder hvor en nålebeskyttelse dekker nålen og utløsermekanismen.
Nållengde
Emerade 150 mikrogram: 16 mm
Emerade 300 mikrogram og Emerade 500 mikrogram: 23 mm
Pakningsstørrelser: 1 eller 2 ferdigfylte penner.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c
170 00 Prag 7 Tsjekkia
Lokal representant:
Medeca Pharma AB Box 24005
SE-750 24 Uppsala Sverige
Tlf +45 18-25 85 30
Tilvirker
Rechon Life Science AB Box 60043
SE-216 10 Limhamn Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 02.03.2020

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

intramuskulær (i.m., intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

monoaminoksidase (mao): (MAO: monoaminoksidase) Enzym som bryter ned såkalte monoaminer som for eksempel serotonin, dopamin og noradrenalin. Enzymet finnes i to former, A og B. Se også MAOH; monoaminoksidasehemmer.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

Emerade ferdigfylt penn