PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Elonva 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning

korifollitropin alfa

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Elonva er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Elonva
 3. Hvordan du bruker Elonva
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Elonva
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Elonva er og hva det brukes mot
Elonva inneholder virkestoffet korifollitropin alfa og tilhører gruppen av legemidler som kalles gonadotrope hormoner. Gonadotrope hormoner spiller en viktig rolle for menneskenes fruktbarhet og forplantning. Et av disse gonadotrope hormonene er follikkelstimulerende hormon (FSH) som kvinner trenger for vekst og utvikling av follikler (små runde sekker i eggstokkene dine som inneholder eggene).
Elonva brukes som hjelp til å oppnå graviditet hos kvinner som behandles for infertilitet slik som ”in vitro” fertilisering (IVF). IVF innebærer å hente egg fra eggstokken, befrukte dem i laboratoriet og føre embryoene (befruktede egg) tilbake til livmoren noen få dager senere. Elonva fører til vekst og utvikling av flere follikler samtidig ved en kontrollert stimulering av eggstokkene.
 
2. Hva du må vite før du bruker Elonva
Bruk ikke Elonva hvis du
 • er allergisk (overfølsom) overfor korifollitropin alfa eller et av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • har kreft i eggstokk, bryst, livmor eller hjerne (hypofyse eller hypotalamus)
 • nylig har hatt uventet underlivsblødning, som ikke er en menstruasjon, der årsaken ikke er kjent
 • har eggstokker som ikke fungerer på grunn av en tilstand som kalles primær eggstokksvikt
 • har cyster på eggstokkene, eller forstørrede eggstokker
 • har polycystisk ovarialsyndrom (PCOS)
 • har hatt ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS). OHSS er et alvorlig medisinsk problem som kan forekomme når eggstokkene blir overstimulert. Se under for nærmere forklaring
 • tidligere har hatt en behandlingssyklus med kontrollert stimulering av eggstokkene som resulterte i vekst av mer enn 30 follikler med en størrelse på 11 mm eller mer.
 • har en basal antralfollikel-telling (antallet små follikler som finnes i eggstokkene dine ved begynnelsen av en menstruasjonssyklus) høyere enn 20
 • har misdannelser i kjønnsorganene som gjør en normal graviditet umulig
 • har fibromyomer (svulster av bindevev og muskelvev) i livmoren som gjør en normal graviditet umulig
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Elonva.
Ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)
Behandling med gonadotrope hormoner som Elonva kan forårsake ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS). Dette er en alvorlig medisinsk tilstand der eggstokkene blir overstimulert og de voksende folliklene blir større enn normalt. I sjeldne tilfeller kan alvorlig OHSS være livstruende. Derfor er det viktig at legen din overvåker deg nøye. For å undersøke effekten av behandlingen, vil legen foreta ultralydundersøkelser av eggstokkene dine. Legen din kan også sjekke hormonnivåene i blodet ditt. (Se også avsnitt 4).
OHSS fører til at væske plutselig samler seg opp i området rundt mage og bryst og kan føre til at det dannes blodpropper. Ring lege med en gang dersom du opplever:
 • kraftig hevelse i buken og smerter i mageområdet (buken)
 • sykdomsfølelse (kvalme)
 • oppkast
 • plutselig vektøkning på grunn av væskeansamling
 • diaré
 • redusert urinproduksjon
 • pusteproblemer
Du kan bare bruke Elonva én gang i løpet av den samme behandlingssyklusen, ellers kan muligheten for å få OHSS øke.
Før du begynner å bruke dette legemidlet, må du informere legen dersom du noen gang har hatt ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)
Ovarial torsjon (ovarievridning)
Ovarial torsjon er en vridning av en eggstokk. Vridning av eggstokken kan føre til at blodtilførselen til eggstokken blir kuttet.
Før du begynner å bruke dette legemidlet må du informere legen din dersom du:
 • noen gang har hatt ovarialt hyperstimuleringssyndrom OHSS.
 • er gravid eller tror at du kan være gravid.
 • noen gang har hatt en operasjon i magen (buken).
 • noen gang har hatt vridning av en eggstokk.
 • har tidligere eller nåværende cyster på eggstokkene.
Blodpropp (trombose)
Behandling med gonadotrope hormoner som Elonva kan (akkurat som graviditet) øke risikoen for å få en blodpropp (trombose). Trombose er dannelsen av en blodpropp i et blodkar.
Blodpropper kan forårsake alvorlige medisinske forhold som:
 • tilstopping i lungene (lungeemboli)
 • slag
 • hjerteinfarkt
 • problemer i blodkarene (tromboflebitt)
 • manglende blodgjennomstrømning (dyp venetrombose) som kan føre til at du mister en arm eller et ben.
Vennligst diskuter dette med din lege før du starter behandlingen, spesielt hvis:
 • du vet at du allerede har en økt mulighet for å få en trombose
 • du, eller noen i din nærmeste familie noen gang har hatt en trombose
 • du er svært overvektig
Flerbarnsfødsler eller fødselsskader
Det er en økt mulighet for å få tvillinger eller til og med mer enn to babyer, selv om bare ett embryo overføres til livmoren. Flerbarnsgraviditeter innebærer en økt helserisiko for både moren og hennes babyer. Flerbarnsgraviditeter og spesifikke kjennetegn på par med fertilitetsproblemer (f.eks. kvinnens alder, visse sædproblemer, begge foreldrenes genetiske bakgrunn) kan også henge sammen med en økt mulighet for fødselsskader.
Komplikasjoner i svangerskapet
Dersom behandling med Elonva resulterer i graviditet, er det en større mulighet for graviditet utenfor livmoren (en ektopisk graviditet). Derfor skal legen din utføre en tidlig ultralydsundersøkelse for å utelukke graviditet utenfor livmoren.
Svulster i eggstokkene og andre deler av forplantningsorganene
Svulster i eggstokkene og andre deler av forplantningsorganene har vært rapportert hos kvinner som har fått behandling for infertilitet. Det er ikke kjent om behandling med fertilitetsmedisiner øker risikoen for svulster hos infertile kvinner.
Andre medisinske forhold
Før du begynner å bruke dette legemidlet bør du i tillegg informere legen din dersom du:
 • har nyresykdom.
 • har ukontrollerte problemer med hypofyse eller hypotalamus.
 • har nedsatt aktivitet i skjoldbruskkjertelen (hypotyreose).
 • har binyrer som ikke fungerer ordentlig (binyrebarksvikt)
 • har høye prolaktinnivåer i blodet (hyperprolaktinemi).
 • har noen andre medisinske forhold (f.eks. diabetes, hjertesykdom eller annen langtidssykdom).
 • har fått vite av en lege at en graviditet vil være farlig for deg.
Andre legemidler og Elonva
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Graviditet og amming
Du skal ikke bruke Elonva dersom du allerede er gravid, tror at du kan være gravid, eller dersom du ammer.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet.
Kjøring og bruk av maskiner
Elonva kan forårsake svimmelhet. Dersom du føler deg svimmel, skal du ikke kjøre eller bruke maskiner.
Elonva inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) per injeksjon, d.v.s. er hovedsakelig ”natriumfritt”.
 
3. Hvordan du bruker Elonva
Bruk alltid Elonva nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Elonva brukes av kvinner som får infertilitetsbehandling slik som ”in vitro” fertilisering (IVF). I løpet av denne behandlingen brukes Elonva i kombinasjon med en medisin (såkalt GnRH-antagonist) for å hindre at eggstokken din frigjør et egg for tidlig. Behandling med GnRH-antagonisten starter vanligvis 5 til 6 dager etter injeksjonen med Elonva.
Bruk av Elonva sammen med en GnRH agonist (et annet legemiddel for å hindre at eggstokken din frigjør et egg for tidlig) anbefales ikke.
Dosering
Ved behandling av kvinner i fertil alder er Elonva-dosen basert på vekt og alder.
 • Én enkelt dose på 100 mikrogram anbefales til kvinner som veier 60 kg eller mindre og som er 36 år eller yngre.
 • Én enkelt dose på 150 mikrogram anbefales til kvinner:
  • som veier mer enn 60 kg uavhengig av alder
  • som veier 50 kg eller mer og som er eldre enn 36 år.
Kvinner eldre enn 36 år som veide mindre enn 50 kg ble ikke undersøkt.

 

Vekt

Under 50 kg

50-60 kg

Over 60 kg

Alder

36 år eller yngre

100 mikrogram

100 mikrogram

150 mikrogram

Eldre enn 36 år

Ikke undersøkt

150 mikrogram

150 mikrogram

I løpet av de første syv dagene etter injeksjonen med Elonva skal du ikke bruke (rekombinant) follikkelstimulerende hormon ((rec) FSH). Syv dager etter Elonva- injeksjonen, kan legen din bestemme at din stimuleringssyklus skal fortsette med et annet gonadotropt hormon, som (rec)FSH. Dette kan fortsette noen få dager til nok follikler av tilstrekkelig størrelse er tilstede. Dette kan sjekkes ved ultralydundersøkelse. Behandling med (rec) FSH blir så stanset og eggene blir modnet ved å gi hCG (humant koriongonadotropin). Eggene hentes fra eggstokken 34-36 timer senere.
Hvordan Elonva blir gitt
Behandling med Elonva skal overvåkes av en lege med erfaring i behandling av fertilitetsproblemer. Elonva må injiseres under huden (subkutant) i en hudfold (som du klemmer mellom tommel og pekefinger), helst rett nedenfor navlen. Injeksjonen kan gis av helsepersonell (for eksempel en sykepleier), din partner eller deg selv, dersom du har fått nøyaktig instruksjon av legen din. Bruk alltid Elonva nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Du bør rådføre deg med lege eller apotek hvis du er usikker. En skritt for skritt ”bruksanvisning” finnes på slutten av dette pakningsvedlegget. Elonva må ikke injiseres i en muskel.
Elonva leveres i ferdigfylte sprøyter med et automatisk sikkerhetssystem som forhindrer nålestikkskader etter bruk.
Dersom du tar for mye av Elonva eller (rec)FSH
Dersom du tror du har brukt mer Elonva eller (rec)FSH enn du skulle, må du kontakte legen din umiddelbart.
Dersom du har glemt å ta Elonva
Dersom du har glemt å injisere Elonva den dagen du skulle ha gjort det, må du kontakte legen din umiddelbart. Ikke injiser Elonva uten å snakke med legen din.
Spør lege dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Alvorlige bivirkninger
En mulig komplikasjon ved behandling med gonadotrope hormoner som Elonva, er uønsket overstimulering av eggstokkene. Muligheten for å få denne komplikasjonen kan reduseres ved nøye overvåking av antallet follikler i modning. Legen din vil foreta ultralydundersøkelser av eggstokkene dine for å overvåke antallet follikler som modnes nøye. Legen din kan også sjekke hormonnivåene i blodet. De første symptomene på ovarial overstimulering kan kjennes som smerte i magen (buken), sykdomsfølelse eller diaré. Ovarial overstimulering kan utvikle seg til en medisinsk tilstand som kalles ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS), som kan være et alvorlig medisinsk problem. I mer alvorlige tilfeller kan dette føre til forstørrelse av eggstokkene, væskeansamling i buken og/eller i brystet (som kan føre til plutselig vektøkning på grunn av væskeansamlingen) eller propper i blodkarene. Kontakt legen din uten å nøle dersom du får smerte i magen (buken) eller noen av de andre symptomene på ovarial hyperstimulering, selv om de inntreffer noen dager etter at injeksjonen er gitt.
Sjansen for å få en bivirkning beskrives ved hjelp av følgende inndelinger:
Vanlige (kan berøre inntil 1 av 10 kvinner)
 • Ovarialt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)
 • Bekkensmerte
 • Sykdomsfølelse (kvalme)
 • Hodepine
 • Ubehag i bekkenet
 • Ømme bryst
 • Tretthet
Mindre vanlige (kan berøre inntil 1 av 100 kvinner)
 • Vridning av en eggstokk (ovarietorsjon)
 • Økning i leverenzymer
 • Spontanabort
 • Smerte etter uthenting av eggceller
 • Smerter som skyldes prosedyren
 • For tidlig eggløsning (prematur ovulasjon)
 • Oppblåst (utspilt) mage
 • Oppkast
 • Diaré
 • Forstoppelse
 • Ryggsmerte
 • Brystsmerte
 • Blåmerker eller smerte på injeksjonsstedet
 • Irritabilitet
 • Humørsvingninger
 • Svimmelhet
 • Hetetokter
Graviditet utenfor livmoren (en ektopisk graviditet) og flerlingegraviditeter har også vært rapportert. Disse bivirkningene anses ikke å ha sammenheng med bruk av Elonva, men med teknologien ved assistert befruktning eller påfølgende graviditet.
I sjeldne tilfeller har behandling med Elonva, som med andre gonadotropiner, vært forbundet med at blodpropper (tromboser) som var dannet inne i et blodkar har løsnet og blitt ført med blodomløpet for deretter å blokkere et annet blodkar (tromboembolisme).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Elonva
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og ytterkartongen etter ”EXP” eller ”Utløpsdato”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevaring på apoteket
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Skal ikke fryses.
Oppbevaring hos pasienten
Det er to muligheter:
 1. Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Skal ikke fryses.
 2. Oppbevares ved eller under 25ºC i en periode som ikke overskrider 1 måned. Noter ned når du starter oppbevaring av preparatet utenfor kjøleskapet, og bruk det innen en måned fra den datoen.
Oppbevar sprøyten i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Bruk ikke Elonva
 • dersom det har vært oppbevart utenfor kjøleskapet i mer enn en måned.
 • dersom det har vært oppbevart utenfor kjøleskapet ved en temperatur på mer enn 25ºC.
 • dersom du oppdager at oppløsningen er uklar.
 • dersom du oppdager at sprøyten eller nålen er skadet.
Ikke kast en tom eller ubrukt sprøyte sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Elonva
 • Virkestoff er korifollitropin alfa. Hver ferdigfylte sprøyte inneholder 150 mikrogram i 0,5 milliliter (ml) injeksjonsvæske, oppløsning.
 • Andre innholdsstoffer er: natriumsitrat, sukrose, polysorbat 20, methionin og vann til injeksjonsvæsker. pH kan være justert med natriumhydroksid og/eller saltsyre.
Hvordan Elonva ser ut og innholdet i pakningen
Elonva er en klar og fargeløs vannholdig injeksjonsvæske, oppløsning (injeksjonsvæske) i en ferdigfylt sprøyte med et automatisk sikkerhetssystem som hindrer nålestikkskader etter bruk. Sprøyten er pakket sammen med en steril injeksjonsnål. Hver sprøyte inneholder 0,5 ml oppløsning. En ferdigfylt sprøyte er tilgjengelig i en enkelt pakning.
Elonva er tilgjengelig i to styrker: 100 mikrogram og 150 mikrogram injeksjonsvæske, oppløsning.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm AS, Sandakerveien 138, NO-0484 Oslo
Importør
Orifarm A/S, Postboks 69, 5260 Odense S, DK
Ompakker
Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ
Tilvirker
N.V. Organon, AB Oss, Nederland
Dato for siste revisjon av pakningsvedlegget 20.03.2017
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (European
Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.
 
BruksanvisningBestanddeler til Elonva sprøyte med nål
Mangler tekstalternativ for bilde
Mangler tekstalternativ for bilde
Forberedelser til injeksjonen

Mangler tekstalternativ for bilde

1.
 • Vask hendene dine med såpe og vann og tørk dem før du bruker Elonva.
 • Gni injeksjonsstedet (området rett under navlen) med et desinfeksjonsmiddel (f.eks. sprit) for å fjerne overflatebakterier.
 • Rens omtrent 5 cm rundt punktet der nålen skal stikkes inn og la desinfeksjonsmidlet tørke minst ett minutt før du fortsetter.

Mangler tekstalternativ for bilde

2.
 • Mens du venter på at desinfeksjonsmidlet skal tørke, bryt perforeringen på etiketten og trekk nålehetten av
 • La nålebeskytteren være på nålen
 • Plasser nålebeskytteren (som inneholder nålen) på en ren og tørr overflate mens du gjør klar sprøyten.

Mangler tekstalternativ for bilde

3.
 • Hold sprøyten med den grå hetten pekende oppover
 • Bank forsiktig med en finger for å hjelpe luftbobler til å stige opp til toppen.

Mangler tekstalternativ for bilde

4.
 • Fortsett med å holde sprøyten pekende oppover
 • Skru hetten på sprøyten av mot klokkeretningen.

Mangler tekstalternativ for bilde

5.
 • Fortsett med å holde sprøyten pekende oppover
 • Skru nålebeskytteren (som inneholder nålen) på sprøyten med klokkeretningen

Mangler tekstalternativ for bilde

6.
 • Fortsett med å holde sprøyten pekende oppover
 • Fjern nålebeskytteren ved å dra den rett opp og kast den
 • VÆR FORSIKTIG med nålen.

Injisering

Mangler tekstalternativ for bilde

7.
 • Ta nå sprøyten mellom peke- og langfinger mens den peker oppover
 • Plasser tommelen på stemplet
 • Skyv forsiktig stemplet oppover til en bitteliten dråpe kommer til syne på tuppen av nålen.

Mangler tekstalternativ for bilde

8.
 • Klem en hudfold mellom tommel og pekefinger
 • Stikk hele nålen inn i hudfolden med en vinkel på 90 grader
 • Trykk FORSIKTIG på stemplet til det ikke går lenger og hold stemplet nede
 • TELL TIL FEM for å forsikre deg om at all oppløsningen er injisert

Mangler tekstalternativ for bilde

9.
 • Ta tommelen vekk fra stemplet
 • Nålen vil automatisk trekkes inn i sprøyten der den vil bli permanent fastlåst.


Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agonist: Et stoff som har stimulerende effekt på en reseptor. Når agonisten bindes til reseptoren påvirkes eller forsterkes aktiviteten i cellen. Agonister kan være kroppsegne eller kunstig fremstilte.

antagonist: Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding til reseptorer. Reseptorer finnes bl.a. i celleveggene hvor de formidler et bestemt signal når en bestemt substans binder seg til reseptoren. Dette signalet kan da hemmes ved bruk av en antagonist som bindes til samme reseptor.

assistert befruktning: Befruktning av et egg utenfor kroppen (in vitro-fertilisering) eller ved inseminasjon (innføring av sæd i en kvinne på annen måte en ved samleie).

binyrebarksvikt (binyrebarkinsuffisiens): Tilstand der utskillelsen av steroidhormoner fra binyrebarken er for lav i forhold til kroppens behov.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyp venetrombose (dvt): En trombose i en eller flere dype vener vanligst i beina, men kan også forekomme i vener i armene, bekkenet eller skulderområdet. Tromben kan skade blodåren der den oppstår, eller vandre til andre organer som f.eks hjertet eller lungen.

follikkelstimulerende hormon (fsh): Hypofysehormon som stimulerer til dannelse av kjønns- og støtteceller i eggstokker og støtteceller i testikler.

fruktbarhet (fertilitet): Evnen til å få barn.

gnrh: (GnRH: Gonadotropin Releasing Hormone) Et hormon som stimulerer til utskillelse av to hormoner, FSH (follikkelstimulerende hormon) og LH (luteiniserende hormon). FSH og LH stimulerer gonadene, det vil si testikler og eggstokker.

gonadotropin: Gonadotropiner er hormoner som påvirker kjønnskjertlenes funksjon. Kjønnskjertlene er eggstokkene hos kvinner og testiklene hos menn. Disse hormonene stimulerer blant annet sædproduksjon hos menn, og eggdannelsen hos kvinner.

hcg (koriongonadotropin): (hCG: human ChorionGonadotropin). Et hormon som ved graviditet lages av cellene som utgjør forstadiene til morkaken. Hormonet kan måles relativt tidlig, og slik måling brukes derfor i graviditetstester.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hyperprolaktinemi: Ved hyperprolaktinemi er det forhøyede nivåer av hormonet prolaktin i blodet. Prolaktin utskilles normalt når barnet suger på morens bryst, og gjør at brystene produsere mer melk.

hypotyreose (hypotyreoidisme, lavt stoffskifte): Hypotyreose eller lavt stoffskifte oppstår når skjoldkjertelen produserer for lite thyreoideahormoner som regulerer stoffskiftet i kroppen. Årsaken er vanligvis en sykdom der immunforsvaret angriper skjoldkjertelen. Symptomer skyldes lavere stoffskifte og gir utslag som tretthet, kuldefølelse, forstoppelse og vektøkning. Sykdommen behandles ved å gi thyreoideahormon som legemiddel.

in vitro-fertilisering (ivf, prøverørsbefruktning): Befruktning utenfor kroppen. Modne egg hentes ut av eggstokkene, befruktes på laboratoriet, og tilbakeføres til livmoren etter noen få dager.

infertilitet: Manglende evne til å få barn.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungeemboli (pulmonal emboli): En embolus som tilstopper blodårer i lungekretsløpet.

subkutant (s.c., subkutan): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.