Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

elmiron 100 mg, harde kapsler

pentosanpolysulfatnatrium

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva elmiron er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker elmiron
 3. Hvordan du bruker elmiron
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer elmiron
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva elmiron er og hva det brukes mot
elmiron er et legemiddel som inneholder virkestoffet pentosanpolysulfatnatrium. Etter at du har tatt legemidlet, går det i urinen og festes til blærens slimhinne. Det bidrar dermed til å danne et beskyttende lag.
elmiron brukes hos voksne for å behandle smertefullt blæresyndrom som kjennetegnes av mange små blødninger eller karakteristiske sår (lesjoner) på blæreveggen, moderate til alvorlige smerter og en hyppig trang til å urinere.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker elmiron
Bruk ikke elmiron:
 • dersom du er allergisk overfor pentosanpolysulfatnatrium eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du blør (annet enn menstruasjonsblødning)
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker elmiron, dersom du:
 • skal opereres
 • har en blodkoagulasjonsforstyrrelse eller økt risiko for blødning, for eksempel ved at du bruker et legemiddel som hindrer blodkoagulering
 • noensinne har hatt et redusert antall blodplater som følge av legemidlet heparin
 • har nedsatt lever- eller nyrefunksjon
Sjeldne tilfeller av sykdom på netthinnen (pigmentær makulopati) er rapportert ved bruk av elmiron (spesielt etter langvarig bruk). Fortell legen din umiddelbart hvis du opplever synsendringer som gjør at det er vanskelig å lese samt at synet justeres langsommere ved svake eller reduserte lysforhold. Legen din vil diskutere med deg om behandlingen skal fortsette. Ved tidlig påvisning av forstyrrelser på netthinnen, vil øyeundersøkelser bli utført regelmessig.
Barn og ungdom
elmiron anbefales ikke for barn under 18 år, da sikkerhet og effekt ikke er fastslått for denne gruppen.
Andre legemidler og elmiron
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Rådfør deg med lege eller apotek, spesielt hvis du bruker legemidler som hindrer blodkoagulering, eller smertestillende midler som hindrer blodkoagulering.
Graviditet og amming
elmiron anbefales ikke ved graviditet eller amming.
Kjøring og bruk av maskiner
elmiron har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker elmiron
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
1 kapsel, 3 ganger daglig.
Legen din vil vurdere om du har utbytte av behandling med elmiron hver 6. måned.
Bruksmåte
Ta kapslene hele med et glass vann, minst 1 time før eller 2 timer etter måltid.
Dersom du tar for mye av elmiron
Meld fra til legen din, i tilfelle overdose. Slutt å ta elmiron hvis det oppstår bivirkninger, helt til de opphører.
Dersom du har glemt å ta elmiron
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt kapsel.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkninger har blitt observert med følgende hyppighet:
Vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer
 • Infeksjoner, influensa
 • Hodepine, ryggsmerter
 • Svimmelhet
 • Kvalme, dårlig fordøyelse, diaré, magesmerter, oppblåst mage
 • Blødning i endetarm
 • Væskeoppsamling (hevelse) i armer eller ben
 • Håravfall
 • Svakhet, smerte i bekken (nedre del av magen) smerter
 • Må urinere oftere enn vanlig
 • Unormal leverfunksjon
Mindre vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer
 • Mangel på blodpater, røde eller hvite blodceller
 • Blødninger, herunder små blødninger under huden (blåmerker)
 • Koagulasjonsforstyrrelser
 • Allergiske reaksjoner, økt følsomhet for lys
 • Manglende appetitt, vektøkning eller vekttap
 • Alvorlige humørsvingninger eller depresjon
 • Økt svetting, søvnløshet
 • Rastløshet
 • Unormal følelse av prikking, kribling og kløe
 • Rennende øyne, nedsatt synsevne (amblyopi)
 • Ringing eller summing i ørene
 • Pustevansker
 • Fordøyelsesbesvær, oppkast, tarmgass, vansker med avføring
 • Munnsår
 • Hudutslett, økt føflekkstørrelse
 • Smerter i ledd eller muskler
Ikke kjent: hyppigheten kan ikke anslås utfra tilgjengelige data
 • Koagulasjonsforstyrrelser
 • Allergiske reaksjoner
 • Unormal leverfunksjon
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer elmiron
Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • flaske
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten og esken etter Utløpsdato. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Hold flasken tett lukket, for å beskytte mot fuktighet.
Etter første åpning: brukes innen 30 dager. Kast eventuelle gjenværende kapsler etter denne perioden.
 • blisterpakning
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterpakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av elmiron
 • Virkestoffet er pentosanpolysulfatnatrium.
  En hard kapsel inneholder 100 mg pentosanpolysulfatnatrium
 • Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat, gelatin og titanoksid (E171).
Hvordan elmiron ser ut og innholdet i pakningen
De harde kapslene er hvite og ugjennomsiktige, og leveres i en plastflaske med barnesikret lukkeanordning eller blisterpakninger av plast/aluminium, pakket i en eske.
Hver eske inneholder 90 kapsler.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
bene‑Arzneimittel GmbH
Herterichstrasse 1‑3
D‑81479 München
tlf: +49 (0)89 749870
faks: +49 (0)89 74987142
e‑post: contact@bene-arzneimittel.de
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Navamedic AB,
Krokslätts Parkgata 4,
PO Box 24032,
S-400 22 Göteborg,
Sverige,
Tlf: +46 (0)31 3351190,
infose@navamedic.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 09/2019
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://ww.ema.europa.eu

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

influensa: Infeksjon i luftveiene forårsaket av influensavirus. Symptomer er smerter i muskler og ledd, hodepine, vondt i halsen, hoste, snue, kuldegysninger og feber.

koagulasjonsforstyrrelse (koagulopati): Forstyrrelse i blodets koagulasjon (levring). Mens mangel på koagulasjonsfaktorer gir blødningstendens, vil mangel på koagulasjonshemmere gi blodpropptendens.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

smertestillende midler (analgetikum, analgetika, smertestillende middel): Legemidler som brukes ved smerte og ubehag.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.