Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

ELIQUIS 5 mg tabletter, filmdrasjerte

apiksaban

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege, apotek eller sykepleier hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Eliquis er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Eliquis
 3. Hvordan du bruker Eliquis
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Eliquis
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Eliquis er og hva det brukes mot
Eliquis inneholder den aktive substansen apiksaban og tilhører gruppen legemidler som kalles antikoagulantia. Dette legemidlet bidrar til å hindre at blodpropper dannes ved å blokkere Faktor Xa, som er en viktig faktor i dannelsen av blodpropp.
Eliquis brukes hos voksne:
 • for å forebygge dannelse av blodpropp i hjertet hos pasienter med en uregelmessig hjerterytme (atrieflimmer) og minst en ytterligere risikofaktor. Blodpropp kan løsne og vandre til hjernen og føre til slag eller til andre organer og forhindre normal blodstrøm til organet (også kjent som systemisk blodpropp). Et slag kan være livstruende og krever umiddelbar medisinsk oppfølging.
 • til behandling av blodpropper i blodårene i bena dine (dyp venetrombose) og i blodårene i lungene dine (lungeemboli), og for å forebygge at blodpropper kommer tilbake i blodårene i ben og/eller lunger.
 
2. Hva du må vite før du bruker Eliquis
Bruk ikke Eliquis:
 • hvis du er allergisk overfor apiksaban eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du blør svært mye
 • dersom du har en sykdom i et organ i kroppen som øker risikoen for alvorlige blødninger (som et aktivt eller nylig sår i mage eller tarm, nylig blødning i hjernen)
 • dersom du har en leversykdom som kan føre til økt risiko for blødning (leverkoagulopati)
 • hvis du tar legemidler for å forebygge blodpropp (f.eks. warfarin, rivaroksaban, dabigatran eller heparin), unntatt ved bytte av antikoagulant behandling, mens du har et venøst eller arterielt kateter og du får heparin gjennom dette kateteret for å holde det åpent eller om en ledning er satt inn i blodåren din (kateterablasjon) for å behandle uregelmessig hjerterytme (arytmi).
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du tar denne medisinen dersom du har noe av følgende:
 • økt blødningsrisiko, som:
  • blødningsforstyrrelser, inkludert tilstander som fører til redusert blodplateaktivitet
  • svært høyt blodtrykk, som ikke kontrolleres med medisiner
  • du er eldre enn 75 år
  • du veier 60 kg eller mindre
 • alvorlig nyresykdom, eller hvis du er på dialyse
 • leverproblemer eller tidligere leverproblemer
  Eliquis vil bli brukt med forsiktighet hos pasienter med tegn på endret leverfunksjon.
 • dersom du har en kunstig hjerteklaff
 • dersom legen din fastslår at blodtrykket ditt er ustabilt eller dersom det er planlagt annen behandling eller kirurgisk inngrep for å fjerne blodproppen fra lungene.
Vis forsiktighet ved bruk av Eliquis
 • Hvis du vet at du har en sykdom som kalles antifosfolipidsyndrom (en sykdom i immunsystemet som forårsaker økt risiko for blodpropp) må du informere legen din om det. Legen vil bestemme om det er nødvendig å endre behandlingen.
Dersom du må ha en operasjon eller en behandling som kan medføre blødning kan legen din be deg om å seponere dette legemidlet midlertidig for en liten periode. Spør lege hvis du er usikker på om en behandling kan medføre blødning.
Barn og ungdom
Eliquis er ikke anbefalt til barn og ungdom under 18 år.
Andre legemidler og Eliquis
Snakk med lege, apotek eller sykepleier dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Noen medisiner kan øke effekten av Eliquis og noen kan redusere den. Legen din vil avgjøre om du bør behandles med Eliquis når du tar disse medisinene og hvor nøye du bør følges opp.
Følgende medisiner kan øke effekten av Eliquis og øke sjansen for uønsket blødning:
 • noen medisiner mot soppinfeksjoner (f.eks. ketokonazol etc.)
 • noen antivirale legemidler mot hiv/aids (f.eks. ritonavir)
 • andre medisiner som brukes for å redusere blodlevring (f.eks. enoksaparin etc.)
 • antiinflammatoriske eller smertestillende legemidler (f.eks. acetylsalisylsyre eller naproksen) Spesielt dersom du er eldre enn 75 år og bruker acetylsalisylsyre, kan du ha økt blødningsrisiko.
 • medisiner mot høyt blodtrykk eller hjerteproblemer (f.eks. diltiazem)
 • antidepressive legemidler kalt selektive serotonin reopptakshemmere (SSRIer) eller serotonin- og noradrenalin reopptakshemmere (SNRIer)
Følgende legemidler vil redusere Eliquis’ evne til å bidra til forebygging av dannelsen av blodpropper:
 • medisiner som forebygger epilepsi eller kramper (f.eks. fenytoin etc.)
 • Johannesurt (naturlegemiddel som brukes mot mild depresjon)
 • medisiner mot tuberkulose eller andre infeksjoner (f.eks. rifampicin)
Graviditet og amming
Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Effektene av Eliquis på graviditet og på det ufødte barnet er ukjent. Du bør ikke ta Eliquis dersom du er gravid. Kontakt legen din umiddelbart dersom du blir gravid mens du bruker Eliquis.
Det er ukjent om Eliquis passerer over i morsmelken. Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du bruker denne medisinen når du ammer. De vil råde deg til enten å stoppe ammingen eller stoppe/ikke starte med Eliquis.
Kjøring og bruk av maskiner
Eliquis har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner.
Eliquis inneholder laktose (en type sukker) og natrium
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse for noen sukkertyper, kontakt legen din før du tar denne medisinen.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som “natriumfritt”.
 
3. Hvordan du bruker Eliquis
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker
Dosering
Svelg tabletten med et glass vann. Eliquis kan tas med eller uten mat.
Prøv å ta tablettene til samme tid hver dag for å få den beste behandlingseffekten.
Dersom du har problemer med å svelge en hel tablett, snakk med legen din om andre måter å ta Eliquis på. Tabletten kan knuses og blandes med vann eller 5 % dekstrose i vann eller eplejuice eller eplemos like før du tar den.
Instruksjoner for knusing:
 • Knus tabletten med en støter og morter.
 • Overfør forsiktig alt pulveret til en passende beholder og bland deretter pulveret med litt vann, f. eks. 30 ml (2 spiseskjeer) eller en av de tre væskene nevnt ovenfor for a lage en blanding.
 • Svelg blandingen.
 • Skyll støteren og morteren du brukte for å knuse tabletten og skyll beholderen med litt vann eller en av de andre væskene (f. eks. 30 ml) og svelg skyllevæsken.
Hvis nødvendig, kan legen gi deg den knuste Eliquis-tabletten blandet i 60 ml vann eller 5 % dekstrose i vann gjennom en slange via nesen til magen.
Ta Eliquis som anbefalt for følgende:
For å forebygge dannelse av en blodpropp i hjertet hos pasienter med en uregelmessig hjerterytme og minst en ytterligere risikofaktor.
Den anbefalte dosen er én tablett Eliquis 5 mg to ganger daglig.
Den anbefalte dosen er én tablett Eliquis 2,5 mg to ganger daglig dersom:
 • du har alvorlig redusert nyrefunksjon
 • to eller flere av følgende faktorer gjelder deg:
  • resultatene fra dine blodprøver viser dårlig nyrefunksjon (verdi på serumkreatinin er 133 mikromol/l eller høyere)
  • du er 80 år eller eldre
  • din vekt er 60 kg eller lavere.
Den anbefalte dosen er én tablett to ganger daglig, f.eks. én om morgenen og én om kvelden. Legen din vil avgjøre hvor lenge du må fortsette behandlingen.
For å behandle blodpropper i blodårene (venene) i bena dine og blodpropper i blodårene i lungene dine.
Den anbefalte dosen er to tabletter av Eliquis 5 mg to ganger daglig i de første 7 dagene, f.eks. to om morgenen og to om kvelden.
Etter syv dager er den anbefalte dosen én tablett av Eliquis 5 mg to ganger daglig, f.eks.én om morgenen og én om kvelden.
For å forebygge at blodpropper kommer tilbake etter fullført seks måneders behandling
Den anbefalte dosen er én tablett av Eliquis 2,5 mg to ganger daglig, f.eks. én om morgenen og én om kvelden.
Legen din vil avgjøre hvor lenge du må fortsette behandlingen.
Legen din kan endre din antikoagulerende behandling på følgende måte:
 • Endre fra Eliquis til antikoagulerende legemidler
Slutt å ta Eliquis. Start behandling med antikoagulerende legemidler (f.eks. heparin) på det tidspunktet du skulle ha tatt neste tablett.
 • Endre fra antikoagulerende legemidler til Eliquis
Slutt å ta antikoagulerende legemidler. Start behandling med Eliquis på samme tid som du ville ha tatt den neste dosen av antikoagulerende legemiddel. Fortsett deretter som normalt.
 • Endre fra antikoagulerende behandling med vitamin K-antagonist (f.eks. warfarin) til Eliquis.
Slutt å ta legemidlet som inneholder vitamin K-antagonist. Legen din må utføre blodmålinger og informere deg om når du skal starte å ta Eliquis.
 • Endre fra Eliquis til antikoagulerende behandling med vitamin K-antagonist (f.eks. warfarin).
Dersom legen din forteller deg at du må starte å ta legemidlet samtidig med en vitamin K-antagonist skal du fortsette å ta Eliquis i minst 2 dager etter den første dosen av legemidlet som inneholder en vitamin K-antagonist. Legen din må utføre blodmålinger og informere deg om når du skal stoppe å ta Eliquis.
Pasienter som gjennomgår konvertering
Dersom den unormale hjerterytmen din må gjenopprettes til normalt ved hjelp av en prosedyre som kalles konvertering, skal du ta Eliquis på de tidspunktene legen har fortalt deg, for å forebygge blodpropp i blodårene i hjernen og andre blodårer i kroppen.
Dersom du tar for mye av Eliquis
Snakk med legen din umiddelbart dersom du har tatt mer Eliquis enn den dosen som er forskrevet. Ta med deg pakningen selv om ikke du har flere tabletter igjen.
Dersom du tar mer Eliquis enn det som er anbefalt, kan du ha økt risiko for blødninger. Hvis blødninger forekommer, kan det være nødvendig med kirurgi, blodoverføring eller andre behandlinger som kan reversere anti-faktor Xa-aktiviteten.
Dersom du har glemt å ta Eliquis
 • Ta dosen så fort du husker det og:
  • ta neste dose med Eliquis til vanlig tid
  • fortsett deretter behandlingen som vanlig
Hvis du er usikker på hva du skal gjøre eller du har glemt å ta mer enn én dose, rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier.
Dersom du avbryter behandlingen med Eliquis
Ikke avbryt behandlingen med Eliquis uten å ha snakket med legen din først. Risikoen for å utvikle blodpropp kan være høyere hvis du stopper behandlingen for tidlig.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Den vanligste generelle bivirkning av Eliquis er blødning, som kan være potensielt livstruende og kreve umiddelbar medisinsk oppfølging.
Følgende bivirkninger er kjent dersom du tar Eliquis for å forebygge dannelse av blodpropp i hjertet hos pasienter med en uregelmessig hjerterytme og minst én ytterligere risikofaktor.
Vanlige bivirkninger (kan berøre opptil 1 av 10 personer)
 • Blødninger, inkludert
  • i øynene
  • i magen eller tarmen
  • fra endetarmen
  • blod i urinen
  • fra nesen
  • fra tannkjøttet
  • blåmerker og hevelser
 • Anemi som kan føre til tretthet og blekhet
 • Lavt blodtrykk som kan få deg til å føle deg svimmel eller gi økt hjerterytme
 • Kvalme
 • Blodprøver kan vise:
  • en økning i gamma-glutamyltransferase (GGT)
Mindre vanlige bivirkninger (kan berøre opptil 1 av 100 personer)
 • Blødninger:
  • i hjernen eller ryggsøylen
  • i munnen eller blod i spyttet når du hoster
  • inne i magen eller fra vagina
  • lyst/rødt blod i avføringen
  • blødning oppstått etter operasjon, inkludert blåmerker og hevelse, blod eller væske som lekker fra operasjonssåret/snittet (sårsekret) eller injeksjonsstedet
  • fra en hemoroide
  • tester viser blod i avføring eller urin
 • Redusert antall blodplater (som kan påvirke blodlevring)
 • Blodprøver kan vise:
  • unormal leverfunksjon
  • økning i noen leverenzymer
  • økning av bilirubin, et nedbrytningsprodukt av røde blodceller, som kan føre til at huden og øynene blir gule.
 • Hudutslett
 • Kløe
 • Hårtap
 • Allergiske reaksjoner (overfølsomhet) som kan forårsake: hevelse i ansiktet, leppene, munnen, tungen og/eller halsen og pustevansker. Kontakt legen din umiddelbart hvis du opplever noen av disse symptomene.
Sjeldne bivirkninger (kan berøre opptil 1 av 1000 personer)
 • Blødninger
  • i lungene eller halsen
  • i rommet bak bukhulen
  • i en muskel
Følgende bivirkninger er kjente dersom du tar Eliquis for å behandle eller forebygge tilbakekomst av blodpropper i blodårene (venene) i bena dine og blodpropper i blodårene i lungene dine.
Vanlige bivirkninger (kan berøre opptil 1 av 10 personer)
 • Blødninger, inkludert
  • fra nesen
  • fra tannkjøttet
  • blod i urinen
  • blåmerker og hevelser
  • i magen, i tarmen, fra endetarmen
  • i munnen
  • fra vagina
 • Anemi som kan føre til tretthet og blekhet
 • Redusert antall blodplater (som kan påvirke blodlevring)
 • Kvalme
 • Hudutslett
 • Blodprøver kan vise:
  • en økning i gamma-glutamyltransferase (GGT) eller alaninaminotransferase (ALAT)
Mindre vanlige bivirkninger (kan berøre opptil 1 av 100 personer)
 • Lavt blodtrykk som kan få deg til å føle deg svimmel eller gi økt hjerterytme
 • Blødninger:
  • i øynene
  • i munnen eller blod i spyttet når du hoster
  • lyst/rødt blod i avføringen
  • tester viser blod i avføring eller urin
  • blødning oppstått etter operasjon, inkludert blåmerker og hevelse, blod eller væske som lekker fra operasjonssåret/snittet (sårsekret) eller injeksjonsstedet.
  • fra en hemoroide
  • i en muskel
 • Kløe
 • Hårtap
 • Allergiske reaksjoner (overfølsomhet) som kan forårsake: hevelse i ansiktet, leppene, munnen, tungen og/eller halsen og pustevansker. Kontakt legen din umiddelbart hvis du opplever noen av disse symptomene.
 • Blodprøver kan vise:
  • unormal leverfunksjon
  • økning i noen leverenzymer
  • økning av bilirubin, et nedbrytningsprodukt av røde blodceller, som kan føre til at huden og øynene blir gule.
Sjeldne bivirkninger (kan berøre opptil 1 av 1,000 personer)
Blødninger:
 • i hjernen eller ryggsøylen
 • i lungene
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
Blødninger:
 • inn i buken eller rommet bak bukhulen
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Eliquis
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og på blisteren etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Eliquis
 • Virkestoffet er apiksaban. Hver tablett inneholder 5 mg apiksaban
 • Andre innholdsstoffer er:
  • Tablettkjerne: vannfri laktose, mikrokrystallinsk cellulose, krysskarmellosenatrium, natriumlaurylsulfat, magnesiumstearat (E470b).
  • Filmdrasjering: laktosemonohydrat, hypromellose (E464), titandioksid (E171), triacetin, rødt jernoksid (E172).
Se avsnitt 2 "Eliquis inneholder laktose (en type sukker) og natrium".
Hvordan Eliquis ser ut og innholdet i pakningen
De filmdrasjerte tablettene er rosa, ovale og merket med ”894” på den ene siden og ”5” på den andre siden.
 • De leveres i blistere i kartonger på 14, 20, 28, 56, 60, 168 og 200 filmdrasjerte tabletter.
 • Endose-blistere i kartonger på 100 x 1 filmdrasjerte tabletter er også tilgjengelig for sykehusleveranse.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG
Plaza 254
Blanchardstown Corporate Park 2 Dublin 15, D15 T867
Irland
Tilvirker
CATALENT ANAGNI S.R.L.
Loc. Fontana del Ceraso snc Strada Provinciale 12 Casilina, 41
03012 Anagni (FR)
Italia
Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH
Betriebsstätte Freiburg
Mooswaldallee 1
79090 Freiburg
Tyskland
Swords Laboratories T/A Bristol-Myers Squibb Pharmaceutical Operations, External Manufacturing
Plaza 254Blanchardstown Corporate Park 2 Dublin 15, D15 T867Irland
Ta kontakt med den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere informasjon om dette legemidlet:
Bristol-Myers Squibb Norway Ltd Tlf: + 47 67 55 53 50
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 23.04.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/ .
 
Pasientkort: Håndtering av informasjon
Inne i pakken med Eliquis vil du finne et pasientkort sammen med pakningsvedlegget, eller legen din kan gi deg et lignende kort.
Dette pasientkortet inneholder informasjon som vil være til hjelp for deg og som kan varsle andre leger om at du bruker Eliquis. Ha med deg dette kortet til enhver tid.
1. Ta kortet
2. Adskill den delen med språket ditt ved behov (dette er tilrettelagt med de perforerte kantene)
3. Fyll ut følgende del eller be legen din om å gjøre det:
 • Navn:
 • Fødselsdato:
 • Indikasjon:
 • Dose : mg to ganger daglig
 • Legens navn:
 • Legens telefonnummer:
4. Brett kortet sammen og ha det med deg til enhver tid

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

aids (acquired immune deficiency syndrome): Aids skyldes humant immunsviktvirus (hiv). Kroppens immunforsvar blir alvorlig svekket slik at risikoen for infeksjoner øker betydelig. Mikroorganismer som kroppen normalt kan håndtere og uskadeliggjøre utgjør en alvorlig helserisiko, og infeksjonene kan være vanskelige å behandle og livstruende.

alaninaminotransferase (alat): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

antagonist: Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding til reseptorer. Reseptorer finnes bl.a. i celleveggene hvor de formidler et bestemt signal når en bestemt substans binder seg til reseptoren. Dette signalet kan da hemmes ved bruk av en antagonist som bindes til samme reseptor.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

antiviral: Noe som hindrer at virus kan formere seg. Antivirale legemidler brukes mot virusinfeksjoner.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

atrieflimmer (atriefibrillering, forkammerflimmer, atriell fibrillering, atriell fibrillasjon): Hjerterytmeforstyrrelse som oppstår i hjertets forkamre. Symptomer kan være hjertebank, rask puls, tungpustethet og svimmelhet.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

dekstrose (glukose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

dyp venetrombose (dvt): En trombose i en eller flere dype vener vanligst i beina, men kan også forekomme i vener i armene, bekkenet eller skulderområdet. Tromben kan skade blodåren der den oppstår, eller vandre til andre organer som f.eks hjertet eller lungen.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

ggt (gammaglutamyltransferase, γ-gt): Er et enzym. Har betydning for transporten av aminosyrer inn i cellene (katalyserer hydrolyse av visse peptider og overføring av glutamylgrupper til aminosyrer og peptider).

hemoroider: Utposninger på blodkarene (venene) i endetarmen.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungeemboli (pulmonal emboli): En embolus som tilstopper blodårer i lungekretsløpet.

snri: (SNRI: Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors) Selektive serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og angstlidelser. De hemmer reopptak av signalstoffene serotonin og noradrenalin i nerveceller i sentralnervesystemet.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.