Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Duokopt 20 mg/ml + 5 mg/ml, øyedråper, oppløsning

dorzolamid/timolol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Duokopt er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Duokopt
 3. Hvordan du bruker Duokopt
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Duokopt
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Duokopt er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Duokopt er øyedråper, oppløsning, uten konserveringsmiddel.
Duokopt inneholder to virkestoffer: dorzolamid og timolol.
 • Dorzolamid tilhører en gruppe legemidler som kalles "karboanhydrasehemmere".
 • Timolol tilhører en gruppe legemidler som kalles "betablokkere".
Disse legemidlene senker trykket i øyet på hver sin måte.
Duokopt foreskrives for å senke forhøyet trykk i øyet ved behandling av grønn stær (glaukom) når det ikke er tilstrekkelig med betablokker-øyedråper alene.
 
2. Hva du må vite før du bruker Duokopt
Bruk ikke Duokopt:
 • dersom du er allergisk (overfølsom) for dorzolamidhydroklorid, timololmaleat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har eller har hatt luftveisproblemer, som astma eller alvorlig kronisk obstruktiv bronkitt (alvorlig lungesykdom som kan forårsake hvesende pust, pustevansker og/eller langvarig hoste).
 • dersom du har lav puls, hjertesvikt eller hjerterytmeforstyrrelser (uregelmessige hjerteslag).
 • dersom du har alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller nyreproblemer eller tidligere har hatt nyrestein.
 • dersom du har økt surhetsgrad i blodet forårsaket av opphopning av klorid i blodet (hyperkloremisk acidose).
Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker på om du kan bruke Duokopt.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Duokopt, om eventuelle helse- eller øyeproblemer du har nå eller har hatt tidligere:
 • hjerte-karsykdom (symptomer kan inkludere brystsmerter eller tetthet i brystet, andpustenhet eller følelse av kvelning), hjertesvikt, lavt blodtrykk.
 • hjerterytmeforstyrrelser, for eksempel langsom hjerterytme.
 • pustevansker, astma eller kronisk obstruktiv lungesykdom.
 • dårlig blodsirkulasjon (som Raynauds sykdom eller Raynauds syndrom).
 • diabetes, da timolol kan maskere tegn og symptomer på lavt blodsukker.
 • overaktiv skjoldbruskkjertel, da timolol kan maskere tegn og symptomer.
 • allergier eller anafylaktiske reaksjoner.
 • muskelsvakhet, særlig diagnosen myasthenia gravis
Informer legen før en evt. operasjon om at du bruker Duokopt, da timolol kan påvirke effekten av visse legemidler som brukes ved narkose.
Kontakt lege omgående hvis du under behandling med Duokopt
 • får en øyeirritasjon eller nye øyeproblemer, som rødhet i øyet eller hovne øyelokk.
 • får mistanke om at Duokopt forårsaker en allergisk reaksjon eller overfølsomhet (f.eks. hudutslett, alvorlig hudreaksjon eller rødhet og kløe i øyet), og slutt å bruke Duokopt.
 • får en øyeinfeksjon, øyeskade, øyeoperasjon eller en reaksjon med nye eller forverrede symptomer.
Når Duokopt dryppes i øyet kan det påvirke hele kroppen.
Hvis du bruker kontaktlinser
Duokopt er ikke undersøkt hos pasienter som bruker kontaktlinser.
Rådfør deg med legen før du bruker Duokopt dersom du bruker myke kontaktlinser.
Eldre
I studier med kombinasjonen dorzolamid/timolol med konserveringsmiddel var effekten av legemidlet hos eldre tilsvarende som hos yngre pasienter.
Pasienter med nedsatt leverfunksjon
Informer legen hvis du har eller har hatt leverproblemer.
Pasienter med nedsatt nyrefunksjon
Informer legen hvis du har eller har hatt nyreproblemer.
Idrettsutøvere
Bruk av Duokopt kan gi positive resultater i dopingkontroller.
Barn
Det er begrenset erfaring med kombinasjonen dorzolamid/timolol med konserveringsmiddel hos spedbarn og barn. Duokopt er ikke anbefalt til barn i alderen 0 til 18 år.
Andre legemidler og Duokopt
Duokopt kan påvirke eller bli påvirket av andre legemidler du bruker, inkludert andre øyedråper til behandling av grønn stær.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Dette er spesielt viktig hvis du:
 • bruker legemidler til behandling av høyt blodtrykk eller hjertesykdom (som kalsiumkanalblokkere, betablokkere eller digoksin).
 • bruker legemidler til behandling av forstyrrelser eller uregelmessigheter i hjerterytmen, som kalsiumkanalblokkere, betablokkere eller digoksin.
 • bruker andre øyedråper som inneholder en betablokker.
 • bruker andre karboanhydrasehemmere, som acetazolamid.
 • bruker monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere) som brukes til behandling av depresjon.
 • bruker legemidler som du kan ha fått på grunn av vannlatingsproblemer (parasympatomimetika). Parasympatomimetika er en type legemidler som også brukes til å gjenopprette normal tarmfunksjon.
 • bruker narkotiske legemidler, som morfin, til behandling av moderate til sterke smerter.
 • bruker legemidler til behandling av diabetes.
 • bruker antidepressiva kjent som fluoksetin og paroksetin.
 • bruker et sulfapreparat.
 • bruker kinidin (brukes til behandling av hjertesykdom og noen typer malaria).
Graviditet og amming
Bruk ikke Duokopt hvis du er gravid, med mindre legen din anser det som nødvendig.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Bruk ikke Duokopt hvis du ammer. Timolol kan gå over i morsmelken. Rådfør deg med lege før du tar noen form for medisin mens du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er ikke gjort studier som undersøker påvirkning av evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Det er bivirkninger knyttet til Duokopt, for eksempel tåkesyn, som kan påvirke din evne til å kjøre bil og/eller bruke maskiner. Vent med å kjøre eller bruke maskiner til du føler deg bra og kan se klart.
 
3. Hvordan du bruker Duokopt
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Dosen og behandlingslengden tilpasses av legen.
Dose
 • Den vanlige dosen er 1 dråpe i øyet/øynene morgen og kveld.
 • Dersom du bruker Duokopt sammen med andre øyedråper, må dråpene tas med minst 10 minutters mellomrom.
 • Du må ikke endre legemiddeldosen uten å rådføre deg med legen.
 • Unngå at flasketuppen berører øyet eller området rundt øyet. Den kan bli forurenset med bakterier som kan forårsake øyeinfeksjoner og føre til alvorlige øyeskader, eventuelt synstap. For å unngå at flasken forurenses bør du unngå at flasketuppen kommer i berøring med noe.
Bruksanvisning
Det er viktig å følge følgende instrukser ved bruk av dette legemidlet:

Mangler tekstalternativ for bilde

Før du bruker legemidlet første gang må du forsikre deg om at hettens forsegling ikke er brutt. Deretter skrur du av hetten for å åpne flasken.

Mangler tekstalternativ for bilde

1. Vask hendene godt før hver bruk og fjerne hetten fra flasketuppen. Unngå å berøre flasketuppen med fingrene.

Hold flasken opp ned og trykk ned flere ganger for å aktivere pumpemekanismen slik at første dråpe kommer ut. Denne prosessen gjøres kun ved første gangs bruk, og er ikke nødvendig ved påfølgende bruk.

Mangler tekstalternativ for bilde

2. Sett tommelen på flaskens øvre flik og pekefingeren i bunnen av flasken. Sett langfingeren på flaskens nedre flik. Hold flasken opp ned.

Mangler tekstalternativ for bilde

3. Bøy hodet litt bakover og hold flasketuppen loddrett over øyet. Trekk nedre øyelokk litt ned med pekefingeren på den andre hånden. Lommen som dannes kalles nedre konjunktivalsekk. Unngå at flasketuppen berører fingrene eller øynene.
For å dryppe en dråpe i øyets nedre konjunktivalsekk, press raskt og hardt på flasken. På grunn av automatisk dosering frisettes nøyaktig én dråpe ved hvert pump.

Hvis ingen dråpe kommer, rist forsiktig på flasken for å fjerne eventuelle tiloversblevne dråper fra flasketuppen. I dette tilfelle gjentas trinn 3.

Mangler tekstalternativ for bilde

4. Lukk øyet og press en finger mot øyekroken, ved nesen, i 2 minutter. Dette bidrar til å hindre øyedråpene spres til resten av kroppen.

 

5. Sett hetten på flasken rett etter bruk.

Dersom du tar for mye av Duokopt
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemidlet ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Hvis du drypper for mange dråper i øyet eller svelger noe av innholdet i flasken, kan du blant annet bli ør, få pustevansker eller lav puls. Kontakt lege umiddelbart.
Dersom du har glemt å ta Duokopt
Det er viktig at du bruker Duokopt som foreskrevet av legen.
Hvis du glemmer å ta en dose, ta den så snart som mulig. Men hvis det nesten er tid for neste dose, skal du droppe den glemte dosen og følge vanlig doseringsplan.
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandlingen med Duokopt
Rådfør deg med legen først dersom du vil avbryte behandlingen med dette legemidlet.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom bivirkningene ikke er alvorlige kan du vanligvis fortsette å bruke øyedråpene. Kontakt lege eller apotek dersom du er bekymret. Ikke avbryt behandlingen med Duokopt uten å rådføre deg med legen.
Allergiske reaksjoner
Allergiske reaksjoner som kan ramme hele kroppen, inkludert hevelse under huden som kan forekomme i områder som ansikt, armer og ben og kan blokkere luftveiene og gi svelge- eller pustevansker, elveblest eller kløende utslett, utslett på hele eller deler av kroppen, kløe, plutselig livstruende allergisk reaksjon. Slutt å bruke Duokopt og kontakt lege omgående dersom du får noe av dette.
Svært vanlige: kan ramme flere enn 1 av 10 personer:
Svie og stikking i øynene, smaksforstyrrelser.
Vanlige: kan ramme inntil 1 av 10 personer:
Rødhet i og rundt øyet/øynene, rennende eller kløende øye/øyne, hornhinneslitasje (skade på overflaten av øyeeplet), hevelse og/eller irritasjon i eller rundt øyet/øynene, følelse av å ha rusk i øyet, redusert følsomhet i øyet (kjenner ikke at man får rusk i øyet og føler ikke smerte), øyesmerter, tørre øyne, tåkesyn, hodepine, bihulebetennelse, kvalme, svakhet/tretthet og utmattelse.
Mindre vanlige: kan ramme inntil 1 av 100 personer:
Svimmelhet, depresjon, betennelse i regnbuehinnen, synsforstyrrelser inkludert lysbrytningsendringer (i noen tilfeller pga. avbrutt pupillsammentrekkende behandling), lav puls, besvimelse, pustevansker, fordøyelsesbesvær og nyrestein.
Sjeldne: kan ramme inntil 1 av 1000 personer:
Systemisk lupus erythematosus (autoimmun sykdom som kan forårsake betennelse i indre organer), prikking eller nummenhet i hender eller føtter, søvnløshet, mareritt, hukommelsestap, økte tegn og symptomer på myasthenia gravis (muskelsykdom), nedsatt sexlyst, hjerneslag, forbigående nærsynthet som kan opphøre ved avslutning av behandling, avløsning av laget under netthinnen som inneholder blodårer etter grå stær-operasjon som kan gi synsforstyrrelser, hengende øyelokk (medfører et halvveis lukket øye), dobbeltsyn, skorper på øyelokkene, hevelse i hornhinnen (med symptomer på synsforstyrrelser), lavt trykk i øyet, øresus, lavt blodtrykk, endringer i hjerterytme eller hjertefrekvens, hjertesvikt (hjertesykdom med kortpustethet og hevelse i ben og føtter grunnet væskeansamling), ødem (væskeansamling), hjerneiskemi (redusert blodtilførsel til hjernen), brystsmerter, kraftige hjerteslag som kan være raske eller uregelmessige (palpitasjoner), hjerteinfarkt, Raynauds fenomen, hevelse eller kuldefølelse i hender og føtter og nedsatt blodsirkulasjon i armer og ben, kramper og/eller smerter i bena under gange (klaudikasjon), kortpustethet, nedsatt lungefunksjon, rennende eller tett nese, neseblødning, luftveisblokkering, hoste, irritasjon i halsen, munntørrhet, diaré, kontakteksem, hårtap, hudutslett med sølvfarget utseende (psoriasisliknende utslett), Peyronies lidelse (som kan forårsake bøyd penis), allergiliknende reaksjoner som utslett, elveblest, kløe, i sjeldne tilfeller hevelse i lepper, øyne og munn, hvesende pust eller alvorlige hudreaksjoner (Stevens- Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse).Som andre legemidler som brukes i øynene, tas timolol opp i blodet. Dette kan gi liknende bivirkninger som når betablokkere inntas via munnen. Forekomsten av bivirkninger etter bruk i øyet er lavere enn når legemidler for eksempel inntas via munnen eller injiseres.
Følgende bivirkninger er rapportert med legemidler i samme gruppe brukt til behandling av øyesykdommer.
Ikke kjent: forekomst kan ikke anslås utifra tilgjengelige data
Lavt blodsukker, hjertesvikt, hjerterytmeforstyrrelser, magesmerter, oppkast, muskelsmerter som ikke er forårsaket av trening, seksuell dysfunksjon, kortpustethet (åndenød), følelse av å ha fremmedlegeme i øyet (rusk i øyet), hallusinasjoner.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Duokopt
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og flasken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Duokopt kan brukes i inntil 2 måneder etter åpning. Skriv dato for åpning på esken.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Duokopt
 • Virkestoffer er: dorzolamid og timolol. 1 ml inneholder 20 mg dorzolamid (som 22,25 mg dorzolamidhydroklorid) og 5 mg timolol (som 6,83 mg timololmaleat).
 • Andre innholdsstoffer er: hydroksyetylcellulose, mannitol, natriumsitrat, natriumhydroksid for pH-justering og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Duokopt ser ut og innholdet i pakningen
Duokopt er en klar, fargeløs til svakt gul oppløsning.
Duokopt er tilgjengelig i følgende pakningsstørrelser:
 • 5 ml flerdoseflaske (minst 125 dråper uten konserveringsmiddel, 1 måneds behandling) med en pumpe med ergonomisk utforming.
 • 10 ml flerdoseflaske (minst 250 dråper uten konserveringsmiddel, 2 måneders behandling) med en pumpe med ergonomisk utforming.
 • En eske med 3x5 ml flerdoseflaske (3 måneders behandling) med en pumpe med ergonomisk utforming.
 • Tre esker med en 5 ml flerdoseflaske med en pumpe med ergonomisk utformning, pakket med folie.
 • En eske med 2x10 ml flerdoseflaske (4 måneders behandling) med en pumpe med ergonomisk utformning.
 • To esker med en 10 ml flerdoseflaske (4 måneders behandling) med en pumpe med ergonomisk utformning, pakket med folie.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
LABORATOIRES THÉA
12, Rue Louis Bleriot63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 Frankrike
Tilvirker
DELPHARM TOURS
Rue Paul Langevin37170 Charmbray Les Tours Frankrike
eller
LABORATOIRES THÉA
12, Rue Louis Bleriot63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 Frankrike
Lokal representant:
Théa Nordic AB, Storgatan 55, 70363 Örebro, Sverige
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Østerrike, Bulgaria, Kypros, Danmark, Finland, Tyskland, Hellas, Italia, Ísland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovenia, Spania, Sverige Duokopt
Belgia, Tsjekkia, Frankrike, Luxemburg, Nederland, Slovakia, Dualkopt
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 14.02.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Statens legemiddelverk.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

hjerneslag (slag, slaganfall): Plutselig tap av nervefunksjoner pga. oksygenmangel eller blødning i hjernen. Forårsakes ofte av en blodpropp i blodårene i hjernen.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

klaudikasjon (claudicatio intermittens, åreforkalkning i benene, røykeben): Smerter i leggen pga. utilstrekkelig oksygentilførsel. Forekommer som regel ved anstrengelse av muskelen f.eks. ved gåing. Årsaken til claudicatio intermittens er åreforkalkning, som reduserer blodgjennomstrømningen i muskelen.

kronisk obstruktiv lungesykdom (kols): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

narkose: Bevisstløshet som er fremkalt ved hjelp av legemidler.

nyrestein (nefrolitiasis, nefrolitt): Nyrestein dannes i nyrene fra avfallsstoffer fra urinen, og som kan sette seg fast i nyre eller urinleder. Stenene kan bestå av krystaller (50-95%) og av organisk materiale (5-50%). Vanligste årsakene til nyrestein er høy utskillelse av kalsium (kalk) eller lav utskillelse av sitrat i urinen.

nærsynthet (myopi): Ved myopi ser en klart på nært hold, mens objekter langt unna er uklare.

raynauds sykdom: Kramper i perifere blodkar, spesielt i fingrene. Fører til at fingrene blir hvite og kalde. Årsaken er ukjent og det er hovedsakelig kvinner som rammes

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

Easygrip øyedråper