Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Donaxyl 10 mg vaginaltabletter

dekvaliniumklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Donaxyl er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Donaxyl
 3. Hvordan du bruker Donaxyl
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Donaxyl
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Donaxyl er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Dekvaliniumklorid, det aktive virkestoffet i Donaxyl, tilhører en gruppe legemidler med antiinfektiv og antiseptisk virkning. Dekvaliniumklorid virker effektivt mot bakterien som forårsaker bakteriell vaginose.
Donaxyl brukes til behandling av bakteriell vaginose.
Legemidlet føres inn i skjeden for behandling på infeksjonsstedet.
 
2. Hva du må vite før du bruker Donaxyl
Bruk ikke Donaxyl:
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffet dekvaliniumklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har sår i skjeden eller livmorhalsen.
 • dersom du ikke har hatt din første menstruasjon ennå.
Advarsler og forsiktighetsregler
Intravaginal bruk av såper, sæddrepende midler og vaginaldusj (vaginalskylling) anbefales ikke under behandling med Donaxyl.
Som ved alle andre vaginale infeksjoner anbefales det ikke å ha ubeskyttet samleie under behandling med Donaxyl.
Donaxyl svekker ikke funksjonaliteten til latekskondomer.
Produktet kan svekke funksjonaliteten til lateksfrie kondomer eller pessar. Du bør derfor bruke andre prevensjonsmetoder i minst 12 timer etter at behandlingen er avsluttet.
Ikke bruk Donaxyl de siste 12 timene før en fødsel. Dette for å sikre at den nyfødte i minst mulig grad blir eksponert for dekvaliniumklorid. I motsatt fall må du informere legen.
Du bør avbryte behandlingen i menstruasjonsperioden de dagene da blødningen er størst, og gjenoppta den etterpå.
Rådfør deg med legen din dersom symptomene vedvarer etter at behandlingen er avsluttet, eller hvis symptomene kommer tilbake.
Kvinner som er 55 år og eldre
Det finnes ikke tilstrekkelig erfaring med bruk av Donaxyl hos kvinner over 55 år.
Barn og ungdom
Det finnes ikke tilstrekkelig erfaring med bruk av Donaxyl hos barn og ungdom under 18 år.
Andre legemidler og Donaxyl
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Si fra til legen eller apoteket dersom du ammer eller har planer om å amme.
På bakgrunn av tidligere erfaringer og fordi Donaxyl virker lokalt, forventes det ingen skadelig påvirkning på svangerskapet og/eller det ufødte barnet og barn som ammes. Donaxyl bør kun brukes under graviditet og amming dersom det er medisinsk nødvendig.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Kjøring og bruk av maskiner
Det er ikke sannsynlig at Donaxyl vil påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Ingen studier er utført.
 
3. Hvordan du bruker Donaxyl
Bruk alltid dette legemidlet slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er 1 vaginaltablett daglig i 6 dager.
Bruksanvisning
 • Ta legemidlet hver kveld før du går til sengs.
 • Vask hendene dine før du åpner blisterpakningen.
 • Legg deg bakover med bena bøyd. Før én vaginaltablett langt inn i skjeden.
 • Du bør avbryte behandlingen i menstruasjonsperioden de dagene da blødningen er størst, og gjenoppta den etterpå.
 • Ikke avslutt behandlingen for tidlig, selv om du ikke lenger opplever ubehag (f.eks. kløe, utflod, lukt). En behandling på mindre enn 6 dager kan føre til at symptomene vender tilbake.
 • Donaxyl inneholder bestanddeler som ikke løser seg helt opp, og du kan finne rester av tabletten på undertøyet. Dette har ingen innvirkning på behandlingens effekt. Tabletten lager ikke flekker på undertøyet, men for din egen velvære kan du gjerne bruke bind eller truseinnlegg.
 • Dersom skjeden er tørr, kan det være at vaginaltabletten ikke løser seg opp og kommer ut igjen som en hel tablett. Da vil ikke behandlingen være optimal. I slike tilfeller kan vaginaltabletten fuktes med en dråpe vann før den settes inn.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har inntrykk av at virkningen av Donaxyl er for sterk eller for svak.
Dersom du tar for mye av Donaxyl
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du bruker en høyere daglig dose eller øker behandlingens anbefalte varighet, kan dette øke risikoen for sår i skjeden.
Hvis du ved et uhell har brukt for mange vaginaltabletter, må du informere legen din om dette.
Dersom du har glemt å ta Donaxyl
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Dersom du avbryter behandlingen med Donaxyl
En behandling som varer i mindre enn 6 dager kan føre til tilbakefall. Derfor må du ikke avslutte behandlingen for tidlig, selv om du ikke lenger opplever ubehag (f.eks. kløe, utflod, lukt).
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. De fleste bivirkningene er milde og kortvarige.
Enkelte ganger kan symptomer på vaginale infeksjoner (for eksempel kløe, svie og utflod) forverres i begynnelsen av behandlingen, før de blir bedre. Du bør fortsette med behandlingen, men hvis plagene vedvarer, må du rådføre deg med legen snarest mulig.
Vanlige (oppstår hos 1-10 brukere av 100)
 • Utflod fra skjeden; kløe eller svie i skjeden;
 • Soppinfeksjon i skjeden (trøske).
Mindre vanlige (oppstår hos 1-10 brukere av 1000)
 • vaginale blødninger; vaginalsmerter;
 • betennelser i skjeden (skjedekatarr) og ytre kjønnsorganer;
 • bakteriell vaginose;
 • soppinfeksjoner i huden;
 • hodepine;
 • kvalme.
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • sår i vaginalslimhinnen, dersom denne allerede var skadet før behandlingen;
 • blødning fra livmoren;
 • vaginal rødhet, vaginal tørrhet;
 • betennelse i blæren (blærekatarr);
 • allergisk reaksjon med symptomer som utslett, hevelse og kløe;
 • feber.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Donaxyl
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Donaxyl
 • Virkestoffet er dekvaliniumklorid.
 • Hver vaginaltablett inneholder 10 mg dekvaliniumklorid.
 • Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose og magnesiumstearat.
Hvordan Donaxyl ser ut og innholdet i pakningen
Donaxyl vaginaltabletter er hvite eller nesten hvite, ovale og bikonvekse, og de er omtrent 19 mm lange, 12 mm brede og 6,3 mm tykke.
Vaginaltablettene fås i blisterpakninger med 6 tabletter.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
CampusPharma AB
Karl Gustavsgatan 1A
411 25 Göteborg
Sverige
Tilverker:
Haupt Pharma Amareg GmbH
Donaustaufer Strasse 378
93055 Regensburg
Tyskland
Dette legemidlet er godkjent i medlemsstatene i EØS under følgende navn:

Medlemsstat

Navn på legemiddel

Tyskland

Fluomizin 10 mg Vaginaltabletten

Tsjekkia

Naxyl 10 mg vaginálni tablety

Belgia

Fluomizin 10 mg tabletten voor vaginaal gebruik
Fluomizin 10 mg comprimés vaginaux
Fluomizin 10 mg Vaginaltabletten

Italia

Fluomizin 10 mg compresse vaginali

Luxemburg

Fluomizin 10 mg comprimés vaginaux

Østerrike

Fluomizin 10 mg Vaginaltabletten

Polen

Fluomizin 10 mg tabletki dopochwowe

Portugal

Fluomizin 10 mg comprimidos vaginais

Slovakia

Fluomizin 10 mg vaginálne tablety

Spania

Fluomizin 10 mg comprimidos vaginales

Finland

Donaxyl 10 mg emätinpuikko, tabletti

Ungarn

Fluomizin 10 mg hüvelytabletta

Nederland

Fluomizin 10 mg tabletten voor vaginaal gebruik

Norge

Donaxyl 10 mg vaginaltabletter

Sverige

Donaxyl 10 mg vaginaltabletter

Storbritannia

Fluomizin 10 mg vaginal tablets

Estland

Donaxyl 10 mg vaginaalne tablett

Frankrike

Fluomizin 10 mg comprimés vaginaux

Kroatia

Fluomizin 10 mg tablete za rodnicu

Litauen

Donaxyl 10 mg makšties tabletės

Latvia

Donaxyl 10 mg vaginālās tabletes

Slovenia

Fluomizin 10 mg vaginalne tablete

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 28.07.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

bakteriell vaginose (skjedekatarr): Ubalanse i skjedens bakterieflora. Ofte er det for mye av bestemte typer bakterier, blant annet Gardnerella vaginalis, i tillegg er det en nedgang i melksyrebakterier. Det er uklart om betennelsen forårsakes av overproduksjon av bestemte baktereier eller om den skyldes nedgang i antall melkesyrebakterier. Betennelsen vil ofte gå over av seg selv, men kan ellers behandles med legemidler.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).