Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

DOCETAXEL KABI 20 mg/1 ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

docetaksel

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, sykehusfarmasøyt eller sykepleier.
 • Kontakt lege, sykehusfarmasøyt eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva DOCETAXEL KABI er og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta vite før du bruker DOCETAXEL KABI
 3. Hvordan du bruker DOCETAXEL KABI
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer DOCETAXEL KABI
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon.
 
1. Hva DOCETAXEL KABI er og hva det brukes mot
Dette legemidlet heter DOCETAXEL KABI. Dette er et handelsnavn for docetaksel. Docetaksel er et virkestoff som utvinnes fra nålene til barlind.
Docetaksel tilhører gruppen av kreftmedisiner som kalles taksaner.
DOCETAXEL KABI er forskrevet av legen din til behandling av brystkreft, spesielle former for lungekreft (ikke-småcellet lungekreft), prostatakreft, magekreft eller kreft i hode og hals:
 • For behandling av avansert brystkreft kan DOCETAXEL KABI gis enten alene eller i kombinasjon med doksorubicin, trastuzumab eller kapecitabin.
 • For behandling av tidlig brystkreft med eller uten spredning til lymfeknuter, kan DOCETAXEL KABI gis i kombinasjon med doksorubicin og cyklofosfamid.
 • For behandling av lungekreft kan DOCETAXEL KABI gis enten alene eller i kombinasjon med cisplatin.
 • For behandling av prostatakreft gis DOCETAXEL KABI i kombinasjon med prednison eller prednisolon.
 • For behandling av magekreft med spredning gis DOCETAXEL KABI i kombinasjon med cisplatin og 5-fluorouracil.
 • For behandling av kreft i hode og hals gis DOCETAXEL KABI i kombinasjon med cisplatin og 5-fluorouracil.
 
2. Hva du må ta vite før du bruker DOCETAXEL KABI
Bruk ikke DOCETAXEL KABI:
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor docetaksel eller noen av de andre innholdsstoffene i DOCETAXEL KABI (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom antall hvite blodceller er for lavt.
 • dersom du har en alvorlig leversykdom.
Advarsler og forsiktighetsregler
Før hver behandling med DOCETAXEL KABI, vil det bli tatt blodprøver av deg for å kontrollere at du har nok blodceller og god nok leverfunksjon til å kunne behandles med DOCETAXEL KABI. Hvis du får forstyrrelser i de hvite blodlegemene, kan du få feber eller infeksjoner.
Informer umiddelbart lege, sykehusfarmasøyt eller sykepleier dersom du har magesmerter eller
-ømhet, diaré, endetarmsblødning, blodig avføring eller feber. Disse symptomene kan være de første tegnene på en alvorlig mage-tarmforgiftning, som kan være dødelig. Legen din bør iverksette tiltak umiddelbart.
Informer lege, sykehusfarmasøyt eller sykepleier hvis du har hjerteproblemer.
Informer lege, sykehusfarmasøyt eller sykepleier hvis du har fått en allergisk reaksjon på tidligere behandling med paklitaksel.
Informer lege, sykehusfarmasøyt eller sykepleier dersom du har problemer med synet. Dersom du har problemer med synet, spesielt uskarpt syn, bør du umiddelbart få undersøkt øyne og syn.
Hvis du utvikler akutte eller forverrede lungeproblemer (feber, andpustenhet eller hoste), kontakt umiddelbart lege, sykehusfarmasøyt eller sykepleier. Legen din kan stoppe behandlingen straks.
Du vil bli bedt om å ta en premedisinering som består av kortikosteroidtabletter, som f.eks. deksametason, 1 dag før behandling med DOCETAXEL KABI og fortsette med dette i 1-2 dager etterpå for å minske visse bivirkninger som kan oppstå etter infusjonen med DOCETAXEL KABI, spesielt allergiske reaksjoner og opphopning av væske (hevelse i hender, føtter, ben eller vektøkning).
Under behandlingen kan du bli gitt andre medisiner som skal opprettholde antall blodceller i blodet ditt.
Alvorlige hudproblemer som Stevens-Johnson syndrom (SJS), toksisk epidermal nekrolyse (TEN), akutt generalisert eksantematøs pustulose (AGEP) har blitt rapportert med DOCETAXEL KABI:
 • Symptomer på SJS/TEN kan inkludere dannelse av blemmer, avskalling eller blødning hvor som helst på huden (inkludert lepper, øyne, munn, nese, kjønnsorganer, hender eller føtter) med eller uten utslett. Du kan også få influensalignende symptomer samtidig, som feber, frysninger eller verkende muskler.
 • Symptomer på AGEP kan inkludere et rødt, avskallende, omfattende utslett med klumper under den opphovnede huden (inkludert hudfolder, overkropp og armer) og blemmer sammen med feber.
Dersom du får alvorlige hudreaksjoner eller noen av reaksjonene som er angitt over, må du kontakte lege straks.
DOCETAXEL KABI inneholder alkohol. Rådfør deg med legen dersom du har alkoholproblemer, har epilepsi eller nedsatt leverfunksjon. Se også avsnittet «DOCETAXEL KABI inneholder etanol (alkohol)» under.
Andre legemidler og DOCETAXEL KABI
Rådfør deg med lege eller sykehusfarmasøyt dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Dette er fordi effekten av DOCETAXEL KABI eller det andre legemidlet kan bli svakere enn forventet, og du kan ha større risiko for å få en bivirkning.
Mengden alkohol i dette legemidlet kan endre effekten av andre legemidler.
Graviditet og amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
DOCETAXEL KABI må IKKE anvendes dersom du er gravid, med mindre legen din mener det er helt nødvendig.
Du må ikke bli gravid mens du behandles med dette legemidlet og du må bruke sikker prevensjon under behandlingen, da DOCETAXEL KABI kan skade det ufødte barnet. Hvis du blir gravid under behandlingen, må du straks informere legen din.
Du må ikke amme mens du behandles med DOCETAXEL KABI.
Hvis du er mann og behandles med DOCETAXEL KABI, bør du ikke befrukte en kvinne under behandling og inntil 6 måneder etter at behandlingen er avsluttet. Du kan også søke råd om lagring av sæd før behandlingen, fordi fruktbarheten kan påvirkes av docetaksel.
Kjøring og bruk av maskiner
Mengden alkohol i dette legemidlet kan svekke evnen din til å kjøre bil eller bruke maskiner. Du kan oppleve bivirkninger av dette legemidlet som påvirker evnen din til å kjøre bil, bruke verktøy eller maskiner (se avsnitt 4 Mulige bivirkninger). Dersom dette skjer skal du ikke kjøre, bruke verktøy eller maskiner før du har snakket med lege, sykepleier eller sykehusfarmasøyt.
DOCETAXEL KABI inneholder etanol (alkohol)
Dette legemidlet inneholder 50 vol % vannfri etanol (alkohol), dvs. opp til 395 mg vannfri etanol per hetteglass, tilsvarende 10 ml øl eller 4 ml vin.
Skadelig for personer som haralkoholpromlemer.
Dette bør tas hensyn til hos gravide eller kvinner som ammer, hos barn og høyrisikogrupper som pasienter med leversykdommer eller epilepsi.
Mengden alkohol i dette legemidlet kan påvirke sentralnervesystemet (den delen av nervesystemet som består av hjernen og ryggmargen).
Mengden alkohol i dette legemidlet kan påvirke effekten av andre legemidler.
Mengden alkohol i dette legemidlet kan påvirke din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker DOCETAXEL KABI
Det er helsepersonell som vil gi deg DOCETAXEL KABI-infusjonen.
Vanlig dose
Doseringen avhenger av din vekt og allmenntilstand. Legen din beregner kroppsoverflaten i kvadratmeter (m2) og vil bestemme dosen du skal få.
Hvordan medisinen gis
DOCETAXEL KABI gis som infusjon i en blodåre (intravenøst). Infusjonen tar ca. 1 time og gis mens du er på sykehuset.
Hvor ofte medisinen gis
Du vil normalt få en infusjon hver 3. uke.
Legen din kan endre dosen og doseringshyppigheten avhengig av blodprøvene dine, allmenntilstanden din og din reaksjon på DOCETAXEL KABI. Vær særlig nøye med å informere legen din hvis du får diaré, sår i munnhulen, en følelse av nummenhet, prikking eller feber. Gi legen din resultatene av de blodprøvene du har tatt. Slik informasjon vil gjøre at legen kan bestemme om det er nødvendig å redusere dosen. Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Legen din vil diskutere disse med deg, og vil forklare mulige risikoer og fordeler ved behandlingen.
De vanligst rapporterte bivirkningene når DOCETAXEL KABI gis alene er: redusert antall røde blodlegemer eller hvite blodlegemer, håravfall, kvalme, oppkast, sår i munnhulen, diaré og tretthet.
Når DOCETAXEL KABI gis i kombinasjon med andre kjemoterapeutiske legemidler, kan alvorlighetsgraden av bivirkningene av DOCETAXEL KABI øke.
Følgende allergiske reaksjoner kan oppstå under infusjonen på sykehuset (kan påvirke flere enn 1 av 10 pasienter):
 • rødme, hudreaksjoner, kløe
 • tetthet i brystet, pustevansker
 • feber eller frysninger
 • ryggsmerter
 • lavt blodtrykk
Mer alvorlige reaksjoner kan forekomme.
Hvis du hadde en allergisk reaksjon mot paklitaksel, kan du også oppleve en allergisk reaksjon mot docetaksel, som kan være mer alvorlig.
Tilstanden din vil bli nøye overvåket av helsepersonell under behandlingen. Informer dem straks dersom du får noen av disse reaksjonene.
Følgende kan skje mellom infusjonene med DOCETAXEL KABI, og frekvensen av hendelsene kan variere med den kombinasjonen av legemidler som blir inntatt:
Svært vanlige (kan påvirke flere enn 1 av 10 pasienter):
 • infeksjoner, nedsatt antall røde (anemi) eller hvite blodlegemer (som er viktige for å bekjempe infeksjoner), samt blodplater
 • feber: dersom du får feber skal du umiddelbart kontakte lege
 • allergiske reaksjoner som beskrevet ovenfor
 • tap av appetitt (anoreksi)
 • søvnløshet
 • følelse av nummenhet eller stikkende og prikkende fornemmelser, eller smerter i ledd eller muskler
 • hodepine
 • endring i smakssansen
 • betennelse i øyet eller økt tårevæskeutskillelse
 • hevelse som skyldes redusert venedrenasje
 • kortpustethet
 • rennende nese; betennelse i hals og nese; hoste
 • neseblødning
 • sårdannelser i munnen
 • magebesvær, inkludert kvalme, oppkast, diaré, forstoppelse
 • smerter i buken
 • fordøyelsesbesvær
 • håravfall: i de fleste tilfeller kommer normal hårvekst tilbake. I noen tilfeller (ikke kjent hyppighet) er permanent hårtap også observert
 • rødme og hevelse i håndflatene eller fotsålene, noe som kan få huden til å skalle av (dette kan også forekomme på armer, i ansiktet eller på kroppen)
 • endret farge på neglene, som også kan løsne
 • smerter og verking i musklene; ryggsmerter eller skjelettsmerter
 • forandret eller manglende menstruasjon
 • hevelser i hender, ben og føtter
 • tretthet (fatigue); eller influensalignende symptomer
 • vektøkning eller vekttap
 • øvre luftveisinfeksjon
Vanlige (kan påvirke opptil 1 av 10 pasienter)
 • soppinfeksjon i munnen (oral candida)
 • dehydrering (uttørking)
 • svimmelhet
 • nedsatt hørsel
 • redusert blodtrykk; uregelmessig eller rask hjerterytme
 • hjertesvikt
 • betennelse i spiserøret
 • munntørrhet
 • vansker eller smerter ved svelging
 • blødninger
 • økt nivå av leverenzymer i blodet (derav behov for regelmessige blodprøver)
 • forhøyet blodsukkernivå (diabetes)
 • redusert nivå av kalium, kalsium og/eller fosfat i blodet
Mindre vanlige (kan påvirke opptil 1 av 100 pasienter):
 • besvimelse
 • på injeksjonsstedet, hudreaksjoner, betennelse i venen eller hevelse
 • blodpropp
 • akutt myeloid leukemi og myelodysplastisk syndrom (former av blodkreft) kan oppstå hos pasienter som behandles med docetaksel i kombinasjon med enkelte andre kreftbehandlinger
Sjeldne (kan påvirke opptil 1 av 1000 pasienter)
 • betennelse i tykktarm, tynntarm, som kan være dødelig (hyppighet er ikke kjent), tarmperforasjon (hull i tarmen)
Ikke kjent hyppighet (påvirker et ukjent antall pasienter):
 • interstitiell lungesykdom (betennelse i lungene som medfører hoste og pusteproblemer. Betennelse i lungene kan også utvikles når docetaksel brukes sammen med stråling.)
 • pneumoni (infeksjon i lungene).
 • lungefibrose (arrdannelse og fortykning i lungene med andpustenhet)
 • uskarpt syn som følge av hevelse i retina i øyet (cystoid makulaødem)
 • redusert nivå av natrium og/eller magnesium i blodet (elektrolyttforstyrrelser)
 • uregelmessig og/eller hurtig hjerterytme, alvorlig kortpustethet, svimmelhet og/eller besvimelse (ventrikkel arytmi, ventrikkel takykardi). Noen av symptomene kan være alvorlige. Hvis dette skjer må du kontakte lege umiddelbart.
 • reaksjoner på injeksjonssteder hvor tidligere reaksjoner har oppstått
 • non-Hodgkins lymfom (kreftform som påvirker immunsystemet) og andre kreftformer kan oppstå hos pasienter som behandles med docetaksel i kombinasjon med enkelte andre kreftbehandlinger
 • Stevens-Johnson syndrom (SJS) og toksisk epidermal nekrolyse (TEN) (blemmer, avskalling eller blødning hvor som helst på huden (inkludert lepper, øyne, munn, nese, kjønnsorganer, hender eller føtter) med eller uten utslett. Du kan også få influensalignende symptomer samtidig, som feber, frysninger eller verkende muskler.)
 • Akutt generalisert eksantematøs pustulose (AGEP) (rødt, avskallende, omfattende utslett med klumper under opphovnet hud (inkludert hudfolder, overkropp og armer) og blemmer sammen med feber.)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer DOCETAXEL KABI
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på kartongen og etiketten på hetteglasset etter Exp. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Hetteglasset skal benyttes umiddelbart etter åpning. Dersom det ikke brukes umiddelbart er lagringstid og -betingelser under bruk brukerens ansvar.
Fra et mikrobiologisk synspunkt må rekonstituering/ fortynning utføres under kontrollerte og aseptiske betingelser, og legemidlet bør brukes umiddelbart.
Legemidlet skal brukes umiddelbart etter tilsetning til infusjonsløsningen. Dersom det ikke brukes umiddelbart, er lagringstid og -betingelser under bruk brukerens ansvar og skal normalt ikke være lenger enn 6 timer og under 25ºC, inkludert 1 times intravenøs infusjonstid.
Infusjonsløsning med docetaksel er overmettet og kan derfor krystallisere over tid. Dersom den krystalliserer må løsningen ikke brukes og skal destrueres.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon.
Sammensetning av DOCETAXEL KABI
-Virkestoffet er vannfri docetaksel. Hver milliliter konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning inneholder 20 mg docetaksel.
-Andre innholdsstoffer er polysorbat 80, vannfri etanol (se avsnitt 2) og vannfri sitronsyre (til pH- justering).
Hvordan DOCETAXEL KABI ser ut og innholdet i pakningen
DOCETAXEL KABI konsentrat til infusjonsvæske er en klar, fargeløs til svakt gul oppløsning.
6 ml klart, fargeløst type I hetteglass, med en flurotec gummipropp og en grønn flip-off aluminiumsforsegling. Inneholder 1 ml konsentrat.
Hver eske inneholder ett hetteglass med 1 ml konsentrat (20 mg docetaksel).
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Else-Kröner-Straße 1,
61352 Bad Homburg v.d.Höhe Germany
Tilvirker
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Pfingstweide 53
61169 Friedberg Tyskland
eller
Fresenius Kabi Oncology Plc.
Lion Court, Farnham Road, Bordon Hampshire, GU35 0NF Storbritannia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 24.02.2020
Detaljert informasjon om dette legemiddel er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu.
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:VEILEDNING FOR TILBEREDNING AV DOCETAXEL KABI 20 MG/1 ML, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, OPPLØSNING
Det er viktig å lese hele innholdet av denne veiledningen før tilberedning av DOCETAXEL KABI infusjonsvæske, oppløsning.
Instruksjon vedrørende sikker håndtering
Docetaksel er et antineoplastisk middel (cytostatikum), og som med andre potensielt toksiske legemidler, skal det utvises forsiktighet ved bruk og tilberedning av oppløsninger. Det er anbefalt å bruke hansker.
Hvis DOCETAXEL KABI konsentrat eller infusjonsvæske skulle komme i kontakt med huden, vask øyeblikkelig grundig med såpe og vann. Hvis den skulle komme i kontakt med slimhinner, vask øyeblikkelig grundig med vann.
Tilberedning for intravenøs administrering
Tilberedning av infusjonsoppløsning
BRUK IKKE andre legemidler som inneholder docetaksel som består av 2 hetteglass (konsentrat og oppløsningsmiddel) sammen med dette produktet (DOCETAXEL KABI 20 mg/1 ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning som kun inneholder 1 hetteglass).DOCETAXEL KABI 20 mg/1 ml, konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning skal IKKE fortynnes med oppløsningsmiddel og er bruksferdig for tilsetning til infusjonsvæsken.
 • Hvert hetteglass er beregnet for engangsbruk og bør brukes umiddelbart etter åpning. Dersom det ikke brukes umiddelbart, er lagringstid og -betingelser under bruk brukerens ansvar. Det kan være nødvendig å bruke mer enn ett hetteglass med konsentrat til infusjonsvæske for å få den nødvendige dosen til en pasient. F.eks.: Til en dose på 140 mg docetaksel vil det være nødvendig med 7 ml docetaksel konsentrat til infusjonsvæske.
 • Trekk ut det beregnede volum konsentrat til infusjonsvæske aseptisk ved hjelp av en gradert sprøyte.
I DOCETAXEL KABI 20 mg/1 ml hetteglass er konsentrasjonen av docetaksel 20 mg/ml.
 • Injiser ved én enkelt injeksjon (ett kanylestikk) inn i en 250 ml infusjonspose eller -flaske som inneholder enten 5 % glukoseoppløsning eller natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) infusjonsløsning. Hvis det er nødvendig med en dose som er høyere enn 190 mg docetaksel, benyttes en infusjonspose med større volum slik at sluttkonsentrasjonen ikke overstiger 0,74 mg/ml docetaksel.
 • Bland infusjonsposen eller -flasken ved å vende den for hånd.
 • Av mikrobiologiske årsaker må utblanding/fortynning gjøres under kontrollerte, aseptiske forhold og infusjonsvæsken bør brukes umiddelbart. Dersom den ikke brukes umiddelbart, er lagringstid og -betingelser under bruk brukerens ansvar.
  Etter tilsetting som anbefalt i infusjonsposen er docetaksel infusjonsvæske stabil i 6 timer forutsatt oppbevaring under 25 °C. Den skal brukes innen 6 timer (inkludert én times intravenøs infusjon). Infusjonsløsning med docetaksel er overmettet og kan derfor krystallisere over tid. Dersom den krystalliserer må oppløsningen ikke brukes og skal kasseres.
 • Som for alle parenterale produkter skal infusjonsvæske inspiseres visuelt før bruk, og oppløsninger med utfelling skal kasseres.
Avfall:
Alt materiale som har vært brukt i forbindelse med fortynning og infusjon skal kasseres i henhold til standardprosedyrer. Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akutt myeloid leukemi (akutt myelogen leukemi, aml): Akutt myelogen leukemi (AML) er den vanligste formen for blodkreft hos voksne. Faktorer som kan bidra til at sykdommen utvikles er arvelighet, stråling og enkelte kjemikalier. Vanlige symptomer er tretthet og blekhet. Sykdommen behandles med kraftig cellegift.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

antineoplastisk: Legemiddel som er tumorhemmende og motvirker kreft (kreftcelledrepende).

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

glukoseoppløsning (dekstroseoppløsning): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hodgkins lymfom (hodgkins sykdom, lymfogranulomatose): Ondartede svulster i lymfevevet. Sjelden sykdom som rammer unge mennesker. De vanligste symptomene er først hovne lymfeknuter, og senere, feber, nattesvette og vekttap. Takket være strålebehandling og kjemoterapi kureres de fleste i dag.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

interstitiell lungesykdom (ils, ild): Interstitielle lungesykdommer er en heterogen gruppe av lungesykdommer. Diffuse lungeparenkymsykdommer er foretrukken betegnelse, i engelsk litteratur brukes "diffuse parenchymal lung disease" (DPLD).

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungefibrose (pulmonal fibrose): Arrdannelse i lungene.

lungekreft (lungecancer): Lungekreft er en ondartet svulst som oppstår i lungene. Sykdommen er svært alvorlig og utvikler seg vanligvis raskt. Røyking er årsaken til lungekreft for 90% av mennene og for 80% av kvinnene.

makulaødem (maculaødem): Hevelse i makula.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

parenteral (parenteralt): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).

pneumoni (lungebetennelse): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

sjs (stevens-johnsons syndrom): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

ten (toksisk epidermal nekrolyse, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.