Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Divifarm 800 IU filmdrasjerte tabletter

800 IU kolekalsiferol (cholecalciferol.) (vitamin D3) – 20 mikrogram

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Divifarm er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Divifarm
 3. Hvordan du bruker Divifarm
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Divifarm
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Divifarm er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Divifarm inneholder vitamin D3 som regulerer opptak og omsetning av kalsium, samt lagring av kalsium i beinvev.
Divifarm brukes for å forebygge og behandle D3-vitaminmangel hos voksne og ungdommer. Legen din kan skrive ut Divifarm i tillegg til spesifikk behandling av beinskjørhet (osteoporose).
 
2. Hva du må vite før du bruker Divifarm
Bruk ikke Divifarm dersom
 • du er allergisk overfor kolekalsiferol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • du har hyperkalsemi (forhøyet nivå av kalsium i blodet) eller hyperkalsiuri (forhøyet nivå av kalsium i urin)
 • du har hypervitaminose D (forhøyet nivå av vitamin D i blodet)
 • du har nyrestein
Rådfør deg med legen din eller apotek før du tar Divifarm hvis noen av punktene ovenfor gjelder for deg.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Divifarm dersom
 • du lider av sarkoidose (en spesiell type bindevevssykdom som påvirker lunger, hud og ledd).
 • du samtidig bruker andre legemidler som inneholder vitamin D.
 • du har nedsatt nyrefunksjon eller høy tendens til dannelse av nyresteiner.
Andre legemidler og Divifarm
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Dette gjelder for følgende legemidler:
 • kolestyramin (brukes til å behandle for høyt kolesterolnivå i blodet)
 • fenytoin eller barbiturater (brukes ved behandling av epilepsi)
 • laksativer (brukes til behandling og/eller forebyggelse av forstoppelse) dersom de inneholder parafinolje
 • tiaziddiuretika (vanndrivende som brukes mot høyt blodtrykk)
 • glukokortikoider (brukes mot betennelsestilstander)
 • digoksin, digitoksin (brukes ved behandling av hjertemuskelsykdommer)
 • actinomycin (kjemoterapi)
 • imidazol (brukes mot soppinfeksjon)
 • orlistat (hjelpemiddel for vekttap)
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Under graviditet bør daglig inntak ikke være mer enn 600 IU vitamin D.
Divifarm kan likevel brukes under graviditet dersom D-vitaminmangel har blitt påvist.
Divifarm kan brukes under amming. Vitamin D3 går over i morsmelk. Dette bør tas med i betraktningen når barnet som blir ammet allerede får D-vitamintilskudd.
Kjøring og bruk av maskiner
Divifarm har ingen kjente effekter på evnen til å kjøre eller bruke maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Divifarm inneholder sukrose og laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet.
 
3. Hvordan du bruker Divifarm
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Tablettene kan svelges hele eller knuses. Tablettene kan tas med mat. Den anbefalte dosen er 1 tablett daglig.
Den daglige dosen bør ikke overskride 4000 IU (5 tabletter).
Bruk av Divifarm hos barn
Divifarm er ikke beregnet til bruk hos barn under 12 år på grunn av manglende data.
Dersom du tar for mye av Divifarm
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Divifarm
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Du må slutte å ta Divifarm og straks kontakte legen din dersom du får symptomer på overfølsomhetsreaksjoner slik som angioødem og/eller larynksødem, som f.eks.:
 • oppsvulming i ansikt, lepper, tunge eller svelg
 • problemer med å svelge
 • elveblest og vanskeligheter med å puste
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 pasienter):
 • hyperkalsemi (forhøyet nivå av kalsium i blodet)
 • hyperkalsiuri (forhøyet nivå av kalsium i urin)
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 pasienter):
 • kløe
 • utslett
 • elveblest
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Divifarm
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterbrettet etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Blisterbrettet: Oppbevares ved høyst 25ºC. Oppbevar blisterbrettet i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.
Tablettbeholder: Oppbevares i originalbeholderen for å beskytte mot lys.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Divifarm
 • Virkestoff er 20 mikrogram kolekalsiferol. Hver tablett inneholder 20 mikrogram kolekalsiferol som tilsvarer 800 IU vitamin D3.
 • Andre innholdsstoffer:
 • Tablettkjerne: laktosemonohydrat; cellulosepulver; modifisert matstivelse; maisstivelse; krysskarmellosenatrium; sukrose; silika, kolloidal vannfri; magnesiumstearate; natriumaskorbat; triglyserider av middels kjedelengde; tokoferol, helracemisk, -.
 • Filmdrasjering: polyvinylalkohol; titandioksid (E171); makrogol; talkum; kinolengult (E104); jernoksid, gul (E172).
Hvordan Divifarm ser ut og innholdet i pakningen
Divifarm er en gulfarget, rund, 6,1 mm diameter filmdrasjert tablett med glatt, konveks overflate på begge sider.
Pakningsstørrelser: 90 tabletter i ugjennomsiktig PVC/PVdC-Aluminium blisterbrett eller 250 tabletter i tablettbeholder og eske.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm Generics A/S Energivej 15
5260 Odense S Danmark info@orifarm.com
Tilvirker
Pharma Patent Kft.
Népfürdő utca 22. Duna torony B épület, 10. emelet 1138 Budapest
Ungarn
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 14.11.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

beinskjørhet (osteoporose, benskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

hyperkalsemi (kalsiumoverskudd): Unormalt høyt kalsiumnivå i blodet. Kan ha flere årsaker, blant annet kreft og høyt D-vitamininntak.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

nyrestein (nefrolitiasis, nefrolitt): Nyrestein dannes i nyrene fra avfallsstoffer fra urinen, og som kan sette seg fast i nyre eller urinleder. Stenene kan bestå av krystaller (50-95%) og av organisk materiale (5-50%). Vanligste årsakene til nyrestein er høy utskillelse av kalsium (kalk) eller lav utskillelse av sitrat i urinen.