PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Dipentum 500 mg tabletter

Olsalazinnatrium

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Dipentum er og hva det brukes mot.
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Dipentum.
 3. Hvordan du bruker Dipentum
 4. Mulige bivirkninger.
 5. HVORDAN DU OPPBEVARER DIPENTUM.
 6. YTTERLIGERE INFORMASJON.
 
1. Hva Dipentum er og hva det brukes mot.
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Olsalazin demper betennelser i tarmslimhinnen. Dipentum brukes ved ulcerøs kolitt (alvorlig tarmsykdom) når stoffet sulfasalazin ikke tåles.
 
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Dipentum.
Bruk ikke Dipentum.
 • hvis du er allergisk (overfølsomhet) overfor olsalazin eller andre salisylsyrepreparater (bl.a. smertestillende), eller et av de andre innholdsstoffene i Dipentum.
Vis forsiktighet ved bruk av Dipentum.
 • dersom du har nedsatt nyrefunksjon eller leverfunksjon.
 • dersom du har alvorlig allergi eller astma. Du bør da rådføre deg med lege før du begynner behandling med Dipentum.
Nyrefunksjonen din vil bli kontrollert før behandlingen starter og jevnlig mens du får behandling med Dipentum.
Kontakt lege umiddelbart dersom du får feber, sår hals, sår i munnen, blåmerker eller blødning. Dette kan være tegn på at legemidlet har en uønsket virkning på blodet og dannelsen av blodceller.
Bruk av andre legemidler sammen med Dipentum.
Dipentum eller andre legemidler som inneholder salisylsyre bør ikke brukes sammen med heparin og heparinoider (blodfortynnende legemidler), da dette kan gi økt risiko for blødninger.
Dersom du bruker merkaptopurin eller tioguanin (legemidler mot kreft) samtidig med olsalazin vil legen din følge deg opp ekstra nøye.
Du bør ikke ta olsalazin eller andre salisylater de første seks ukene etter en varicellavaksine (vannkopper), da dette kan gi en økt risiko for Reyes syndrom (sjelden hjernesykdom).
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Inntak av Dipentum sammen med mat og drikke
Tablettene bør tas regelmessig og i forbindelse med måltider.
Graviditet og amming
Bør ikke brukes under graviditet. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Dipentum under graviditet.
Nedbrytningsprodukter av olsalazin går over i morsmelk. Det er sett diaré hos barnet ved bruk av olsalazin under amming. Olsalazin bør derfor ikke brukes av kvinner som ammer.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Kjøring og bruk av maskiner
Det antas at legemidlet ikke påvirker evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må snakke med lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker Dipentum
Bruk alltid Dipentum slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg.
Vanlig dose er 1 tablett (500 mg) 2 ganger daglig.
Tablettene bør tas regelmessig og i forbindelse med måltid.
Hvis du mener at virkningen av Dipentum er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Dersom du tar for mye av Dipentum
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger.
Som alle legemidler kan Dipentum forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Den vanligste bivirkningen er diaré, som vanligvis er forbigående.
Følgende bivirkninger kan oppstå:
Vanlige bivirkninger (forekommer hos 1-10 av 100 pasienter):
Diaré, kvalme, utslett, leddsmerter, hodepine.
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos 1-10 av 1000 pasienter):
Lavt antall blodplater, depresjon, svimmelhet, prikkende og stikkende følelse i huden, uvanlig raske hjerteslag, pustevansker, oppkast, plager med fordøyelsen, høyt innhold av leverenzymer i blodet, kløe, håravfall, overfølsomhet for lys, elveblest, muskelsmerter, feber.
Andre bivirkninger (hyppighet ikke kjent):
Blodsykdommer (blodmangel), forstyrrelser i nervesystemet (perifer nevropati), uskarpt syn, betennelse i hjertemuskelen, hjertebank, betennelse i hjerteposen, lungesykdom, smerter i øvre del av magen, betennelse i bukspyttkjertelen, leverbetennelse, høyt innhold av bilirubin i blodet, hevelser i hud og slimhinner, betennelse i nyrevev.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 
5. HVORDAN DU OPPBEVARER DIPENTUM.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Bruk ikke Dipentum etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.
 
6. YTTERLIGERE INFORMASJON.
Sammensetning av Dipentum.
Virkestoff er olsalazinnatrium.
Andre innholdsstoffer er magnesiumstearat, vannfri kolloidal silika, povidon, krysspovidon.
Hvordan Dipentum ser ut og innholdet i pakningen.
Dipentum tabletter er gule, ovale, med delestrek, 16x7 mm. Tablettene er merket med "D500" på den ene siden.
En hvit boks av polyetylen forseglet med et rødt skrulokk i polypropylen med barnesikring som inneholder 50 eller 100 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis i handelen.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker.
Innehaver av markedsføringstillatelsen.
Atnahs Pharma UK Limited
Sovereign House,
Miles Gray Road,
Basildon, Essex, SS14 3FR
Storbritannia
Tilvirker.
Waymade plc,
Sovereign House,
Miles Gray Road,
Basildon,
Essex, SS14 3FR
Storbritannia.
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 12. januar 2015.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.