Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Diklofenakdietylamin Norfri 11,6 mg/g (1,16%) gel

diklofenakdietylamin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 7 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Diklofenakdietylamin Norfri er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Diklofenakdietylamin Norfri
 3. Hvordan du bruker Diklofenakdietylamin Norfri
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Diklofenakdietylamin Norfri
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Diklofenakdietylamin Norfri er og hva det brukes mot
Hva Diklofenakdietylamin Norfri er
Diklofenakdietylamin Norfri inneholder virkestoffet diklofenakdietylamin som tilhører en gruppe legemidler som kalles ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs). Diklofenak er et smertestillende middel som også reduserer betennelse og hevelser ved smertefulle tilstander i muskler og ledd.
Gelen skal smøres inn i huden.
Hva Diklofenakdietylamin Norfri brukes mot
Voksne over 18 år: korttidsbehandling av milde til moderate smerter i fingre og knær ved slitasjegikt (artrose).
Voksne og barn over 14 år: korttidsbehandling ved milde til moderate smerter i forbindelse med forstuing eller forstrekning.
Den reduserer smerte raskt, forbedrer tilheling av leddskader og hjelper å gjenopprette normal funksjon.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 7 dager.
 
2. Hva du må vite før du bruker Diklofenakdietylamin Norfri
Bruk ikke Diklofenakdietylamin Norfri:
 • dersom du er allergisk overfor diklofenak eller om du har hatt en allergisk reaksjon på medisiner brukt for å behandle smerter, feber eller betennelser, som ibuprofen eller acetylsalisylsyre (et blodfortynnende legemiddel), eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6 og sist i avsnitt 2). Spør lege eller apotek om du er usikker. Typiske tegn på en allergisk reaksjon kan være: Pustevansker, kortpustethet (astma), hudutslett med blemmer, opphovnet ansikt eller tunge, rennende nese.
 • hvis du er gravid i de 3 siste månedene av svangerskapet.
 • hvis du er under 14 år.
Advarsler og forsiktighetsregler
 • Rådfør deg med lege før behandling med Diklofenakdietylamin Norfri hvis du har leversvikt, nyresvikt, hjertesvikt eller magesår.
 • Bruk ikke gelen på hudområder med eksem, utslett, kutt eller sår. Avslutt behandlingen dersom utslett oppstår etter påføring av produktet.
 • Unngå å bruke Diklofenakdietylamin Norfri på store hudområder og over lengre tid, uten anbefaling fra lege.
 • Diklofenakdietylamin Norfri er bare til utvendig bruk og må ikke inntas gjennom munnen eller svelges.
 • Vær forsiktig slik at du ikke får Diklofenakdietylamin Norfri i øynene. Hvis dette skjer må du rense øynene godt med rent vann. Kontakt lege eller apotek dersom du føler ubehag.
 • Du kan bruke støttebandasje eller omslag, men gelen må ikke påføres under en lufttett (plast-) bandasje.
 • Unngå direkte sollys (også solarium) på det behandlede området under selve behandlingstiden og 2 uker deretter, da huden kan bli lysømfintlig.
Hvis noe av dette gjelder deg, kontakt lege eller apotek før du begynner å bruke Diklofenakdietylamin Norfri.
Barn (under 14 år):
Diklofenakdietylamin Norfri skal ikke benyttes til barn under 14 år på grunn av utilstrekkelige data på effekt og sikkerhet.
Andre legemidler og Diklofenakdietylamin Norfri
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Inntak av Diklofenakdietylamin Norfri sammen med mat og drikke
Mat påvirker ikke opptaket av Diklofenakdietylamin Norfri i kroppen.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet.
Diklofenakdietylamin Norfri skal ikke brukes i løpet av de siste 3 månedene av svangerskapet, da det kan skade fosteret og skape problemer under fødselen. Diklofenakdietylamin Norfri skal kun brukes i løpet av svangerskapets 6 første måneder etter anbefaling fra lege. Dosen skal da holdes så lav som mulig og behandlingsvarigheten være så kort som mulig.
Amming.
Diklofenak går over i morsmelk i små mengder og Diklofenakdietylamin Norfri skal kun brukes under amming etter anbefaling fra lege. Diklofenakdietylamin Norfri skal ikke påføres brystene til ammende mødre, eller på store hudområder eller over lengre tid.
Diklofenakdietylamin Norfri inneholder propylenglykol
Diklofenakdietylamin Norfri inneholder propylenglykol om kan gi mild hudirritasjon hos enkelte personer.
 
3. Hvordan du bruker Diklofenakdietylamin Norfri
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Hvordan du påfører Diklofenakdietylamin Norfri
 1. Tuben er lukket med en forsegling som må brytes før førstegangsbruk. Bruk baksiden av skrukorken til å vri av forseglingen på tuben.
 2. En liten mengde Diklofenakdietylamin Norfri klemmes ut av tuben og smøres forsiktig på det smertefulle eller hovne området.
  Mengden gel som trengs er avhengig av størrelsen på området du skal behandle.
  Voksne og barn over 14 år: Du trenger 6-12 cm gel fra tuben. Dette tilsvarer 2-4 gram gel.
  Du kan merke en lett kjølende effekt når du påfører gelen.
 3. Gelen påføres det smertefulle området 3-4 ganger daglig.
  Bruk ikke mer enn 16 g gel per 24 timer. Dette tilsvarer en gelstripe fra tuben på til sammen 48 cm.
Unngå kontakt med munn og øyne (se avsnitt 2).
Hvor lenge skal du bruke Diklofenakdietylamin Norfri
Kontakt lege dersom plagene ikke bedres innen 7 dager, eller hvis de forverres.
Bruk ikke gelen i mer enn:
 • 2 uker ved forstuinger eller forstrekninger (voksne og barn over 14)
 • 3 uker ved artrosesmerter (voksne over 18 år)
Dersom du tar for mye av Diklofenakdietylamin Norfri
Dersom du har påført mer gel enn du skal, kan du tørke av overflødig gel med papir.
Kontakt lege, apotek eller Giftinformasjonen (telefon: 22 59 13 00) hvis du har inntatt Diklofenakdietylamin Norfri, eller hvis barn har fått i seg legemidlet ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Diklofenakdietylamin Norfri
Smør på gelen når du kommer på det, og fortsett deretter behandlingen som før. Du må ikke påføre dobbel dose som erstatning for en glemt dose. Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Noen sjeldne og svært sjeldne bivirkninger kan være alvorlige.
Dersom du opplever noen av de følgende symptomene på allergi må du SLUTTE å bruke Diklofenakdietylamin Norfri og kontakte lege eller apotek umiddelbart:
 • Utslett med blemmer; elveblest (kan forekomme hos mellom 1 og 10 av 10000 personer).
 • Pustebesvær, kortpustethet, tetthetsfølelse i brystet (astma) (kan forekomme hos færre enn 1 av 10000
 • personer).
 • Hevelse i ansikt, lepper, tunge eller svelg (kan forekomme hos færre enn 1 av 10000 personer).
Andre bivirkninger som kan forekomme er vanligvis milde, forbigående og ufarlige. Kontakt lege eller apotek så snart du kan dersom du er bekymret.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 10 pasienter)
 • Hudutslett, kløe, rødhet eller svie i huden
Svært sjeldne bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 10 000 pasienter)
 • Huden kan bli mer ømfintlig for sollys. Symptomer kan være solbrenthet med kløe, hevelse og blemmer.vektøkning
Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • Brennende følelse på applikasjonsstedet, tørr hud
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Diklofenakdietylamin Norfri
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Bruk ikke Diklofenakdietylamin Norfri etter utløpsdatoen som er angitt på tuben og kartongen.
Når tuben er blitt åpnet bør kremen brukes innen ett år.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Diklofenakdietylamin Norfri
 • Virkestoff er diklofenakdietylamin. Ett gram gel inneholder 11,6 mg (1,16%) dikofenakdietylamin, som tilsvarer 10 mg diklofenaknatrium.
 • Andre innholdsstoffer er karbomerer, makrogolcetostearyleter, kokoylkaprylkaprat, dietylamin, isopropylalkohol, propylenglykol, flytende parafin, parfyme og renset vann.
Hvordan Diklofenakdietylamin Norfri ser ut og innholdet i pakningen
Diklofenakdietylamin Norfri er en hvitaktig, kremlignende gel.
Pakninger: Tube à 60 eller 100 g.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Evolan Pharma AB
Box 120
182 12 Danderyd
Sverige
Tilvirker
Kern Pharma S.L.
Polígono Ind. Colón II
Venus, 72, 08228 Terassa Barcelona
Spania
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 18.09.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

artrose (osteoartrose, osteoartritt, slitasjegikt): Nedbrytning av den glatte leddbrusken på overflaten av ben som er tilsluttet et ledd. Nedbrytningen kan være forårsaket av slitasje, skade eller sykdom, og kan gjøre det smertefullt å bevege leddet. Artrose forekommer hovedsakelig hos eldre mennesker. Oftest er det kneledd, hofteledd, fingerledd og ankler som berøres.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.