Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Differin 1 mg/g gel

adapalen

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Differin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Differin
 3. Hvordan du bruker Differin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Differin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Differin er og hva det brukes mot
Differin er et middel mot akne (svarte prikker og kviser i huden).
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Differin
Bruk ikke Differin
 • Dersom du er gravid
 • Dersom du planlegger å bli gravid
 • Dersom du er allergisk overfor adapalen eller et av de andre innholdsstoffene i Differin (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Hvis du får en allergisk reaksjon eller en alvorlig irritasjon i huden når du bruker preparatet, bør behandlingen avbrytes.
Differin gel må ikke komme i kontakt med øyne, munn, nesebor eller slimhinner. Hvis du får preparatet i øyet, må det umiddelbart skylles med lunkent vann. Differin bør ikke brukes på skadet hud (sår og skrubbsår), solbrent eller eksem-hud, utslett rundt munnen eller på hudsykdommen rosacea.
Aknepreparater med en annen virkningsmekanisme, f.eks. benzoylperoksid, kan brukes hvis dette påsmøres om morgenen og Differin om kvelden.
Ved behandling med dette preparatet skal soling, også i solarier, unngås. Bruk solkrem-produkter og beskyttende klær over behandlede områdene når soleksponering ikke kan unngås.
Andre legemidler og Differin
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Differin kan virke irriterende på huden, og det er derfor mulig at samtidig bruk av rengjøringsprodukter eller andre hudirriterende produkter (inneholder parfyme eller alkohol) kan gi irritasjon.
Utvortes preparater med lignende virkningsmekanisme skal ikke brukes i behandlingsperioden.
Graviditet, amming og fertilitet
Bruk ikke Differin hvis du er gravid eller planlegger å bli gravid. Legen din kan gi deg mer informasjon.
Dersom du blir gravid mens du bruker Differin, må behandlingen avbrytes, og du bør informere legen din så snart som mulig for videre oppfølging.
Differin kan brukes ved amming. For å unngå at barnet kommer i kontakt med legemiddelet, bør bruk av Differin på brystet unngås.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Differin inneholder propylenglykol,
som kan forårsake hudirritasjon og metylparahydroksybenzoat (E 218), som kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund).
 
3. Hvordan du bruker Differin
Bruk alltid Differin slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Vanlig dose er:
Differin gel påsmøres de angrepne hudområdene i et tynt lag 1 gang daglig før sengetid. Huden skal være tørr og ren før påsmøring.
Behandlingen kan føre til hudirritasjon, f.eks. flassing og rødhet, og det kan da være nødvendig å bruke Differin sjeldnere eller avbryte behandlingen en stund.
Man vil ikke oppnå raskere eller bedre resultat ved å smøre tykt på med Differin, og rødhet, flassing eller ubehag kan da oppstå.
Bruk av Differin hos barn og ungdom
Differin er bare beregnet til voksne og ungdom fra 12 år og oppover.
Dersom du tar for mye av Differin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Differin er kun til bruk på huden, og skal ikke spises.
Dersom du har glemt å ta Differin
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Differin
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Differin forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Kontakt lege straks dersom du merker noen av de følgende symptomene - du kan behøve øyeblikkelig legehjelp: Hevelse i ansikt, lepper eller svelg som gjør det vanskelig å svelge eller puste, utslett, kløe, elveblest og svimmelhet. Dette kan være tegn på angioødem eller en alvorlig allergisk reaksjon (frekvens ikke kjent, kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data).
Differin kan forårsake følgende bivirkninger på applikasjonsstedet.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 10 pasienter)
 • tørr hud
 • irritasjon i huden
 • brennende følelse i huden
 • rødhet i huden (erytem)
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 100 pasienter)
 • lokalt hudutslett (kontaktdermatitt)
 • ubehag i huden
 • solbrenthet
 • kløe i huden (pruritus)
 • flassing av huden (exfoliation)
 • blusset opp av akne
Ikke kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • allergisk kontaktreaksjon
 • smerte eller hevelse i huden
 • irritasjon, rødhet, kløe eller hevelse i øyelokk
 • mørkning av lys hud
 • lysning av mørkere hud
 • brannsår på påføringsstedet
Brannsår på påføringsstedet (hovedsakelig overflatiske brannsår, men også annengrads-forbrenning eller alvorlig forbrenning) har blitt rapportert.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Differin
Skal ikke oppbevares i kjøleskap. Skal ikke fryses.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Differin etter utløpsdatoen (EXP) som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Differin
 • Virkestoff er adapalen 1 mg/g (0,1% w/w)
 • Hjelpestoffer er karbomer, propylenglykol, poloxamer 182, natriumedetat, metylparahydroksybenzoat (E 218), fenoksyetanol, natriumhydroksid og renset vann.
Hvordan Differin ser ut og innholdet i pakningen
Differin er en jevn, hvit, ensartet gel som leveres i hvite LDPE tuber med skrulokk i PP. Pakningsstørrelser 30 g og 60 g.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Galderma Nordic AB
Seminariegatan 21
752 28 Uppsala
Sverige
Tlf: +46 18 444 0330
E-post: nordic@galderma.com
Tilvirker
Laboratoires Galderma
ZI Montdésir
74540 Alby-sur-Chéran
Frankrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 10.07.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

rosacea: Kronisk hudsykdom som vanligvis viser seg ved at de små blodkarene i ansiktet utvider seg svært lett, og det kommer en vedvarende rødme i huden særlig lokalisert i midten av ansiktet. Det finnes fire ulike subgrupper av rosacea avhengig av type hudforandring. I alvorlige tilfeller kan betennelsesreaksjonen føre til røde og gule knopper i huden. Årsaken til sykdommen er ukjent.