Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Dicloxacillin Alternova 250 mg kapsler, harde

Dicloxacillin Alternova 500 mg kapsler, harde

dikloksacillinnatrium

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Dicloxacillin Alternova er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Dicloxacillin Alternova
 3. Hvordan du bruker Dicloxacillin Alternova
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Dicloxacillin Alternova
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Dicloxacillin Alternova er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Dicloxacillin Alternova er et legemiddel som inneholder virkestoffet dikloksacillin som er et antibiotikum av penicillintypen. Det hindrer bakteriene i å danne ny cellevegg og har således en dødelig effekt på bakteriene som forårsaker infeksjonen.
Dicloxacillin Alternova brukes ved infeksjoner forårsaket av såkalte stafylokokkbakterier i blant annet hud og bløtvev, ledd og skjelett.
 
2. Hva du må vite før du bruker Dicloxacillin Alternova
Bruk ikke Dicloxacillin Alternova:
 • dersom du er allergisk overfor dikloksacillinnatrium eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er allergisk overfor penicillin.
 • dersom du har hatt en allergisk reaksjon (type I) overfor cefalosporiner.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Dicloxacillin Alternova:
 • hvis du er allergisk mot andre antibiotika. Dersom du tror du kan være allergisk, men ikke er sikker, spør legen din om råd.
 • hvis du er eldre og har gjennomgått en hofteoperasjon, bør legen din undersøke nyrefunksjonen din før og i løpet av behandlingen med dette legemidlet.
 • hvis du får diaré eller tykktarmsbetennelse.
Slutt å ta Dicloxacillin Alternova og ta kontakt med lege eller legevakt hvis du under behandlingen får allergiske reaksjoner med hevelse i ansikt, tunge eller hals, svelgeproblemer, plutselig elveblest eller pusteproblemer.
Barn og ungdom
Dicloxacillin Alternova kan ikke gis til for tidlig fødte eller nyfødte babyer.
Dicloxacillin Alternova anbefales ikke til barn som veier under 20 kg.
Andre legemidler og Dicloxacillin Alternova
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, inkludert reseptfrie legemidler.
Dette er viktig fordi enkelte legemidler kan påvirke effekten av Dicloxacillin Alternova og Dicloxacillin Alternova kan påvirke effekten av visse legemidler.
Dette gjelder f.eks.:
 • probenecid (et legemiddel som brukes for å forbedre virkningen av antibiotika slik som penicillin).
 • metotreksat (et legemiddel som brukes ved en rekke tilstander slik som autoimmune sykdommer) da giftigheten av dette legemidlet forsterkes av dikloksacillin.
 • visse blodfortynnende medisiner (warfarin/dikumarol). Dosen må kanskje justeres.
 • p-piller. Effekten av p-pillene kan bli påvirket.
 • tetrasyklin (et legemiddel mot infeksjoner).
Inntak av Dicloxacillin Alternova sammen med mat og drikke
Dicloxacillin Alternova bør tas på tom mage minst 1 time før eller 2 timer etter et måltid.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Du bør ikke ta Dicloxacillin Alternova hvis du er gravid, med mindre det er strengt nødvendig. Det kan være en viss risiko for en negativ effekt på graviditet eller det ufødte barnet. Spør legen din om råd.
Amming
Ikke ta dette legemidlet mens du ammer, fordi dikloksacillin utskilles i morsmelk. Snakk med legen din. Dicloxacillin Alternova kan påvirke barnets munn- og tarmflora og øke risikoen for allergi.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Dicloxacillin Alternova har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Dicloxacillin Alternova inneholder natrium
Hver Dicloxacillin Alternova 250 mg kapsel inneholder 0,6 mmol (eller 12,7 mg) natrium.
Hver Dicloxacillin Alternova 500 mg kapsel inneholder 1,1 mmol (eller 25,3 mg) natrium.
Dette bør tas i betraktning hos pasienter som er på en kontrollert natriumdiett.
 
3. Hvordan du bruker Dicloxacillin Alternova
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Kapslene bør tas på tom mage (minst 1 time før eller 2 timer etter måltid). Kapslene må svelges hele med minst et halvt glass vann. De skal ikke inntas liggende eller umiddelbart før sengetid.
Den anbefalte dosen er:
Voksne:
500 mg til 1 gram 3-4 ganger daglig.
Hvis du har en alvorlig infeksjon, kan legen din øke dosen til 6 g daglig.
Bruk hos barn og ungdom
20-40 kg kroppsvekt: 250 mg gitt 3-4 ganger daglig. Denne kan dobles ved alvorlige infeksjoner.
Over 40 kg kroppsvekt: 500 mg gitt 3-4 ganger daglig. Hvis du har en alvorlig infeksjon, kan legen din øke dosen til 6 g daglig.
Dicloxacillin Alternova bør ikke brukes til barn som veier mindre enn 20 kg.
Pasienter med nedsatt nyrefunksjon
Legen din kan justere dosen din hvis du har nedsatt nyrefunksjon. Følg legens instruksjoner.
Dersom du tar for mye av Dicloxacillin Alternova
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Ta med deg legemiddelpakningen.
Symptomer på overdosering av Dicloxacillin Alternova: Dersom du tar for mye Dicloxacillin Alternova, kan du få symptomer på overdose i form av magesyke (kvalme, oppkast, diaré), forstyrrelser i saltbalansen, kramper, nedsatt bevissthet, alvorlig anemi og gulsott, nyresvikt og acidose (for høyt innhold av syre i blodet).
Dersom du har glemt å ta Dicloxacillin Alternova
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du glemmer en dose, ta den så snart du husker det. Er det derimot nesten tid for en ny dose, hopp over den glemte dosen. Fortsett så med vanlig behandlingsregime.
Dersom du avbryter behandling med Dicloxacillin Alternova
Ikke slutt å ta Dicloxacillin Alternova med mindre legen din har rådet deg til det. Det er viktig at du fullføre hele den foreskrevne behandlingen med Dicloxacillin Alternova. Infeksjonen kan komme tilbake eller bli verre hvis noen av bakteriene overlever og føre til at infeksjonen kommer tilbake.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkningene er listet nedenfor i henhold til alvorlighetsgraden og frekvensen. Alvorlige bivirkninger
Følgende bivirkninger er svært alvorlige, og du kan trenge umiddelbar behandling. Hvis du opplever noen av følgende bivirkninger, slutt å ta denne medisinen med en gang og søk akutt legehjelp.
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 av 10 000 personer):
 • Kretsløpssvikt og død
 • Blod i urinen
 • Alvorlig reduksjon i antall hvite blodlegemer som øker infeksjonsfaren (agranulocytose)
 • Nyresvikt
 • Forandring i antall blodceller forårsaket av en allergisk reaksjon (eosinofili)
 • Reduksjon i antall røde blodlegemer som kan gjøre huden blek gul og gi slapphet eller åndenød (hemolytisk anemi)
 • Redusert antall av en bestemt type hvite blodlegemer som angriper mikroorganismer (granulocytopeni)
 • Benmargshemming
 • Nyresykdom
 • Rask hevelse i slimhinnene i ansiktet (angioneurotisk ødem eller Quinckes ødem)
 • Alvorlig allergisk reaksjon som fører til pustevansker eller svimmelhet
Bivirkninger uten kjent frekvens (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • En spesiell type hypersensitivitetsreaksjon (serumsykdom) med symptomer som utslett, kløe, leddsmerter (artralgi), feber og hovne lymfeknuter (lymfadenopati), og sykdomsfølelse
 • Leverskade (hepatotoksisitet)
Andre bivirkninger
Dersom noen av de følgende bivirkninger forekommer, kontakt legen din så snart som mulig.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 av 100 personer):
 • Kvalme eller oppkast
 • Fordøyelsesbesvær
 • Luft i magen
 • Diaré
 • Utslett
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 av 1 000 personer):
 • Allergisk reaksjon (elveblest; som kan gi hevelse i ansiktet, tunge og hals)
 • Kløe
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 av 10 000 personer):
 • Nedgang i antall spesifikke hvite blodlegemer (nøytropeni)
 • Nedgang i totalt antall hvite blodlegemer (leukopeni)
 • Reduksjon i antall blodplater som øker risikoen for blødning eller blåmerker (trombocytopeni)
 • Heshet
 • Nysing
 • Magesmerter
 • Betennelse som forårsaker magesmerter og diaré (kolitt)
 • Halsbrann
 • Betennelse i halsen på grunn av oppstøt (øsofagitt)
 • Utvikling av magesår
 • Betennelse i leveren
 • Muskelsmerter
 • Leddsmerter
 • Betennelse i nyrene som kan føre til hovne ankler eller høyt blodtrykk (nefritt)
 • Skummende urin (proteinuri)
 • Ukontrollert muskelkontraksjon i stemmebåndene (strupehodespasmer)
 • Plutselig ufrivillig sammentrekning i lungene, som ved astma (bronkospasme)
 • Blodtrykksfall
 • Hevelse i halsen (larynksødem)
 • Feber
Bivirkninger uten kjent frekvens (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • Soppinfeksjon i munnen og/eller magen
 • Allergisk reaksjon (elveblest, som kan føre til hevelse i ansikt, tunge eller svelg)
 • Ufrivillige rykninger i muskler
 • Uvelhet
 • Endringer i blodprøveresultater (serumkreatinin, alkalisk fosfatase)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Dicloxacillin Alternova
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på boksen etter ”Utløpsdato”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC. Oppbevares i originalpakningen. Hold beholderen tett lukket for å beskytte mot fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Dicloxacillin Alternova
Virkestoffet er dikloksacillinnatrium tilsvarende 250 og 500 mg dikloksacillin.
Andre innholdsstoffer er:
Kapsel:
Silika, kollodial vannfri
Magnesiumstearat
Kapselskal:
Gelatin
Titandioksid (E171)
Blekk til skrift:
Skjellakk
Propylenglykol
Svart jernoksid (E 172)
Kaliumhydroksid
Konsentrert ammoniakkoppløsning
Hvordan Dicloxacillin Alternova ser ut og innholdet i pakningen
Dicloxacillin Alternova 250 mg: Harde gelatinkapsler som består av en hvit, ugjennomsiktig topp merket med "M", og en ugjennomsiktig hvit bunn merket med "19".
Kapselstørrelse: 17,8 x 6,3 mm. Kapslene inneholder et hvitt til gråhvitt granuløst pulver. Dicloxacillin Alternova 500 mg: Harde gelatinkapsler som består av en hvit topp merket med "M", og en ugjennomsiktig hvit bunn merket med "20".
Kapselstørrelse: 21,4 x 7,6 mm. Kapslene inneholder et hvitt til gråhvitt granuløst pulver. Dicloxacillin Alternova kapsler er tilgjengelig i en plastboks med lokk og tørkemiddel. Pakningsstørrelser: Dicloxcillin Alternova 250 og 500 mg: 30, 50, 100 kapsler.
Ikke alle pakningsstørresler vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Alternova A/S
Lodshusvej 11
4230 Skælskør
Danmark
Tilvirker
Viminco A/S
Lodshusvej 11
4230 Skælskør
Danmark
eller
Orifarm Generics A/S
Energivej 15
5260 Odense S
Danmark
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Danmark: Dicloxacillin ”Alternova”
Norge: Dicloxacillin Alternova
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 14.02.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

granulocytopeni: Mangel på en type hvite blodceller som kalles granulocytter. Granulocytter utgjør en viktig del i kroppens forsvar mot infeksjoner. Ved granulocytopeni er kroppen defor mer utsatt for infeksjoner. Årsaken til granulocyttmangelen er ofte at benmargen, hvor kroppen danner granulocyttene, er skadet.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

quinckes ødem (angioødem, angionevrotisk ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

øsofagitt (spiserørsbetennelse): Betennelse i spiserøret. Den vanligste årsaken er oppgulping av surt mageinnhold.