PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Diclofenac Bluefish 25 mg enterotabletter

Diclofenac Bluefish 50 mg enterotabletter

diklofenaknatrium

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Diclofenac Bluefish er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Diclofenac Bluefish
 3. Hvordan du bruker Diclofenac Bluefish
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Diclofenac Bluefish
 6. Ytterligere informasjon
 
1. Hva Diclofenac Bluefish er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Diclofenac Bluefish tilhører en gruppe legemidler kjent som ikke-steroide antiinflammatoriske/antireumatiske legemidler. Det har betennelsedempende, smertestillende og febernedsettende effekt.
Diclofenac Bluefish brukes til behandling av reumatiske lidelser slik som kronisk leddgikt (reumatoid artritt).
 
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Diclofenac Bluefish
Bruk ikke Diclofenac Bluefish
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor diklofenak eller et av de andre innholdsstoffene i Diclofenac Bluefish.
 • dersom du har eller har hatt tilbakevendende magesår eller sår i tolvfingertarmen, blødninger eller perforasjon
 • dersom du har hatt blødninger eller perforasjon i mage-tarmkanalen som er knyttet til tidligere bruk av smertestillende legemidler
 • dersom du har økt blødningstendens
 • dersom du har porfyri (stoffskiftesykdom)
 • dersom du har alvorlig nedsatt leverfunksjon eller alvorlig nyresykdom.
 • hvis du tidligere har hatt allergiske reaksjoner slik som astma, nysing, brystsmerter eller utslett ved inntak av smertestillende legemidler som inneholder acetylsalisylsyre eller andre smerte-/ betennelsedempende legemidler i gruppen ikke-steroide antiinflammatoriske midler.
 • under de siste tre månedene av svangerskapet.
 • dersom du har etablert hjertesykdom og/eller cerebrovaskulær sykdom f.eks. hvis du har hatt et hjerteinfarkt, hjerneslag, drypp (TIA) eller blokkeringer i blodårene til hjertet eller hjernen, eller en bypass-operasjon eller inngrep for å fjerne blokkeringer
 • dersom du har eller har hatt problemer med blodsirkulasjonen (perifer arteriell sykdom).
Informer legen dersom du nylig har blitt operert, eller en operasjon i magen eller tarmkanal er planlagt, før du bruker Diclofenac Bluefish. Diclofenac Bluefish kan forverre sårheling i tarmen etter operasjonen.
Vis forsiktighet ved bruk av Diclofenac Bluefish
Bivirkninger kan reduseres ved å bruke laveste effektive dose i kortest mulig tid.
Høyere doser enn anbefalt dose er generelt forbundet med økt risiko for bivirkninger.
Rådfør deg med legen din før behandling dersom du har eller har hatt noen av følgende sykdommer:
 • problemer med mage-tarmkanalen, eller halsbrann/mageproblemer eller tidligere sår i mage eller tarm, blødninger eller perforasjon
 • leversykdom eller nyresykdom
 • astma, kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) eller kroniske luftveisinfeksjoner
 • betennelse i nesens slimhinner
 • SLE (bindevevssykdom)
 • sykdommer som gir økt blødningstendens
 • angina, blodpropp, høyt blodtrykk
 • ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom
 • diabetes
Rådfør deg med lege før du bruker diklofenak
 • dersom du røyker
 • dersom du har forhøyet kolesterolnivå eller forhøyet triglyseridnivå
Eldre bør være oppmerksomme på at risikoen for bivirkninger øker med økende alder.
Som med andre ikke-steroide antiinflammatoriske midler kan allergiske reaksjoner, inkludert anafylaktiske reaksjoner, i sjeldne tilfeller oppstå med Diclofenac Bluefish uten tidligere eksponering for legemidlet.
Alvorlige hudreaksjoner er rapportert i svært sjeldne tilfeller i forbindelse med bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske midler. Avbryt behandlingen med Diclofenac Bluefish dersom du får hudutslett eller andre tegn på overfølsomhet, og kontakt lege.
Dette legemidlet bør ikke brukes ved vannkopper.
Dersom du får ubehag i mage-tarmkanalen, avbryt behandlingen med Diclofenac Bluefish og rådfør deg med lege.
Langtidsbruk av alle typer smertestillende legemidler mot hodepine kan forverre hodepinen. Dersom du opplever eller har mistanke om dette, bør du rådføre deg med lege og avbryte behandlingen.
Som andre betennelsedempende legemidler kan Diclofenac Bluefish maskere tegn og symptomer på infeksjon.
Legemidler som Diclofenac Bluefish kan være forbundet med en liten økning i risikoen for hjerteinfarkt eller slag. Risikoen er høyere ved høye doser og langtidsbehandling. Ikke overskrid den anbefalte dosen eller behandlingstiden.
Diclofenac Bluefish kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Se avsnittet om graviditet og amming for ytterligere informasjon.
Bruk av andre legemidler sammen med Diclofenac Bluefish
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Enkelte legemidler kan påvirkes av behandlingen med Diclofenac Bluefish, f.eks.:
 • blodfortynnende legemidler (warfarin, tiklopidin, acetylsalisyrsyre, heparin osv.)
 • legemidler mot kreft og forstyrrelser i immunsystemet (slik som metotreksat)
 • legemidler til behandling av diabetes, bortsett fra insulin
 • litium (til behandling av maniske depresjoner)
 • SSRI (til behandling av depresjoner)
 • ciklosporin (benyttes under transplantasjoner, mot alvorlig psoriasis og reumatisme)
 • visse legemidler mot høyt blodtrykk (betablokkere, angiotensin II-antagonister og ACE-hemmere)
 • vanndrivende legemidler (stoffer som stimulerer urinproduksjonen, og som brukes mot høyt blodtrykk)
 • kinolonantibiotika (brukes ved urinveisinfeksjon)
 • zidovudin (til behandling av HIV-infeksjon)
 • kortikosteroider (til behandling av betennelser)
 • kolestipol eller kolestyramin (til behandling av høye fettverdier i blodet). Disse legemidlene kan brukes sammen med diklofenak dersom diklofenak tas minst 1 time før eller 4 til 6 timer etter inntak av kolestipol/ kolestyramin.
 • tacrolimus (brukes til behandling av visse betennelsestilstander og etter transplantasjoner)
 • sulfinpyrazon (et legemiddel til behandling av urinsyregikt)
 • flukonazol eller vorikonazol (til behandling av soppinfeksjoner)
 • rifampicin (antibiotika mot tuberkulose)
 • karbamazepin (til behandling av epilepsi)
 • barbiturater (sovemedisin)
 • diazepam (beroligende middel)
 • pentoksyfyllin (bedrer blodstrømmen)
 • fenytoin (brukes mot epilepsi).
Du må aldri ta flere smertestillende legemidler samtidig uten først å ha rådført deg med lege eller apotek.
Inntak av Diclofenac Bluefish sammen med mat og drikke
Enterotabletter skal svelges hele med rikelig væske (minst 11/2 glass vann). For maksimal effekt bør tablettene ikke tas sammen med eller rett etter et måltid.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek frør du tar noen form for medisin.
Diclofenac Bluefish må ikke brukes de tre siste månedene av svangerskapet. Kvinner som forsøker å bli gravide eller som er gravide bør ikke bruke Diclofenac Bluefish. Behandling med Diclofenac Bluefish i hvilken som helst fase av svangerskapet bør kun skje etter legens forskrivning.
Diclofenak går over i morsmelk i små mengder. Diclofenac Bluefish skal derfor ikke brukes under amming.
Bruk av Diclofenac Bluefish kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Rådfør deg med legen din dersom du planlegger å bli gravid eller har problemer med å bli gravid. Virkningen er forbigående og avtar når man slutter å bruke slike legemidler.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må snakke med lege eller apotek.
Diclofenac Bluefish kan gi synsforstyrrelser, svimmelhet og døsighet. Du bør unngå å kjøre eller bruke maskiner hvis du får noe av dette eller andre forstyrrelser i sentralnervesystemet.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Diclofenac Bluefish
Diclofenac Bluefish inneholder laktosemonohydrat. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Diclofenac Bluefish
Bruk alltid Diclofenac Bluefish slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Reumatiske lidelser
Vanlig dose for voksne er: 75-150 mg daglig fordelt på 2-3 doser avhengig av sykdomsaktiviteten.
Legg merke til at maksimal dose i løpet av 24 timer ikke bør overstige 6 tabletter à 25 mg eller 3 tabletter à 50 mg.
Enterotabletter må svelges hele med minst 11/2 glass med vann. Kontakt lege eller apotek dersom du synes at virkningen av Diclofenac Bluefish er for sterk eller for svak.
Dersom du tar for mye av Diclofenac Bluefish
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. De vil vurdere risikoen og gi råd om hvilke tiltak som skal iverksettes. For andre spørsmål om legemidlet kontakt lege eller apotek.
Symptomer på overdose kan omfatte: kvalme, brekninger, magesmerter, blødninger i mage-tarmkanalen, diaré, svimmelhet, ørhet, hodepine, øresus (tinnitus), anspenthet, hallusinasjoner, kramper og opphovning.
Dersom du har glemt å ta Diclofenac Bluefish
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemiddelet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Du kan oppleve problemer i mage-tarmkanalen i starten av behandlingen. Disse bivirkningene vil vanligvis forsvinne i løpet av få dager.
Noen bivirkinger kan være alvorlige
Hvis du får noen av følgende bivirkninger på noe tidspunkt under behandlingen, må du SLUTTE Å TA DICLOFENAC BLUEFISH og oppsøke lege omgående:
 • Agranulocytose (symptomer: feber, sår hals, vonde munnsår, sår i endetarmen, nedsatt immunrespons, utsatt for bakterieinfeksjon).
 • Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse (livstruende hudsykdom som gir utslett, flassing av hud og sår på slimhinner).
 • Lette kramper og ømhet i magen, som opptrer kort tid etter påbegynt behandling med Diclofenac Bluefish og etterfølges av rektal blødning eller blodig diaré, vanligvis innen 24 timer etter at magesmertene begynte (ukjent frekvens, kan ikke anslås ut fra de tilgjengelige dataene).
 • Overfølsomhetsreaksjoner (innsnevring og obstruksjon av luftveiene, elveblest, allergisk sjokk med blodtrykksfall).
 • Brystsmerter, som kan være et tegn på en mulig alvorlig allergisk reaksjon kalt Kounis syndrom.
 • Du må slutte å ta Diclofenac Bluefish og oppsøke lege omgående hvis du får symptomer på angioødem, som hevelser i ansikt, tunge eller svelg, svelgevansker, elveblest og pustevansker.
Vanlige (påvirker 1 til 10 av 100 brukere): Magesmerter, kvalme, oppkast/brekninger, diaré, fordøyelseproblemer, nedsatt matlyst, luft i magen, hodepine, svimmelhet, utslett og forhøyede leververdier.
Mindre vanlige (påvirker 1 til 10 av 1000 brukere): Tretthet og bronkospasmer.
Sjeldne (påvirker 1 til 10 av 10 000 brukere): Overfølsomhet, anafylaktiske reaksjoner (alvorlige overfølsomhetsreaksjoner som kan medføre pustevansker og sjokk (kraftig blodtrykksfall, blekhet, uro, svak og rask puls, klam hud og nedsatt bevissthet)), astma (inkludert pustevansker), døsighet, hevelser i kroppen pga. væskeansamling, magekatarr, blødning eller sår i mage-tarmkanalen, oppkast av blod, svart avføring, leverfunksjonsforstyrrelser (leverbetennelse, gulfarging av huden), elveblest, impotens (sammenhengen her er usikker).
Svært sjeldne (påvirker færre enn 1 av 10 000 brukere): Angionevrotisk ødem (raskt innsettende hevelse i hud og slimhinner), synsforstyrrelser (tåkesyn, dobbeltsyn), forstyrret hørsel (redusert hørsel, tinnitus), virkning på blodsammensetning (redusert mengde blodplater, som kan føre til små blødninger i hud og slimhinner, redusert antall hvite blodceller, som kan nedsette immunresponsen, nedbryting av røde blodceller, anemi), desorientering, depresjon, søvnproblemer, mareritt, irritabilitet, angst, forstyrret bilde av virkeligheten, unormal følelse i huden (dvs. prikking eller nummenhet), hukommelsestap, kramper (ufrivillige muskelsammentrekninger), skjelvende bevegelse som ofte merkes i hender og armer (tremor), smaksendringer, aseptisk meningitt, slag, virkninger på hjerte og blodårer (slik som brystsmerter, følelse av uregelmessige og/eller anstrengte hjerteslag, hjertesvikt, hjerteinfarkt, høyt blodtrykk, vaskulitt (betennelse i blodårer)), lungebetennelse, tykktarmsbesvær, forstoppelse, betennelse i munnens slimhinne, tunge eller bukspyttkjertel, tarmforsnevring, tykktarmslidelser (inkludert tykktarmsbetennelse og forverring av ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom), spiserørslidelser, leverfunksjonsforstyrrelser (inkludert fulminant leverbetennelse, levernekrose og leversvikt), eksem, rødhet i huden, eksfoliativ dermatitt, håravfall, overfølsomhet for lys, kløe, purpura (hudblødninger), blæredannende hudreaksjoner (inkludert Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse), påvirkning av nyrene (som nyresvikt og blod eller proteiner i urinen).
Mageblødning kan inntreffe når som helst under behandlingen med eller uten varselsymptomer. Generelt gir dette alvorligere konsekvenser for eldre pasienter. Lege må kontaktes dersom dette oppstår, eller hvis andre ukjente symptomer oppstår.
Alvorlige hudinfeksjoner forekommer unntaksvis i forbindelse med vannkopper.
Diclofenac Bluefish kan føre til en reduksjon i antall hvite blodceller og svekkelse av motstandsevnen mot infeksjon. Dersom du får en infeksjon med symptomer som feber og alvorlig nedsatt almenntilstand, eller feber med lokale infeksjonssymptomer slik som sår hals/svelg/munn eller urinveisbesvær, kontakt lege øyeblikkelig. En blodprøve bør tas for å sjekke mulig reduksjon av hvite blodceller (agranulocytose). Det er viktig å informere lege om hvilke legemidler du bruker.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 
5. Hvordan du oppbevarer Diclofenac Bluefish
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Diclofenac Bluefish etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter Utløpsdato.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Ytterligere informasjon
Sammensetning av Diclofenac Bluefish
 • Virkestoff er diklofenaknatrium, 25 mg eller 50 mg
 • Andre Innholdsstoffer er: laktosemonohydrat, magesiumstearat, cellulose, mikrokrystallinsk, pregelatinisert stivelse, natriumstivelseglykoloat, maisstivelse, makrogol, metakrylsyreetylakrylatkopolymer, dimetikon, polysorbat 80, sorbinsyre, talkum og fargestoffer [25 mg: gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171), 50 mg: rødt og gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171)]
Hvordan Diclofenac Bluefish ser ut og innholdet i pakningen
25 mg enterotabletter: hvelvet, filmdrasjert, gul tablett, diameter 7 mm, merket D 25.
50 mg enterotabletter: hvelvet, filmdrasjert, brun tablett, diameter 8 mm, merket D 50.
Blisterpakning:
25 mg enterotabletter: 10, 20, 30, 50 og 100
50 mg enterotabletter: 10, 20, 30, 50 og 100
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Bluefish Pharmaceuticals AB
P.O.Box 49013
100 28 Stockholm
Sverige
Tilvirker:
Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH
Göllstrasse 1
84529 Tittmoning
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 15.11.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angionevrotisk ødem (angioødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antagonist: Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding til reseptorer. Reseptorer finnes bl.a. i celleveggene hvor de formidler et bestemt signal når en bestemt substans binder seg til reseptoren. Dette signalet kan da hemmes ved bruk av en antagonist som bindes til samme reseptor.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

endetarm: Nederste del av fordøyelseskanalen (15-20 cm).

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hjerneslag (slag, slaganfall): Plutselig tap av nervefunksjoner pga. oksygenmangel eller blødning i hjernen. Forårsakes ofte av en blodpropp i blodårene i hjernen.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hudsykdom (dermatose): Ett samlenavn for alle hudsykdomer.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kronisk obstruktiv lungesykdom (kols): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

meningitt (hjernehinnebetennelse): Betennelse i hinnene rundt hjerne og ryggmarg, forårsaket av bakterier eller virus. Sykdommen forårsaker alvorlig hodepine, feber og er en betydelig belastning for kroppen. Hjernehinnebetennelse som er forårsaket av bakterier er svært alvorlig og kan noen ganger føre til døden, selv om antibiotikabehandling igangsettes. Hjernehinnebetennelse forårsaket av virus er som regel ikke så alvorlig.

rødhet i huden (erytem, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

sentralnervesystemet (cns): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.