Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Dexametason Abcur 1 mg tabletter

Dexametason Abcur 4 mg tabletter

deksametason

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Dexametason Abcur er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Dexametason Abcur
 3. Hvordan du bruker Dexametason Abcur
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Dexametason Abcur
 6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon
 
1. Hva Dexametason Abcur er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Virkestoffet i Dexametason Abcur er deksametason. Deksametason tilhører en gruppe legemidler som kalles kortikosteroider.
Dexametason Abcur brukes hovedsakelig ved intensivbehandling av betennelsestilstander og visse allergiske reaksjoner. Deksametason brukes også ved behandling av f.eks. betennelsestilstander i forbindelse med kreft og for å hindre brekninger ved behandling med kreftlegemidler (cytostatika). Deksametason brukes ved opphopning av væske i hjernen og hevelse i hjernen på grunn av hjernesvulst.
Dexametason Abcur kan også brukes til å kontrollere funksjonen til binyrebarken og hypofysen.
 
2. Hva du må vite før du bruker Dexametason Abcur
Bruk ikke Dexametason Abcur
 • dersom du er allergisk overfor deksametason eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6.),
 • dersom du har en soppinfeksjon som angriper hele kroppen.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Dexametason Abcur dersom du har:
 • diabetes,
 • tuberkulose,
 • beinskjørhet (osteoporose),
 • psykiatriske lidelser,
 • magesår og sår i tarmen,
 • høyt blodtrykk,
 • migrene,
 • hjertesvikt,
 • problemer med hjertemuskulaturen etter et nylig hjerteinfarkt,
 • nyresvikt,
 • øyesykdommer,
 • en infeksjon.
 • Dersom du skal vaksineres bør du informere den som skal vaksinere deg om at du bruker Dexametason Abcur.
 • Kontakt lege dersom du har feber eller er stresset da disse plagene kan kreve en doseendring.
 • Dexametason Abcur bør ikke gis i forbindelse med hodeskader eller slag.
 • Dosereduksjon bør skje gradvis.
Informer legen din hvis du har noe av det følgende:
Om du lider av kreftsykdommer i blodet, kan bruk av deksametason føre til tumorlysesyndrom. Symptomer på tumorlysesyndrom kan være f.eks. muskelkramper, muskelsvakhet, forvirring, synstap eller synsforstyrrelser samt kortpustethet.
Kontakt legen din hvis du får tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
Deksametason bør ikke brukes rutinemessig til nyfødte som er født for tidlig og som har pusteproblemer.
Barn og ungdom
Dexametason Abcur kan påvirke veksten hos barn.
Andre legemidler og Dexametason Abcur
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Effekten av behandlingen kan bli påvirket hvis andre legemidler tas samtidig med Dexametason Abcur. Legen din bør informeres om samtidig bruk av andre legemidler. Samtidig behandling med legemidler mot epilepsi (fenobarbital, fenytoin, karbamazepin, primidon), tuberkulose (rifampicin) og infeksjoner (itrakonazol) kan kreve dosejustering.
Rådfør deg med legen din før du bruker legemidler som inneholder acetylsalisylsyre.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Det er risiko for at fosteret påvirkes. Dette legemidlet skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke den kliniske tilstanden til kvinnen gjør behandling med deksametason helt nødvendig.
Amming
Det er risiko for at barn som ammes blir påvirket. Dette legemidlet skal ikke brukes ved amming, hvis ikke den kliniske tilstanden til kvinnen gjør behandling med deksametason helt nødvendig.
Fertilitet
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Dexametason Abcur påvirker sannsynligvis ikke evnen til å kjøre bil eller bruke verktøy eller maskiner.
Dexametason Abcur inneholder laktosemonohydrat
Dette legemidlet inneholder laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Dexametason Abcur
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen er individuell og bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Vanlig dose for betennelsesdempende effekt er 1- 4 mg daglig i den første uken og deretter 1- 2 mg daglig. Det er viktig at du følger legens råd og ikke endrer dosen eller avslutter behandlingen.
Kontakt lege eller apotek dersom du mener at effekten av Dexametason Abcur er for sterk eller for svak.
Tabletten kan deles i like doser.
Dersom du tar for mye av Dexametason Abcur
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Ta med deg legemiddelpakningen slik at legen vet hva du har tatt.
Dersom du har glemt å ta Dexametason Abcur
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Når du tar legemidler som inneholder kortison lik den dosen kroppen selv produserer vil du vanligvis ikke få noen bivirkninger. Dersom du har behov for høyereHvis du har behov for høyere doser over en lengre periode kan bivirkninger noen ganger ikke unngås.
Vanlige (forekommer hos opptil 1 av 10 personer):
 • Nedsatt motstand mot infeksjoner.
 • Hevelser og rødfarget hud i ansiktet (Cushings syndrom).
 • Veksthemming hos barn.
 • Kviser og økt kroppshårvekst hos kvinner.
 • Muskelsvakhet.
 • Beinskjørhet (osteoporose) på grunn av redusert mengde kalsium i bein.
 • Nedsatt evne til å ta opp sukker. Dette kan forverre sykdomsbildet hos personer med diabetes og gjøre at personer som er disponert for diabetes utvikler dette.
 • Diabetes.
 • Lavt nivå av nitrogen i blodet.
Mindre vanlige (forekommer hos opptil 1 av 100 personer):
 • Overfølsomhetsreaksjoner slik som hevelser, utslett og eksem.
 • Hevelser i kroppen på grunn av forstyrrelser i saltbalansen i blodet, som for høyt natriumnivå eller for lavt kalium- eller kalsiumnivå.
 • Økt appetitt og vektøkning.
 • Høyt blodtrykk, blodpropper og hjertesvikt.
 • Forstyrrelser i mage- og tarmsystemet, slik som kvalme og magesår.
 • Betennelse i bukspyttkjertelen.
 • Tynn og skjør hud (får lett blåmerker), nedsatt sårtilheling.
 • Endret humør og søvnforstyrrelser.
 • Effekter på øyet slik som grønn stær, utstående øyne og grå stær.
Sjeldne (forekommer hos opptil 1 av 1000 personer):
 • Brist i en sene.
 • Økt trykk i hodet.
 • Nedbrytning av vev.
Ikke kjent (hyppigheten kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):
 • Uregelmessig eller manglende menstruasjon.
 • Kramper.
 • Hodepine, svimmelhet, generell uvelhetsfølelse.
 • Beinbrudd.
 • Muskelsykdommer i armer og bein.
 • Blodpropper i blodkar.
 • Hevelser i kroppen på grunn av væskeopphopning.
 • Lave nivåer av kalium i blodet.
 • Problemer med hjertemuskulaturen etter et nylig hjerteinfarkt.
 • Utslett og rødhet i huden.
 • Magesår som kan danne hull og blø, sår i halsen, oppsvulmet mage.
 • Synsforstyrrelser, synstap
 • Tåkesyn
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Dexametason Abcur
Oppbevares ved høyst 30ºC. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterbrettet etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon
Sammensetning av Dexametason Abcur
 • Virkestoff er deksametason.
 • Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, krysskarmellosenatrium og magnesiumstearat.
Hvordan Dexametason Abcur ser ut og innholdet i pakningen
Dexametason Abcur 1 mg er en rund, flat, hvit til offwhite tablett med skråkant og delestrek, med preging „D│1“.Dexametason Abcur 4 mg er en rund, flat, hvit til offwhite tablett med skråkant og delestrek, med preging „D│4“.
Dexametason Abcur er tilgjengelig i:
Perforerte PVC/PVDC/Al endos blister med 20x1, 28x1, 30x1, 50x1, 56x1, 60x1, 98x1 og 100x1 tabletter
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Abcur AB Postboks 1452
251 14 Helsingborg Sverige
Tilvirker
Formula Pharmazeutische und chemische Entwicklungs GmbH Goerzallee 305 b
DE-14167 Berlin Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 28.04.2020

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

beinskjørhet (osteoporose, benskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

cushings syndrom: Et symptomkompleks som er forårsaket av langvarig utsettelse av for høye nivåer av glukokortikoider fra binyrebarken, eller også noen ganger langtidsbehandling med glukokortikoider som legemiddel. Syndromet kan gi fedme som spesielt gir seg utslag i ansikt, hals og overkropp. Andre symptomer kan være benskjørhet, høyt blodtrykk, maskulin behåring, menstruasjonsopphør og for mye kroppsvæske.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

grønn stær (glaukom): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

tumorlysesyndrom (tls): Potensielt livstruende tilstand med hyperurikemi, hyperkalemi, hyperfosfatemi og sekundær utvikling av nyresvikt og hypokalsemi.

uvelhetsfølelse (malaise, sykdomsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

veksthemming (vekstretardasjon): Forsinket vekst. Se også intrauterin vekstretardasjon.