Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Desirett 75 mikrogram filmdrasjert tablett

desogestrel

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Desirett er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Desirett
 3. Hvordan du bruker Desirett
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Desirett
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Desirett er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Desirett brukes for å hindre graviditet.
Desirett inneholder en liten mengde av en type kvinnelig kjønnshormon, progestogenet desogestrel. Derfor kalles Desirett en gestagenpille, eller en minipille.
I motsetning til kombinasjons-p-pillen inneholder ikke gestagenpillen et østrogen i tillegg til progestogenet.
De fleste gestagenpillene virker hovedsakelig ved å hindre sædcellene fra å trenge inn i livmoren. De forhindrer ikke alltid at et egg modner, noe som er den viktigste effekten av kombinasjons-p-pillen. Desirett skiller seg fra de fleste gestagenpiller ved at den har en dose som i de fleste tilfellene er høy nok til å hindre at eggcellen modner. Som et resultat av dette sørger Desirett for høy prevensjonseffekt. I motsetning til kombinasjons-p-pillen kan Desirett brukes av kvinner som ikke tåler østrogener og av kvinner som ammer.
En ulempe er at menstruasjonsblødningene kan komme med ujevne mellomrom ved bruk av Desirett. Det kan også hende at du ikke får blødning i det hele tatt.
 
2. Hva du må vite før du bruker DesirettI likhet med andre hormonelle prevensjonsmidler beskytter ikke Desirett mot HIV-infeksjon (AIDS) eller andre seksuelt overførte sykdommer.
Bruk ikke Desirett:
 • dersom du er allergisk overfor desogestrel eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har trombose. Trombose er dannelsen av en blodpropp i et blodkar (for eksempel i bena (dyp venetrombose) eller i lungene (lungeemboli)).
 • dersom du har eller har hatt gulsott (gulfarget hud) eller alvorlig leversykdom og leverfunksjonen din fortsatt ikke er normal.
 • dersom du har eller det er mistanke om at du har kreft som er følsom for kjønnshormoner, slik som visse typer brystkreft.
 • dersom du har uforklarlige blødninger fra skjeden.
 • dersom du er allergisk overfor peanøtter eller soya.
Snakk med legen din før du bruker Desirett dersom noen av disse tilstandene gjelder for deg. Legen din kan råde deg til å bruke en prevensjonsmetode som ikke inneholder hormoner.
Ta umiddelbart kontakt med lege hvis noen av disse tilstandene oppstår for første gang under bruk av Desirett.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Desirett dersom du har
 • eller noen gang har hatt brystkreft.
 • kreft i leveren, fordi en mulig effekt av Desirett ikke kan utelukkes.
 • eller noen gang har hatt en blodpropp.
 • diabetes.
 • epilepsi (se avsnittet «Andre legemidler og Desirett»).
 • tuberkulose (se avsnittet «Andre legemidler og Desirett»).
 • høyt blodtrykk.
 • eller har hatt kloasme (gulbrune pigmentflekker på huden, hovedsakelig i ansiktet); i så fall må du unngå for mye sollys og ultrafiolette stråler.
Når Desirett blir brukt under forhold som nevnt ovenfor, kan det hende at du trenger nøye oppfølging av lege. Legen din kan forklare deg hva du skal gjøre.
Brystkreft
Sjekk brystene dine regelmessig. Kontakt legen din så snart som mulig hvis du kjenner en klump i brystene dine.
Brystkreft er blitt oppdaget noe oftere hos kvinner som bruker p-piller enn hos kvinner på samme alder som ikke bruker p-piller. Hvis kvinnene slutter med p-piller, reduseres risikoen gradvis, slik at 10 år etter at man har sluttet er risikoen den samme som for kvinner som aldri har brukt p-piller. Brystkreft forekommer sjelden under 40 års alder, men risikoen øker når kvinnen blir eldre. Derfor vil antall ekstra diagnostiserte tilfeller av brystkreft øke dersom kvinnens alder ved fortsatt bruk av pillen er høyere. Hvor lenge hun tar pillen er mindre viktig.
For hver 10 000. kvinne som tar p-pillen i inntil 5 år, men som slutter å ta den ved 20 års alder, ville det blitt funnet mindre enn 1 ekstra tilfelle av brystkreft inntil 10 år etter avsluttet bruk i tillegg til de 4 tilfellene som normalt påvises i denne aldersgruppen.
Likeledes ville det hos 10 000 kvinner som tar p-pillen i inntil 5 år, men som slutter å ta den ved 30 års alder, være 5 ekstra tilfeller i tillegg til de 44 tilfellene som normalt påvises.
Hos 10 000 kvinner som tar p-pillen i inntil 5 år, men slutter å ta den ved 40 års alder, ville det være 20 ekstra tilfeller i tillegg til de 160 tilfellene som normalt påvises.
Risikoen for å få brystkreft hos brukere av gestagenpiller som Desirett antas å være lik den man ser hos kvinner som bruker p-pillen, men bevismaterialet er svakere.
Den brystkreften man har funnet hos kvinner som tar p-pillen ser ut til å ha lavere sannsynlighet for spredning enn den man har funnet hos kvinner som ikke tar p-pillen. Det er ukjent om forskjellene i brystkreftrisiko skyldes p-pillen. Det kan hende at kvinnene ble undersøkt oftere, slik at brystkreften ble oppdaget tidligere.
Trombose (blodpropp)
Oppsøk lege umiddelbart hvis du oppdager mulige tegn på blodpropp (se også «Regelmessige legeundersøkelser»). Trombose er dannelsen av en blodpropp som kan blokkere et blodkar. En trombose forekommer enkelte ganger i de dype venene i bena (dyp venetrombose). Hvis denne proppen løsner fra venene hvor den er dannet, kan den nå frem til og blokkere arteriene i lungene og forårsake en såkalt lungeemboli. Som en følge av dette kan det oppstå en livsfarlig situasjon. Dyp venetrombose forekommer sjelden. Den kan utvikle seg enten du bruker p-piller eller ikke. Den kan også inntreffe dersom du blir gravid. Risikoen er større hos p-pillebrukere enn hos ikke-brukere. Man tror at risikoen ved bruk av gestagenpiller som Desirett er mindre enn hos dem som bruker p-piller som også inneholder østrogen (kombinasjons-p-piller).
Psykiatriske lidelser
Noen kvinner som bruker prevensjonsmidler, inkludert Desirett, har rapportert om depresjon eller nedstemthet. Depresjon kan være alvorlig og kan noen ganger føre til selvmordstanker. Dersom du opplever humørforandringer og symptomer på depresjon, må du kontakte legen din så raskt som mulig for å få medisinske råd.

Regelmessige legeundersøkelser
Når du bruker Desirett, vil legen din be deg komme tilbake til regelmessige undersøkelser. Hvor ofte og hva disse undersøkelsene skal omfatte, vil avhenge av din personlige situasjon.
Kontakt legen din så snart som mulig dersom du:
 • får kraftig smerte eller hevelse i et av bena, uforklarlig smerte i brystet, åndenød, uvanlig hoste, spesielt dersom du hoster opp blod (mulige tegn på en blodpropp).
 • får plutselige, kraftige magesmerter eller ser ut som du har gulsott (mulige tegn på leverproblemer).
 • kjenner en klump i et bryst (mulig tegn på brystkreft).
 • får plutselige eller kraftige smerter i nedre del av buken eller mageområdet (mulig tegn på en ektopisk graviditet, som er en graviditet utenfor livmoren).
 • kommer til å bli sengeliggende eller skal ha en operasjon (snakk med legen din minst fire uker i forveien).
 • har uvanlig, kraftig menstruasjonsblødning.
 • mistenker at du kan være gravid.

Barn og ungdom
Kliniske data på effekt og sikkerhet hos ungdom under 18 år er ikke tilgjengelig.
Andre legemidler og Desirett
Rådfør deg med lege, apotek eller helsesøster dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler eller naturlegemidler.
Fortell også enhver annen lege eller tannlege som forskriver andre legemidler (eller apoteket) at du bruker Desirett. De kan fortelle deg om det er nødvendig å bruke tilleggsprevensjon (f.eks. kondomer), og i tilfelle hvor lenge, eller om bruken av et annet legemiddel du trenger må endres.
Noen legemidler
 • kan ha påvirkning på mengden Desirett i blodet
 • kan gjøre forebyggingen av graviditet mindre effektiv
 • kan forårsake uventet blødning
Disse inkluderer legemidler som brukes til behandling av
 • epilepsi (f.eks. primidon, fenytoin, karbamazepin, okskarbazepin, felbamat, topiramat og fenobarbital)
 • tuberkulose (f.eks. rifampicin, rifabutin)
 • hiv-infeksjon (f.eks. ritonavir, nelfinavir, nevirapin, efavirenz)
 • hepatitt C-virusinfeksjon (f.eks. boceprevir, telaprevir)
 • andre infeksjonssykdommer (f.eks. griseofulvin)
 • høyt blodtrykk i blodkarene i lungene (bosentan)
 • depresjon (naturlegemidlet johannesurt)
 • visse bakterielle infeksjoner (f.eks. klaritromycin, erytromycin)
 • soppinfeksjoner (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, flukonazol)
 • høyt blodtrykk (hypertensjon), angina eller visse hjerterytmeforstyrrelser (f.eks. diltiazem)
Dersom du tar legemidler eller naturlegemidler som kan gjøre Desirett mindre effektiv, bør en prevensjonsmetode som barriereprevensjon også brukes. Fordi virkningen av et annet legemiddel på Desirett kan vare i opptil 28 dager etter at man har sluttet å ta det, er det nødvendig å bruke barriereprevensjonsmetoden like lenge.
Legen din kan fortelle deg om det er nødvendig å bruke tilleggsprevensjon, og i tilfelle hvor lenge.
Desirett kan også gripe inn i hvordan andre legemidler virker og forårsake enten en økt effekt (for eksempel legemidler som inneholder ciklosporin) eller en nedsatt effekt (f.eks. lamotrigin).
Graviditet og amming Graviditet
Ikke bruk Desirett dersom du er gravid eller tror at du kan være gravid.
Amming
Desirett kan brukes mens du ammer. Desirett påvirker ikke produksjonen av eller kvaliteten på brystmelk. Små mengder av virkestoffet i Desirett passerer imidlertid over i brystmelken.
Helsetilstanden til barn som har vært ammet i 7 måneder mens moren brukte Desirett har blitt undersøkt opp til 2,5 års alder. Det ble ikke observert noen påvirkning på barnas vekst og utvikling.
Hvis du ammer og ønsker å bruke Desirett, ta kontakt med legen din.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er ingen ting som tyder på at bruk av Desirett har noen innvirkning på våkenhet og konsentrasjon.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Desirett Desirett inneholder laktose (melkesukker) og soyaolje.
Kontakt legen din før du tar Desirett dersom han eller hun har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper
Dersom du er allergisk overfor peanøtter eller soya, skal du ikke bruke dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker DesirettNår og hvordan skal du ta tablettene?
Brettet med Desirett inneholder 28 tabletter. På pakningen er det trykket ukedager og piler som indikerer i hvilken rekkefølge tablettene skal tas. Hver ukedag har en tilhørende tablett. Hver gang du starter med en ny pakning med Desirett skal du ta en tablett fra den øverste rekken. Ikke start med hvilken som helst tablett. Dersom du for eksempel begynner på en onsdag, skal du ta den tabletten i den øverste rekken som er merket med ONS. Du fortsetter å ta en tablett daglig til pakken er tom og du skal alltid følge retningen som pilene viser. Ved å se på pakningen kan du lett sjekke om du allerede har tatt pillen din på den aktuelle dagen. Ta tabletten til omtrent samme tid hver dag.
Svelg tablettene hele med vann. Du kan få noe blødning mens du bruker Desirett, men du skal fortsette å ta tablettene som vanlig. Når et brett er tomt, skal du begynne på et nytt brett med Desirett neste dag
– altså uten avbrudd og uten å vente på en blødning.
Når skal du begynne å bruke det første brettet med Desirett
Hvis du ikke har brukt noen form for hormonell prevensjon den siste måneden
Vent til menstruasjonen begynner. På den første menstruasjonsdagen tar du den første Desirett- tabletten. Du trenger ikke bruke tilleggsprevensjon.
Du kan også starte på 2.–5. menstruasjonsdag, men da må du passe på å bruke tilleggsprevensjon (barrieremetode) de første 7 dagene du tar tabletter.
Hvis du bytter fra en kombinasjons-p-pille, vaginalring eller plaster
Du kan starte med Desirett dagen etter at du har tatt den siste tabletten fra din nåværende pakke med p-piller eller den dagen du tar ut vaginalringen eller fjerner plasteret (det betyr at du ikke skal ta noen pille-, ring- eller plasterfri pause). Hvis din nåværende pakke med p-piller inneholder inaktive tabletter (placebo), kan du starte med Desirett dagen etter at du har tatt den siste aktive tabletten (hvis du ikke er sikker på hvilken tablett det er, kan du spørre legen din eller på apoteket). Hvis du følger disse instruksjonene, trenger du ikke bruke tilleggsprevensjon.
Du kan også starte senest dagen etter den tablettfrie, ringfrie eller plasterfrie pausen eller placeboperioden med ditt nåværende prevensjonsmiddel. Hvis du følger disse instruksjonene, må du passe på å bruke tilleggsprevensjon (barrieremetode) de første 7 dagene du tar tabletter.
Hvis du bytter fra en annen pille som bare inneholder gestagen (minipille)
Du kan når som helst slutte å ta den pillen du bruker og begynne rett på Desirett. Du trenger ikke bruke tilleggsprevensjon.
Hvis du bytter fra en injeksjonsmetode eller et implantat eller en hormonspiral som avgir et gestagen
Du kan begynne med Desirett når du skulle hatt den neste injeksjonen eller den dagen implantatet eller spiralen blir tatt ut. Du trenger ikke bruke tilleggsprevensjon.
Etter fødsel
Du kan begynne med Desirett mellom 21 og 28 dager etter at du har født barnet ditt. Hvis du starter senere, må du passe på at du i den første syklusen bruker tilleggsprevensjon (barrieremetode) de første 7 dagene du tar tabletter.
Dersom samleie allerede har funnet sted, bør imidlertid graviditet utelukkes før bruk av Desirett starter. Tilleggsinformasjon for ammende kvinner finner du i «Graviditet og amming» i avsnitt 2. Legen din kan også gi deg råd.
Etter en spontanabort eller abortinngrep
Legen din vil gi deg råd.
Dersom du har glemt å ta Desirett
Hvis du er mindre enn 12 timer for sent ute med å ta en tablett, opprettholdes likevel den preventive sikkerheten til Desirett. Ta den glemte tabletten så snart du husker den og de neste tablettene til vanlig tid.
Hvis du er mer enn 12 timer for sent ute med å ta en tablett, kan sikkerheten til Desirett være redusert. Jo flere tabletter du har glemt på rad, jo større er risikoen for at den preventive effekten er redusert. Ta den sist glemte tabletten så snart du husker det og de neste tablettene til vanlig tid. Bruk også tilleggsprevensjon (barrieremetode) i de neste 7 dagene du tar tabletter. Dersom du glemte én eller flere tabletter i den første uken du tok tabletter og hadde samleie i uken før de glemte tablettene, er det en mulighet for at du kan bli gravid. Rådfør deg med legen din.
Dersom du har mage-tarmforstyrrelser (f.eks. oppkast, kraftig diaré).
Følg rådet for glemte tabletter i avsnittet ovenfor. Hvis du kaster opp eller bruker medisinsk kull innen 3–4 timer etter at du har tatt en Desirett-tablett eller får kraftig diaré, kan det hende at virkestoffet ikke blir fullstendig absorbert.
Dersom du tar for mye av Desirett
Det er ikke rapportert om alvorlige skader etter inntak av for mange Desirett-tabletter på en gang. Dersom du har tatt flere tabletter på en gang, kan du bli kvalm, kaste opp eller få blødninger fra skjeden.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du avbryter behandling med Desirett
Du kan slutte å bruke Desirett når du vil. Fra den dagen du slutter er du ikke lenger beskyttet mot graviditet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Alvorlige bivirkninger forbundet med bruk av Desirett er beskrevet under «Brystkreft» og
«Trombose» i avsnitt 2 «Hva du må vite før du bruker Desirett». Les disse avsnittene som tilleggsinformasjon og rådfør deg umiddelbart med lege ved behov.
Blødninger fra skjeden kan forekomme med ujevne mellomrom ved bruk av Desirett. Dette kan være bare en lett farget utflod som ikke engang krever noe bind eller kraftigere blødning som ser mer ut som en sparsom menstruasjon og som nødvendiggjør bruk av bind. Det kan også hende at du ikke får blødning i det hele tatt. De uregelmessige blødningene betyr ikke at den preventive beskyttelsen til Desirett er redusert. Vanligvis trenger du ikke ta noen forholdsregler, bare fortsett å ta Desirett. Du bør imidlertid konsultere legen din dersom blødningen er kraftig eller vedvarende.
 • Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 til 10 brukere av 100): humørforandringer, nedstemthet, nedsatt seksuallyst (libido), hodepine, kvalme, akne, brystsmerter, uregelmessig eller ingen menstruasjon, vektøkning.
 • Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 til 10 brukere av 1000): infeksjon i skjeden, problemer med å bruke kontaktlinser, oppkast, hårtap, smertefull menstruasjon, cyster på eggstokkene, tretthet.
 • Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 til 10 brukere av 10000): utslett, elveblest, smertefulle blårøde knuter i huden (erythema nodosum). (Dette er hudreaksjoner).
I tillegg til disse bivirkningene kan det forekomme sekresjon fra brystene.
Du må oppsøke lege umiddelbart hvis du opplever symptomer som (i) hevelse i ansikt, tunge eller svelg; (ii) vanskeligheter med å svelge; eller (iii) elveblest og pusteproblemer (angioødem).
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Desirett
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter «EXP:». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Desirett
Virkestoff er desogestrel (75 mikrogram)
Andre innholdsstoffer er: laktosemonohydrat, maisstivelse, povidon, d-α-tokoferol, soyaolje, kolloidal vannfri silika, kolloidal hydrert silika, stearinsyre, hypromellose, makrogol, titandioksid (E 171) (se også «Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Desirett» i avsnitt 2).
Hvordan Desirett ser ut og innholdet i pakningen
Et blisterbrett med Desirett inneholder 28 hvite, runde filmdrasjerte tabletter. Hver eske inneholder 1, 3, 6 eller 13 blisterbrett.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker Innehaver av markedsføringstillatelsen
Exeltis Healthcare S.L
Avenida Miralcampo 7 Polígono Industrial Miralcampo
19200 Azuqueca de Henares, Guadalajara Spania
Tilvirker
Laboratorios León Farma, S.A.
C/ La Vallina s/n, Pol. Ind. Navatejera 24008 - Navatejera, León.
Spania
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

Belgia

Desirett 75 microgrammes comprimés pelliculés

Bulgaria

Desirett 75 mcg

Tsjekkia

Velavel 0.075 mg

Danmark

Desirett 75

Estland

Desirett 75 mcg

Finland

Desirett

Tyskland

Desirett 75 mcg

Ungarn

Desirett 75 mcg

Island

Desirett

Italia

Desirett

Latvia

Desirett 75 mikrogramí apvalkotās tabletes

Litauen

Desirett 75 mikrogramai plėvele dengtos tabletės

Luxembourg

Desirett 75 microgrammes comprimés pelliculés

Norge

Desirett

Polen

Desirett

Romania

Desirett 75 micrograme

Slovakia

Desirett 75 microgramov

Slovenia

Desirett 75 mikrogramov filmsko obložene
tablete

Sverige

Velavel

Storbritannia

Desogestrel 75microgram film-coated tablets

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 04.09.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyp venetrombose (dvt): En trombose i en eller flere dype vener vanligst i beina, men kan også forekomme i vener i armene, bekkenet eller skulderområdet. Tromben kan skade blodåren der den oppstår, eller vandre til andre organer som f.eks hjertet eller lungen.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hepatitt c-virusinfeksjon (hepatitt c, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungeemboli (pulmonal emboli): En embolus som tilstopper blodårer i lungekretsløpet.

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.