Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Darunavir Krka 400 mg filmdrasjerte tabletter

Darunavir Krka 800 mg filmdrasjerte tabletter

darunavir

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør lege eller apotek hvis du har flere spørsmål eller trenger mer informasjon.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Darunavir Krka er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Darunavir Krka
 3. Hvordan du bruker Darunavir Krka
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Darunavir Krka
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Darunavir Krka er og hva det brukes motHva er Darunavir Krka?
Darunavir Krka inneholder virkestoffet darunavir. Darunavir Krka er et antiretroviralt legemiddel som brukes i behandling av Humant Immunsvikt Virus (HIV)-infeksjon. Det tilhører en gruppe legemidler som kalles proteasehemmere. Darunavir Krka inneholder virkestoffet darunavir. Darunavir Krka virker ved å redusere mengden HIV i kroppen din. Dette vil forbedre immunsystemet ditt og redusere risikoen for at sykdommer forbundet med HIV-smitte utvikler seg.
Hva brukes det til?
Darunavir Krka 400 og 800 mg tabletten brukes til behandling av HIV-smittede voksne og barn (3 år og eldre som har en kroppsvekt på minst 40 kg)
 • som ikke tidligere har brukt antiretrovirale legemidler.
 • og hos visse pasienter som tidligere har brukt antiretrovirale legemidler (legen din vil avgjøre dette).
Darunavir Krka må tas samtidig med en lav dose ritonavir og andre HIV-medisiner. Legen din vil snakke med deg om hvilken kombinasjon av legemidler som er best for deg.
 
2. Hva du må vite før du bruker Darunavir Krka
Bruk ikke Darunavir Krka
 • dersom du er allergisk overfor darunavir eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du har alvorlige leverproblemer. Rådfør deg med legen hvis du er usikker på hvor alvorlig din leversykdom er. Det kan være nødvendig å ta noen nye prøver.
Bruk ikke Darunavir Krka sammen med noen av de følgende legemidlene: Hvis du bruker noen av disse, rådfør deg med legen angående bytte til et annet legemiddel.

Legemiddel

Hensikt med legemidlet

Avanafil

til behandling av impotens

Astemizol eller terfenadin

til behandling av allergisymptomer

Triazolam og oral (tatt gjennom munnen)
midazolam

brukes for å hjelpe deg til å sove og/eller
dempe angst

Cisaprid

til behandling av enkelte magelidelser

Kolkisin (dersom du har nyre- og/eller
leverproblemer)

til behandling av urinsyregikt eller familiær
middelhavsfeber

Lurasidon, pimozid, kvetiapin eller sertindol

til behandling av psykiatriske lidelser

Ergotalkaloider som ergotamin, dihydroergotamin, ergometrin og
metylergonovin

til behandling av migrene hodepine

Amiodaron, bepridil, dronedaron, ivabradin,
kinidin, ranolazin

for behandling av visse hjertelidelser som for
eksempel unormale hjerteslag

Lovastatin, simvastatin og lomitapid

legemidler som senker kolesterolnivået

Rifampicin

til behandling av noen infeksjoner som
tuberkulose

Kombinasjonpreparatet lopinavir/ritonavir

denne HIV-medisinen tilhører samme gruppe
som Darunavir Krka

Elbasvir/grazoprevir

til behandling av hepatitt C-infeksjon

Alfuzosin

til behandling av forstørret prostata

Sildenafil

til behandling av høyt blodtrykk i
lungekretsløpet

Dabigatran, tikagrelor

bidrar til å hindre av blodplater klumper seg sammen ved behandling av pasienter som har
hatt hjerteinfarkt

Naloksegol

til behandling av forstoppelse forårsaket av
opioider

Dapoksetin

til behandling av for tidlig sædavgang
(ejakulasjon)

Domperidon

til behandling av kvalme og oppkast

Ikke kombiner Darunavir Krka med produkter som inneholder Johannesurt (Hypericum perforatum)
Advarsler og forsiktighetsregler
Snakk med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Darunavir Krka Darunavir Krka kurerer ikke HIV-infeksjon. Du kan fremdeles overføre HIV-
infeksjon til andre mens du tar dette legemidlet, selv om risikoen er lavere med effektiv antiretroviral behandling. Snakk med legen din om hvilke forholdsregler som er nødvendig for å unngå å smitte andre personer.
De som tar Darunavir Krka kan fortsatt utvikle infeksjoner eller andre HIV-relaterte sykdommer. Hold jevnlig kontakt med legen.
De som tar Darunavir Krka kan utvikle hudutslett. I sjeldne tilfeller kan utslettet bli alvorlig og eventuelt livstruende. Kontakt lege uansett hvis du får hudutslett.
Hos pasienter som tar Darunavir Krka og raltegravir (mot HIV-infeksjon) kan utslett (vanligvis lett eller moderat) forekomme oftere enn hos pasienter som tar bare ett av disse legemidlene.
Fortell legen om din situasjon FØR og UNDER behandlingen
Forsikre deg om at du har sjekket de følgende punktene og fortell legen din om noen av dem angår deg.
 • Fortell legen om du har hatt leverproblemer tidligere, inkludert hepatitt B- eller C-infeksjon. Legen må vurdere hvor alvorlige leverproblemer du har hatt før det avgjøres om du kan ta Darunavir Krka
 • Fortell legen om du har diabetes. Darunavir Krka kan føre til økte sukkernivåer i blodet
 • Fortell legen umiddelbart hvis du merker symptomer på infeksjon (som hovne lymfeknuter og feber). Hos noen pasienter med fremskreden HIV-infeksjon og tidligere opportunistiske infeksjoner, kan tegn og symptomer på betennelse fra tidligere infeksjoner inntreffe kort tid etter igangsatt anti-HIV-behandling. Det antas at disse symptomene skyldes en forbedring i kroppens immunrespons og at de gjør kroppen i bedre stand til å kjempe mot infeksjoner som kan være tilstede uten tydelige symptomer.
 • I tillegg til opportunistiske infeksjoner, kan autoimmune sykdommer (en
  tilstand hvor immunsystemet angriper friskt kroppsvev) også forekomme etter at du har startet med medisiner for din HIV-infeksjon. Autoimmune sykdommer kan forekomme flere måneder etter behandlingsstart. Hvis du merker symptomer på infeksjon eller andre symptomer, slik som muskelsvekkelse, svakhet som begynner i hender og føtter og brer seg oppover mot sentrum av kroppen, hjertebank, skjelving eller hyperaktivitet, må du kontakte legen umiddelbart for å få nødvendig behandling.
 • Fortell legen din om du har hemofili (blødersykdom). Darunavir Krka kan øke risikoen for blødning.
 • Fortell legen din om du er allergisk mot sulfonamider (brukes for eksempel til behandling av visse infeksjoner).
 • Informer legen din hvis du får muskel- eller skjelettproblemer. Noen pasienter som tar antiretroviral kombinasjonsbehandling kan utvikle en beinlidelse kalt osteonekrose (beinvevet dør grunnet manglende blodtilførsel til beinet). Noen av mange risikofaktorer for utvikling av denne lidelsen er blant annet varigheten av antiretroviral kombinasjonsbehandling, bruk av kortikosteroider, forbruk av alkohol, sterk hemming av immunforsvaret (immunsuppresjon) og forhøyet kroppsmasseindeks. Tegn på osteonekrose er stivhet, verking og smerter i ledd (spesielt i hofter, kne og skulder) og bevegelsesproblemer. Vennligst informer legen din hvis du merker noen av disse symptomene.
Eldre
Darunavir Krka har bare blitt brukt av et begrenset antall pasienter over 65 år. Hvis du er i denne alderen, vennligst diskuter med legen din om du kan bruke Darunavir Krka.
Barn og ungdom
Darunavir Krka 400 mg og 800 mg tabletten er ikke til bruk for barn yngre enn 3 år eller barn som veier mindre enn 40 kg.
Andre legemidler og Darunavir Krka
Snakk med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler.
Det er noen legemidler som du ikke må kombinere med Darunavir Krka. Disse er nevnt under overskriften ”Bruk ikke Darunavir Krka sammen med noen av de følgende legemidlene:”
Darunavir Krka kan som oftest kombineres med anti-HIV-medisiner som tilhører en annen klasse [for eksempel NRTI (nukleosid reverstranskriptasehemmere), NNRTI (ikke-nukleosid reverstranskriptasehemmere), CCR5-antagonister og FI (fusjonshemmere)]. Darunavir Krka med kobicistat eller ritonavir er ikke utprøvd sammen med alle proteasehemmere, og skal ikke brukes sammen med andre HIV- proteasehemmere. I noen tilfeller kan dosen av andre legemidler måtte endres. Fortell derfor alltid legen din om du tar andre anti-HIV-medisiner og følg nøye legens instruksjoner om hvilke legemidler som kan kombineres.
Effekten av Darunavir Krka kan reduseres om du tar noen av legemidlene under. Fortell legen din om du tar:
 • Fenobarbital, fenytoin (som forhindrer krampeanfall)
 • Deksametason (kortikosteroid)
 • Efavirenz (HIV-infeksjon)
 • Boceprevir (hepatitt C-infeksjon)
 • Rifapentin, rifabutin (legemidler til behandling av enkelte infeksjoner, som tuberkulose)
 • Sakinavir (HIV-infeksjon).
Darunavir Krka kan også påvirke effekten av andre medisiner. Fortell legen din om du tar:
 • Amlodipin, diltiazem, disopyramid, karvedilol, felodipin, flekainid, lidokain, metoprolol, meksiletin, nifedipin, nikardipin, propafenon, timolol, verapamil (mot hjertesykdom) ettersom den terapeutiske effekten eller bivirkningene av disse legemidlene kan forsterkes
 • Apiksaban, edoksaban, rivaroksaban, warfarin (for å hindre koagulasjon av blodet) ettersom den terapeutiske effekten eller bivirkningene av disse legemidlene kan endres. Legen din kan ha behov for å undersøke blodet ditt
 • Østrogenbasert hormonell prevensjon og hormonsubstitusjonsterapi. Darunavir Krka kan redusere effekten av disse. Ved bruk av prevensjon anbefales alternativ ikke-hormonell prevensjon
 • Etinyløstradiol/drospirenon. Darunavir kan øke risikoen for forhøyet kaliumnivå forårsaket av drospirenon
 • Atorvastatin, pravastatin, rosuvastatin (kolesterolsenkende). Risikoen for
muskelskade kan øke. Legen din vil vurdere hvilken kolesterolsenkende behandling som er best egnet for din situasjon
 • Klaritromycin (antibiotika)
 • Ciklosporin, everolimus, takrolimus, sirolimus (til demping av immunsystemet) ettersom terapeutisk effekt eller bivirkninger av disse legemidlene kan økes. Legen din kan ha ønske om å gjøre noen tilleggstester
 • Kortikosteroider, inkludert betametason, budesonid, flutikason, mometason, prednison, triamcinolon. Disse legemidlene brukes til behandling av allergier, astma, betennelsessykdommer i tarmen, betennelsestilstander i øyne, ledd og muskler og andre betennelsestilstander. Dersom alternativer ikke kan brukes, bør slik bruk kun foretas etter medisinsk vurdering og under nøye overvåkning av legen din med tanke på bivirkninger av kortikosteroidet
 • Buprenorfin/nalokson (legemidler til behandling av opioidavhengighet)
 • Salmeterol (legemiddel til behandling av astma)
 • Artemeter/lumefantrin (en kombinasjon av legemidler til behandling av malaria)
 • Dasatinib, everolimus, irinotekan, nilotinib, vinblastin, vinkristin (til behandling av kreft)
 • Sildenafil, tadalafil, vardenafil (mot impotens eller til behandling av en hjerte- og lungesykdom som kalles pulmonal arteriell hypertensjon)
 • Glekaprevir/pibrentasvir, simeprevir (til behandling av hepatitt C-infeksjon)
 • Fentanyl, oksykodon, tramadol (til behandling av smerter)
 • Fesoterodin, solifenacin (til behandling av urinveislidelser).
Dosering av andre legemidler må kanskje endres fordi bivirkninger eller terapeutisk effekt av disse, eller terapeutisk effekt eller bivirkninger av Darunavir Krka, kan påvirkes i forbindelse med kombinasjon. Fortell legen din om du tar:
 • Alfentanil (sterkt og korttidsvirkende smertestillende injeksjonspreparat som brukes ved operasjoner)
 • Digoksin (til behandling av enkelte hjertelidelser)
 • Klaritromycin (antibiotikum)
 • Itrakonazol, isavukonazol, flukonazol, posakonazol, klotrimazol (til behandling av soppinfeksjoner). Vorikonazol skal kun brukes etter medisinsk vurdering
 • Rifabutin (mot bakterielle infeksjoner)
 • Sildenafil, vardenafil, tadalafil (mot impotens eller høyt blodtrykk i lungekretsløpet)
 • Amitriptylin, desipramin, imipramin, nortriptylin, paroksetin, sertralin, trazodon (til behandling av depresjon og angst)
 • Maraviroc (til behandling av HIV-infeksjon)
 • Metadon (til behandling av opiatavhengighet)
 • Karbamazepin, klonazepam (for å forebygge krampeanfall eller for å behandle visse typer nervesmerter)
 • Kolkisin (til behandling av urinsyregikt eller familiær middelhavsfeber)
 • Bosentan (til behandling av høyt blodtrykk i lungekretsløpet)
 • Buspiron, klorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, midazolam brukt som injeksjon, zoldipem (beroligende midler)
 • Perfenazin, risperidon, tioridazin (til behandling av psykiske lidelser)
 • Metformin (til behandling av type 2 diabetes).
Dette er ikke en komplett legemiddelliste. Informer helsepersonell om alle
legemidlene du tar.
Inntak av Darunavir Krka sammen med mat og drikke
Se avsnitt 3 ”Hvordan du bruker Darunavir Krka”.
Graviditet og amming
Fortell legen din med én gang om du er gravid, planlegger å bli gravid eller ammer. Gravide eller ammende mødre bør ikke bruke Darunavir Krka med ritonavir hvis ikke legen har anbefalt det spesielt. Gravide eller ammende mødre bør ikke ta darunavir med kobicistat.
Kvinner med HIV-infeksjon må ikke amme sine barn både på grunn av muligheten for at barnet kan få HIV-smitte gjennom morsmelken og på grunn av de ukjente effektene medisinen kan ha på barnet ditt.
Kjøring og bruk av maskiner
Kjør ikke bil, og bruk ikke maskiner hvis du føler deg svimmel etter å ha tatt Darunavir Krka
 
3. Hvordan du bruker Darunavir Krka
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg. Snakk med lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker. Ikke avbryt behandlingen med Darunavir Krka og ritonavir uten å snakke med legen din selv om du føler deg bedre.
Etter oppstart av behandling må du ikke endre doseringen eller doseringsformen eller stoppe behandlingen uten å få instruksjoner fra legen din.
Darunavir Krka 400 mg og 800 mg tabletter skal kun brukes til å gi en dosering på 800 mg én gang daglig.
Dette legemidlet er kun tilgjengelig som filmdrasjerte tabletter og derfor ikke egnet for pasienter som ikke er i stand til å svelge hele tabletter, for eksempel små barn. Ved bruk hos disse pasientene, bør det undersøkes om bedre egnede formuleringer som inneholder darunavir er tilgjengelig.
Dose for voksne som tidligere ikke har brukt antivirale legemidler (legen din vil avgjøre dette)
Den vanlige dosen av Darunavir Krka er 800 mg (2 tabletter som inneholder 400 mg Darunavir Krka eller 1 tablett som inneholder 800 mg Darunavir Krka) én gang daglig.
Du må ta Darunavir Krka hver dag og alltid i kombinasjon med 100 mg ritonavir og med mat. Darunavir Krka virker ikke tilstrekkelig uten ritonavir og mat. Du må spise et måltid eller et mellommåltid innen 30 minutter før du tar Darunavir Krka og ritonavir. Type mat er ikke viktig. Selv om du føler deg bedre, skal du ikke stoppe å ta Darunavir Krka og ritonavir uten å ha snakket med legen din.
Instruksjoner for voksne
 • Ta to 400 mg tabletter på samme tid eller én 800 mg tablett, én gang daglig,
hver dag.
 • Ta alltid Darunavir Krka sammen med 100 mg ritonavir.
 • Ta Darunavir Krka sammen med mat.
 • Svelg tabletten med væske som vann eller melk.
 • Ta dine andre HIV-medisiner som du bruker i kombinasjon med Darunavir Krka og som legen din har bestemt.
Dose for voksne som tidligere har brukt antivirale legemidler (legen din vil avgjøre dette)
Eventuelt vil du trenge en annen dose av Darunavir Krka som ikke kan gis med disse 400 mg eller 800 mg tablettene. Andre styrker av Darunavir Krka er tilgjengelige.
Dosen er:
 • 800 mg Darunavir Krka (2 tabletter som inneholder 400 mg Darunavir Krka eller 1 tablett som inneholder 800 mg Darunavir Krka) sammen med 100 mg ritonavir én gang daglig
ELLER
 • 600 mg Darunavir Krka (1 tablett som inneholder 600 mg Darunavir Krka) sammen med 100 mg ritonavir to ganger daglig.
Diskuter med legen hvilken dose som er riktig for deg.
Dosering for barn fra 3 år og som veier minst 40 kg, som ikke har brukt antiretrovirale legemidler før (barnets lege vil avgjøre dette)
 • Den vanlige dosen av Darunavir Krka er 800 mg (2 tabletter som inneholder 400 mg Darunavir Krka eller 1 tablett som inneholder 800 mg Darunavir Krka) sammen med 100 mg ritonavir én gang daglig.
Dosering for barn fra 3 år og som veier minst 40 kg, som har brukt antiretrovirale legemidler før (barnets lege vil avgjøre dette)
Dosen er enten:
 • 800 mg Darunavir Krka (2 tabletter som inneholder 400 mg Darunavir Krka eller 1 tablett som inneholder 800 mg Darunavir Krka) sammen med 100 mg ritonavir én gang daglig.
ELLER
 • 600 mg Darunavir Krka (1 tablett som inneholder 600 mg Darunavir Krka) sammen med 100 mg ritonavir to ganger daglig.
Diskuter med legen hvilken dose som er riktig for deg
Instruksjoner for barn fra 3 år og som veier minst 40 kg
 • Ta 800 mg Darunavir Krka (2 tabletter som inneholder 400 mg Darunavir Krka eller 1 tablett som inneholder 800 mg Darunavir Krka) på samme tid, én gang daglig, hver dag.
 • Ta alltid Darunavir Krka sammen med 100 mg ritonavir.
 • Ta Darunavir Krka sammen med mat.
 • Svelg tablettene med væske som vann eller melk.
 • Ta dine andre HIV-medisiner som du bruker i kombinasjon med Darunavir Krka og ritonavir som legen din har bestemt.
Dersom du tar for mye av Darunavir Krka
Kontakt legen din, apotek eller sykepleier med en gang.
Dersom du har glemt å ta Darunavir Krka
Hvis du oppdager det innen 12 timer, så må du ta tablettene med en gang. Ta alltid Darunavir Krka sammen med ritonavir og mat. Hvis du oppdager det etter 12 timer, la være å ta tablettene og ta den neste dosen som vanlig. Du skal ikke ta dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Ikke avbryt behandlingen med Darunavir Krka uten å snakke med legen din først
Legemidler mot HIV kan gjøre at du føler deg bedre. Selv om du føler deg bedre skal du ikke slutte å bruke Darunavir Krka Snakk med legen din først.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Behandling av HIV kan føre til en vektøkning og en økning av lipid (fett) og glukose nivåene i blodet. Disse er delvis knyttet til forbedringen av helsetilstanden og livsstil. Økningen i lipider (fett) kan i noen tilfeller være forårsaket av HIV legemidlene.
Legen din vil ta prøver for å undersøke om du får slike endringer.
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Fortell legen din om du får noen av disse bivirkningene:
Leverproblemer som av og til kan være alvorlige, er rapportert. Legen din vil ta blodprøver før du begynner med Darunavir Krka. Hvis du har kronisk hepatitt B- eller C-infeksjon, vil legen din ta blodprøver oftere da du kan ha større risiko for å utvikle leverproblemer. Snakk med legen din om tegn og symptomer på leverproblemer.
Dette kan inkludere at huden eller det hvite i øyet blir gulere, mørk (tefarget) urin, blek avføring, kvalme, oppkast, redusert matlyst eller smerter, verk eller smerter og ubehag på høyre side under ribbena.
Hudutslett (oftere ved bruk sammen med raltegravir), kløe. Utslettet er vanligvis mildt til moderat. Et hudutslett kan også være symptom på en sjelden, alvorlig tilstand. Det er viktig at du rådfører deg med legen dersom du får utslett. Legen din vil fortelle deg hvordan du skal behandle symptomene dine eller om bruken av Darunavir Krka må avsluttes.
Andre alvorlige bivirkninger var diabetes (vanlige) og betennelse i bukspyttkjertelen (mindre vanlige).
Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)
 • diaré
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • oppkast, kvalme, magesmerter eller oppsvulmet mage, dyspepsi og oppblåsthet
 • hodepine, tretthet, svimmelhet, søvnighet, nummenhet, prikking eller smerter i hender eller føtter, tap av krefter, innsovningsproblemer
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • brystsmerter, forandret elektrokardiogram, hurtige hjerteslag
 • redusert eller unormal følsomhet i huden, stikkende eller brennende følelse, oppmerksomhetsforstyrrelser, svekket hukommelse, balanseproblemer
 • pustevansker, hoste, neseblod, sår hals
 • betennelse i magen eller munnen, halsbrann, brekninger, tørr munn, ubehag i magen, forstoppelse, raping
 • nyresvikt, nyrestein, vannlatingsproblemer, hyppig eller overdreven vannlating, noen ganger om natten
 • elveblest (urtikaria), kraftige hevelser i hud og annet vev (hyppigst lepper eller øyne), eksem, overdreven svetting, nattesvette, håravfall, akne, skjellende hud, fargeforandringer på neglene
 • muskelsmerter, muskelkramper eller muskelsvakhet, smerter i armer og ben, benskjørhet
 • redusert kapasitet i skjoldbruskkjertelen. Dette kan sees på en blodprøve.
 • høyt blodtrykk, rødming
 • røde eller tørre øyne
 • feber, hevelser i bena grunnet væskeopphopning, sykdomsfølelse, irritabilitet, smerter
 • symptomer på infeksjon, herpes simplex
 • impotens, forstørrede bryster
 • søvnproblemer, søvnighet, depresjon, angst, unormale drømmer, redusert sexlyst
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
 • en reaksjon kalt DRESS [alvorlig utslett som kan følges av feber, utmattelse, hevelse i ansikt eller lymfekjertler, økt antall eosinofile celler (type hvite blodlegemer), påvirkning på lever, nyre eller lunger]
 • hjerteinfarkt, langsomme hjerteslag, hjertebank
 • synsforstyrrelser
 • frysninger, føle seg unormal
 • følelse av forvirring eller desorientering, endret humør, rastløshet
 • besvimelse, epileptiske anfall, endring i eller tap av smak
 • munnsår, blodig oppkast, betennelse i leppene, tørre lepper, belegg på tungen
 • rennende nese
 • hudskader, tørr hud
 • stive muskler eller ledd, leddsmerter med eller uten betennelse
 • endret antall av enkelte blodlegemer eller blodverdier. Dette kan sees på blod- og/eller urinprøvesvarene. Legen din vil forklare disse for deg. Eksempler er: økt antall hvite blodlegemer
Noen bivirkninger er typiske for anti-HIV-medisiner i samme familie som Darunavir Krka. Disse er:
 • muskelsmerter, ømhet eller svakhet. I sjeldne tilfeller har disse muskellidelsene vært alvorlige
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Darunavir Krka
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og etiketten etter EXP. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden.
Hold boksen tett lukket for å beskytte mot fuktighet. Holdbarhet etter anbrudd: 3 måneder.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Darunavir Krka
 • Virkestoffet er darunavir. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 400 mg eller 800 mg darunavir.
 • Andre innholdsstoffer er cellulose, mikrokrystallinsk; krysspovidon, hydroksypropylcellulose; silika, kolloidal vannfri; silisert mikrokrystallinsk cellulose (cellulose, mikrokrystallinsk; silika, kolloidal vannfri) og magnesiumstearat (E 470b) i tablettkjernen. Filmdrasjeringen inneholder polyvinylalkohol, makrogol, titandioksid (E 171), talkum (E 553b), gul jernoksid (E 172) (kun for 400 mg filmdrasjerte tabletter) og rødt jernoksid (E 172).
Hvordan Darunavir Krka ser ut og innholdet i pakningen
Darunavir Krka 400 mg filmdrasjerte tabletter:
Gulbrune, ovale, bikonvekse filmdrasjerte tabletter, preget med S1 på den ene siden. Tablettstørrelse: 17 x 8,5 mm.
Darunavir Krka 800 mg filmdrasjerte tabletter:
Rødbrune, ovale, bikonvekse filmdrasjerte tabletter, preget med S3 på den ene siden. Tablettstørrelse: 20 x 10 mm.
Darunavir Krka 400 mg filmdrasjerte tabletter er tilgjengelig i bokser som hver inneholder 30 filmdrasjerte tabletter (1 boks à 30 filmdrasjerte tabletter),
60 filmdrasjerte tabletter (2 bokser à 30 filmdrasjerte tabletter), 90 filmdrasjerte
tabletter (3 bokser à 30 filmdrasjerte tabletter) og 180 filmdrasjerte tabletter (6 bokser à 30 filmdrasjerte tabletter) i en eske.
Darunavir Krka 800 mg filmdrasjerte tabletter er tilgjengelig i bokser som hver inneholder 30 filmdrasjerte tabletter (1 boks à 30 filmdrasjerte tabletter) og
90 filmdrasjerte tabletter (3 bokser à 30 filmdrasjerte tabletter) i en eske. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia
Tilvirker
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straβe 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland
Ta kontakt med den lokale representanten for innehaveren av markedsføringstillatelsen for ytterligere informasjon om dette legemidlet:
Norge
KRKA Sverige AB
Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 18.12.2019
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (the European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antagonist: Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding til reseptorer. Reseptorer finnes bl.a. i celleveggene hvor de formidler et bestemt signal når en bestemt substans binder seg til reseptoren. Dette signalet kan da hemmes ved bruk av en antagonist som bindes til samme reseptor.

antiviral: Noe som hindrer at virus kan formere seg. Antivirale legemidler brukes mot virusinfeksjoner.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

benskjørhet (osteoporose, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dress (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer): Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS) er en immunologisk overfølsomhetsreaksjon og alvorlig form for legemiddelreaksjon som kan være dødelig.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofil: Type hvit blodcelle, leukocytt, som spiller en viktig rolle i allergiske reaksjoner. Eosinofiler har fått navnet pga. deres innehold av granulatkorn som kan farges røde av eosin. Eosinofilene dannes i benmargen og når de har modnet gjenfinnes de i blodet, der de bl.a. kan absorbere og ødelegge fremmede partikler. De små kornene i eosinofilene inneholder også et stoff med skadelige effekter på enkelte parasitter, men også på kroppens egne celler, særlig ved allergi.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hepatitt b (hepatitt b-virusinfeksjon, hbv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt B-virus (HBV). HBV kan smitte gjennom blod eller overføres som en kjønnssykdom.

hepatitt c (hepatitt c-virusinfeksjon, hcv-infeksjon): Leverbetennelse som skyldes infeksjon med hepatitt C-virus (HCV). HCV smitter hovedsakelig gjennom blod.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

manglende blodtilførsel (iskemi): En mangel på blodtilførsel til et organ eller vev. Mangelen kan skyldes en tilstopping av blodårer, eller fravær av blodsirkulasjon.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nyrestein (nefrolitiasis, nefrolitt): Nyrestein dannes i nyrene fra avfallsstoffer fra urinen, og som kan sette seg fast i nyre eller urinleder. Stenene kan bestå av krystaller (50-95%) og av organisk materiale (5-50%). Vanligste årsakene til nyrestein er høy utskillelse av kalsium (kalk) eller lav utskillelse av sitrat i urinen.

opioid (opiat): Opioider/opiater er en fellesbetegnelse for en stor gruppe stoffer, og er enten hentet fra naturen (f.eks. morfin), produsert kjemisk (f.eks. petidin) eller forekommer naturlig i kroppen (f.eks. endorfiner). De virker smertestillende ved å påvirke sentralnervesystemet. Legemidler i denne gruppen kan gi brukeren euforiske følelser, derfor kan de være vanedannende.

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.