Cotellic

Roche



Virkestoff: Kobimetinib



Pakningsvedlegg