Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Conludag 0,35 mg tabletter

noretisteron

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Conludag er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Conludag
 3. Hvordan du bruker Conludag
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Conludag
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Conludag er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Conludag inneholder et kvinnelig kjønnshormon: gestagen (noretisteron), og brukes som prevensjonsmiddel. Conludag tilhører en type p-pille som kalles minipille.Conludag tabletter er pakket i blisterpakninger med 3 × 28 tabletter. Aluminiumsfolien er merket med ukedagenes navn.
 
2. Hva du må vite før du bruker Conludag
Bruk ikke Conludag:
 • dersom du er allergisk overfor noretisteron, eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • hvis du er eller mistenker at du er gravid
 • hvis du har eller har hatt alvorlig leverfunksjonsforstyrrelse, inkludert leversvulst
 • hvis du har eller har hatt gulsott (ikterus) eller alvorlig kløe (pruritus) i tidligere svangerskap
 • hvis du har vaginalblødning av ukjent årsak
 • ved påvist eller mistanke om brystkreft eller annen østrogenavhengig krefttype
 • hvis du har hjerte/kar lidelser (blodpropp, årebetennelse, hjerneslag eller forstyrrelser i blodforsyningen til hjertet)
 • hvis du har porfyri (forhøyet innhold av porfyriner i blod, urin, galle samt i avføringen) eller forstyrrelser i utskillelsen av bilirubin
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Conludag hvis du har eller har hatt:
 • leverfunksjonsforstyrrelser eller leversykdom
 • høyt blodtrykk
 • gallesykdom
 • synsforstyrrelser, blodpropp i netthinnen, hevelse i synsnerven (papilleødem), fremfall av øyeeplet eller dobbeltsyn
 • forandret hyppighet eller mønster av hodepine
 • endringer i omdannelse av fettstoffer (lipidmetabolismen)
 • væskeansamling i kroppen
 • emosjonell ubalanse
Før medisineringen med Conludag starter vil du gjennomgå en grundig undersøkelse inkludert brystundersøkelse, blodtrykksmålinger, samt at du vil få spørsmål om din families sykehistorie. Du bør gå til regelmessig kontroll hos lege, første gang etter 3 måneder, senere en gang årlig. Ved vedvarende blødningsforstyrrelser eller andre tegn til bivirkninger bør også lege kontaktes.
Det er rapportert om en sammenheng mellom bruk av prevensjonsmetoder som Conludag og forekomst av blodpropp eller blødning. Derfor bør du undersøkes regelmessig av lege.
Risiko for hjertesykdommer hos kvinner som tar p-piller øker når andre faktorer som røyking, høyt kolesterol, fedme, diabetes, tidligere tilfelle av svangerskapsforgiftning eller høy alder er til stede. Kvinner over 35 år bør sammen med lege nøye vurdere nytte/risiko ved bruk av p-piller i forhold til bruk av andre prevensjonsmidler.
Psykiatriske lidelser:
Noen kvinner som bruker prevensjonsmidler, inkludert Conludag, har rapportert om depresjon eller nedstemthet. Depresjon kan være alvorlig, og kan noen ganger føre til selvmordstanker. Dersom du opplever humørforandringer og symptomer på depresjon, må du kontakte legen din så raskt som mulig for å få medisinske råd.
Behandlingen med Conludag bør avbrytes minst 4 uker før, og ikke startes opp igjen før 2 uker etter planlagte kirurgiske inngrep eller så lenge man blir sengeliggende.
Kvinner som har svært sjeldne menstruasjoner kan få problemer med å bli gravide etter bruk av minipiller.
P-piller med gestagen som eneste virkestoff, som f. eks. Conludag, kan gi en dårlig eller bare begrenset beskyttelse mot graviditet utenfor livmoren.
Menstruasjonen vil som regel komme som normalt. Det er ikke uvanlig å få uregelmessige blødninger under minipillebruk. Dette er ikke farlig, men hvis det blir plagsomt, kan det være grunn til å skifte til et annet prevensjonsmiddel. Hvis det går mer enn 7 uker mellom 2 menstruasjoner, bør graviditetstest utføres, og evt. lege kontaktes.
Urtepreparater som inneholder Johannesurt (Hypericum perforatum) bør ikke brukes sammen med Conludag på grunn av risiko for redusert virkning av Conludag.
Andre legemidler og Conludag
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturmidler.
Visse legemidler som kan gi blødningsforstyrrelser og nedsette prevensjonssikkerheten er bredspektrede antibiotika, enzyminduserende midler (som f.eks. rifampicin og griseofulvin), søvnmidler (f.eks. benzodiazepiner), legemidler mot epilepsi (fenytoin, fenobarbital, karbamazepin og primidon) og hurtigvirkende avføringsmidler. Kvinner som er under korttidsbehandling med noen av disse legemidlene, bør bruke ytterligere ikke-hormonell beskyttelse (f.eks. kondom) under behandlingen og i 14 dager etter avsluttet behandling.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Conludag skal ikke brukes under svangerskapet.
Noretisteron passerer over i morsmelk, men risiko for påvirkning av barnet er usannsynlig dersom en unngår behandling med preparatet de første seks ukene av ammeperioden. Conludag reduserer ikke melkeproduksjonen.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Conludag antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Conludag inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Conludag
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den første tabletten tas på menstruasjonens første dag. Full beskyttelse mot graviditet oppnås fra første tablett. Deretter tas en tablett daglig på omtrent samme tidspunkt i døgnet, f.eks. om morgenen. Sikkerheten reduseres om tidspunktet for tablettinntak overskrides med mer enn 3 timer (se «Dersom du har glemt å ta Conludag»).
Som første tablett tas en av tablettene der ukedagsmarkering på brettet tilsvarer den aktuelle ukedagen. Når et brett er brukt opp, påbegynnes neste brett dagen etter. Eksempel: Dersom den siste tabletten på et brett tas på en mandag, påbegynnes neste brett med en tablett merket “tirsdag”. Intet opphold skal altså gjøres mellom brettene.
Det er meget viktig at tablettene tas hver dag selv under menstruasjonen, også dersom menstruasjonen er forsinket eller dersom det opptrer sparsom blødning mellom to menstruasjoner.
Hvis du ikke er i stand til å ta Conludag fra menstruasjonens første dag kan du starte behandlingen til og med 5. blødningsdag. En annen prevensjonsmetode (f.eks. kondom, pessar og sæddrepende salve) anbefales i de første 7 dager av behandlingen.
Akutte mage/tarmforstyrrelser (oppkast, diaré) kan påvirke opptaket av noretisteron, slik at effekten kan bli redusert. Du må fortsette å ta Conludag, men du bør samtidig bruke andre prevensjonsmetoder i den tid mage/tarmproblemene pågår og i de påfølgende 7 dagene.
Bytte fra en annen prevensjonsmetode
Den første Conludag tablett inntas dagen etter at den siste tabletten fra forrige prevensjonsmiddel er tatt.
Bruk etter fødsel eller abort
Conludag bør ikke tas tidligere enn 4 uker etter fødselen. Hvis du inntar den første tabletten senere enn 4 uker etter fødselen, bør tilleggsbeskyttelse brukes i de påfølgende 7 dagene.
Etter abort med mindre enn 12 ukers graviditet, kan du ta den første tabletten neste dag, og oppnår umiddelbar beskyttelse mot graviditet. Etter en abort med en svangerskapsperiode på 12 uker eller mer, bør behandlingen startes 2 uker etter dette.
Dersom du tar for mye av Conludag
Overdose kan gi seg utslag i kvalme, brekninger, brystutvidelse og blødninger fra skjeden.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
Dersom du har glemt å ta Conludag
Tablettene må tas daglig på omtrent samme tidspunkt for å opprettholde effektiv prevensjon.
Går det mer enn 3 timer utover vanlig tidspunkt før du tar tabletten bør du bruke tilleggsbeskyttelse de neste 7 dagene som en ekstra sikkerhet.
Dersom du har glemt å ta to tabletter, bør du ta den sist glemte tabletten så snart som mulig og deretter fortsette å ta resten av tablettene på vanlig måte. For å sikre fortsatt beskyttelse anbefales det at man bruker en alternativ prevensjonsmetode i tillegg, som f.eks. kondom, de neste 7 dagene.
Dersom du har glemt å ta mer enn to tabletter skal du avbryte behandlingen med Conludag inntil neste menstruasjonsperiode eller inntil graviditet er utelukket. En alternativ ikke-hormonell prevensjonsmetode skal brukes.
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Conludag forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Dersom du opplever at noen av bivirkningene blir alvorlige, eller du får bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, vennligst informer lege eller apotek.
Svært vanlige bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 pasienter):
 • Hodepine
 • Depresjon
 • Ømme bryster
Bivirkninger med ukjent frekvens (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):
 • Godartet leversvulst
 • Kvalme
 • Uregelmessig menstruasjon (forkortet menstruasjonssyklus, uregelmessig eller forlenget blødning, samt brun utflod) og uteblitt menstruasjon (amenoré)
Små doser av gestagen som ikke totalt hemmer aktivitet i eggstokken, kan utgjøre en risiko når det gjelder utvikling av cyster på eggstokkene. Slike cyster forsvinner ofte spontant og bør først og fremst behandles med medisiner.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Conludag
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter «Utløpsdato» eller «EXP». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Conludag
 • Virkestoff er noretisteron 0,35 mg.
 • Andre innholdsstoffer er maisstivelse, povidon, magnesiumstearat og laktose (65,25 mg).
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Pfizer AS
Postboks 3
1324 Lysaker
Tlf. 67 52 61 00
Tilvirker
Piramal Healthcare UK Limited,
Morpeth,
Storbritannia
eller
Piramal Pharma Solutions (Dutch) B.V.
Level, 7e verdieping
Bargelaan 200
2333 CW
Leiden
Nederland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 28.10.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

amenoré (manglende menstruasjonsblødning, fravær av menstruasjon): Fravær av menstruasjonsblødning over lengre tid. Jente som ikke har fått sin første menstruasjon innen hun er fylt 16 år har så kalt primær amenoré.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hjerneslag (slag, slaganfall): Plutselig tap av nervefunksjoner pga. oksygenmangel eller blødning i hjernen. Forårsakes ofte av en blodpropp i blodårene i hjernen.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

høyt kolesterol: Kolesterol er et fettstoff som er nødvendig for kroppen. Det trengs for at kroppen skal kunne produsere hormoner og vitamin A, samt å bygge opp cellevegger og danne gallesyrer. For mye kolesterol i blodet generelt eller for mye av det “dårlige kolesterolet” (LDL) eller begge deler kan øke risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).