Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Condyline 5 mg/ml liniment, oppløsning

podofyllotoksin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Condyline er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Condyline
 3. Hvordan du bruker Condyline
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Condyline
 6. Ytterligere informasjon
 
1. Hva Condyline er, og hva det brukes mot
Condyline inneholder det virksomme stoffet podofyllotoksin som hemmer de virussmittede cellenes vekst.
Condyline brukes ved behandling av veneriske vorter (kjønnsvorter).
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i
pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Condyline
Bruk ikke Condyline
 • ved graviditet og amming
 • til behandling av åpne sår etter kirurgisk inngrep
 • til barn under 12 år
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor podofyllotoksin eller et av de andre innholdsstoffene i Condyline
Vis forsiktighet ved bruk av Condyline
 • Forsiktighet må vises ved behandling av blødende vorter og vorter med sår.
 • Må ikke komme i kontakt med øynene. Dersom preparatet ved uhell kommer i øynene, skal øynene omgående skylles grundig med vann.
 • Påføring til større arealer av slimhinnen kan gi generell reaksjon og må unngås.
Bruk av andre legemidler sammen med Condyline
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Graviditet og amming
Condyline skal ikke brukes ved graviditet og amming.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirker din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Condyline antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Condyline
Bruk alltid Condyline slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Condyline pensles på vortene 2 ganger daglig i 3 påfølgende dager. NB! Det pensles bare så mye på at vortene akkurat dekkes. Unngå pensling utenfor vortene. Oppløsningen skal etter påføring tørke på vorten i ca. 1-2 minutter. Behandlingen kan gjentas etter 4 dagers opphold, i opp til 5 uker. Den maksimale enkeltdosen bør ikke overskride 0,5 ml ved hjemmebehandling. Hvis den overstiger 1 ml, bør penslingen foretas hos lege. Etter påføring bør linimentet tørke godt.
Bruksanvisning
Før pensling vaskes vortene med såpe og vann, og tørkes godt. Condyline påføres vortene med en plastspatel eller en bomullspinne. Unngå at oppløsningen kommer i berøring med den omliggende hud eller slimhinne.
 • Oppløsningen skal tørke på vorten 1-2 min. etter påføring.
 • Oppløsningen skal ikke vaskes av etter penslingen.
 • Anvend en ny spatel/bomullspinne ved hver behandling.
 • Vask hendene etter påføringen.
Obs! Oppløsningen virker sterkt irriterende på frisk hud. Må ikke brukes i lengre tid enn avtalt med legen.
Dersom du tar for mye av Condyline
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Condyline
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Condyline
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Condyline forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlig bivirkning er lokal irritasjon. Smerter, som regel forbigående. Uheldig virkninger på nervesystemet kan forekomme etter meget stor doser.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 10 pasienter)
 • ømhet i huden
 • svie i huden
 • rødme i huden
 • sårdannelse i huden
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 100 pasienter)
 • betennelse på forhud og tuppen av penis
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 
5. Hvordan du oppbevarer Condyline
Oppbevares ved høyst 25ºC i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Condyline etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Ytterligere informasjon
Sammensetning av Condyline
 • Virkestiff er podofyllotoksin.
 • Andre innholdsstoffer er melkesyre, natriumlaktat og etanol 96 %.
Hvordan Condyline ser ut og innholdet i pakningen
Glassflaske á 3,5 ml (plastspatler eller bomullspinner medfølger).
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm AS, Sandakerveien 138, NO-0484 Oslo
Importør
Orifarm A/S, Postboks 69, 5260 Odense S, Danmark
Ompakker
Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, Tsjekkia
Tilvirker
Takeda Austria GmbH Peter Strasse 25
Linz Østerrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 23.05.2019.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

kjønnsvorter (kondylomer): Vortelignende knopper som skyldes infeksjon med humant papilloma-virus (HPV). De sitter spesielt på kjønnsorganene og ved endetarmsåpningen.