Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Co-Renitec 20 mg/12,5 mg tabletter

(enalaprilmaleat/hydroklortiazid)

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Co-Renitec er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Co-Renitec
 3. Hvordan du bruker Co-Renitec
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Co-Renitec
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Co-Renitec er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Co-Renitec brukes til å behandle høyt blodtrykk. Det er et kombinasjonspreparat som inneholder to virkestoff. Enalapril tilhører en gruppe legemidler som kalles angiotensin konvertase-hemmere (ACE-hemmere) som virker ved å få blodårene til å utvide seg. Dette gjør det lettere for hjertet å pumpe blodet ut til alle deler av kroppen. Hydroklortiazid tilhører en gruppe legemidler som kalles diuretikum, det vil si et vanndrivende legemiddel, som virker ved å øke utskillelsen av vann og salter i nyrene. Sammen bidrar både enalapril og hydroklortiazid til å redusere høyt blodtrykk.
 
2. Hva du må vite før du bruker Co-Renitec
Bruk ikke Co-Renitec
 • dersom du er allergisk overfor enalaprilmaleat, hydroklortiazid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6),
 • dersom du ved tidligere behandling med et legemiddel i denne gruppen (ACE-hemmere) har hatt en allergisk reaksjon med opphovnet ansikt, lepper, tunge og/eller hals med svelge- eller pustevansker. Bruk ikke dette legemidlet hvis du har hatt slike symptomer uten kjent årsak, eller har arvelig eller iboende angioødem,
 • dersom du er allergisk overfor sulfonamider (spør legen din hvis du er usikker på hva sulfonamider er),
 • dersom du ikke kan urinere,
 • dersom du har alvorlig nyreproblemer,
 • dersom du har diabetes eller nedsatt nyrefunksjon, og du får behandling med et legemiddel mot høyt blodtrykk som inneholder aliskiren,
 • dersom du er mer enn 3 måneder gravid. (Det er også best å unngå Co-Renitec tidlig i svangerskapet, se avsnitt om graviditet),
 • dersom du har alvorlige leverproblemer.
Dersom du er usikker på om dette gjelder deg, snakk med legen din eller apoteket.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Co-Renitec.
 • Fortell legen om alle sykdommer du har eller har hatt, også om allergier.
 • Fortell legen dersom du har hjerte- eller blodsykdom, leverproblemer, behandles med dialyse eller med diuretika (vanndrivende tabletter), eller dersom du nylig har hatt kraftig diarè eller oppkast.
 • Fortell også legen din dersom du står på saltfattig/saltfri diett, tar kaliumtilskudd, kaliumsparende tabletter eller bruker salterstatninger i dietten som inneholder kalium, er over 70 år, har diabetes eller nyreproblemer (inkludert nyretransplantasjon), da dette kan føre til økte nivåer av kalium i blodet ditt, noe som kan være alvorlig. I disse tilfellene kan det være nødvendig at legen justerer dosen eller måler nivået av kalium i blodet ditt.
 • Hvis du har diabetes og tar tabletter eller insulin for dette, må du kontrollere blodet ditt for lavt blodsukkernivå, spesielt i løpet av den første behandlingsmåneden.
 • Fortell legen hvis du har eller har hatt en allergisk reaksjon med opphovning av ansikt, lepper, tunge og/eller hals med svelge-eller pustevansker. Du bør være klar over at svarte pasienter har en økt risiko for denne typen reaksjoner på ACE-hemmere.
 • Fortell legen dersom du planlegger en behandling som kalles LDL-aferese, eller en desensitiviseringsbehandling for å redusere den allergiske reaksjonen på insektstikk.
 • Fortell legen hvis du har lavt blodtrykk (det kan merkes som svimmelhet eller følelse av å besvime, spesielt når du reiser deg).
 • Før operasjoner og bedøvelse (selv hos tannlegen) må du opplyse legen eller tannlegen om at du bruker Co-Renitec, siden bedøvelse kan gi et raskt fall i blodtrykket.
 • Fortell legen dersom du har kollagen vaskulær sykdom (en bindevevssykdom, f.eks. lupus erythematosus, revmatoid artritt eller sklerodermi), eller bruker behandling som undertrykker immunsystemet ditt, bruker legemidler som allopurinol eller prokainamid eller enhver kombinasjon av disse.
 • Fortell legen dersom du har tatt eller skal ta en antidopingtest, ettersom dette legemidlet kan gi positivt testresultat.
 • Du må informere legen din dersom du tror du er gravid (eller om du tror du kan komme til å bli gravid). Co-Renitec er ikke anbefalt tidlig i svangerskapet, og må ikke benyttes når du er mer enn 3 måneder gravid, ettersom det kan føre til alvorlige skader på barnet dersom det blir brukt på dette stadiet av svangerskapet (se avsnitt om graviditet).
 • Dersom du behandles med en mTOR-hemmer (f.eks. temsirolimus, sirolimus, everolimus – legemidler som brukes til behandling av visse krefttyper eller for å forebygge at kroppens immunsystem avstøter et transplantert organ). Du kan ha økt risiko for å få en allergisk reaksjon som kalles angioødem.
 • Dersom du bruker noen av følgende legemidler mot høyt blodtrykk:
  • en angiotensin II-reseptorhemmer (ARB) (også kalt -sartaner, f.eks. valsartan, telmisartan, irbesartan), særlig hvis du har diabetisk nyresykdom
  • aliskiren.
Legen din kan utføre regelmessige kontroller av nyrefunksjonen din, blodtrykket og nivået av elektrolytter (f.eks. kalium) i blodet ditt.
Se også informasjon i avsnittet «Bruk ikke Co-Renitec».
Barn og ungdom
Sikkerhet og effekt ved bruk hos barn er ikke fastslått.
Andre legemidler og Co-Renitec
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Legen din kan endre dosen din og/eller ta andre forholdsregler. Co-Renitec kan vanligvis tas sammen med andre legemidler, men enkelte legemidler kan påvirke effekten av behandlingen.
For at legen skal forskrive riktig dose Co-Renitec er det spesielt viktig å informere lege eller apotek dersom du tar noen av følgende medisiner:
 • en angiotensin II-reseptorhemmer (ARB) eller aliskiren (se også informasjon i avsnittene «Bruk ikke Co-Renitec» og «Advarsler og forsiktighetsregler»),
 • andre blodtrykkssenkende medisiner,
 • diuretika (vanndrivende tabletter),
 • legemidler som inneholder kalium (inkl. salterstatninger i dietten),
 • litium (brukes for å behandle visse typer depresjoner eller bipolare lidelser),
 • medisiner for depresjon som kalles "trisykliske antidepressiva",
 • medisiner for psykiske problemer som kalles "antipsykotika",
 • "sympatomimetika" (legemidler til behandling av enkelte hjerte- og karsykdommer, og visse forkjølelsesmedisiner),
 • medisiner for diabetes,
 • såkalte NSAID-legemidler (smertestillende- og leddgiktmedisiner inkl. injiserbart gull),
 • en mTOR-hemmer (f.eks. temsirolimus, sirolimus, everolimus – legemidler som brukes til behandling av visse krefttyper eller for å forebygge at kroppens immunsystem avstøter et transplantert organ). Se også informasjon under overskriften «Advarsler og forsiktighetsregler».
 • cytostatika (legemidler til behandling av kreft).
Inntak av Co-Renitec sammen med mat og drikke
Tablettene kan tas med eller uten mat sammen med et glass vann.
Graviditet, amming og fertilitet
Graviditet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Din lege vil vanligvis råde deg til å slutte med Co-Renitec før du blir gravid, eller så snart du vet du er gravid, og anbefale deg å bruke et annet legemiddel i steden for Co-Renitec.
Dette legemidlet er ikke anbefalt i svangerskapet, og må ikke benyttes når du er mer enn 3 måneder gravid, ettersom det kan føre til alvorlige skader på barnet dersom det blir brukt etter graviditetens tredje måned.
Amming
Informer legen din dersom du ammer eller skal begynne å amme. Dette legemidlet anbefales ikke når du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Pasienter kan reagere ulikt på legemidler. Enkelte bivirkninger er rapportert for dette legemidlet som kan påvirke pasienters evne til å kjøre bil eller betjene maskiner (se avsnitt 4).
Co-Renitec inneholder laktose
Dette legemiddelet inneholder laktose som er en type sukker. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Co-Renitec
Legen vil forskrive den riktige dosen basert på din tilstand og om du tar andre legemidler eller ikke.
Den anbefalte dosen er én tablett daglig. De fleste tar dette legemidlet sammen med et glass vann.
Pasienter med tidligere nyreproblemer, kan ha behov for lavere dose av dette legemidlet.
Tidligere behandling med diuretika bør stoppes 2-3 dager før behandling med dette legemidlet begynner.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Det er svært viktig at du fortsetter å ta dette legemidlet så lenge legen forskriver det. Ikke ta flere tabletter enn det legen har sagt.
Dersom du tar for mye Co-Renitec
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. De mest sannsynlige symptomene vil være en følelse av ørhet eller svimmelhet som følge av plutselig eller kraftig blodtrykksfall, kraftig tørste, hoste, forvirring, rask pust, angst, redusert urinmengde eller rask/langsom hjerterytme.
For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Co-Renitec
Du må ta dette legemidlet som forskrevet. Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt tablett, men fortsette som vanlig.
Dersom du avbryter behandling med Co-Renitec
Ikke slutt å ta tablettene uten at legen din sier at du skal gjøre det.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Følgende bivirkninger kan forekomme med dette legemidlet:
Slutt å ta Co-Renitec og ta øyeblikkelig kontakt med lege dersom du opplever noe av det følgende:
 • hevelse i ansikt, lepper, tunge og/eller hals som kan føre til problemer med å puste eller å svelge.
 • hevelse i hender, føtter eller ankler.
 • du utvikler utpreget rødt hudutslett (elveblest).
Du bør være klar over at svarte pasienter har en høyere risiko for disse bivirkningene. Dersom noe av det som er beskrevet over skjer, slutt å ta Co-Renitec og ta kontakt med lege med en gang.
Når du begynner med Co-Renitec kan det hende at du føler deg svimmel eller holder på å besvime. Dersom dette skjer så hjelper det å legge seg ned. Dette burde bli bedre etter hvert som du bruker medisinen. Dersom du er bekymret, vennligst snakk med legen din.
Andre bivirkninger inkluderer:
Svært vanlige (kan forekomme hos mer enn 1 av 10 personer)
 • føle seg svimmel, kraftløs eller kvalm,
 • tåkesyn,
 • hoste.
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • ørhet som følge av lavt blodtrykk (inkludert blodtrykksfall når man reiser seg fort), endringer i hjerterytmen, rask hjerterytme, angina eller smerter i brystet,
 • hodepine, depresjon, besvimelse (synkope),
 • endringer i smakssans,
 • kortpustethet,
 • diaré, magesmerte,
 • tretthet (fatigue),
 • utslett, allergisk reaksjon med hevelse i ansikt, lepper, tunge og/eller hals ledsaget av problemer med å svelge eller puste,
 • høye eller lave nivåer av kalium i blodet, økt nivå av kreatinin i blodet (begge påvises ved hjelp av tester), økt kolesterol- eller fettnivå i blodet, høye urinsyrenivåer i blodet,
 • muskelkramper**.
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • hetetokter (flushing),
 • rask eller ujevn hjerterytme (palpitasjoner),
 • anemi (inkludert aplastisk og hemolytisk),
 • hjerteinfarkt, slag (muligens pga. svært lavt blodtrykk hos høyrisikopasienter, inkl. de med problemer med blodstrømmen til hjertet eller hjernen),
 • forvirring, søvnløshet, trøtthet, nervøsitet,
 • følelse av prikking i huden eller at den føles nummen,
 • vertigo (snurrende følelse),
 • øresus (tinnitus),
 • rennende nese, sår hals eller heshet,
 • astmaassosiert tetthet i brystet,
 • treg mage (ileus), betennelse i bukspyttkjertelen,
 • oppkast, fordøyelsesvansker, forstoppelse, nedsatt appetitt, magesmerter og –irritasjon, munntørrhet,
 • magesår, mye tarmgass*, nedsatt leverfunksjon,
 • økt svetting,
 • kløe eller elveblest,
 • leddsmerter*,
 • dårlig almenntilstand (malaise), feber
 • nedsatt nyrefunksjon, nyresvikt, høyt nivå av proteiner i urinen (måles ved hjelp av tester),
 • sykdom med smertefulle, hovne ledd pga. urinsyrekrystaller (urinsyregikt, podagra)*,
 • nedsatt kjønnsdrift (libido)*, impotens,
 • håravfall,
 • lavt blodsukker eller magnesium i blodet (måles ved hjelp av tester),
 • forhøyet nivå av urinstoff i blod,
 • lave blodkonsentrasjoner av natrium.
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
 • "Raynauds fenomen" der hendene og føttene dine blir svært kalde og hvite på grunn av dårlig blodsirkulasjon (likfingre),
 • endringer i blodverdier som f.eks. lavt antall hvite og røde blod celler, lavt hemoglobin, lavt antall blodplater,
 • hovne kjertler i nakke, armhule eller lyske,
 • økt blodsukker,
 • merkelige drømmer, søvnproblemer,
 • muskelsvakhet, noen ganger pga. lavt kalium (parese)
 • betennelse i nesen, opphopning av væske eller andre substanser i lungene (ses på røntgen), pusteproblemer, lungebetennelse (pneumoni), lungeødem, allergisk alveolitt/eosinofil pneumoni,
 • munnsår, hoven tunge,
 • redusert mengde urin urin, nyresykdom (interstitiell nefritt)
 • alvorlige overfølsomhetsreaksjoner med høy feber, hudutslett som ser ut som symmetrisk skade (erythema multiforme), Stevens Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse (alvorlig hudtilstand med rødhet, avskalling og blemmer på huden), alvorlig hudutslett med tap av hud og hår (eksfoliativ dermatitt), kutan lupus erytematosus (en immunsykdom), rødt utslett med hudavskalling (erytem), små, væskefylte ujevnheter i huden (pemfigus), lilla eller røde flekker på huden (purpura),
 • betennelse i leveren (hepatitt), gulsott (gulning av hud eller øyne), leversvikt (som kan være fatal), galleblæreproblemer, høye nivåer av leverenzymer eller bilirubin,
 • forstørrede bryster hos menn (gynekomasti),
 • autoimmune sykdommer.
Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
 • høyt kalsiumnivå i blodet,
 • hevelser i tarmen (intestinalt angioødem).
Ikke kjent (frekvens kan ikke fastsettes ut ifra tilgjengelige data):
 • overproduksjon av antidiuretisk hormon, som forårsaker tilbakeholdelse av væske, som resulterer i svakhet, tretthet eller forvirring,
 • det er rapportert om et symptomkompleks som kan inkludere noen av eller alle de følgende symptomene: feber, betennelse i blodårene (serositt/vaskulitt), muskelsmerter (myalgi/myositt), leddsmerter (artralgi/artritt). Utslett, fotosensitivitet eller andre hudsymptomer kan oppstå.
* Kun sett ved hydroklortiaziddoser på 12,5 mg og 25 mg, som i Co-Renitec.
** Hyppigheten av muskelkramper som vanlig refererer til hydroklortiaziddoser på 12,5 mg og 25 mg, som i Co-Renitec, mens hyppigheten er mindre vanlig for hydroklortiaziddoser på 6 mg, som i Renitec Comp Mite.
Du kan spørre legen eller apoteket om mer informasjon om bivirkninger. Begge har en mer komplett liste over bivirkninger.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Co-Renitec
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares i originalpakningen.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Co-Renitec
Co-Renitec
Virkestoffer er enalaprilmaleat 20 mg og hydroklortiazid 12,5 mg.
Hjelpestoffer er laktose (som 141,0 mg laktosemonohydrat), natriumhydrogenkarbonat, maisstivelse, pregelatinisert stivelse, magnesiumstearat. Fargestoff: Gult jernoksid (E 172).
Hvordan Co-Renitec ser ut og innholdet i pakningen
Co-Renitec
Tabletten er gul, riflet, med delestrek på ene siden og merket med ”MSD 718” på den andre siden.
Blisterpakning som inneholder 28 eller 98 tabletter. Endose 49 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm AS, Sandakerveien 138, NO-0484 Oslo
Importør
Orifarm A/S, Postboks 69, 5260 Odense S, DK
Ompakker
Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ
Tilvirker
Merck Sharp & Dohme B.V.
Haarlem, Nederland.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 23.11.2016.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antidiuretisk hormon (adh, vasopressin): Hormon som dannes i hypothalamus. Urinutskillelsen via nyrene reguleres av ADH. Mer ADH skilles ut når kroppen har behov for å spare vann.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofil: Type hvit blodcelle, leukocytt, som spiller en viktig rolle i allergiske reaksjoner. Eosinofiler har fått navnet pga. deres innehold av granulatkorn som kan farges røde av eosin. Eosinofilene dannes i benmargen og når de har modnet gjenfinnes de i blodet, der de bl.a. kan absorbere og ødelegge fremmede partikler. De små kornene i eosinofilene inneholder også et stoff med skadelige effekter på enkelte parasitter, men også på kroppens egne celler, særlig ved allergi.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flushing (rødming): Plutselig varmefølelse, hudrødme

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hemoglobin: Hemoglobin er det fargestoffet i røde blodceller som gjør blodet rødt. Det har en viktig funksjon i kroppen ved å transportere oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Ved å måle mengden av hemoglobin i blodet kan ev. blodmangel påvises. Hvis en mann har mindre enn 130 gram pr. ​liter, så har han blodmangel. For kvinner er grensen 120 gram pr. liter.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

ldl (low density lipoprotein): (LDL: Low Density Lipoprotein) LDL er et protein i blodet som transporterer kolesterol og andre blodfettstoffer. Høye nivåer av LDL kan føre til hjertesykdom.

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

revmatoid artritt (leddgikt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

sklerodermi: Generalisert bindevevssykdom som særlig rammer huden, som blir fortykket og stiv, men også ofte med angrep på blodkar og indre organer.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.