Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Cliovelle 1 mg/0,5 mg tabletter

østradiol/noretisteronacetat

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Cliovelle er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Cliovelle
 3. Hvordan du bruker Cliovelle
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Cliovelle
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Cliovelle er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Cliovelle er en hormonerstatningsbehandling (Hormone Replacement Therapy – HRT). Den inneholder to typer kvinnelige hormoner, et østrogen og et progestogen.
Cliovelle brukes hos postmenopausale kvinner som ikke har hatt en naturlig menstruasjon på minst ett år.
Cliovelle brukes til:
Lindring av symptomer som forekommer etter menopausen
Under menopausen reduseres mengden østrogen som produseres i kvinnekroppen. Dette kan forårsake symptomer som varme i ansikt, nakke og bryst ("hetetokter"). Cliovelle lindrer disse symptomene etter menopausen. Du vil kun bli foreskrevet Cliovelle hvis symptomene dine hindrer ditt hverdagsliv i stor grad.
Forebygging av osteoporose
Etter menopausen utvikler enkelte kvinner skjøre ben (osteoporose). Du bør diskutere alle tilgjengelige alternativer med legen.
Hvis du har økt risiko for benbrudd grunnet osteoporose og andre legemidler ikke er egnet for deg, kan du bruke Cliovelle for å forebygge osteoporose etter menopause.
 
2. Hva du må vite før du bruker CliovelleMedisinsk historikk og regelmessige kontroller
Bruk av HRT innebærer risiko som må tas i betraktning når du beslutter om du skal bruke det eller om du skal fortsette å bruke det.
Det foreligger begrenset erfaring med behandling av kvinner med prematur menopause (grunnet eggstokksvikt eller kirurgi). Hvis du har en prematur menopause, kan risikoene ved bruk av HRT være annerledes. Forhør deg med legen din.
Før HRT startes eller startes på nytt, vil legen stille deg spørsmål om din egen og din families medisinske historikk. Legen kan beslutte å utføre en fysisk undersøkelse. Dette kan omfatte en undersøkelse av brystene dine og/eller en intern undersøkelse, om nødvendig.
Når du har startet med Cliovelle, bør du ha regelmessige kontroller hos lege (minst én gang årlig). I disse kontrollene kan du diskutere fordeler og risiko med å fortsette med Cliovelle.
Gå til regelmessige brystundersøkelser, som anbefalt av lege.
Bruk ikke Cliovelle
hvis noe av det følgende gjelder deg. Hvis du er usikker angående noen av punktene nedenfor, må du forhøre deg med lege før du tar Cliovelle.
Du skal ikke bruke Cliovelle hvis du
 • har eller noensinne har hatt brystkreft, eller mistanke om at du kan ha det.
 • har kreft som er følsom overfor østrogener, f.eks. kreft i livmorslimhinnen (endometrium) eller mistanke om at du kan ha det.
 • har unormale blødninger fra skjeden.
 • har kraftig fortykning av livmorslimhinnen (endometriell hyperplasi) som ikke blir behandlet.
 • har eller noensinne har hatt en blodpropp i en vene (trombose), f.eks. i bena (dyp venetrombose) eller i lungene (lungeemboli).
 • har en blodkoagulasjonssykdom (f.eks. mangel på protein C, protein S eller antitrombin).
 • har eller nylig har hatt en sykdom forårsaket av blodpropper i arteriene, f.eks. hjerteinfarkt, slag eller angina (hjertekrampe).
 • har eller noensinne har hatt leversykdom og dine leverfunksjonstester ikke har gått tilbake til normale nivåer.
 • har et sjeldent blodproblem kalt "porfyri", som overføres fra foreldre til barn (arves).
 • er allergisk overfor østradiolvalerat, noretisteronacetat eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Hvis noen av tilstandene ovenfor oppstår for første gang når du tar Cliovelle, må du stanse bruken omgående og oppsøke lege umiddelbart.
Advarsler og forsiktighetsregler
Informer legen din hvis du har eller noensinne har hatt følgende tilstander, før du starter behandlingen, siden disse kan komme tilbake eller forverres under behandling med Cliovelle. Hvis dette skjer, bør du få hyppigere kontroller hos lege:
 • fibroider i livmoren (muskelknuter)
 • vekst av livmorslimhinnevev utenfor livmoren (endometriose) eller tidligere kraftig vekst av livmorslimhinnen (endometriell hyperplasie)
 • økt risiko for å utvikle blodpropper (se "Blodpropper i en vene (trombose)")
 • økt risiko for å få østrogenfølsom kreft (f.eks brystkreft hos mor, søster eller bestemor)
 • høyt blodtrykk
 • leversykdom, f.eks. godartet levertumor
 • diabetes
 • gallesten
 • migrene eller sterk hodepine
 • sykdom i immunsystemet som påvirker flere organer i kroppen (systemisk lupus erythematosus, SLE)
 • epilepsi
 • astma
 • sykdom som påvirker trommehinnen og hørselen (otosklerose)
 • svært høyt fettnivå i blodet (triglyserider)
 • væskeretensjon grunnet hjerte- og nyreproblemer
Stans bruken av Cliovelle og oppsøk lege umiddelbart
hvis du oppdager noe av følgende mens du tar HRT:
 • noen av sykdommene beskrevet i avsnittet "Bruk ikke Cliovelle"
 • gulfarging av huden eller det hvite i øyet (gulsott). Dette kan være tegn på leversykdom
 • kraftig økning av blodtrykk (symptomer kan være hodepine, tretthet, svimmelhet)
 • migreneaktig hodepine som inntreffer for første gang
 • hvis du blir gravid
 • hvis du oppdager tegn på en blodpropp, for eksempel:
  • smertefull opphovning og rødhet i bena
  • plutselige brystsmerter
  • pustevansker
For mer informasjon, se "Blodpropper i en vene (trombose)".
Merk: Cliovelle er ikke et prevensjonsmiddel. Hvis det er minst 12 måneder siden din siste menstruasjon eller du er under 50 år, kan du fremdeles måtte bruke ytterligere prevensjon for å forhindre graviditet. Rådfør deg med lege.
HRT og kreftKraftig fortykning av livmorslimhinnen (endometriell hyperplasi) og kreft i livmorslimhinnen (endometriell kreft)
Dersom du tar HRT kun med østrogen, økes risikoen for fortykning av livmorslimhinnen (endometriell hyperplasi) og kreft i livmorslimhinnen (endometriell kreft).
Progestogenet i Cliovelle beskytter deg mot denne ekstra risikoen.
Uregelmessig blødning
Du kan oppleve uregelmessig blødning eller bloddråper (spotting) i de første 3–6 månedene når du tar Cliovelle.
Du må imidlertid oppsøke lege så snart som mulig hvis den uregelmessige blødningen:
 • fortsetter utover de første 6 månedene
 • starter etter at du har tatt Cliovelle i mer enn 6 måneder
 • fortsetter når du har sluttet å ta Cliovelle
skal du oppsøke legen din så fort som mulig.
Brystkreft
Holdepunkter angir at inntak av HRT med kombinert østrogen-progestogen og muligens også kun østrogen øker risikoen for brystkreft. Den forhøyede risikoen avhenger av hvor lenge du tar HRT. Den ekstra risikoen oppstår i løpet av noen få år. Den returnerer imidlertid også til normalt i løpet av noen få år (høyst fem) etter at behandlingen avsluttes.
Sammenligning
Hos kvinner i alderen 50 til 79 år som ikke tar HRT, blir i gjennomsnitt 9 til 17 av 1000 diagnostisert med brystkreft i løpet av en 5-årsperiode. Hos kvinner i alderen 50 til 79 år som tar HRT med østrogen-progestogen i løpet av 5 år, oppstår det 13 til 23 tilfeller blant 1000 brukere (dvs. ytterligere 4 til 6 tilfeller).
 • Kontroller brystene dine med jevne mellomrom. Oppsøk lege hvis du oppdager endringer, for eksempel:
  • groper i huden
  • endringer i brystvorten
  • synlige eller følbare kuler
I tillegg bør du gå mammografiscreening når det blir tilbudt deg. Før screening, er det viktig at du informerer sykepleier/helsepersonell som utfører røntgen at du bruker HRT, da dette legemidlet kan øke tettheten av brystene, noe som kan påvirke resultatet av mammografi. Der tettheten av brystet har økt, kan mammografi kanskje ikke være i stand til å oppdage alle klumper.
Eggstokkreft
Eggstokkreft er sjelden – langt mer sjeldent enn brystkreft. Bruk av østrogen alene eller østrogen- progestogen i kombinasjon er forbundet med en noe økt risiko for eggstokkreft.
Risikoen for eggstokkreft varierer med alder. For eksempel, av 2000 kvinner i alderen 50-54 som ikke bruker hormonsubstitusjonsbehandling, vil omtrent 2 bli diagnostisert med eggstokkreft i løpet av en 5 års periode. For kvinner som har brukt hormonsubstitusjonsbehandling i 5 år vil det være omtrent 3 tilfeller per 2000 brukere (dvs. omtrent ett ekstra tilfelle).
Effekter av HRT på hjerte og sirkulasjonBlodpropper i en vene (trombose)
Risikoen for blodpropper i venene er ca. 1,3 til 3 ganger høyere hos personer som bruker HRT enn hos de som ikke bruker det, spesielt i løpet av det første året av behandlingen.
Blodpropper kan være alvorlige, og hvis de transporteres til lungene kan det forårsake brystsmerter, kortpustethet, besvimelse eller til og med dødsfall.
Sannsynligheten for å få en blodpropp i venene øker med alderen og hvis noe av det følgende gjelder deg. Underrett lege hvis noen av disse situasjonene gjelder deg:
 • du kan ikke gå i lang tid på grunn av et større kirurgisk inngrep, skade eller sykdom (se også avsnitt 3 "Hvis du trenger kirurgi")
 • du er sterkt overvektig (BMI >30 kg/m²)
 • du har et koagulasjonsproblem som krever langvarig behandling med et legemiddel som brukes til å forebygge blodpropper
 • hvis noen av dine nære slektninger noensinne har hatt en blodpropp i benet, lungen eller et annet organ
 • du har systemisk lupus erythematosus (SLE)
 • du har kreft
For tegn på en blodpropp, se "Stans bruken av Cliovelle og oppsøk lege umiddelbart".
Sammenligning
I en gruppe kvinner i 50-årene som ikke tar HRT, forventes det at 4 til 7 av 1000 får en blodpropp i en vene i løpet av en 5-årsperiode.
Hos kvinner i 50-årene som har tatt HRT med østrogen-progestogen i over 5 år, oppstår det 9 til 12 tilfeller blant 1000 brukere (dvs. ytterligere 5 tilfeller).
Hjertesykdom (hjerteinfarkt)
Det finnes ingen holdepunkter for at HRT forebygger hjerteinfarkt.
Kvinner over 60 år som bruker HRT med østrogen-progestogen har en noe høyere sannsynlighet for å utvikle hjertesykdom enn de som ikke tar HRT.
Slag
Risikoen for å rammes av slag er ca. 1,5 ganger høyere hos personer som bruker HRT enn hos de som ikke bruker det. Antallet ekstra slagtilfeller grunnet HRT øker med alderen.
Sammenligning
I en gruppe kvinner i 50-årene som ikke tar HRT, forventes i gjennomsnitt ca. 8 av 1000 å rammes av slag i løpet av en 5-årsperiode. Hos kvinner i 50-årene som tar HRT oppstår det 11 tilfeller blant 1000 brukere i løpet av 5 år (dvs. ytterligere 3 tilfeller).
Andre tilstander
HRT forebygger ikke hukommelsestap. Det finnes noen holdepunkter for høyere risiko for hukommelsestap hos kvinner som begynner å bruke HRT etter 65 år. Rådfør deg med lege.
Hos kvinner med arvelig angioødem (anfallsvis opptredende, dypt beliggende hevelser i huden, av og til i munnhulens slimhinner, ofte med kløe) kan HRT øke eller forverre symptomene.
Andre legemidler og Cliovelle
Enkelte legemidler kan påvirke effekten til Cliovelle. Dette kan føre til uregelmessig blødning. Dette gjelder følgende legemidler.
 • Legemidler mot epilepsi (f.eks. fenobarbital, fenytoin og karbamazepin)
 • Legemidler mot tuberkulose (f.eks. rifampicin, rifabutin)
 • Legemidler mot HIV-infeksjon (f.eks. nevirapin, efavirenz, ritonavir, telaprevir og nelfinavir)
 • Urtemedisiner som inneholder johannesurt (Hypericum perforatum)
Cliovelle kan forsterke eller redusere virkningen av andre legemidler:
 • Effekten av cyclosporin (brukes bl. a. for å forhindre avstøting ved transplantasjon samt i behandlingen av leddgikt og psoriasis) kan forsterkes.
 • Effekten av lamotrigin (behandling av epilepsi) kan reduseres, og lamotrigindosen kan måtte justeres for kontroll av anfall.
Legemidler som inneholder ketokonazol (sopphemmende middel) kan øke effekten av Cliovelle.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, herunder reseptfrie legemidler, urtemedisiner eller andre naturpreparater.
Laboratorietester
Hvis du trenger en blodprøve, må du fortelle lege eller laboratoriepersonell at du tar Cliovelle, siden dette legemidlet kan påvirke resultatene fra enkelte prøver.
Graviditet og amming
Cliovelle er kun beregnet på bruk hos postmenopausale kvinner. Hvis du blir gravid, må du stanse bruken av Cliovelle og kontakte lege.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet er ikke vist å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Cliovelle inneholder laktosemonohydrat
Dersom legen din har fortalt deg at du har intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Cliovelle
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Ta en tablett daglig hver dag, uten opphold mellom tablettbrettene.
Den første tabletten fjernes fra blisterpakningen som angitt for ukedagen du begynner å ta Cliovelle på (f.eks. "Ma." for mandag). En ny tablett fjernes deretter hver dag i pilretningen, til blisterpakningen er tom. Start på en ny blisterpakning dagen etter.
Det anbefales å ta tabletten med nok drikke, helst samme tid hver dag.
Legen vil prøve å foreskrive den lavest mulige dosen for å behandle symptomene dine på så kort tid som mulig. Rådfør deg med legen hvis du tror at dosen er for sterk eller svak.
Dersom du tar for mye av Cliovelle
Hvis du har fått i deg for mye legemiddel, så kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) for bedømming av risiko samt rådgiving. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Etter en overdosering kan du oppleve ømhet i brystene, kvalme eller oppkast, uregelmessige menstruasjoner, nedtrykt humør, tretthet, akne eller økt hårvekst på kroppen og i ansiktet.
Om du ved en feil tar en ekstra dose skal du allikevel ta den vanlige dosen neste dag.
Dersom du har glemt å ta Cliovelle
Dersom du har glemt å ta en tablett kan du ta den innen 12 timer fra det vanlige tidspunktet. Hvis ikke så bare kaster du den glemte tabletten og tar neste tablett til vanlig tid neste dag.
Du må ikke ta dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Hvis du trenger kirurgi
Hvis du skal gjennomgå et kirurgisk inngrep, må du fortelle kirurgen at du tar Cliovelle. Du kan bli nødt til å stanse bruken av Cliovelle ca. 4 til 6 uker før inngrepet for å redusere risikoen for blodpropp (se avsnitt 2 "Blodpropper i en vene (trombose)". Spør legen om når du kan begynne å ta Cliovelle igjen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. De fleste bivirkninger bruker å være milde til middels kraftige og pleier ikke å medføre at kvinner må avslutte behandlingen.
Følgende sykdommer rapporteres oftere hos kvinner som bruker HRT sammenlignet med kvinner som ikke bruker HRT:
 • brystkreft
 • unormal kreftvekst i livmorslimhinnen (endometriell hyperplasi eller kreft)
 • eggstokkreft
 • blodpropper i venene i bena eller lungene (venøs tromboembolisme)
 • hjertesykdom
 • slag
 • sannsynlig hukommelsestap hvis HRT startes hos pasienter på over 65 år
For mer informasjon om disse bivirkningene, se avsnitt 2.
Følgende bivirkninger kan forekomme ved Cliovelle-behandling:
Svært vanlige (kan forekomme hos mer enn 1 av 10 brukere)
Blødninger fra skjeden. Brystsmerte eller brystømhet.
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 brukere)
Soppinfeksjon i skjeden eller betennelse i skjeden, væskeansamling i kroppen, depresjon eller forverring av eksisterende depresjon, migrene eller forverret migrene, hodepine, kvalme (uvelhet), ryggsmerter, brystødem eller brystforstørrelse, livmorknuter (myom) eller forverret eller tilbakevendende livmorknute, perifere ødemer (hevelse i armer eller ben), vektøkning.
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 brukere)
Overfølsomhet (allergisk reaksjon), nervøsitet, overfladisk betennelse i en blodåre forbundet med trombose (blodpropp), magesmerter, oppblåsthet og ubehag, luft i magen eller oppblåsthet, såkalt hirsutisme (økt behåring av ansikt og kropp), kviser, hårtap, kløe, elveblest, leggkramper
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 brukere)
Blodpropp i lungen (se også avsnitt 2, "Hva du må vite før du bruker Cliovelle"), dyp veneinflammasjon kombinert med blodpropp.
Svært sjeldne (kan forekomme hos 1 av 10 000 brukere)
Anafylaktiske reaksjoner (plutselige, alvorlige, potensielt livstruende allergiske reaksjoner).
Følgende bivirkninger er rapportert med andre typer HRT:
 • galleblæresykdom
 • ulike hudsykdommer:
  • misfarging av huden, spesielt i ansiktet eller nakken, kalt "graviditetsflekker" (kloasma)
  • smertefulle rødaktige knuter i huden (erythema nodosum)
  • utslett med lokalisert rødhet eller sår (erythema multiforme)
 • tørre øyne
 • endringer i tårefilmens sammensetning
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Cliovelle
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisterpakningen og esken etter "EXP". Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Cliovelle
 • Virkestoffer er østradiol 1 mg (som østradiolvalerat) og noretisteronacetat 0,5 mg.
 • Andre innholdsstoffer er kopovidon, laktosemonohydrat, magnesiumstearat og maisstivelse.
Hvordan Cliovelle ser ut og innholdet i pakningen
Hvite, runde, bikonvekse tabletter, 6 mm i diameter.
Kalenderblisterpakninger med 28 og 84 tabletter.
Blisterpakninger med 30 og 90 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH
Rigistrasse 2
D – 12277 Berlin
Tyskland
Tilvirker
DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH
Opelstrasse 2
D – 78467 Konstanz
Tyskland
For ytterligere informasjon om Cliovelle, kontakt den lokale representanten:
CampusPharma AB, Karl Gustavsgatan 1A, SE-411 25 Göteborg, Sverige
e-mail: info@campuspharma.se
Tlf.: +46 31 20 50 20
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Danmark: Cliovelle
Finland: Cliovelle 1 mg/0,5 mg tabletti
Norge: Cliovelle 1 mg/0,5 mg tabletter
Polen: Cliovelle 1 mg/0,5 mg tabletki
Sverige: Cliovelle 1 mg/0,5 mg tabletter
Tyskland: Cliovelle 1 mg/0,5 mg Tabletten
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 14.01.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

benbrudd (benfraktur, brudd, fraktur, beinbrudd, beinfraktur): Skjelettbrudd i ben eller brusk. Skyldes vanligvis at benet utsettes for en høyere belastning enn det tåler. De vanligste symptomene er smerte og hevelse.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bmi (body mass index, kmi): (BMI: Body Mass Index, KMI: Kroppsmasseindeks) Måling som brukes for å vurdere en persons vekt i forhold til lengden. Beregnes ved å dele vekten i kilo med kvadratet av høyden i meter. En verdi mellom 18,5 og 25 regnes som normalt. Verdier mellom 25 og 30 klassifiseres som overvekt, og verdier over 30 klassifiseres som fedme.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

dyp venetrombose (dvt): En trombose i en eller flere dype vener vanligst i beina, men kan også forekomme i vener i armene, bekkenet eller skulderområdet. Tromben kan skade blodåren der den oppstår, eller vandre til andre organer som f.eks hjertet eller lungen.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

endometriose: Tilstand der livmorslimhinnen begynner å vokse utenfor livmoren. Blant annet kan den begynne å vokse på eggstokkene eller egglederne. Dette gir ofte opphav til sterke smerter ved menstruasjon.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

lungeemboli (pulmonal emboli): En embolus som tilstopper blodårer i lungekretsløpet.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

menopause (klimakterie, overgangsalder): Menopause inntrer når eggstokkene produserer så lite østrogen og progestogen at menstruasjonen stopper opp. Dette skjer normalt i 44-50-årsalderen.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

osteoporose (benskjørhet, beinskjørhet): Osteoporose er benskjørhet som skyldes reduksjon i benmasse. Skjelettet blir porøst og skjørt, og risiko for benbrudd øker. Det fins 2 hovedtyper: Benskjørhet etter overgangsalderen hos kvinner samt aldersrelatert benskjørhet.

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

væskeretensjon (vannretensjon): Tilbakeholdelse av væske i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.