Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Cilox® 3 mg/ml, øredråper, oppløsning

ciprofloksacin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer
  på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette
  pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Cilox er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Cilox
 3. Hvordan du bruker Cilox
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Cilox
 6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon
 
1. Hva Cilox er, og hva det brukes mot
Cilox er et antibiotikum. Det brukes til behandling av akutt infeksjon av øregangen og det utvendige øret (ekstern otitt).
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Cilox
Bruk ikke Cilox:
 • Dersom du er allergisk overfor ciprofloksacin, annen antibiotika kalt kinoloner, eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • Hvis det er hull på trommehinnen.
Advarsler og forsiktighetsregler
 • Hvis du merker tegn til hudutslett eller andre overfølsomhetsreaksjoner, inkludert elveblest, kløe eller pusteproblemer, må behandlingen stoppes og lege kontaktes umiddelbart. Hvis du får en alvorlig allergisk reaksjon, kan du ha behov for øyeblikkelig hjelp.
 • Hvis du tilhører den eldre generasjonen eller tar legemidler kalt "kortikosterioder", som ofte brukes til å behandle smerter, betennelser, astma og hudproblemer, kan du ha en høyere risiko for å få seneproblemer under behandling med Cilox. Hvis du får betennelser eller en betennelseslignende tilstand, skal behandlingen stanses og lege kontaktes umiddelbart.
 • Hvis du får smerter, hevelser eller betennelser i senene når du tar legemidlet eller kort tid etter, skal behandlingen stanses og lege kontaktes umiddelbart.
 • Unngå overdreven soling. Enkelte av denne typen antibiotika kan øke sannsynligheten for solforbrenning.
 • Hvis symptomene dine forverres eller plutselig tilbakevender, ta kontakt med lege. Du kan være mer utsatt for andre infeksjoner ved bruk av dette legemidlet, spesielt etter langvarig bruk.
 • Grundig medisinsk oppfølging er nødvendig.
 • Cilox skal bare brukes på barn under 1 år dersom dette
  er uttrykkelig foreskrevet av legen.
Andre legemidler og Cilox:
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturmidler.
Det forventes ingen interaksjoner mellom Cilox og andre preparater.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Bruk ikke Cilox dersom du er gravid eller ammer, med mindre legen anser det som helt nødvendig.
Kjøring og bruk av maskiner:
Bruk av Cilox øredråper påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Cilox inneholder benzalkoniumklorid
Cilox inneholder et konserveringsmiddel (benzalkoniumklorid), som er et kjent irriterende stoff som kan forårsake hudreaksjoner.
 
3. Hvordan du bruker Cilox
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er: Voksne:
4 dråper 2 ganger daglig i øregangen – morgen og kveld.
Barn over 1 år:
3 dråper 2 ganger daglig i øregangen – morgen og kveld.
Hvis du bruker méche/otowick, må du ta dobbel dose ved den første administrasjonen (dvs. 6 dråper til barn og 8 dråper til voksne).
Cilox øredråper skal kun brukes i øret.
Hvordan du bruker Cilox på riktig måte
 1. Hent flasken med Cilox.
 2. Vask hendene, og sett deg eventuelt foran et speil.
 3. Skru av korken.
 4. Hold flasken på hodet mellom tommelen og langfingeren.
 5. Legg deg ned med det betente øret opp.
 6. Plasser flaskens spiss tett mot øregangen.
 7. Flaskens spiss må ikke berøre huden inne i eller utenpå øret eller andre overflater. Det kan forurense øredråpene i flasken.
 8. Ikke trykk på selve flasken. Flasken er konstruert slik at man kun behøver å trykke lett i bunnen.
 9. Trykk forsiktig i bunnen av flasken slik at én dråpe Cilox frigjøres av gangen.
 10. Hvis du skal bruke Cilox i begge ører, gjentar du trinn 6‑11 for det andre øret.
 11. Skru flaskekorken godt på umiddelbart etter bruk.
Mangler tekstalternativ for bilde
Hvis en dråpe ikke treffer øret ditt, må du prøve igjen.
Dersom du tar for mye av Cilox
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59
13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis
barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Ingen alvorlige komplikasjoner er imidlertid forventet. Skyll øret/ørene med lunkent vann ved en eventuell overdose.
Dersom du har glemt å ta Cilox
Dersom du har glemt en dose, kan denne tas så snart du husker det. Dersom tiden er nesten inne for din neste dose, kan du hoppe over den glemte dosen.
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Cilox
Ikke avbryt behandlingen med dette legemidlet på et tidlig tidspunkt selv om symptomene er borte. Hvis du avbryter behandlingen med legemidlet for tidlig, kan symptomene vende tilbake. Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Cilox forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Mindre vanlige (berører opptil 1 av 100 brukere):
Bivirkninger i øret: Ringing i ørene, kløe i øret, smerte i øret, tett øre, rennende øre
Generelle bivirkninger: hodepine, utslett, feber.
Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 
5. Hvordan du oppbevarer Cilox
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP (Utl.dato). Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden
 • Flasken skal kastes senest 4 uker etter at den er åpnet.
 • Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker, skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon
Innhold (Deklarasjon)
1 ml inneholder:
Aktivt virkestoff: ciprofloksacinhydroklorid tilsvarende 3 mg ciprofloksacin.
Hjelpestoffer: benzalkoniumklorid (konserveringsmiddel), natriumacetattrihydrat (E262), eddiksyre (E260), mannitol (E421), dinatriumedetat, saltsyre, natriumhydroksid og renset vann.
Hvordan Cilox ser ut og innholdet i pakningen
Cilox er en klar, fargeløs oppløsning som leveres i en 5 ml plastflaske med skrukork.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Orifarm AS, Sandakerveien 138, NO-0484 Oslo
Importør
Orifarm A/S, Postboks 69, 5260 Odense S, DK
Ompakker
Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ
Tilvirker
S.A. Alcon-Couvreur N.V. , Puurs, Belgia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 22.10.2015

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

ekstern otitt (otitis externa, øregangsbetennelse): Betennelse i ytre øregang, inkl. øregangen, ørebrusken og trommehinnen.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.