Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Cilox 3 mg/ml, øyedråper, oppløsning

ciprofloksacin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Cilox er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Cilox
 3. Hvordan du bruker Cilox
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Cilox
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Cilox er, og hva det brukes mot
Cilox brukes til å behandle øyeinfeksjoner forårsaket av ciprofloksacin-følsomme bakterier.
Både voksne og barn kan bruke Cilox.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Cilox
Bruk ikke Cilox:
 • dersom du er allergisk overfor ciprofloksacin, andre antibiotika som kalles kinoloner eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Cilox.
Bruk Cilox kun til å dryppe i øynene dine.
Rådfør deg med lege:
 • Dersom du merker de første tegn på hudutslett eller får andre overfølsomhetsreaksjoner, slik som elveblest, kløe eller pusteproblemer, må du stoppe behandlingen med ciprofloksacin og umiddelbart ta kontakt med legen din. Hvis du har en alvorlig allergisk reaksjon, kan du trenge akutt behandling.
 • Dersom symptomene dine forverres eller plutselig kommer tilbake. Som med andre antibakterielle preparater, kan langvarig bruk føre til økt vekst av resistente mikroorganismer eller sopp. Legen din vil da sette i gang passende behandling.
 • Hvis du er eldre eller hvis du tar medisiner som kalles kortikosteroider for å behandle tilstander som smerte og betennelse, astma eller hudproblemer, har du en høyere risiko for å få problemer med senene under behandling med Cilox. Hvis du opplever betennelse eller en betennelsestilstand, må du avslutte behandlingen og straks oppsøke lege.
 • Hvis du føler smerte, hevelse eller betennelse i senene mens du tar legemidlet eller kort tid etter at du har tatt dette legemidlet, må du avslutte behandlingen og oppsøke lege.
 • Hos pasienter med sår på øyet og hyppig bruk av Cilox, har det blitt observert hvite rester av legemiddel på øyet, men disse legemiddelrestene forsvant etter fortsatt drypping av Cilox på øyet. Hvis du oppdager slike hvite legemiddelrester på øyet betyr ikke det at du skal slutte å bruke Cilox, og det påvirker ikke virkningen av legemidlet.
 • Ikke bruk kontaktlinser (harde eller myke) mens du får behandling med Cilox øyedråper.
Barn
Cilox skal bare brukes hos barn som er yngre enn 1 år dersom dette er eksplisitt foreskrevet av legen
Andre legemidler og Cilox
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det forventes ingen interaksjoner mellom Cilox og andre legemidler.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Ikke bruk Cilox under graviditet eller amming, med mindre legen anser det som helt nødvendig.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye.  Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Cilox påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner
Du kan oppleve at synet ditt blir midlertidig uklart etter at du har brukt Cilox øyedråper. Det er derfor viktig at du ikke kjører bil eller bruker maskiner før synet ditt er klart.
Cilox inneholder benzalkoniumklorid
Dette legemidlet inneholder 0,06 mg benzalkoniumklorid i hver ml oppløsning. Dette tilsvarer 0,06 mg/ml.
Benzalkoniumklorid kan forårsake øyeirritasjon, spesielt hvis du har tørre øyne eller har sykdommer på hornhinnen (det gjennomsiktige laget ytterst på øyet). Snakk med legen din dersom du har ubehag, stikkende, svinende følelse eller smerter i øyet etter at du har tatt legemidlet.
Hvis du bruker kontaktlinser:
Benzalkoniumklorid kan absorberes av myke kontaktlinser og kan føre til at fargen på kontaktlinsene endres.
Det er ikke anbefalt å bruke kontaktlinser under behandling av betennelse eller infeksjon i øynene. Hvis legen din har vurdert det slik at du kan bruke kontaktlinser, må du fjerne kontaktlinsene (harde eller myke) før du bruker dette legemidlet og vente i minst 15 minutter før du setter linsene inn igjen.
 
3. Hvordan du bruker Cilox
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er
Barn og voksne
Dag 1: 2 dråper i det angrepne øyet hvert 15. minutt de første 6 timene, deretter 2 dråper hvert 30. minutt resten av døgnet.
Dag 2: 2 dråper hver time i det angrepne øyet.
Dag 3-14: 2 dråper hver 4. time.
Bruk bare Cilox til å dryppe i øyet/øynene.
Slik bruker du Cilox riktig
Hvis forseglingsringen har løsnet fra korken ved åpning av flasken, fjernes denne før produktet tas i bruk.
Mangler tekstalternativ for bilde
 1. Hent Cilox-flasken.
 2. Vask hendene og sitt ned foran et speil.
 3. Skru korken av flasken
 4. Hold flasken opp-ned i den ene hånden mellom tommel og langfingeren (bilde 1).
 5. Bøy hodet bakover. Trekk ned det nederste øyelokket med en ren finger til det er en "lomme" mellom det nedre øyelokket og øyet. Det er her dråpen skal havne.
 6. Plasser spissen av flasken nær øyet. Bruk et speil hvis det hjelper.
 7. Ikke berør øyet eller øyelokket, områdene omkring eller andre overflater med flaskespissen. Det kan forurense øyedråpene i flasken
 8. Ikke trykk hardt på flasken: den er laget slik at et forsiktig press mot bunnen er alt som behøves (bilde 2).
 9. Gi flasken et lite tapp i bunnen slik at det renner ut én dråpe Cilox om gangen (bilde 3).
 10. Etter å ha tatt Cilox, stenger du øyelokket og trykker forsiktig med en finger i øyekroken ved nesen i 2 minutter (bilde 4). Dette reduserer sjansene for at Cilox kommer ut i resten av kroppen.
 11. Dersom du bruker Cilox i begge øynene, må du gjenta trinn 4 til 10 for det andre øyet.
 12. Skru korken godt til umiddelbart etter bruk.
Hvis en dråpe ikke treffer øyet, må du prøve igjen.
Dersom du bruker andre øyedråper eller øyesalver, må du vente minst 5 minutter mellom hvert legemiddel. Øyesalve skal brukes sist.
Dersom du tar for mye av Cilox
Ved overdosering i øyet skylles øyet med rennende, lunkent vann.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis du har fått i deg mer Cilox enn du skal eller hvis barn har fått i seg legemidlet ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Cilox
Dersom du glemmer en dose, tar du den så snart du husker det. Dersom det er kort tid igjen til den tiden du normalt skulle ta neste dose, hopper du over den glemte dosen.
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Cilox
Ikke stopp behandlingen med dette legemidlet for tidlig, selv om symptomene dine har forsvunnet. Dersom du slutter å bruke denne medisinen for tidlig, kan symptomene komme tilbake.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørgsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
Virkninger på øyet: Hvite utfellinger på øyeoverflaten (hornhinnen), ubehag i øyet, svie, røde øyne, legemiddelrester.
Generelle bivirkninger: Vond smak i munnen.
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
Virkninger på øyet: Skade på eller farging av øyets overflate (hornhinnen), øyebetennelse, forstyrrelser i øyets overflate (hornhinnen), lysfølsomhet, redusert syn eller tåkesyn, hevelser i øyet eller øyelokket, øyesmerter, tørre øyne, kløende øyne, økt tåreproduksjon, rennende øyne, skorpedannelser på øyelokket, hudavskalling fra øyelokket, røde øyelokk, allergi i øyet.
Generelle bivirkninger: Hodepine, kvalme, superinfeksjoner
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
Virkninger på øyet: Skade på øyet, dobbeltsyn, redusert følelse i øyet, trette øyne, sti på øyet, øyeirritasjon.
Generelle bivirkninger: Overfølsomhet, svimmelhet, øreverk, utflod fra bihulene gjennom nesen, betennelse i nesen, diaré, magesmerter, hudbetennelse.
Frekvens ikke kjent (kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data):Generell bivirkning: Sykdom i sener.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Cilox
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Flasken kastes 4 uker etter åpning.
Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Cilox 3 mg/ml øyedråpeløsning
 • Virkestoff er ciprofloksacin. Hver ml oppløsning inneholder ciprofloksacinhydroklorid, tilsvarende 3 mg ciprofloksacin.
 • Andre hjelpestoffer er benzalkoniumklorid (konserveringsmiddel, se pkt. 2 “Cilox inneholder benzalkoniumklorid“), natriumacetat, eddiksyre, mannitol, natriumedetat, saltsyre og/eller natriumhydroksid (for pH justering) og renset vann.
Hvordan Cilox ser ut og innholdet i pakningen
Cilox er en klar, fargeløs til blekgul oppløsning som leveres i en 5 ml plastflaske (DROPTAINER) med skrukork.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Novartis Norge AS
Postboks 4284 Nydalen
0401 Oslo
Tilvirker
S.A. Alcon-Couvreur N.V.,
Rijksweg 14,
2870 Puurs,
Belgia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 13.06.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).