Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Cetirizin Norfri 10 mg filmdrasjerte tabletter

cetirizindihydroklorid

Dette legemidlet er reseptfritt. Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 3 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Cetirizin Norfri er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Cetirizin Norfri
 3. Hvordan du bruker Cetirizin Norfri
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Cetirizin Norfri
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Cetirizin Norfri er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Cetirizindihydroklorid er virkestoffet i Cetirizin Norfri.
Cetirizin Norfri er et legemiddel som brukes til behandling av allergi.
Cetirizin Norfri 10 mg filmdrasjerte tabletter brukes til voksne og barn over 6 år til korttidsbehandling av øye- og neseplager ved allergi, for eksempel pollenallergi.
 
2. Hva du må vite før du bruker Cetirizin Norfri
Bruk ikke Cetirizin Norfri:
 • dersom du har en alvorlig nyresykdom (alvorlig nyresvikt med såkalt kreatininclearance under 10 ml/minutt. Rådfør deg med legen dersom du er usikker på om dette gjelder deg).
 • dersom du er allergisk overfor cetirizindihydroklorid, overfor noen av de andre innholdsstoffene (listet opp i avsnitt 6), overfor hydroksyzin eller overfor piperazinderivater (nært beslektede virkestoffer i andre legemidler).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Cetirizin Norfri.
Rådfør deg med lege dersom du har svekket nyrefunksjon. Det kan være nødvendig å ta en lavere dose. Den nye dosen vil bli bestemt av legen.
Rådfør deg med legen dersom du har problemer med å late vannet (ved ryggmargsproblemer eller problemer med prostata eller blæren).
Rådfør deg med lege dersom du har epilepsi eller har risiko for å få kramper.
Ved anbefalte doser er det ikke sett noen gjensidig påvirkning av betydning mellom alkohol (ved alkoholkonsentrasjoner i blodet på 0,5 promille (gram/liter), som tilsvarer ett glass vin) og cetirizin. Det er imidlertid ingen tilgjengelig informasjon om sikkerheten når større doser av cetirizin tas sammen med alkohol. Som for andre antihistaminer (legemidler mot allergi) bør du derfor unngå å ta Cetirizin Norfri sammen med alkohol.
Hvis du skal ta allergitester bør du spørre legen om du skal slutte å ta Cetirizin Norfri i noen dager før testene. Dette legemidlet kan påvirke resultatene av allergitester.
Barn
Dette legemidlet skal ikke gis til barn under 6 år, fordi det ikke er mulig å gjøre nødvendige dosejusteringer med denne tablettformuleringen.
Andre legemidler og Cetirizin Norfri
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Inntak av Cetirizin Norfri sammen med mat og drikke
Mat påvirker ikke opptaket av Cetirizin Norfri i kroppen.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Bruk av Cetirizin Norfri bør unngås hos gravide kvinner. Utilsiktet bruk av legemidlet hos gravide kvinner burde ikke gi skadelige bivirkninger på fosteret. Legemidlet bør likevel bare brukes hvis det er nødvendig og etter råd fra lege.
Cetirizin går over i morsmelk. Du bør derfor ikke bruke Cetirizin Norfri under amming med mindre du har vært i kontakt med lege.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
I kliniske studier er det ikke vist tegn til svekket oppmerksomhet, årvåkenhet eller kjøreferdigheter etter inntak av anbefalte doser av Cetirizin Norfri. Du bør følge nøye med på hvordan du reagerer på legemidlet dersom du har tenkt å kjøre, utføre potensielt farlige aktiviteter eller betjene maskiner etter at du har tatt Cetirizin Norfri. Du bør ikke ta mer enn anbefalt dose.
Cetirizin Norfri inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at det er noen sukkertyper du ikke tåler, bør du kontakte legen før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Cetirizin Norfri
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Tablettene må svelges med et glass væske.
Tabletten kan deles i to like doser.
Voksne og ungdom over 12 år:
1 tablett (10 mg) én gang daglig.
Bruk hos barn i alderen 6-12 år:
En halv tablett (5 mg) to ganger daglig.
Kontakt lege hvis plagene er blitt verre eller ikke er bedre etter 3 dagers behandling.
Pasienter med nedsatt nyrefunksjon
Pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon bør ta en halv tablett (5 mg) én gang daglig.
Kontakt legen eller apoteket dersom du har en alvorlig nyresykdom, slik at de kan justere dosen ut fra dette.
Kontakt legen eller apoteket dersom barnet ditt har en nyresykdom, slik at de kan justere dosen ut fra barnets behov.
Hvis du mener at virkningen av Cetirizin Norfri er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen om dette.
Varighet av behandlingen
Hvor lenge behandlingen skal vare avhenger av type, varighet og forløp av plagene dine. Rådfør deg med legen eller apoteket.
Dersom du tar for mye av Cetirizin Norfri
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet kontakt lege eller apotek.
Følgende bivirkninger kan forekomme med økt intensitet etter en overdose: forvirring, diaré, svimmelhet, trøtthet, hodepine, sykdomsfølelse, utvidete pupiller, kløe, rastløshet, nedsatt bevissthet, søvnighet, bevisstløshet, unormalt raske hjerteslag, skjelvinger og problemer med å tømme blæren.
Dersom du har glemt å ta Cetirizin Norfri
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Cetirizin Norfri
I sjeldne tilfeller kan intens kløe og/eller elveblest komme tilbake dersom du slutter å ta Cetirizin Norfri.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger er sjeldne eller svært sjeldne, men du må slutte å ta legemidlet og rådføre deg med legen umiddelbart hvis de oppstår:
 • allergiske reaksjoner, også alvorlige reaksjoner og angioødem (dvs. en alvorlig allergisk reaksjon som forårsaker hevelser i ansikt eller svelg).
Disse reaksjonene kan oppstå like etter at du har tatt legemidlet, eller de kan oppstå senere.
Vanlige bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 10 pasienter)
 • søvnighet
 • svimmelhet, hodepine
 • halsbetennelse, tett/rennende nese (rhinitt) (hos barn)
 • diaré, kvalme, munntørrhet
 • utmattelse
Mindre vanlige bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 100 pasienter)
 • uro
 • prikkende og stikkende følelse i huden
 • magesmerter
 • kløe i huden, utslett
 • ekstrem utmattelse, sykdomsfølelse
Sjeldne bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 1000 pasienter)
 • allergiske reaksjoner, noen av dem alvorlige (svært sjelden)
 • depresjon, hallusinasjoner, aggresjon, forvirring, søvnløshet
 • kramper
 • hjertet slår for fort
 • unormal leverfunksjon
 • elveblest
 • hevelser (ødem)
 • vektøkning
Svært sjeldne bivirkninger (forekommer hos opptil 1 av 10 000 pasienter)
 • lavt nivå av blodplater
 • ufrivillige muskelrykninger (tics)
 • besvimelse, ufrivillige bevegelser (dyskinesi), unormale, langvarige muskelsammentrekninger (dystoni), skjelvinger, smaksforstyrrelser
 • uklart syn, problemer med å skarpstille synet, ukontrollerte sirkelbevegelser i øyet
 • alvorlig allergisk reaksjon som forårsaker hevelser i ansikt eller svelg (angioødem), utslett utløst av legemidlet (på samme sted hver gang)
 • forstyrrelser i vannlatingen (sengevæting, smerte og/eller problemer med å tisse)
Bivirkninger der hyppigheten ikke er kjent (hyppigheten kan ikke anslås ut ifra tilgjengelig informasjon)
 • økt matlyst
 • selvmordstanker (tilbakevendende tanker og fokusering på selvmord), mareritt
 • hukommelsessvikt, nedsatt hukommelse
 • svimmelhet (følelse av at "det går rundt")
 • hindret vannlating (problemer med å tømme urinblæren helt)
 • intens kløe (pruritus) og/eller elveblest når behandlingen avsluttes
 • smerter i leddene
 • utslett med blemmer som inneholder puss
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Cetirizin Norfri
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og blisteret. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Cetirizin Norfri
 • Virkestoffet er cetirizindihydroklorid. Én filmdrasjert tablett inneholder 10 mg cetirizindihydroklorid.
 • Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, maisstivelse, pregelatinisert maisstivelse, talkum, magnesiumstearat, hypromellose, makrogol, titandioksid (E 171).
Hvordan Cetirizin Norfri ser ut og innholdet i pakningen
Hvit, avlang, filmdrasjert tablett, med delestrek på den ene siden og inskripsjon ”10” på den andre siden.
Pakninger med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 20, 21 eller 30 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Evolan Pharma AB
Box 120
182 12 Danderyd
Sverige
Tilvirker
Evolan Pharma AB
Svärdvägen 19, Danderyd
Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 12.12.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyskinesi (bevegelsesvansker, bevegelsesproblemer): Unormale, ufrivillige og smertefulle bevegelser.

dystoni (endret muskelspenning): Unormal muskelspenning.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

kreatininclearance (clcr): (ClCR: Creatinine clearance) Kreatininclearance er det volum blodplasma som helt renses for kreatinin pr. tidsenhet. Verdien sier noe om nyrefunksjonen. Ved nyresykdom faller verdien, vanligvis også ved økende alder.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.