Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Celecoxib Medical Valley 100 mg harde kapsler

Celecoxib Medical Valley 200 mg harde kapsler

celekoksib

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Celecoxib Medical Valley er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Celecoxib Medical Valley
 3. Hvordan du bruker Celecoxib Medical Valley
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Celecoxib Medical Valley
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Celecoxib Medical Valley er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Celecoxib Medical Valley brukes hos voksne for å lindre tegn og symptomer på revmatoid artritt (leddgikt), artrose og ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom).
Celecoxib Medical Valley tilhører en gruppe legemidler som kalles ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID), og mer spesifikt en undergruppe kjent som COX-2- hemmere. Kroppen produserer prostaglandiner som kan forårsake smerte og betennelse. Ved tilstander som revmatoid artritt og artrose danner kroppen mer prostaglandiner. Celecoxib Medical Valley virker ved å redusere dannelsen av disse prostaglandinene og minsker dermed smerte og betennelse.
 
2. Hva du må vite før du bruker Celecoxib Medical Valley
Bruk ikke Celecoxib Medical Valley:
 • dersom du er allergisk overfor celekoksib eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har hatt en allergisk reaksjon på en gruppe legemidler som kalles «sulfonamider» (f.eks. visse antibiotika som brukes til behandling av infeksjoner).
 • dersom du for tiden har sår eller blødninger i mage eller tarm.
 • dersom du har fått astma, nesepolypper, svært tett nese eller en allergisk reaksjon med kløende hudutslett, hevelse i ansikt, lepper, tunge eller hals, pustevansker eller hvesende pust etter at du har tatt acetylsalisylsyre eller et annet betennelses- og smertestillende legemiddel (NSAID).
 • dersom du er gravid. Dersom det er muligheter for at du kan bli gravid i løpet av behandlingen, bør du diskutere prevensjonsmidler med legen din.
 • dersom du ammer.
 • dersom du har alvorlig leversykdom.
 • dersom du har alvorlig nyresykdom.
 • dersom du har en inflammatorisk tarmsykdom som ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom.
 • dersom du har hjertesvikt, kjent iskemisk hjertesykdom eller cerebrovaskulær sykdom (sykdom i hjernens blodkar), f.eks. om du har hatt et hjerteinfarkt, slag eller TIA (midlertidig reduksjon av blodstrøm til hjernen, også kalt «drypp»), angina eller blokkering av blodkar til hjerte eller hjerne.
 • dersom du har eller har hatt problemer med blodsirkulasjonen (perifer arteriesykdom) eller har operert arteriene i leggene.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Celecoxib Medical Valley:
 • dersom du tidligere har hatt sår eller blødninger i mage eller tarm.
 • (ta ikke Celecoxib Medical Valley om du for tiden har sår eller blødning i mage eller tarm).
 • dersom du tar acetylsalisylsyre (selv i lave doser, for å beskytte hjertet).
 • dersom du tar legemidler for å redusere dannelsen av blodpropp (f.eks. warfarin/warfarinlignende antikoagulantia eller nye blodproppforebyggende legemidler som tas via munnen, som f.eks. apiksaban).
 • dersom du bruker legemidler av typen kortikosteroider (f.eks. prednison).
 • dersom du tar Celecoxib Medical Valley sammen med andre NSAIDs (bortsett fra acetylsalisylsyre), slik som ibuprofen eller diklofenak. Samtidig bruk av disse legemidlene bør unngås.
 • dersom du røyker, har diabetes, forhøyet blodtrykk eller forhøyet kolesterolverdi.
 • dersom hjertet, lever eller nyrer ikke fungerer som de skal, kan det være at legen din vil kontrollere deg jevnlig.
 • dersom du har væskeansamling i kroppen (slik som hovne ankler og føtter).
 • dersom du er dehydrert på grunn av sykdom, diaré eller fordi du tar vanndrivende legemiddel (for å behandle væskeansamling i kroppen).
 • dersom du har hatt en alvorlig allergisk reaksjon eller en alvorlig hudreaksjon mot noen legemidler.
 • dersom du har en infeksjon, eller mistenker at du har en infeksjon, da Celecoxib Medical Valley kan maskere feber eller andre tegn på infeksjon og betennelse.
 • dersom du er over 65 år. Legen din vil ønske å følge deg opp regelmessig.
 • dersom du inntar alkohol og bruker NSAIDs, da det kan øke risikoen for problemer med fordøyelsen.
Dette legemidlet kan gi forhøyet blodtrykk, og legen kan derfor be om å få kontrollere blodtrykket ditt regelmessig.
Det er rapportert noen tilfeller av alvorlige leverbivirkninger, inkludert alvorlig leverbetennelse, leverskade og leversvikt (noen med dødelig utgang eller som krevde levertransplantasjon), etter bruk av Celecoxib Medical Valley. Av de rapporterte tilfellene oppstod flesteparten av de alvorlige leverbivirkningene innen én måned etter påbegynt behandling.
Andre legemidler og Celecoxib Medical Valley
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler:
 • Dekstrometorfan (brukes til behandling av hoste)
 • ACE-hemmere, angiotensin II-antagonister, betablokkere og diuretika (brukes mot høyt blodtrykk og hjertesvikt)
 • Flukonazol og rifampicin (brukes til behandling av sopp- og bakterieinfeksjoner)
 • Warfarin eller andre warfarinlignende legemidler («blodfortynnende» legemidler som reduserer blodets evne til å levre seg), inkludert legemidler som apiksaban
 • Litium (brukes til behandling av visse typer depresjoner)
 • Andre legemidler mot depresjon, søvnforstyrrelser, høyt blodtrykk eller ujevn hjerterytme
 • Nevroleptika (brukes til behandling av visse psykiske sykdomstilstander)
 • Metotreksat (brukes til behandling av revmatoid artritt, psoriasis og leukemi)
 • Karbamazepin (brukes til behandling av epilepsi/kramper og visse former for smerte eller depresjon)
 • Barbiturater (brukes til behandling av epilepsi/kramper og visse søvnforstyrrelser)
 • Ciklosporin og takrolimus (brukes for å dempe immunforsvaret, f.eks. etter transplantasjoner)
Celecoxib Medical Valley kan tas sammen med en lav dose av acetylsalisylsyre (75 mg eller mindre per dag). Spør legen din om råd før du kombinerer disse legemidlene.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet.
Celecoxib Medical Valley skal ikke brukes av kvinner som er eller kan bli gravide (dvs. kvinner i fertil alder som ikke bruker sikker prevensjon) under pågående behandling. Dersom du blir gravid under behandling med Celecoxib Medical Valley, skal du avbryte behandlingen og kontakte legen din for å få alternativ behandling.
Amming
Celecoxib Medical Valley skal ikke brukes under amming.
Fertilitet.
NSAIDs, inkludert celekoksib, kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Du bør rådføre deg med lege dersom du planlegger å bli gravid eller dersom du har problemer med å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Du bør gjøre deg kjent med hvordan du reagerer på Celecoxib Medical Valley før du kjører bil eller bruker maskiner. Hvis du føler deg svimmel eller døsig etter at du har tatt Celecoxib Medical Valley, skal du ikke kjøre bil eller bruke maskiner før det har gått over.
Celecoxib Medical Valley inneholder laktose og natrium
Celecoxib Medical Valley inneholder laktose (en sukkertype). Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver kapsel, og er så godt som
«natriumfritt».
 
3. Hvordan du bruker Celecoxib Medical Valley
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Ved artrose er den anbefalte dosen 200 mg daglig, som kan økes til maksimalt 400 mg om legen mener det er nødvendig.
Den vanlig dosen er:
 • én 200 mg kapsel én gang daglig, eller
 • én 100 mg kapsel to ganger daglig
Ved revmatoid artritt er den anbefalte dosen 200 mg daglig, som kan økes til maksimalt 400 mg om legen mener det er nødvendig.
Den vanlig dosen er:
 • én 100 mg kapsel to ganger daglig
Ved ankyloserende spondylitt er den anbefalte dosen 200 mg daglig, som kan økes til maksimalt 400 mg om legen mener det er nødvendig.
Den vanlig dosen er:
 • én 200 mg kapsel én gang daglig, eller
 • én 100 mg kapsel to ganger daglig
Siden risikoen for bivirkninger assosiert med hjerteproblemer kan øke med høyere dose og lengre varighet, er det viktig at du bruker den lavest mulige dosen som er nødvendig for å kontrollere smerten. Du bør ikke bruke Celecoxib Medical Valley lenger enn nødvendig for å kontrollere symptomene.
Du skal ikke ta mer enn 400 mg per dag.
Nyre- eller leverproblemer:
Sørg for at legen din er informert dersom du har lever- eller nyreproblemer. Det kan være du har behov for å ta en lavere dose.
Eldre personer, spesielt de som veier mindre enn 50 kg:
Hvis du er over 65 år, og spesielt hvis du veier mindre enn 50 kg, kan det være at legen vil kontrollere deg oftere.
Kontakt lege innen to uker etter behandlingsoppstart dersom du ikke opplever noen lindring.
Bruk hos barn
Celecoxib Medical Valley skal kun brukes av voksne og skal ikke gis til barn. Administrasjonsmåte:
Celecoxib Medical Valley skal svelges.
Kapslene kan tas når som helst på dagen, med eller uten mat. Prøv allikevel å ta hver dose med Celecoxib Medical Valley til samme tid hver dag.
Dersom du har problemer med å svelge kapslene: Hele kapselinnholdet kan strøs på en strøken teskje med delvis fast føde (som f.eks. kald eller romtemperert eplemos, risvelling, yoghurt eller most banan). Svelges umiddelbart sammen med et glass vann (omtrent 2,4 dl.).
For å åpne kapselen skal du holde den slik at pulveret samles i bunnen. Klem deretter forsiktig på toppen av kapselen og vri for å ta av. Vær forsiktig så du ikke søler ut innholdet.
Dersom du tar for mye av Celecoxib Medical Valley
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Du skal ikke ta flere kapsler enn legen har sagt. Dersom du tar for mange kapsler, oppsøk lege, apotek eller sykehus og ta med deg medisinen din.
Dersom du har glemt å ta Celecoxib Medical Valley
Dersom du har glemt å ta en kapsel, skal du ta den så snart du husker det. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Celecoxib Medical Valley
Ikke avbryt behandlingen med mindre legen din råder deg til det.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Bivirkningene som er nevnt under er observert hos pasienter med leddgikt som bruker Celecoxib Medical Valley. Bivirkninger merket med asterisk (*) inntraff hyppigere hos pasienter som tok Celecoxib Medical Valley for å forebygge polypper i tykktarmen. Pasientene i disse studiene tok høye doser Celecoxib Medical Valley over lang tid.Hvis noe av det som er nevnt nedenfor hender deg, skal du slutte å ta Celecoxib Medical Valley og kontakte lege umiddelbart:
 • en allergisk reaksjon, slik som hudutslett, hevelse i ansikt, hvesende pust eller pustevansker
 • hjerteproblemer, slik som smerter i brystet
 • kraftige magesmerter eller tegn på blødning i mage eller tarm, f.eks. svart eller blodig avføring eller oppkast med blod
 • en hudreaksjon, slik som utslett, blemmer eller hudavskalling
 • leversvikt (symptomer kan være kvalme, diaré, gulsott (gulfarging av hud eller det hvite i øynene))
Svært vanlige bivirkninger: kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer
 • Høyt blodtrykk, inkludert forverring av allerede høyt blodtrykk*
Vanlige bivirkninger: kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer
 • Hjerteinfarkt*
 • Væskeansamling som kan gi hevelse i ankler, bein og/eller hender
 • Urinveisinfeksjoner
 • Kortpustethet*, sinusitt (bihulebetennelse, infeksjon i bihulene, blokkerte eller smertefulle bihuler), tett eller rennende nese, sår hals, hoste, forkjølelse, influensalignende symptomer
 • Svimmelhet, søvnvansker
 • Oppkast*, magesmerter, diaré, fordøyelsesvansker, luft i magen
 • Utslett, kløe
 • Muskelstivhet
 • Svelgeproblemer*
 • Hodepine
 • Kvalme
 • Leddsmerter
 • Forverring av eksisterende allergier
 • Tilfeldig skade
Mindre vanlige bivirkninger: kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer
 • Slag*
 • Hjertesvikt, hjertebank (kjenner hjertet slå), hurtig hjerterytme
 • Unormale blodprøver som angir leverfunksjon
 • Unormale blodprøver som angir nyrefunksjon
 • Blodmangel (endringer i røde blodceller som kan gjøre deg utmattet og andpusten)
 • Angst, depresjon, tretthet, døsighet, stikkende og prikkende følelse i huden
 • Høyt kaliumnivå i blodet, vist ved blodprøve (kan gi kvalme, utmattelse, muskelsvakhet eller hjertebank
 • Nedsatt syn eller tåkesyn, øresus, smerte i munnen og munnsår, nedsatt hørsel*
 • Forstoppelse, raping, betennelse i magen (fordøyelsesvansker, magesmerter eller oppkast), forverring av betennelse i mage eller tarm
 • Leggkramper
 • Hevet, kløende utslett (elveblest)
 • Øyebetennelse
 • Pustevansker
 • Misfarget hud (blåmerker)
 • Brystsmerter (generelle smerter ikke relatert til hjertet)
 • Hevelse i ansikt
Sjeldne bivirkninger: kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer
 • Sår (blødninger) i mage, spiserør eller tarm, eller sprukken tarm (kan gi magesmerter, feber, kvalme, oppkaste, blokkering i tarmen), mørk eller svart avføring, betennelse i bukspyttkjertelen (kan gi magesmerte), betennelse i spiserøret (øsofagus)
 • Lavt natriumnivå i blodet (en tilstand som kalles hyponatremi)
 • Redusert antall hvite blodlegemer (som hjelper med å beskytte kroppen mot infeksjoner) eller blodplater (øker risiko for blødninger eller blåmerker)
 • Vanskeligheter med å koordinere muskelbevegelser
 • Forvirring, smaksforandringer
 • Lysømfintlighet
 • Håravfall
 • Hallusinasjoner
 • Blødning i øyet
 • Akutt reaksjon som kan føre til lungebetennelse
 • Uregelmessige hjerteslag
 • Rødme
 • Blodpropp i lungene. Symptomer kan omfatte plutselig åndenød, intense smerter når man puster, eller kollaps
 • Blødning i mage eller tarm (kan gi blodig avføring eller oppkast), betennelse i tynn- eller tykktarm
 • Alvorlig leverbetennelse (hepatitt). Symptomer kan omfatte kvalme, diaré, gulsott (gulfarging av hud eller øyne), mørk urin, blek avføring, økt blødningstendens, kløe eller frysninger
 • Akutt nyresvikt
 • Menstruasjonsforstyrrelser
 • Hevelse i ansikt, lepper, munn, tunge eller hals, eller vanskeligheter med å svelge
Svært sjeldne bivirkninger: kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer
 • Alvorlige allergiske reaksjoner (inkludert anafylaktisk sjokk, eventuelt med dødelig utgang)
 • Alvorlige hudlidelser som Stevens-Johnsons syndrom, eksfoliativ dermatitt og toksisk epidermal nekrolyse (kan gi utslett, blæredannelse eller hudavskalling) og akutt generalisert eksantematøs pustulose (symptomer inkluderer at huden blir rød med hovne områder dekket med flere små pustler/blemmer)
 • En forsinket allergisk reaksjon med mulige symptomer som f.eks. utslett, hevelse i ansiktet, feber, hovne kjertler, unormale testresultater (f.eks. lever, blodceller (eosinofili, en økning i antall hvite blodceller))
 • Hjerneblødning som kan forårsake død
 • Hjernehinnebetennelse (betennelse i membranen rundt hjernen og ryggmargen)
 • Leversvikt, leverskade og alvorlig leverbetennelse (fulminant hepatitt) (noen med dødelig utgang eller som krever levertransplantasjon). Symptomer kan omfatte kvalme, diaré, gulsott (gulfarging av hud eller øyne), mørk urin, blek avføring, økt blødningstendens, kløe eller frysninger
 • Leverproblemer (som f.eks. kolestase og kolestatisk hepatitt, som kan være ledsaget av symptomer som f.eks. misfarget avføring, kvalme og gulfarging av hud eller øyne)
 • Betennelse i nyrene og andre nyreproblemer (som f.eks. nefrotisk syndrom og «minimal change»-sykdom, som kan være ledsaget av symptomer som vannansamling (ødem), skum i urinen, utmattelse og tap av appetitt)
 • Forverring av epilepsi (eventuelt hyppigere og/eller mer alvorlige anfall)
 • Delvis eller fullstendig tap av syn, forårsaket av blokkering av en vene eller arterie i øyet
 • Betennelse i blodkar (kan gi feber, smerter, mørk lilla flekker på huden)
 • Redusert antall røde og hvite blodlegemer og blodplater (kan forårsake tretthet, økt risiko for å få blåmerker, hyppig neseblødning og økt infeksjonsrisiko)
 • Muskelsmerter og -svakhet
 • Nedsatt luktesans
 • Tap av smakssansen
Bivirkninger hvor frekvensen ikke er kjent: kan ikke anslås ut i fra tilgjengelige data
 • Nedsatt fertilitet hos kvinner, noe som vanligvis normaliseres ved avsluttet behandling
I kliniske studier av andre tilstander enn leddgikt eller annen leddsykdom, der Celecoxib Medical Valley ble tatt i doser på 400 mg daglig i opptil 3 år, har dessuten følgende bivirkninger blitt observert:
Vanlige bivirkninger: kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer
 • Hjerteproblemer: angina (hjertekrampe som gir brystsmerter)
 • Mageproblemer: irritabel tarm-syndrom (kan omfatte magesmerter, diaré, fordøyelsesvansker, luft i magen)
 • Nyrestein (som kan gi smerter i mage eller rygg, blod i urinen), vannlatingsproblemer
 • Vektøkning
Mindre vanlige bivirkninger: kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer
 • Dyp venetrombose (blodpropp, vanligvis i leggen, som kan gi smerte, hevelse eller rødhet på leggen eller pusteproblemer)
 • Mageproblemer: mageinfeksjon (som kan gi irritasjon og sår i mage og tarm)
 • Beinbrudd
 • Helvetesild, hudinfeksjon, eksem (tørt, kløende utslett), lungebetennelse (infeksjon i brystet (mulig hoste, feber, pustevansker))
 • Tåkesyn eller nedsatt syn forårsaket av små flekker i synsfeltet, svimmelhet forårsaket av problemer med det indre øret, ømt, betent eller blødende tannkjøtt, munnsår
 • Økt vannlatingsbehov om natten, blødninger fra hemoroider, hyppig avføringsbehov
 • Fettklumper i huden eller andre steder, nerveknuter (ufarlige hevelser på eller rundt ledd og sener i hånd eller fot), talevansker, unormale eller veldig kraftige blødninger fra vagina, brystsmerter
 • Høyt natriumnivå påvist i blodprøve
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Celecoxib Medical Valley
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på gjennomtrykkspakningen (blisterbrettet) og esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Celecoxib Medical Valley
 • Virkestoff(er) er celekoksib.
Celecoxib Medical Valley 100 mg: Hver kapsel inneholder 100 mg celekoksib. Celecoxib Medical Valley 200 mg: Hver kapsel inneholder 200 mg celekoksib.
 • Andre innholdsstoffer er:
Innhold i kapselen: Laktosemonohydrat, lavsubstituert hydroksypropylcellulose, krysspovidon (type A), povidon K29/32, natriumlaurylsulfat, magnesiumstearat.
Kapselskall: Gelatin og titandioksid (E171).
200 mg kapsler inneholder også svart jernoksid (E172).
Hvordan Celecoxib Medical Valley ser ut og innholdet i pakningen
Celecoxib Medical Valley er tilgjengelig som harde kapsler.
Celecoxib Medical Valley 100 mg harde kapsler er av størrelse ‘4’ (omtrent 14,4 mm ± 0,4 mm), med hvitt, gjennomsiktig toppstykke og hvitt, gjennomsiktig hovedstykke. Kapslene inneholder et hvitt til off-white pulver.
Celecoxib Medical Valley 200 mg harde kapsler er av størrelse ‘2’ (omtrent 17,8 mm ± 0,4 mm), med grått, gjennomsiktig toppstykke og grått, gjennomsiktig hovedstykke. Kapslene inneholder et hvitt til off-white pulver.
Kapslene er pakket i gjennomtrykkspakninger av PVC/PVDC/aluminium.
Celecoxib Medical Valley finnes i pakninger på 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 harde kapsler. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen Medical Valley Invest AB Brädgårdsvägen 28
236 32 Höllviken Sverige
Tilvirker
Laboratorios LICONSA S.A. Av. De Miralcampo 7
19200 Azuqueca de Henares Guadalajara
Spania
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:DE 5708
DE
Celecaxiro 100 mg Hartkapseln Celecaxiro 200 mg Hartkapseln DK
Celecoxib Medical Valley Celecoxib Medical Valley NO
Celecoxib Medical Valley Celecoxib Medical Valley SE
Celecoxib Medical Valley 100 mg hårda kapslar Celecoxib Medical Valley 200 mg hårda kapslar
DE 5709
DE
Celecoxib Liconsa 100 mg hard, capsules Celecoxib Liconsa 200 mg hard, capsules ES
Celecoxib Liconsa 100 mg hard, capsules Celecoxib Liconsa 200 mg hard, capsules
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert mai 2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

ankyloserende spondylitt (bekhterevs sykdom, morbus bechterew, mb. bekhterev, marie-strümpells syndrom): Morbus bechterew også kjent som Bekhterevs sykdom eller ankyloserende spondylitt. En betennelsessykdom som først og fremst påvirker leddene mellom ryggvirvlene i ryggen. Leddene blir skadet og ryggraden blir mer rigid. Det begynner vanligvis i korsryggen og gå opp. Det er spesielt unge menn som rammes. Sykdommen inngår i gruppen av revmatiske sykdommer.

antagonist: Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding til reseptorer. Reseptorer finnes bl.a. i celleveggene hvor de formidler et bestemt signal når en bestemt substans binder seg til reseptoren. Dette signalet kan da hemmes ved bruk av en antagonist som bindes til samme reseptor.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

artrose (osteoartrose, osteoartritt, slitasjegikt): Nedbrytning av den glatte leddbrusken på overflaten av ben som er tilsluttet et ledd. Nedbrytningen kan være forårsaket av slitasje, skade eller sykdom, og kan gjøre det smertefullt å bevege leddet. Artrose forekommer hovedsakelig hos eldre mennesker. Oftest er det kneledd, hofteledd, fingerledd og ankler som berøres.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

cox (cyklooksygenase): (COX: cyklooksygenase) Et enzym i kroppen som kan danne stoffer som øker smerte, feber og betennelse. Cyklooksygenase finnes i to former, COX-1 og COX-2. COX-1 danner også stoffer som beskytter magens slimhinne og som er nødvendig for å stoppe blødninger. COX-2 oppstår hovedsakelig ved betennelse. COX-enzymer hemmes av mange vanlige smertestillende legemidler.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

dyp venetrombose (dvt): En trombose i en eller flere dype vener vanligst i beina, men kan også forekomme i vener i armene, bekkenet eller skulderområdet. Tromben kan skade blodåren der den oppstår, eller vandre til andre organer som f.eks hjertet eller lungen.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

helvetesild (herpes zoster): Virusinfeksjon i huden, som skyldes vannkoppvirus (varicella zoster-virus).

hemoroider: Utposninger på blodkarene (venene) i endetarmen.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

inflammatorisk tarmsykdom (ibd): Begrepet brukes for en rekke kroniske inflammatoriske sykdommer i tarmkanalen av ukjent årsak. De vanligste typene er ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

irritabel tarm-syndrom (colon irritabile, spastisk colon, ibs): En tilstand som omfatter magesmerter, avføringsforstyrrelser og gassplager. Årsaken er ukjent, men skyldes trolig en kombinasjon av flere faktorer. Tilstanden er vanlig, og forekommer hos om lag 10% av befolkningen. Forekomsten sees hyppigere hos kvinner enn menn.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

leddgikt (revmatoid artritt): Kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Symptomer er smerter, stivhet, hevelse i flere ledd, tretthet og eventuelt lett feber. Alle ledd kan bli angrepet, men håndledd og fingerledd er de vanligste stedene å få symptomer.

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

nefrotisk syndrom: Tilstand som kjennetegnes av store mengder protein i urinen, lavt albuminnivå i blodet og væskeansamling i kroppen. Skyldes ofte nyresykdom.

nesepolypper: Utposning i nese eller bihule.

nevroleptika (antipsykotikum, antipsykotika, nevroleptikum): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

nyrestein (nefrolitiasis, nefrolitt): Nyrestein dannes i nyrene fra avfallsstoffer fra urinen, og som kan sette seg fast i nyre eller urinleder. Stenene kan bestå av krystaller (50-95%) og av organisk materiale (5-50%). Vanligste årsakene til nyrestein er høy utskillelse av kalsium (kalk) eller lav utskillelse av sitrat i urinen.

prostaglandin: Prostaglandiner omfatter en gruppe av hormonlignende stoffer som finnes i de fleste vev og organer i kroppen. Prostaglandiner påvirker blant annet blodtrykk, muskelspenninger, fettvev og immunsystemet.

sinusitt (bihulebetennelse): Infeksjon i hulrommene i ansiktsskjelettet rundt nesen. Betennelsen skyldes bakterier eller virus. Bihulebetennelse varer oftest 1-2 uker, og man blir normalt helt frisk igjen.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

øsofagus: Spiserør