Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Cefuroxim B. Braun 750 mg pulver og væske til infusjonsvæske, oppløsning

Cefuroxim B. Braun 1,5 g pulver og væske til infusjonsvæske, oppløsning

cefuroksimnatrium

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller sykepleier.
 • Kontakt lege eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Cefuroxim B. Braun er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du får Cefuroxim B. Braun
 3. Hvordan Cefuroxim B. Braun gis
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan Cefuroxim B. Braun oppbevares
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Cefuroxim B. Braun er og hva det brukes mot
Cefuroksim B. Braun er et antibiotikum til bruk hos voksne og barn. Det virker ved å drepe bakterier som forårsaker infeksjoner. Det tilhører en gruppe legemidler som kalles cefalosporiner.
Cefuroxim B. Braun brukes til å behandle infeksjoner i:
 • lunger og bryst
 • urinveiene
 • hud og bløtvev
 • magen
Cefuroxim B. Braun brukes også:
 • til å forhindre infeksjoner under operasjoner
 
2. Hva du må vite før du får Cefuroxim B. Braun
Du må ikke få Cefuroxim B. Braun:
 • dersom du er allergisk overfor antibiotika av typen cefalosporiner eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du tidligere har hatt en alvorlig allergisk reaksjon (overfølsomhetsreaksjon) overfor andre typer betalaktamantibiotika (penicilliner, monobaktamer og karbapenemer).
Informer legen før du får Cefuroxim B. Braun dersom du tror dette gjelder deg. Du må da ikke få Cefuroxim B. Braun.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du får Cefuroxim B. Braun.
Du må være oppmerksom på visse symptomer, som allergiske reaksjoner og sykdom i mage/tarm, slik som diaré, mens du får Cefuroxim B. Braun. Dette vil redusere risikoen for mulige problemer. Se ("Forhold du må være oppmerksom på") i avsnitt 4. Hvis du tidligere har hatt allergiske reaksjoner overfor andre antibiotika, som f.eks. penicillin, kan det hende at du også er allergisk overfor Cefuroxim B. Braun.
Dersom det skal tas en blod- eller urinprøve av deg
Cefuroxim B. Braun kan påvirke resultatene av urinprøver eller blodprøver for sukker og en blodprøve som kalles Coombs test.
Dersom det skal tas prøver av deg:
Informer personen som tar prøven om at du har fått Cefuroxim B. Braun.
Andre legemidler og Cefuroxim B. Braun
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Noen legemidler kan påvirke hvordan Cefuroxim B. Braun virker, eller øke sannsynligheten for at du får bivirkninger. Disse omfatter:
 • antibiotika av typen aminoglykosider
 • vanndrivende legemidler (diuretika), slik som furosemid
 • probenecid
 • blodfortynnende legemidler (antikoagulantia) som tas via munnen.
Informer legen dersom dette gjelder deg. Det kan være nødvendig med ekstra undersøkelser for å følge med på hvordan nyrene dine fungerer mens du får Cefuroxim B. Braun.
P-piller
Cefuroxim B. Braun kan redusere effekten av p-piller. Dersom du bruker p-piller mens du får Cefuroxim B. Braun, må du i tillegg bruke en barrieremetode som prevensjon (som f.eks. kondom). Rådfør deg med legen.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Legen vil vurdere nytten ved å behandle deg med Cefuroxim B. Braun opp mot risikoen for barnet.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegger nøye. Er du i tvil, må du snakke med lege eller apotek.
Du må ikke kjøre eller bruke maskiner hvis du ikke føler deg frisk.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Cefuroxim B. Braun
Cefuroxim B. Braun 750 mg inneholder 39 mg natrium (finnes i bordsalt) i hver tokammerpose. Dette tilsvarer 2,0 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person. Dette må du ta i betraktning dersom du går på en kontrollert natriumdiett.
Cefuroxim B. Braun 750 mg inneholder 2,0 g glukose per tokammerpose.
Dette må du ta i betraktning dersom du har diabetes mellitus.
Cefuroxim B. Braun 1,5 g inneholder 78 mg natrium (finnes i bordsalt) i hver tokammerpose. Dette tilsvarer 3,9 % av den anbefalte maksimale daglige dosen av natrium gjennom dietten for en voksen person. Dette må du ta i betraktning dersom du går på en kontrollert natriumdiett.
 
3. Hvordan Cefuroxim B. Braun gis
Cefuroxim B. Braun gis vanligvis av lege eller sykepleier som drypp (intravenøs infusjon) direkte i en blodåre.
Vanlig dose
Legen vil avgjøre hva som er riktig dose Cefuroxim B. Braun for deg, og dette avhenger av hvor alvorlig infeksjonen er og hvilken type infeksjon du har, om du bruker andre antibiotika, din vekt og alder, og hvor godt nyrene dine fungerer.
Nyfødte (0-3 uker)
For hver kilo barnet veier, vil det få 30-100 mg Cefuroxim B. Braun daglig, fordelt på to eller tre doser.
Spedbarn (over 3 uker) og barn
For hver kilo spedbarnet eller barnet veier, vil det få 30-100 mg Cefuroxim B. Braun daglig, fordelt på tre eller fire doser.
Voksne og ungdom
750 mg-1,5 g Cefuroxim B. Braun daglig, fordelt på to, tre eller fire doser.
Maksimal dose: 6 g daglig.
Pasienter med nyreproblemer
Dersom du har nyreproblemer kan det hende at legen endrer dosen. Rådfør deg med legen dersom dette gjelder deg.
Dersom du tar for mye av Cefuroxim B. Braun
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Cefuroxim B. Braun forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Forhold du må være oppmerksom på
Et lite antall personer som får Cefuroxim B. Braun får en allergisk reaksjon eller hudreaksjon som kan være alvorlig. Symptomer på slike reaksjoner er:
 • alvorlig allergisk reaksjon. Tegn omfatter hovent og kløende utslett, hevelser, noen ganger i ansiktet eller munnen og som gir pusteproblemer.
 • hudutslett, som kan danne blemmer, som ser ut som små målskiver (mørkt punkt i midten, omgitt av et lysere område, med en mørk ring rundt kanten).
 • et utbredt utslett med blemmer og flassende hud. (Dette kan være tegn på Stevens-Johnsons syndrom eller toksisk epidermal nekrolyse).
 • soppinfeksjoner. Legemidler som Cefuroxim B. Braun kan i sjeldne tilfeller forårsake økt vekst av sopp (Candida) i kroppen, som igjen kan føre til soppinfeksjoner (slik som trøske). Denne bivirkningen er mer sannsynlig hvis du bruker Cefuroxim B. Braun over lengre tid.
Kontakt lege eller sykepleier umiddelbart dersom du får noen av disse symptomene.Vanlige bivirkninger
Disse forekommer hos inntil 1 av 10 personer:
 • smerte på infusjonsstedet, hevelse og rødhet langs en blodåre.
Informer legen dersom noe av dette plager deg.
Vanlige bivirkninger som kan påvises i blodprøver:
 • økt mengde av visse stoffer (enzymer) som produseres i leveren
 • endringer i antall hvite blodceller (nøytropeni eller eosinofili)
 • lavt antall røde blodceller (anemi)
Mindre vanlige bivirkninger
Disse forekommer hos inntil 1 av 100 personer:
 • hudutslett, kløende, vablete utslett (elveblest)
 • diaré, kvalme, magesmerter
Informer legen dersom du opplever dette.
Mindre vanlige bivirkninger som kan påvises i blodprøver:
 • lavt antall hvite blodceller (leukopeni)
 • økt mengde bilirubin (et stoff som produseres i leveren)
 • positiv Coombs test
Andre bivirkninger
Andre bivirkninger har forekommet hos svært få personer, men den nøyaktige forekomsten er ikke kjent:
 • soppinfeksjoner
 • høy kroppstemperatur (feber)
 • allergiske reaksjoner
 • betennelse i kolon (tykktarmen) som gir diaré, vanligvis med blod og slim, magesmerter
 • betennelse i nyrer og blodårer
 • røde blodceller som ødelegges for raskt (hemolytisk anemi)
 • hudutslett, som kan danne blemmer, som ser ut som små målskiver (mørkt punkt i midten, omgitt av et lysere område, med en mørk ring rundt kanten), erythema multiforme.
Informer legen dersom du du opplever dette.
Bivirkninger som kan påvises i blodprøver:
 • redusert antall blodplater (celler som hjelper blodet med å levre seg – trombocytopeni)
 • økt mengde urinstoff og serumkreatinin i blodet.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan Cefuroxim B. Braun oppbevares
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter "Exp". Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Cefuroxim B. Braun
Virkestoff er cefuroksimnatrium.
Cefuroxim B. Braun 750 mg: Én tokammerpose inneholder cefuroksimnatrium tilsvarende 750 mg cefuroksim.
Cefuroxim B. Braun 1,5 g: Én tokammerpose inneholder cefuroksimnatrium tilsvarende 1,5 g cefuroksim.
Andre innholdsstoffer er vannfri glukose og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Cefuroxim B. Braun ser ut og innholdet i pakningen
Før tilberedning inneholder Cefuroxim B. Braun 750 mg et hvitt til offwhite pulver med cefuroksimnatrium i ett kammer og 50 ml av en klar, fargeløs glukoseoppløsning i det andre kammeret.
Etter tilberedning inneholder kammeret en klar og fargeløs infusjonsvæske.
Før tilberedning inneholder Cefuroxim B. Braun 1,5 g et hvitt til offwhite pulver med cefuroksimnatrium i ett kammer og 50 ml av en klar, fargeløs glukoseoppløsning i det andre kammeret.
Etter tilberedning inneholder kammeret en klar og fargeløs infusjonsvæske.
Cefuroxim B. Braun leveres i pakninger som inneholder 24 tokammerposer.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Straße 1
34212 Melsungen
Tyskland
Postadresse:
34209 Melsungen
Tyskland
Tlf: +49-5661-71-0
Faks: +49-5661-71-4567
Tilvirker
Facta Farmaceutici S.p.A.
Nucleo Industriale S. Atto, S. Nicolò a Tordino (TE)
Italia
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

Danmark

Cefuroxim B. Braun 750 mg
Cefuroxim B. Braun 1.5 g

Finland

Cefuroxim B. Braun 750 mg
Cefuroxim B. Braun 1.5 g

Norge

Cefuroxim B. Braun

Sverige

Cefuroxim B. Braun 750 mg
Cefuroxim B. Braun 1.5 g

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 03.09.2019
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:Uforlikeligheter
Da det ikke foreligger undersøkelser vedrørende uforlikeligheter, må dette legemidlet ikke blandes med andre legemidler.
Holdbarhet etter rekonstituering
Rekonstituert legemiddel er kun til engangsbruk.
Kjemisk, fysisk og mikrobiologisk stabilitet av rekonstituert legemiddel i 2-kammerposen er vist i 4 timer ved romtemperatur og i 48 timer ved 2-8 °C.
Holdbarhet etter anbrudd
Åpnet 2-kammerpose skal brukes umiddelbart.
Spesielle forholdsregler for destruksjon og annen håndtering
Dekk ikke til noe av foliestripen med pasientetiketten.
Skal ikke seriekobles.
Kast posen dersom foliestripen er skadet.
Fjern foliestripen først når legemidlet er klart til bruk.
Kontroller legemidlet visuelt før rekonstituering. Oppløsningen skal bare brukes dersom den er klar, fargeløs og ikke inneholder partikler.
Instruksjoner for rekonstituering av Cefuroxim B. Braun
 1. Åpne sideklaffen og brett ut posen.
 2. Fjern foliestripen fra kammeret med legemiddelpulver.
 3. Brett posen rett under kanten på oppløsningsvæsken og press til forseglingen mellom oppløsningsvæsken og pulveret brytes.
 4. Rist oppløsningsvæske/pulver-blandingen til pulveret er fullstendig oppløst.
 5. Kontroller den rekonstituerte oppløsningen visuelt med hensyn på partikler.
 6. Press den brettede posen rett under kanten på oppløsningen for å bryte den andre forseglingen, slik at væsken når infusjonsporten.
 7. Fjern beskyttelsesfolien fra infusjonsporten og koble til det sterile administreringssettet. Heng posen på et infusjonsstativ.
1. Åpne sideklaffen og brett ut posen
Mangler tekstalternativ for bilde
2. Fjern foliestripen fra kammeret med pulver
Mangler tekstalternativ for bilde
3. Brett posen for å bryte første forsegling
Mangler tekstalternativ for bilde
6. Press den brettede posen for å åpne den andre forseglingen
Mangler tekstalternativ for bilde
7. Fjern beskyttelsesfolien fra infusjonsporten
Mangler tekstalternativ for bilde
Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flass: Små og litt fettete hudflak, som ofte sitter fast i håret.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

glukoseoppløsning (dekstroseoppløsning): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.