Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Carvedilol Aurobindo 6,25 mg filmdrasjerte tabletter

Carvedilol Aurobindo 12,5 mg filmdrasjerte tabletter

Carvedilol Aurobindo 25 mg filmdrasjerte tabelletter

karvedilol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Carvedilol Aurobindo er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Carvedilol Aurobindo
 3. Hvordan du bruker Carvedilol Aurobindo
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Carvedilol Aurobindo
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Carvedilol Aurobindo er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Carvedilol Aurobindo tilhører en gruppe legemidler som kalles betablokkere som virker ved å utvide blodårene og senke pulsen. Dette gjør det lettere for hjertet ditt å pumpe blod rundt i kroppen og reduserer blodtrykk og belastning for hjertet.
Carvedilol Aurobindo brukes:
 • til å behandle høyt blodtrykk (hypertensjon).
 • til å forebygge symptomer på brystsmerter som inntreffer når arteriene som forsyner hjertet ditt med oksygenførende blod smalner inn og resulterer i at det kommer mindre oksygen frem til hjertemusklene (angina).
 • i behandlingen av svekkelse av hjertemuskelen (hjertesvikt), da i kombinasjon med andre medisiner.
 
2. Hva du må vite før du bruker Carvedilol Aurobindo
Bruk ikke Carvedilol Aurobindo
 • dersom du er allergisk overfor karvdilol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6),
 • dersom du har vært tungpustet på grunn av astma eller andre lungesykdommer,
 • dersom du har fått diagnosen alvorlig hjertesvikt og du har væskeretensjon (oppsvulming) som behandles med medisininjeksjoner inn i blodårene dine (intravenøst),
 • dersom du har en leversykdom,
 • dersom du har blitt fortalt at du har meget langsom hjerterytme,
 • dersom du har veldig lavt blodtrykk,
 • dersom du har en tilstand som heter Prinzmetal-angina,
 • dersom du har faeokromocytom (en tumor i binyrene som gir høyt blodtrykk) som ikke har blitt behandlet,
 • dersom du lider av alvorlige forstyrrelser i syre-base-balansen (metabolsk acidose),
 • dersom du har alvorlige sirkulasjonsforstyrrelser i hender og føtter som resulterer i kalde lemmer og smerter,
 • dersom du har en ledningsfeil på hjertet; (kalt AV hjerteblokk Grad II eller III [bortsett fra hvis pacemaker er installert] eller en SA blokkering).
 • dersom du samtidig behandles med intravenøs hjertemedisin i form av verapamil eller diltiazem (brukt i behandling av høyt blodtrykk eller hjerteproblemer),
Bruk ikke karvedilol hvis noen av disse forholdene gjelder deg.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Carvedilol Aurobindo:
 • har fått beskjed om at du lider av andre hjerteproblemer,
 • har eller noen gang har hatt problemer med lever, nyrer eller skjoldbruskkjertel,
 • har diabetes, Carvedilol Aurobindo kan dekke over dine vanlige symptomer på lavt blodsukker,
 • har psoriasis,
 • har sirkulasjonsproblemer i hender, føtter eller lave deler av bein, eller Raynauds fenomen,
 • har eller har hatt en alvorlig allergisk reaksjon eller du er under allergisk desensibilisering behandling for alle typer alvorlig allergi,
 • bruker kontaktlinser, fordi karvedilol kan føre til at øynene er tørrere enn normalt.
Andre legemidler og Carvedilol Aurobindo
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Inntak av karvedilol:
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler eller naturmedisiner. Rådfør deg alltid med lege eller apotek, hvis du tar noen av de følgende legemidlene:
 • legemidler brukt i behandling av ujevne hjerteslag (f.eks. diltiazem, verapamil eller amiodaron),
 • nitrat-medisiner mot hjertekrampe (f.eks isosorbide mononitrat eller glyseroltrinitrat)
 • legemidler brukt i behandling av hjertesvikt (for eks. Digoxin),
 • andre legemidler brukt i behandling av høyt blodtrykk (for eks. doxazosin, reserpin, amlodipin eller indoramin),
 • legemidler brukt i behandling av depresjon eller andre mentale helseproblemer (for eks.fluoksetin, trisykliske antidepressiva, barbiturater, fentiaziner, haloperidol eller MAO oksid (MAO-hemmere),
 • legemidler brukt for å hindre at kroppen din støter bort organer eller transplantasjonsoperasjoner (for eks. ciklosporin),
 • legemidler som reduserer blodsukker slik som orale antidiabetika eller insulin,
 • legemidler brukt til å redusere blodtrykk eller i behandling av migrene (for eks. clonidine eller ergotamine),
 • enkelte smertelindrende midler, for eksempel non-steroide anti-inflammatoriske legemidler (NSAIDs) (f.eks ibuprofen eller diclofenac),
 • legemidler som brukes i hormonbehandling (f.eks østrogen),
 • kortikosteroider brukes til å undertrykke inflammatoriske eller allergiske reaksjoner (f.eks prednisolon),
 • legemidler brukt i behandling av bakterieinfeksjoner (for.eks rifampicin eller erytromycin),
 • legemidler som brukes i behandling av magesår, halsbrann og sure oppstøt (for eks. cimetidin),
 • legemidler som brukes i behandling av soppinfeksjoner (f.eks ketokonazol),
 • legemidler noen ganger brukt i decongestant hoste, kalt rettsmidler (f.eks efedrin eller pseudoefedrin),
Hvis du trenger å undergå anestesi i forbindelse med operasjon, informer sykehuslegen om at du tar Carvedilol Aurobindo.
Inntak av Carvedilol Aurobindo sammen med mat, drikke og alkohol
Du bør ta Carvedilol Aurobindo sammen med vann.
Hvis du tar Carvedilol Aurobindo som del i behandling av hjertesvikt, bør du ta legemiddelet sammen med vann i forbindelse med måltid (Se avsnitt 3 "Hvordan bruke Carvedilol Aurobindo’)
Drikk ikke alkohol mens du tar Carvedilol Aurobindo, da alkoholeffekten kan forsterkes.
Graviditet, amming og fertilitet
Hvis du er gravis eller ammer, innta ikke dette legemiddelet før du har rådført deg med legen din. Rådfør deg med legen din med en gang du blir gravid og du bruker dette legemiddelet.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Du kan oppleve svimmelhet eller trøtthet når du tar Carvedilol Aurobindo. Det er mest sannsynlig at dette skjer når du begynner din første behandling, eller ved doseøkning. Hvis dette inntreffer, bør du ikke kjøre bil eller operere maskiner. Du bør unngå alkohol, da disse symptomene kan forsterkes.
Carvedilol Aurobindo inneholder laktose og sakkarose
Carvedilol Aurobindo inneholder laktose og sakkarose (typer sukker). Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Carvedilol Aurobindo
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik som legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Carvedilol Aurobindo bør tas med et glass vann.
Høyt blodtrykk
Voksne: Vanlig startdosering er 12,5 mg én gang daglig i de første to dagene. Etter dette kan dosen økes til 25 mg én gang daglig. Om nødvendig, kan legen din gradvis øke dosen videre i intervaller over to uker eller mer. Maksimalt anbefalt dose er 50 mg (maksimalt anbefalt enkeltdose er 25 mg).
Eldre: Legen din vil vanligvis begynne behandlingen din med 12,5 mg én gang daglig og fortsette med denne dosen behandlingen ut. Om nødvendig, kan legen din gradvis øke dosen videre i intervaller over to uker eller mer.
Angina
Voksne: Vanlig startdosering er 12,5 mg én gang daglig i de første to dagene. Etter dette kan dosen økes til 25 mg to ganger daglig. Om nødvendig, kan legen din gradvis øke dosen videre i intervaller over to uker eller mer opp til et maksimum på 100 mg per dag i to doseringer.
Eldre mennesker: Vanlig startdosering er 12,5 mg én gang daglig i de første to dagene. Etter dette, kan dosen økes til 25 mg to ganger daglig, som er anbefalt maksimum dose.
Hjertesvikt
Voksne og eldre: Til behandling av stabil hjertesvikt, bør tablettene tas to ganger daglig, morgen og kveld, og bør tas sammen med mat for slik å redusere fare for bivirkninger.
Vanlig startdosering er 3,125 mg én gang daglig i de første to dagene. Legen din kan gradvis øke styrken på tablettene du tar i intervaller over to uker eller mer, frem til dere finner den dosen som passer deg best.
Veier du mindre enn 85 kg er anbefalt maksimums dose av Carvedilol Aurobindo 25 mg to ganger daglig, veier du mer enn 85kg, kan legen øke dosen din til for 50 mg to ganger daglig.
I behandling av hjertesvikt er det anbefalt at din behandling med Carvedilol Aurobindo påbegynnes og overvåkes nøye av en spesialist på sykehuset.
Hvis du har sluttet å ta Carvedilol Aurobindo i mer enn to uker, må du begynne med startdose og øke dosen gradvis igjen.
Noen ganger kan hjertesvikten din forverres ved å ta Carvedilol Aurobindo, spesielt i forbindelse med behandlingsstart. Dette kan føre til en økning av symptomer for eks. ( tretthet, kortpustethet) og tegn på væskeretensjon (f.eks. vektøkning og at beina svulmer opp).
Hvis symptomene dine forverres mens du tar Carvedilol Aurobindo, bør du informere legen om dette, da det kan hende at han eller hun må forandre på dosen din med andre legemidler eller ved Carvedilol Aurobindo.
Du må forsikre deg om at du fortsetter med dine andre behandlinger for hjeresvikt som er anbefalt av lege mens du tar Carvedidol Aurobindo.
Pasienter med leverproblemer
Avhengig av tilstanden din, kan legen din redusere dosen din sammenlignet med anbefalingene gitt ovenfor.
Barn og unge (under 18 år)
Bruk av Carvedilol Aurobindo anbefales ikke i denne aldersgruppen.
Dersom du tar for mye av Carvedilol Aurobindo
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på overdosering er svimmelhet, besvimelse, langsom puls og evt. åndenød, tretthet eller krampeanfall.
Dersom du har glemt å ta Carvedilol Aurobindo
Ikke bekymr deg hvis du har glemt å ta en dose. Ta en ny dose så fort du husker det, gitt at det ikke er tid for neste dose. Ta neste dose til normal tid, du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Carvedilol Aurobindo
Ikke slutt brått med å ta Carvedilol Aurobindo før du har rådført deg med legen din om det. Du kan fortsatt få bivirkninger selv om du slutter å ta tablettene. Legen din vil gi deg råd om hvordan du gradvis kan redusere dosen for så å slutte å ta medisinen. Hvis du også tar et legemiddel kalt clonidine, må du aldri avbryte behandlingen uten først å ha snakket med legen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemiddelet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Frekvensen av mulige bivirkninger vises i tabellen nedenfor:
Flertallet av bivirkningene er doserelaterte og forsvinner når dosen reduseres eller behandlingen avbrytes. Noen bivirkninger kan forekomme i begynnelsen av behandlingen og forsvinne etterhvert som behandlingen fortsettes.
Svært vanlige: inntreffer hos mer av 1 av 10 brukere
 • Svimmelhet
 • Hodepine
 • Trøtthet
 • Lavt blodtrykk
 • Hjertesvikt
Vanlige: inntreffer hos mindre enn 1 av 10, men mer enn 1 av 100 brukere
 • Bronkitt, lungebetennelse, øvre luftveisinfeksjon
 • Urinveisinfeksjon
 • Lavt antall røde blodlegemer
 • Vektøkning
 • Høyt kolesterolnivå
 • Tap av kontroll over blodsukker hos mennesker med diabetes
 • Depresjon, nedtrykt humør
 • Synsforstyrrelser
 • Redusert tåreproduksjon, øyeirritasjon
 • Langsom hjertefrekvens
 • Ødem (hevelse i kroppsdeler eller deler av kroppen) overhydrering, økt volum av blod i kroppen
 • Svimmelhet når man reiser seg raskt opp
 • Problemer med blodsirkulasjonen (tegn inkluderer kalde hender og føtter), åreforkalkning (aterosklerose) forverring av symptomer hos pasienter med Raynauds sykdom (fingre eller tær blir først blåaktige, så hvitaktige, og deretter rødlige, da sammen med smerter) eller claudicatio (smerter i bena, som forverres når man går)
 • Astma eller pustevansker
 • Væskeoppsamling i lungene
 • Diaré
 • Ubehag, oppkast, magesmerter, fordøyelsesbesvær
 • Smerter (for eks. i armer og bein)
 • Akutt nyresvikt og forstyrrelser i nyrefunksjon hos pasienter med åreforkalkninger og/eller nedsatt nyrefunksjon
 • Vanskeligheter med å urinere
Mindre vanlige: inntreffer hos mindre enn 1 av 100, men mer enn 1 av 1000 brukere
 • Søvnforstyrrelser
 • Forvirret tilstand
 • Besvimelse
 • Unormal følsomhet
 • Forstyrrelser i sinusknute, angina pectoris (inkludert brystsmerter)
 • Visse hudreaksjoner, (for eks. allergisk hudutslett, elveblest, kløe og hudinfeksjoner, økt svetting, psoriasis og lichen planus som hudlesjoner)
 • Tap av hår
 • Impotens
Sjeldne: inntreffer hos mindre enn 1 av 1000, men mer enn 1 av 10 000 brukere
 • Nedsatt antall blodplater (trombocytopeni)
 • Tørr munn (tørrhet i munnen)
 • Tett nese
Svært sjeldne: inntreffer hos mindre enn 1 av 10 000, inkludert isolerte tilfeller
 • Lavt antall hvite blodlegemer
 • Allergiske reaksjoner
 • Endringer i leverfunksjon
 • Uønsket urinlekkasje hos kvinner (urininkontinens)
 • Hudutslett, som kan utvikle seg til blemmer og likner på små målskiver (svarte prikker omgitt av et blekere område, med en mørk ring rundt kanten) kalt erythema multiforme
 • Omfattende utslett og flassende hud, særlig rundt munn, nese, øyne og genitalier (Steven-Johnsons syndrom)
 • Omfattende utslett med blemmer og flassende hud på store deler av kroppen (toksisk epidermal nekrolyse)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Carvedilol Aurobindo
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemiddelet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Skal ikke oppbevares i temperaturer over 30ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Carvedilol Aurobindo
 • Virkestoff er karvedilol. Hver tablett inneholder 6,25 mg, 12,5 mg eller 25 mg karvedilol.
 • Andre innholdsstoffer er: laktosemonohydrat, silika kolloidal vannfri, krysspovidon (type A), krysspovidon (type B), povidon 30, sukkarose, magnesiumstearatMagnesiumstearat. Tablettdrasjering: makrogol 400, polysorbat 80, titandioksid (E 171), hypromellose
Hvordan Carvedilol Aurobindo ser ut og innholdet i pakningen
Filmdrasjert tablett
Carvedilol Aurobindo 6,25 mg filmdrasjerte tabelletter
Filmdrasjerte tabletter, hvit til off-white, oval, med "F57" risset inn på en side og riper på den andre. Tablettene kan deles inn i like doser.
Carvedilol Aurobindo 12,5 mg filmdrasjerte tabelletter
Filmdrasjerte tabletter, hvit til off-white, oval, med "F58" risset inn på en side og riper på den andre. Tablettene kan deles inn i like doser.
Carvedilol Aurobindo 25 mg filmdrasjerte tabelletter
Filmdrasjerte tabletter, hvit til off-white, oval, med "F59" risset inn på en side og riper på den andre. Tablettene kan deles inn i like doser.
Blister:
Pakningsstørrelser: 5, 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400, 500 og 1000 filmdrasjerte tabletter.
HDPE:
Pakningsstørrelser: 30, 50, 60, 100, 250, 500 og 1000 filmdrasjerte tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Aurobindo Pharma (Malta) Limited
Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront
Floriana FRN 1913
Malta
Tilvirker
APL Swift Services (Malta) Limited
HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far
Birzebbugia, BBG 3000
Malta
eller
Orion Corporation,
Orion Pharma
Orionintie 1,
FI-02200 Espoo
Finland
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til det lokale informasjonskontor for innehaveren av markedsføringstillatelsen
Orion Pharma AS
Postboks 4366 Nydalen
NO-0402 Oslo
Norge
Tlf.: +47 40 00 42 10
norway@orionpharma.com
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 30.06.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

aterosklerose (åreforkalkning): Avleiring på innsiden av blodårene, slik at åreveggene blir tykkere og blodpassasjen trangere. Avleiringen består av fett (spesielt kolesterol), betennelsesceller og produkter av disse.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flass: Små og litt fettete hudflak, som ofte sitter fast i håret.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

mao (monoaminoksidase): (MAO: monoaminoksidase) Enzym som bryter ned såkalte monoaminer som for eksempel serotonin, dopamin og noradrenalin. Enzymet finnes i to former, A og B. Se også MAOH; monoaminoksidasehemmer.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

raynauds sykdom: Kramper i perifere blodkar, spesielt i fingrene. Fører til at fingrene blir hvite og kalde. Årsaken er ukjent og det er hovedsakelig kvinner som rammes

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

væskeretensjon (vannretensjon): Tilbakeholdelse av væske i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.