PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Carbocain Dental 30 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning

mepivakainhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før behandlingen med legemidlet begynner.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt tannlege/tannpleier eller apotek.
 • Kontakt tannlege/tannpleier eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Carbocain Dental er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før Carbocain Dental brukes
 3. Hvordan Carbocain Dental brukes
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan Carbocain Dental oppbevares
 6. Ytterligere informasjon
 
1. Hva Carbocain Dental er, og hva det brukes mot
Carbocain Dental er et lokalbedøvelsesmiddel som brukes til bedøvelse ved ukomplisert, kortvarig tannbehandling som varer 15-20 minutter. Det inneholder mepivakain som hemmer nervesignaler. Bedøvelsen virker raskt og varer i 20-30 minutter.
 
2. Hva du må ta hensyn til før Carbocain Dental brukes
Bruk ikke Carbocain Dental
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor mepivakain eller lignende lokalbedøvelsesmidler av amidtypen eller et av de andre innholdsstoffene i Carbocain Dental.
 • til barn under 4 år (under ca. 20 kg kroppsvekt).
Vis forsiktighet ved bruk av Carbocain Dental
Informer tannlege/tannpleier dersom du har hjertesykdom, høyt blodtrykk, blodmangel, nyre- eller leversykdom, sirkulasjonssvikt eller nedsatt allmenntilstand da dette krever spesiell oppmerksomhet.
Det skal også utvises spesiell forsiktighet ved bruk til eldre og barn.
Lokalanestetika bør unngås om det er infeksjon i det området man ønsker å injisere i.
Bruk av andre legemidler sammen med Carbocain Dental
Rådfør deg med tannlege/tannpleier eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Det bør utvises forsiktighet ved bruk av mepivakain hos pasienter som allerede får legemidler som er strukturelt beslektet med lokalanestetika.
Inntak av Carbocain Dental sammen med mat og drikke
Du bør ikke spise før bedøvelsen har gått ut pga. fare for bittskader i munn, lepper og tunge.
Graviditet og amming
Det er ingen kjent risiko ved bruk under graviditet. Mepivakain går over i morsmelk, men det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Rådfør deg likevel med tannlege/tannpleier eller apotek før du tar noen form for medisin.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med tannlege/tannpleier eller apotek.
Mepivakain kan ha en liten, forbigående påvirkning på bevegelses- og koordinasjonsevnen.
 
3. Hvordan Carbocain Dental brukes
Carbocain Dental gis av tannlege eller tannpleier som tilpasser dosen til din alder, vekt og allmenntilstand.
Dersom du får for mye av Carbocain Dental
Dersom du får for mye Carbocain Dental kan du blant annet få følgende symptomer: uro, nummenhet i lepper/tunge og rundt munnen, svimmelhet, synsforstyrrelser, øresus og iblant kramper.
Informer tannlege eller tannpleier umiddelbart hvis du opplever noen av disse symptomene eller annet ubehag under behandlingen. Kontakt tannlege/tannpleier, sykehus eller Giftinformasjonen (22 59 13 00) dersom du får symptomer etter hjemkomst.
Spør tannlege/tannpleier eller apotek dersom du har noen spørsmål om dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Carbocain Dental forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Sjeldne bivirkninger (rammer mindre enn 1 av 1000 pasienter): Allergiske reaksjoner (inkludert anafylaktisk sjokk), hjertestans, bevisstløshet, kramper, vedvarende nummenhet og andre sanseforstyrrelser.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan Carbocain Dental oppbevares
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Må ikke fryses.
Bruk ikke Carbocain Dental etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Ytterligere informasjon
Sammensetning av Carbocain Dental
 • Virkestoff er mepivakainhydroklorid 30 mg/ml.
 • Hjelpestoffer er natriumklorid, natriumhydroksid (til pH 5,5-6,5) og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Carbocain Dental ser ut og innholdet i pakningen
Carbocain Dental er en oppløsning til injeksjon som leveres i sylinderampuller til engangsbruk. Hver sylinderampulle inneholder 1,8 ml oppløsning.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen:
DENTSPLY DeTrey GmbH
De-Trey-Strasse 1
78467 Konstanz,
Tyskland
Tilvirker:
Pierrel Farmaceutici S.p.A.
SS Appia
Capua
Italia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 08.02.2019
 
Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:
Lokalanestetika til dental bruk inneholder høye konsentrasjoner av virkestoff. Dette medfører at en rask injeksjon under høyt trykk med sylinderampulle kan gi komplikasjoner selv etter administrasjon av små volumer. Faren er spesielt stor ved utilsiktet intravaskulær injeksjon, da legemidlet kan forflytte seg i retrograd retning. Intraarteriell injeksjon i hode- og halsregionen medfører dessuten at legemidlet når hjernen i høyere konsentrasjoner enn ved intravenøs injeksjon. For å redusere faren for intravaskulær injeksjon anbefales langsom injeksjon med forsiktig aspirasjon før og under injeksjon.
Ved intranevral injeksjon er det også fare for at legemidlet, på grunn av det høye trykket, forflytter seg i retrograd retning langs nerven. For å unngå intranevral injeksjon og for å hindre nerveskader i forbindelse med nerveblokader, skal kanylen alltid dras litt tilbake dersom det oppstår parestesi under injeksjon.
Injeksjon av lokalanestetika i infiserte områder skal unngås.
Mepivakain skal brukes med forsiktighet sammen med legemidler som er strukturelt beslektede med lokalanestetika, dvs. klasse IB antiarytmika, da de toksiske effektene er additive.
Ved overdosering og tegn på akutt systemisk toksisitet skal administrasjon av lokalanestetika avbrytes omgående. Behandlingen må tilstrebe raskt avbrudd av oppståtte kramper samt opprettholdelse av god oksygentilførsel og sirkulasjon. Oksygen gis alltid, og ved behov gis kunstig åndedrett. Ved kramper gis diazepam. Ved asystoli gis hjertemassasje. Det er også viktig at en eventuell acidose behandles.
Sylinderampullen skal brukes omgående etter at forseglingen er brutt. Sylinderampuller skal ikke autoklaveres. Ved desinfeksjon skal sylinderampullen ikke dyppes i desinfeksjonsmidlet da gummi- og aluminiumdeler kan skades og oppløsningen kontamineres. Gummimembranen desinfiseres med en bomullskompress fuktet med desinfeksjonsmiddel.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

desinfeksjon: Desinfeksjon betyr å redusere antall sykdomsfremkallende mikroorganismer slik at det blir lavest mulig.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravaskulær (intravaskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravaskulært.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

øresus (tinnitus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.