Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Carbidopa/Levodopa Fair-Med 12,5 mg/50 mg tabletter

Carbidopa/Levodopa Fair-Med 25 mg/100 mg tabletter

karbidopa/levodopa

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Carbidopa/Levodopa Fair-Med er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Carbidopa/Levodopa Fair-Med
 3. Hvordan du bruker Carbidopa/Levodopa Fair-Med
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Carbidopa/Levodopa Fair-Med
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Carbidopa/Levodopa Fair-Med er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrift som er angitt på apoteketiketten.
Carbidopa/Levodopa Fair-Med bedrer tegnene på Parkinsons sykdom. Parkinsons sykdom er en langsiktig sykdom der:
 • du begynner å bevege deg langsomt og ustødig
 • musklene dine føles stive
 • du kan utvikle risting eller skjelving (kalt "tremor")
Hvis den ikke behandles, kan Parkinsons sykdom gjøre det vanskelig for deg å fortsette dine normale daglige aktiviteter.
Carbidopa/Levodopa Fair-Med inneholder to forskjellige legemidler som kalles: levodopa og karbidopa.
 • levodopa omdannes til et stoff som kalles "dopamin" i hjernen din. Dopamin bedrer tegnene på Parkinsons sykdom.
 • karbidopa tilhører en gruppe legemidler som kalles "dekarboksylasehemmere for aromatiske aminosyrer". Det bidrar til at levodopa virker mer effektivt ved å senke hastigheten av nedbrytning av levodopa i kroppen din.
 
2. Hva du må vite før du bruker Carbidopa/Levodopa Fair-Med
Bruk ikke Carbidopa/Levodopa Fair-Med:
 • dersom du er allergisk overfor karbidopa eller levodopa eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du har hatt hudkreft eller har uvanlige føflekker som ikke har blitt undersøkt av legen din
 • dersom du tar enkelte legemidler som kalles MAOI (monoaminoksidasehemmere) som brukes mot depresjon. Du må stanse bruk av disse legemidlene minst to uker før du begynner med Carbidopa/Levodopa Fair-Med (se også under "Andre legemidler og Carbidopa/Levodopa Fair-Med" nedenfor).
 • dersom du har en tilstand som kalles "trangvinkelglaukom", som kan føre til en plutselig økning av trykket i øyet
 • dersom du lider av tilfeller av hypertensjon forårsaket av svulst i binyremargen (feokromocytom)
 • dersom du har hormonproblemer (overproduksjon av kortisol eller tyroidhormon)
 • dersom du har alvorlig hjertesykdom
Ikke ta Carbidopa/Levodopa Fair-Med hvis noe av det ovennevnte gjelder deg.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Carbidopa/Levodopa Fair-Med hvis du er usikker.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Carbidopa/Levodopa Fair-Med:
 • hvis du har hatt tidligere anfall (krampeanfall)
 • hvis du har lungeproblemer (for eksempel bronkial astma)
 • hvis du har et sår i magen eller tarmen (kalt "duodenal" eller "peptisk ulcus") eller har kastet opp blod
 • hvis du har hatt tidligere hjerteinfarkt, problemer med hjerterytmen, problemer med blodomløpet
 • hvis du tar et legemiddel som kan gi lavt blodtrykk når du reiser deg fra stolen eller sengen (ortostatisk hypotensjon)
 • hvis du har nyre- eller leverproblemer
 • hvis du har hormonproblemer
 • hvis du har depresjon eller andre psykiske problemer
 • hvis du har en tilstand som kalles "kronisk åpenvinkelglaukom" som kan forårsake en økning av trykket i øyet. Du må gå til regelmessig kontroll av trykket i øyet,
 • hvis du noen ganger har plutselige søvnanfall eller av og til føler deg veldig søvnig,
 • hvis du skal ha et kirurgisk inngrep.
Fortell legen hvis du eller din familie/pleiegiver merker at du utvikler sterk trang til eller behov for å oppføre deg på måter som er uvanlige for deg eller hvis du ikke kan motstå impulsen, drivkraften eller fristelsen til å utføre handlinger som kan skade deg selv eller andre. Slik atferd kalles impulskontrollsykdommer, og kan omfatte spilleavhengighet, overdreven spising eller pengebruk, en unormalt høy seksualdrift eller økning av seksuelle tanker eller følelser. Legen må kanskje vurdere behandlingen din.
Fortell legen din dersom du eller familien/omsorgspersonen din merker at du utvikler avhengighetslignende symptomer som fører til en sterk trang til å ta høye doser av Carbidopa/Levodopa Fair-Med og andre legemidler som brukes til å behandle Parkinsons sykdom.
Dette legemidlet kan påvirke visse laboratorietester som legen kan utføre på blod- og urinprøver. Minn legen om at du tar Carbidopa/Levodopa Fair-Med dersom du skal ha eventuelle tester.
Andre legemidler og Carbidopa/Levodopa Fair-Med
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Dette er fordi Carbidopa/Levodopa Fair-Med kan påvirke effekten av andre legemidler. Noen legemidler kan også påvirke effekten av Carbidopa/Levodopa Fair-Med.
Du skal i særdeleshet informere lege eller apotek hvis du tar andre legemidler mot:
 • Parkinsons sykdom (for eksempel tolkapon, entakapon, amantadin)
 • Alvorlige allergiske reaksjoner, astma, kronisk bronkitt, hjertesykdommer og lavt blodtrykk (for eksempel antikolinerge og sympatomimetiske legemidler)
 • Anfall (krampeanfall) eller epilepsi (for eksempel fenytoin)
 • Høyt blodtrykk (antihypertensiva)
 • Psykiske problemer (antipsykotika, for eksempel fenotiaziner, butyrofenoner og risperidon)
 • Depresjon (for eksempel "trisykliske antidepressiva" eller "ikke-selektive monoaminoksidasehemmere")
 • Tuberkulose (for eksempel isoniazid)
 • Angst (for eksempel benzodiazepiner)
 • Anemi (for eksempel jerntabletter)
 • Kvalme (for eksempel metoklopramid)
 • Spasmer i blodkarene (for eksempel papaverin).
Hvis du er usikker på om noe av det ovennevnte gjelder deg, skal du rådføre deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet.
Inntak av Carbidopa/Levodopa Fair-Med sammen med mat og drikke
Prøv å unngå å ta tablettene med et stort måltid. Hvis kostholdet ditt inneholder for mye protein (kjøtt, egg, melk, ost) er det mulig at Carbidopa/Levodopa Fair-Med ikke vil virke helt som det skal.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Ikke ta Carbidopa/Levodopa Fair-Med hvis du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Carbidopa/Levodopa Fair-Med kan senke blodtrykket ditt, slik at du kanskje føler deg ør eller svimmel. Derfor skal du være spesielt forsiktig når du kjører eller når du bruker verktøy eller maskiner.
Carbidopa/Levodopa Fair-Med kan også gjøre deg søvnig eller forårsake "plutselige søvnanfall". Hvis dette skjer med deg, skal du ikke kjøre eller bruke verktøy eller maskiner. Legen din vil si fra om du kan kjøre igjen hvis disse anfallene stopper.
 
3. Hvordan du bruker Carbidopa/Levodopa Fair-Med
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Dosen vil fastslås av legen din, som vil justere dosen spesielt for deg.
Legen din vil innkalle deg til kontroll jevnlig, og justere dosen om nødvendig.
Bruk av dette legemidlet
 • Dette legemidlet skal tas via munnen
 • Selv om legemidlet kan begynne å virke etter en dag, kan det ta inntil syv dager.
 • Ta dosen ved faste tidsintervaller i henhold til legens instruksjoner.
 • Ikke endre tidspunktene du tar tablettene eller ta andre legemidler mot Parkinsons sykdom uten å rådføre deg med legen.
 • Prøv å unngå å ta tablettene med et stort måltid.
For doser som ikke er gjennomførbare/praktiske med dette legemidlet, finnes det andre legemidler tilgjengelig.
Hvis du ikke har tatt levodopa før
Den vanlige startdosen er:
 • Carbidopa/Levodopa Fair-Med 12,5 mg/50 mg: en tablett tre eller fire ganger per dag.
 • Carbidopa/Levodopa Fair-Med 25 mg/100 mg: en tablett tre ganger per dag.
Hvis du har tatt levodopa tidligere
 • legen vil be deg om å stanse bruk av andre legemidler mot Parkinsons sykdom før du begynner å bruke Carbidopa/Levodopa Fair-Med.
Legen din kan forskrive mer enn én styrke av Carbidopa/Levodopa Fair-Med.
Hvis du har blitt gitt Carbidopa/Levodopa Fair-Med-tabletter av forskjellig styrke, må du passe på at du tar riktig tablett til riktig tid.
Bruk av Carbidopa/Levodopa Fair-Med hos barn og ungdom
Carbidopa/Levodopa Fair-Med anbefales ikke til barn og ungdom under 18 år.
Dersom du tar for mye av Carbidopa/Levodopa Fair-Med
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) omgående hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Carbidopa/Levodopa Fair-Med
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Carbidopa/Levodopa Fair-Med
Ikke stans bruken av Carbidopa/Levodopa Fair-Med eller endre dosen uten at det er anvist av legen. Hvis du stanser bruk av Carbidopa/Levodopa Fair-Med, kan følgende oppstå: stive muskler, høy temperatur (feber) og psykiske endringer.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Hvis du merker noen av de følgende bivirkningene, skal du omgående oppsøke lege og stanse bruk av Carbidopa/Levodopa Fair-Med:
 • allergisk reaksjon, symptomene kan omfatte elveblest (neslefeber), kløe, utslett, hevelser i ansikt, lepper, tunge eller hals. Dette kan forårsake puste- eller svelgevansker
 • brystsmerter
 • ujevn (uregelmessig) hjerterytme eller palpitasjoner
 • blødninger fra magen eller tarmen som kan fremtre som blod i avføringen eller mørk avføring (gastrointestinal blødning)
 • blodproblemer, symptomer kan omfatte blek hud (blekhet), tretthet, feber, sår hals eller lette blåmerker og langvarig blødning etter skade.
 • muskelstivhet, alvorlig mangel på evne til å sitte stille, svetting, økt spyttproduksjon og redusert bevissthet (nevroleptisk malignt syndrom)
 • psykiske endringer, inkludert vrangforestillinger, hallusinasjoner og depresjon, (svært sjelden) selvmordstendenser.
 • anfall (krampeanfall).
Andre bivirkninger som kan oppstå:
Vanlige (kan ramme inntil 1 av 10 personer):
 • appetittløshet (anoreksi)
 • forvirring, svimmelhet, mareritt, døsighet, tretthet, søvnløshet, følelse av velvære (eufori), demens, følelse av å bli stimulert, unormale drømmer.
 • bevegelsesforstyrrelser (dyskinesi), en forstyrrelse som karakteriseres av plutselige, ufrivillige bevegelser (chorea), forstyrrelser i muskeltonus (dystoni), bevegelsesforstyrrelser med opphav utenfor nervesystemet, plutselige endringer i Parkinsonsymptomer ("av-på"-symptomer), langsommere bevegelser under "av-på"-perioder (bradykinesi)
 • fall i blodtrykk når man reiser seg for raskt fra sittende eller liggende stilling, noen ganger fulgt av svimmelhet (ortostatisk hypertensjon), besvimelsestendens
 • plutselig tap av bevissthet
 • kvalme, brekninger, munntørrhet, bitter smak
Mindre vanlige (kan ramme inntil 1 av 100 personer):
 • vekttap eller vektøkning
 • forstyrret muskelkoordinasjon (ataksi), sterkere håndskjelving
 • økt blodtrykk
 • heshet, brystsmerter
 • forstoppelse, diaré, luft i magen
 • økt spyttproduksjon, svelgevansker
 • væskeansamling (ødem)
 • muskelspasmer
 • mørk urin
 • styrketap (asteni), svakhet
 • følelse av ubehag
 • hetetokter
Sjeldne (kan ramme inntil 1 av 1000 personer):
 • en blodsykdom (mangel på hvite blodceller) sammen med økt mottakelighet for infeksjoner (leukopeni), anemi, en blodsykdom (mangel på blodplater) sammen med blåmerker og blødningstendens (trombocytopeni)
 • opphisselse (agitasjon), angst, redusert tenkeevne, forvirring, hodepine, økt seksualdrift, nummenhet, anfall/krampeanfall
 • episoder med alvorlig psykisk sykdom, der kontroll over egen oppførsel og atferd er redusert.
 • en alvorlig tilstand som følge av bruk av nevroleptika, som fremtrer som muskelstivhet, alvorlig mangel på evne til å sitte stille, høy feber, svetting, økt spyttproduksjon og redusert bevissthet (nevroleptisk malignt syndrom),
 • følelse av prikking, kribling og kløe uten synlig grunn,
 • hyppigere fall, forstyrret gange, låst kjeve (trismus)
 • tåkesyn, spasmer i orbicularis oculi-muskelen rundt øyet (dette kan være tegn på overdosering), aktivering av allerede foreliggende Horners syndrom (en øyesykdom), dobbeltsyn, utvidede pupiller, svekkede øyebevegelser,
 • betennelse i blodårene
 • kortpustethet, unormalt pustemønster
 • nedsatt fordøyelse med symptomer som metthetsfølelse i øvre abdomen, smerter i øvre abdomen, raping, kvalme, brekninger og halsbrann (dyspepsi), mage- og tarmsmerter, mørkt spytt, skjæring av tenner, hikke, mage- og tarmblødninger, brennende tunge, duodenalsår
 • plutselig oppsamling av væske i hud og slimhinner (f.eks. hals og tunge), pustevansker, og/eller kløe og utslett, som ofte fremtrer som en allergisk reaksjon (angioødem)
 • utslett med sterk kløe og stripedannelse (urticaria), kløe, rødhet i ansiktet, hårtap, hudutslett, økt svetting, mørk svette
 • hos barn, allergirelaterte blødninger i huden og veggen i magetarmkanalen (Schönlein- Henoch purpura)
 • urinretensjon, ufrivillig vannlating, vedvarende ereksjon (priapisme)
Svært sjeldne (kan ramme inntil 1 av 10 000 personer):
 • en svært alvorlig blodsykdom (mangel på hvite blodceller), sammen med plutselig høy feber, svært sår hals og munnsår (agranulocytose)
 • søvnighet og konstant tretthet på dagtid/plutselige søvnanfall
Ikke kjent (hyppighet kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data):
 • muskeltrekninger
 • Sterk trang til å ta høye doser av Carbidopa/Levodopa Fair-Med over det som kreves for å kontrollere motoriske symptomer, kjent som dopaminergt dysreguleringssyndrom. Noen pasienter opplever alvorlige unormale ufrivillige bevegelser (dyskinesier), humørsvingninger eller andre bivirkninger etter å ha tatt høye doser av Carbidopa/Levodopa Fair-Med.
 • Mangel på evne til å motstå en impuls på å utføre handlinger som kan være skadelige, som kan omfatte:
  • Sterk impuls til overdreven gambling på tross av alvorlige personlige eller familiekonsekvenser
  • Endret eller økt seksuell interesse eller atferd som er av stor bekymring for deg eller andre, for eksempel økt seksualdrift.
  • ukontrollerbare store innkjøp eller pengebruk
  • ukontrollert storspising (inntak av store mengder mat over en kort tidsperiode) eller overspising (inntak av mer mat enn normalt og mer enn det som er nødvendig for å stille sulten)
Informer legen hvis du opplever noen av disse atferdene. Han/hun vil diskutere måter å kontrollere eller redusere symptomene på.
Hvis noen symptomer vedvarer eller du opplever andre bivirkninger, skal du informere lege eller apotek. De vil hjelpe deg med å notere hva du opplevde, når det begynte og hvor lenge det varte.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Carbidopa/Levodopa Fair-Med
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på blisterpakningen og esken etter Utl.dato/EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Carbidopa/Levodopa Fair-Med
 • Virkestoffer er karbidopa og levodopa.
  Hver tablett med Carbidopa/Levodopa Fair-Med inneholder 12,5 mg karbidopa (som monohydrat) og 50 mg levodopa.
  Hver tablett med Carbidopa/Levodopa Fair-Med inneholder 25,0 mg karbidopa (som monohydrat) og 100 mg levodopa.
 • Andre innholdsstoffer er: krysspovidon, kinolingult (E104), magnesiumstearat, mikrokrystallinsk cellulose, pregelatinisert stivelse.
Hvordan Carbidopa/Levodopa Fair-Med ser ut og innholdet i pakningen
Carbidopa/Levodopa Fair-Med 12,5 mg/50 mg tabletter har lysegul farge, rund form med diameter på 6 mm, merket med ”C” på den ene siden og ”17” på den andre siden.
Carbidopa/Levodopa Fair-Med 25 mg/100 mg tabletter har lysegul farge, rund form med diameter på 8 mm, med "C" på den ene siden og "19" på den andre siden.
Blisterpakninger:
12,5 mg/50 mg: 30, 50, 90, 100 tabletter.
25 mg/100mg: 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180, 200 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Fair-Med Healthcare GmbH
Dorotheenstr. 48
D-22301 Hamburg
Tyskland
Tilvirker
Fair-Med Healthcare GmbH
Maria-Göppert-Straße 3
23562 Lübeck
Tyskland
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Tsjekkia: Carbidopa/Levodopa Fair-Med 25mg/100mg, 25mg/250mg
Danmark: Carbidopa/Levodopa Fair-Med
Sverige: Carbidopa/Levodopa Fair-Med 12,5mg/50mg, 10mg/100mg, 25mg/100mg, 25mg/250mg tabletter
Finland: Carbidopa/Levodopa Fair-Med 12,5mg/50mg, 25mg/100mg tabletti
Tyskland: Levodopa/Carbidopa Fair-Med Healthcare 100mg/25mg, 250mg/25mg Tabletten
Irland: Carbidopa/Levodopa Fair-Med 12.5mg/50mg, 10mg/100mg, 25mg/100mg, 25mg/250mg Tablets
Malta: Carbidopa/Levodopa Fair-Med 12.5mg/50mg, 10mg/100mg, 25mg/100mg, 25mg/250mg Tablets
Nederland: Carbidopa/Levodopa Fair-Med, 12,5mg/50mg, 10mg/100mg, 25mg/100mg,
25mg/250mg tabletten
Norge: Carbidopa/Levodopa Fair-Med
Portugal: Levodopa + Carbidopa Fair-Med
Storbritannia: Co-Careldopa 12.5mg/50mg, 10mg/100mg, 25mg/100mg, 25mg/250mg Tablets
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 17.01.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

abdomen (bukhule): Abdomen er det anatomiske begrepet for buken eller bukhulen.

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antihypertensiv: Senker høyt blodtrykk (hypertensjon).

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

ataksi: Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

demens: Tap av intellektuelle evner i så alvorlig grad at evnen til å utføre ting, samt sosiale funksjoner forstyrres. Skyldes sykdommer i hjernen. Demens kan blant annet påvirke hukommelse, atferd, personlighet, dømmekraft, romfølelse, språk og evnen til abstrakt tenkning. Til å begynne med reduseres ikke bevissthetsnivået, men det skjer vanligvis en gradvis forverring.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

duodenalsår (ulcus duodeni, tolvfingertarmsår): Sår på tolvfingertarmen, som hovedsakelig er forårsaket av bakterien Helicobacter pylori. Duodenalsår behandles både med legemidler som reduserer syreproduksjonen i magen og med antibiotika som dreper Helicobacter pylori.

dyskinesi (bevegelsesvansker, bevegelsesproblemer): Unormale, ufrivillige og smertefulle bevegelser.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dystoni (endret muskelspenning): Unormal muskelspenning.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

eufori (oppstemthet): Følelse av velvære som kan opptre ved inntak av visse legemidler som f.eks. opioider.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kronisk bronkitt: Langvarig betennelse i lungenes luftrør. Sykdommen kjennetegnes av vedvarende økt slimutskillelse (mer enn 3 måneder i 2 år på rad), samt hoste. Kronisk bronkitt er ofte forårsaket av smittestoffer.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

nedsatt fordøyelse (maldigestion): Redusert nedbrytning av mat i mage-tarmkanalen.

nevroleptisk malignt syndrom (malignt nevroleptikasyndrom, mns): Samling av alvorlige symptomer (feber, muskelstivhet, autonom ustabilitet) som kan forekomme ved bruk av nevroleptika (antipsykotika). Sjelden og alvorlig tilstand som kan være fatal.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

utvidede pupiller (mydriasis, mydriase, pupilldilatasjon, store pupiller): Utvidet pupill.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.