Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Candesartan Krka 4 mg tabletter

Candesartan Krka 8 mg tabletter

Candesartan Krka 16 mg tabletter

Candesartan Krka 32 mg tabletter

kandesartancileksetil

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Candesartan Krka er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Candesartan Krka
 3. Hvordan du bruker Candesartan Krka
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Candesartan Krka
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Candesartan Krka er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Navnet på legemidlet ditt er Candesartan Krka. Virkestoffet er kandesartancileksetil. Det tilhører en gruppe legemidler som kalles angiotensin II-reseptorantagonister. Det virker ved å få blodårene dine til å slappe av og utvide seg. Dette bidrar til å senke blodtrykket. Det gjør det også lettere for hjertet å pumpe blod til hele kroppen.
Dette legemidlet brukes til:
 • behandling av høyt blodtrykk (hypertensjon) hos voksne pasienter, og hos barn og ungdom fra 6 til under 18 år.
 • behandling av hjertesvikt hos voksne med redusert hjertemuskelfunksjon hvis angiotensinkonverterende enzym (ACE)-hemmere ikke kan brukes, eller i tillegg til ACE-hemmere ved varige symptomer til tross for behandling når mineralkortikoidreseptorantagonister (MRA) ikke kan brukes (ACE-hemmere og MRA er legemidler som brukes ved behandling av hjertesvikt).
 
2. Hva du må vite før du bruker Candesartan Krka
Bruk ikke Candesartan Krka
 • hvis du er allergisk overfor kandesartancileksetil eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du er mer enn 3 måneder gravid (det er også best å unngå Candesartan Krka tidlig i svangerskapet – se avsnitt om graviditet)
 • hvis du har alvorlig leversykdom eller galleblokade (problem med drenering av galle fra galleblæren)
 • hvis pasienten er et barn under 1 år.
 • hvis du har diabetes eller nedsatt nyrefunksjon, og du får behandling med et legemiddel mot høyt blodtrykk som inneholder aliskiren.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Candesartan Krka hvis du er usikker på om noe av dette gjelder deg.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Candesartan Krka:
 • hvis du har hjerte-, lever- eller nyreproblemer eller går til dialyse
 • hvis du nylig har hatt en nyretransplantasjon
 • hvis du kaster opp eller nylig har kastet opp mye, eller har diaré
 • hvis du har en sykdom i binyrene kalt Conns syndrom (også kalt primær hyperaldosteronisme)
 • hvis du har lavt blodtrykk
 • hvis du har hatt slag
 • dersom du tror du er gravid (eller om du tror du kan komme til å bli gravid). Candesartan Krka er ikke anbefalt tidlig i svangerskapet, og må ikke benyttes når du er mer enn 3 måneder gravid, ettersom det kan føre til alvorlige skader på barnet dersom det blir brukt på dette stadiet av svangerskapet (se avsnitt om graviditet)
 • dersom du bruker noen av følgende legemidler mot høyt blodtrykk:
  • en ACE- hemmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), særlig hvis du har diabetisk nyresykdom.
  • aliskiren.
 • dersom du bruker en ACE-hemmer sammen med et legemiddel i gruppen mineralkortikoidreseptorantagonist (MRA). Disse legemidlene brukes ved behandling av hjertesvikt (se ”Andre legemidler og Candesartan Krka”).
Legen din kan utføre regelmessige kontroller av nyrefunksjonen din, blodtrykket og nivået av elektrolytter (f.eks. kalium) i blodet ditt.
Se også informasjon i avsnittet ”Bruk ikke Candesartan Krka”.
Hvis du har noen av disse tilstandene er det mulig at du må komme til legen din oftere og ta noen prøver.
Fortell legen eller tannlegen at du bruker Candesartan Krka dersom du skal ha en operasjon. Dette fordi Candesartan Krka kan forårsake blodtrykksfall i kombinasjon med enkelte bedøvelsesmidler.
Barn og ungdom
Candesartan Krka har blitt studert hos barn. Kontakt legen din for ytterligere informasjon. Candesartan Krka må ikke gis til barn under 1 år på grunn av mulig risiko knyttet til utviklingen av nyrene.
Andre legemidler og Candesartan Krka
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Candesartan Krka kan påvirke måten enkelte andre legemidler virker på, og enkelte legemidler kan påvirke Candesartan Krka. Hvis du bruker visse legemidler kan legen din av og til trenge å ta noen blodprøver.
Informer spesielt legen din hvis du bruker noen av følgende legemidler:
 • andre legemidler som senker blodtrykket, inkludert betablokkere, diazoksid og ACE-hemmere som enalapril, kaptopril, lisinopril og ramipril
 • ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs), som ibuprofen, naproksen, diklofenak, celecoxib og etoricoxib (smerte- og betennelsesdempende legemidler)
 • acetylsalisylsyre (hvis du tar mer enn 3 gram daglig) (smerte- og betennelsesdempende legemiddel)
 • kaliumtilskudd eller kaliumholdige salterstatninger (legemidler som øker kaliummengden i blodet)
 • heparin (et blodfortynnende legemiddel)
 • vanndrivende tabletter (diuretika)
 • litium (et legemiddel mot sinnslidelser)
Legen kan endre dosen din og/eller ta andre forholdsregler:
 • hvis du bruker en ACE-hemmer eller aliskiren (se også informasjon i avsnittene ”Bruk ikke Candesartan Krka” og ”Advarsler og forsiktighetsregler”).
 • hvis du bruker en ACE-hemmer sammen med enkelte andre legemidler mot hjertesvikt kjent som mineralkortikoidreseptorantagonister (MRA) (f.eks. spironolakton, eplerenon).
Inntak av Candesartan Krka sammen med mat og drikke og alkohol
Candesartan Krka kan tas med eller uten mat.
Unngå alkoholinntak til du har rådført deg med legen din. Alkohol kan medføre at du blir svimmel eller føler at du vil besvime.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Graviditet
Du må informere din lege dersom du tror du er gravid (eller om du tror du kan komme til å bli gravid). Din lege vil vanligvis råde deg til å slutte med Candesartan Krka før du blir gravid, eller så snart du vet at du er gravid, og anbefale deg å bruke et annet legemiddel istedenfor Candesartan Krka. Candesartan Krka er ikke anbefalt tidlig i svangerskapet, og må ikke benyttes når du er mer enn 3 måneder gravid, ettersom det kan føre til alvorlige skader på barnet dersom det blir brukt etter graviditetens tredje måned.
Amming
Informer legen din dersom du ammer eller skal begynne å amme. Candesartan Krka er ikke anbefalt for mødre som ammer, og din lege vil kanskje velge en annen behandling for deg, dersom du ønsker å amme, spesielt hvis barnet er nyfødt eller ble født for tidlig.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Enkelte personer kan bli trette eller svimle når de tar Candesartan Krka. Ikke kjør eller bruk verktøy eller maskiner hvis dette skjer med deg.
Candesartan Krka inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Candesartan Krka
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Det er viktig at du tar Candesartan Krka hver dag.
Du kan ta Candesartan Krka med eller uten mat.
Svelg tabletten med vann.
Prøv å ta tabletten til samme tid hver dag. Dette vil gjøre det lettere å huske å ta den.
Høyt blodtrykk
Den anbefalte dosen av Candesartan Krka er 8 mg én gang daglig. Legen din kan øke denne dosen til 16 mg én gang daglig og videre til 32 mg én gang daglig avhengig av blodtrykksresponsen.
Legen kan forskrive en lavere startdose hos enkelte pasienter, f.eks. de med leverproblemer eller nyreproblemer eller som nylig har mistet kroppsvæske, f.eks. ved oppkast eller diaré eller ved bruk av vanndrivende tabletter.
Enkelte pasienter av afrikansk opprinnelse kan ha redusert respons overfor denne typen legemidler når det gis som det eneste legemidlet, og disse pasientene kan trenge høyere dose.
Bruk av Candesartan Krka hos barn og ungdom med høyt blodtrykk
Barn fra 6 til <18 år:
Anbefalt startdose er 4 mg én gang daglig.
 • For pasienter som veier < 50 kg: Hos pasienter hvor blodtrykk ikke er tilstrekkelig kontrollert kan legen øke dosen til et maksimum på 8 mg én gang daglig
 • For pasienter som veier ≥ 50 kg: Hos pasienter hvor blodtrykk ikke er tilstrekkelig kontrollert kan legen øke dosen til 8 mg én gang daglig og til 16 mg én gang daglig.
Hjertesvikt hos voksne
Anbefalt startdose av Candesartan Krka er 4 mg én gang daglig. Legen din kan øke dosen ved å doble den med minst 2 ukers mellomrom inntil 32 mg én gang daglig. Candesartan Krka kan tas sammen med andre legemidler mot hjertesvikt, og legen din vil avgjøre hvilken behandling som passer for deg.
Dersom du tar for mye av Candesartan Krka
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Candesartan Krka
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Ta bare neste dose som vanlig.
Dersom du avbryter behandling med Candesartan Krka
Dersom du slutter å ta Candesartan Krka, kan blodtrykket øke igjen. Derfor må du ikke slutte å ta Candesartan Krka uten å rådføre deg med legen først.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Det er viktig at du er oppmerksom på hvilke bivirkninger dette kan være.
Slutt å ta Candesartan Krka og oppsøk legehjelp omgående hvis du får noen av de følgende allergiske reaksjoner:
 • Pustevansker, med eller uten hevelse i ansikt, lepper, tunge og/eller svelg,
 • Hevelse i ansikt, lepper, tunge og/eller svelg som kan føre til svelgevansker,
 • Kraftig kløe i huden (med utstående utslett).
Candesartan Krka kan gi redusert antall hvite blodceller. Infeksjonsforsvaret kan reduseres og du kan bli trett, få infeksjon eller feber. Informer legen din dersom dette skjer. Legen din kan av og til ta blodprøver for å sjekke om Candesartan Krka har påvirket blodet ditt (agranulocytose).
Andre mulige bivirkninger er:
Vanlige (rammer 1 til 10 av 100 pasienter):
 • Svimmelhet/ørhet
 • Hodepine
 • Luftveisinfeksjon
 • Lavt blodtrykk. Dette kan medføre at du blir svimmel eller føler at du vil besvime
 • Forandring i blodprøvesvar: økt mengde kalium i blodet, særlig hvis du allerede har nyreproblemer eller hjertesvikt. I alvorlige tilfeller kan dette gi tretthet, svakhet, uregelmessig hjerterytme eller stikking/kribling
 • Nyrefunksjonspåvirkning, særlig hvis du allerede har nyreproblemer eller hjertesvikt. I svært sjeldne tilfeller kan det oppstå nyresvikt
Svært sjeldne (rammer færre enn 1 av 10 000 pasienter):
 • Hevelse i ansikt, lepper, tunge og/eller svelg
 • Redusert antall røde eller hvite blodceller. Dette kan gi tretthet, infeksjon eller feber
 • Hudutslett, utstående utslett (elveblest)
 • Kløe
 • Ryggsmerter, smerter i ledd og muskler
 • Leverfunksjonspåvirkning, inkludert leverbetennelse (hepatitt). Dette kan gi tretthet, gulfarging av huden og det hvite i øynene og influensalignende symptomer
 • Hoste
 • Kvalme
 • Forandring i blodprøvesvar: redusert mengde natrium i blodet. I alvorlige tilfeller kan dette gi svakhet, mangel på energi eller muskelkramper
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås utifra tilgjengelige data):
 • Diaré
Bivirkninger hos barn behandlet for høyt blodtrykk ser ut til å være sammenlignbare med de som er sett hos voksne, men forekommer oftere. Sår hals er en svært vanlig bivirkning hos barn, men er ikke rapportert hos voksne. Rennende nese, feber og økt puls er vanlig hos barn, men ikke rapportert hos voksne.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Candesartan Krka
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Candesartan Krka
 • Virkestoff er kandesartancileksetil. Hver tablett inneholder 4 mg, 8 mg, 16 mg eller 32 mg kandesartancileksetil.
 • Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, maisstivelse, dibutylsebakat, natriumlaurylsulfat, hydroksypropylcellulose, karmellosekalsium, magnesiumstearat og rødt jernoksid (E172) – (kun i 8 mg, 16 mg og 32 mg tabletter).
Hvordan Candesartan Krka ser ut og innholdet i pakningen
4 mg tabletter er runde, hvite, bikonvekse tabletter med delestrek på den ene siden.
8 mg tabletter er runde, hvitrosa, bikonvekse tabletter med delestrek på den ene siden.
16 mg tabletter er runde, blekrosa, bikonvekse tabletter med delestrek på den ene siden.
32 mg tabletter er runde, blekrosa, bikonvekse tabletter med delestrek på den ene siden.
Delestreken er kun for å lette delingen som gjør det enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser.
Esker med 7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 tabletter i blisterpakninger er tilgjengelige.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige
Tilvirker
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 15.06.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.