Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka 8 mg/12,5 mg tabletter

Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka 16 mg/12,5 mg tabletter

Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka 32 mg/12,5 mg tabletter

Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka 32 mg/25 mg tabletter

kandesartancileksetil/hydroklortiazid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka
 3. Hvordan du bruker Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Navnet på legemidlet ditt er Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka. Det brukes til behandling av høyt blodtrykk (hypertensjon) hos voksne pasienter. Det inneholder to virkestoffer: kandesartancileksetil og hydroklortiazid. Disse virker sammen og senker blodtrykket.
Kandesartancileksetil tilhører en gruppe legemidler som kalles angiotensin II-reseptorantagonister. Det får blodårene dine til å slappe av og utvide seg. Dette bidrar til å senke blodtrykket.
Hydroklortiazid tilhører en gruppe legemidler som kalles diuretika (vanndrivende tabletter). Det hjelper kroppen å bli kvitt vann og salter som natrium via urinen. Dette bidrar til å senke blodtrykket ditt.
Legen kan foreskrive Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka hvis blodtrykket ditt ikke har blitt tilstrekkelig kontrollert med kandesartancileksetil eller hydroklortiazid alene.
 
2. Hva du må vite før du bruker Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka
Bruk ikke Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka
 • dersom du er allergisk overfor kandesartancileksetil eller hydroklortiazid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du er allergisk overfor legemidler med sulfonamider. Spør legen hvis du er usikker på om dette gjelder deg
 • dersom du er mer enn 3 måneder gravid (det er også bedre å unngå Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka tidlig i svangerskapet – se avsnitt om graviditet)
 • dersom du har alvorlige nyreproblemer
 • dersom du har alvorlig leversykdom eller galleblokade (problem med drenering av galle fra galleblæren)
 • dersom du har vedvarende lavt kaliumnivå i blodet
 • dersom du har vedvarende høyt kalsiumnivå i blodet
 • dersom du har hatt urinsyregikt
 • dersom du har diabetes eller nedsatt nyrefunksjon, og du får behandling med et legemiddel mot høyt blodtrykk som inneholder aliskiren.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka hvis du er usikker på om noe av dette gjelder deg.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka:
 • hvis du har diabetes
 • hvis du har hjerte-, lever- eller nyreproblemer
 • hvis du nylig har hatt en nyretransplantasjon
 • hvis du kaster opp eller har kastet opp mye, eller har diaré
 • hvis du har en sykdom i binyrene kalt Conns sykdom (også kalt primær hyperaldosteronisme)
 • hvis du har hatt en sykdom som kalles systemisk lupus erytematosus (SLE)
 • hvis du har lavt blodtrykk
 • hvis du noen gang har hatt slag
 • hvis du noen gang har hatt allergi eller astma
 • hvis du er gravid (eller om du tror du kan komme til å bli gravid). Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka er ikke anbefalt tidlig i svangerskapet, og må ikke benyttes når du er mer enn 3 måneder gravid, da det kan føre til alvorlige skader på barnet dersom det blir brukt på dette stadiet av svangerskapet (se avsnitt om graviditet).
 • dersom du har hatt hudkreft eller hvis du utvikler uventete hudforandringer under behandlingen. Behandling med hydroklortiazid, særlig ved høye doser over en lengre periode, kan øke risikoen for enkelte typer hud- og leppekreft (ikke-melanom hudkreft). Beskytt huden din mot sollys og ultrafiolett (UV)-stråling mens du tar Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka.
 • dersom du bruker noen av følgende legemidler mot høyt blodtrykk:
  • en ACE-hemmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril, etc.), særlig hvis du har diabetisk nyresykdom
  • aliskiren
Legen din kan utføre regelmessige kontroller av nyrefunksjonen din, blodtrykket og nivået av elektrolytter (f.eks. kalium) i blodet ditt.
Se også informasjon i avsnittet «Bruk ikke Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka».
Hvis du har noen av disse tilstandene er det mulig at du må komme til legen din oftere og ta noen prøver.
Fortell legen eller tannlegen at du bruker Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka dersom du skal ha en operasjon. Dette fordi Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka kan forårsake overdrevet blodtrykksfall i kombinasjon med enkelte bedøvelsesmidler.
Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka kan gjøre huden mer følsom for sol.
Barn og ungdom
Det er ingen erfaring med bruk av Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka hos barn (under 18 år). Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka bør derfor ikke gis til barn.
Andre legemidler og Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka kan påvirke måten enkelte andre legemidler virker på, og enkelte legemidler kan påvirke Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka. Hvis du bruker visse legemidler kan legen din av og til trenge å ta noen blodprøver.
Informer spesielt legen din hvis du bruker noen av de følgende legemidlene ettersom legen kan endre dosen din og/eller ta andre forholdsregler:
 • Andre legemidler som senker blodtrykket, inkludert betablokkere, legemidler som inneholder aliskiren, diazoksid og angiotensinkonverterende enzymhemmere (ACE-hemmere) som enalapril, kaptopril, lisinopril eller ramipril
 • Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs), som ibuprofen, naproksen, diklofenak, celecoxib og etoricoxib (smerte- og betennelsesdempende legemidler)
 • Acetylsalisylsyre (hvis du tar mer enn 3 gram daglig) (smerte- og betennelsesdempende legemiddel)
 • Kaliumtilskudd eller kaliumholdige salterstatninger (legemidler som øker kaliummengden i blodet)
 • Kalsium- eller D-vitamintilskudd
 • Legemidler som senker kolesterolet, som kolestipol og kolestyramin
 • Legemidler mot diabetes (tabletter eller insulin)
 • Legemidler som kontrollerer hjerterytmen (antiarytmika), som digoksin og betablokkere
 • Legemidler som kan påvirkes av kaliumnivået i blodet, som enkelte antipsykotika.
 • Heparin (et blodfortynnende legemiddel)
 • Vanndrivende tabletter (diuretika)
 • Avføringsmidler
 • Penicillin eller trimetoprim/sulfametoksazol (antibiotika)
 • Amfotericin (til behandling av soppinfeksjoner)
 • Litium (et legemiddel mot psykiske lidelser)
 • Steroider, som prednisolon
 • Hypofysehormon (ACTH)
 • Legemidler til kreftbehandling
 • Amantadin (til behandling av Parkinsons sykdom eller alvorlige virusinfeksjoner)
 • Barbiturater (beroligende legemidler som også brukes til behandling av epilepsi)
 • Karbenoksolon (til behandling av spiserørslidelser eller munnsår)
 • Antikolinerge legemidler, som atropin og biperiden
 • Ciklosporin, et legemiddel som brukes ved organtransplantasjon for å unngå organavstøtning
 • Andre legemidler som kan gi økt blodtrykkssenkende effekt, som baklofen (et legemiddel til lindring av spastisitet/spenninger i muskulaturen), amifostin (brukes til kreftbehandling) og visse legemidler mot psykiske lidelser (visse antipsykotiske medisiner).
 • hvis du bruker en ACE-hemmer eller aliskiren (se også informasjon i avsnittene “Bruk ikke Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka” og “Advarsler og forsiktighetsregler”).
Inntak av Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka sammen med mat, drikke og alkohol
 • Du kan ta Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka med eller uten mat
 • Når du blir forskrevet Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka, snakk med legen din før du drikker alkohol. Alkohol kan få deg til å føle at du besvimer eller blir svimmel.
Graviditet og amming
Graviditet
Du må informere din lege dersom du tror du er gravid (eller om du tror du kan komme til å bli gravid). Din lege vil vanligvis råde deg til å slutte med Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka før du blir gravid, eller så snart du vet at du er gravid, og anbefale deg å bruke et annet legemiddel istedenfor Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka. Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka er ikke anbefalt tidlig i svangerskapet, og må ikke benyttes når du er mer enn 3 måneder gravid, ettersom det kan føre til alvorlige skader på barnet dersom det blir brukt etter graviditetens tredje måned.
Amming
Informer legen din dersom du ammer eller skal begynne å amme. Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka er ikke anbefalt for mødre som ammer, og din lege vil kanskje velge en annen behandling for deg, dersom du ønsker å amme.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Enkelte personer kan bli trette eller svimle når de tar Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka. Ikke kjør bil eller bruk verktøy eller maskiner hvis dette skjer med deg.
Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka inneholder laktose, som er en sukkertype
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Det er viktig at du tar Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka hver dag.
Den anbefalte dosen av Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka er én tablett én gang daglig.
Svelg tabletten med vann.
Prøv å ta tabletten til samme tid hver dag. Dette vil gjøre det lettere å huske å ta den.
Dersom du tar for mye av Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Ta bare neste dose som vanlig.
Dersom du avbryter behandling med Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka
Dersom du slutter å ta Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka, kan blodtrykket øke igjen. Derfor må du ikke slutte å ta Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka uten å rådføre deg med legen først.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Det er viktig at du er oppmerksom på hvilke bivirkninger dette kan være. Noen av bivirkningene av Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka skyldes kandesartancileksetil og noen skyldes hydroklortiazid.
Slutt å ta Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka og oppsøk legehjelp omgående hvis du får noen av de følgende allergiske reaksjoner:
 • pustevansker, med eller uten hevelse i ansikt, lepper, tunge og/eller svelg
 • hevelse i ansikt, lepper, tunge og/eller svelg som kan føre til svelgevansker
 • kraftig kløe i huden (med utstående hevelser)
Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka kan gi redusert antall hvite blodlegemer. Din motstandskraft mot infeksjoner kan reduseres og du kan bli trett, få infeksjon eller feber. Informer legen din dersom dette skjer. Legen din kan av og til ta blodprøver for å sjekke om Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka har påvirket blodet ditt (agranulocytose).
Andre mulige bivirkninger er:
Vanlige (kan ramme opptil 1 av 10 personer):
 • Forandring i blodprøveresultater:
  • redusert mengde natrium i blodet. I alvorlige tilfeller kan dette gi svakhet, mangel på energi eller muskelkramper
  • en økt eller redusert mengde kalium i blodet, særlig hvis du allerede har nyreproblemer eller hjertesvikt. I alvorlige tilfeller kan dette gi tretthet, svakhet, uregelmessig hjerterytme eller stikking/kribling
  • økt mengde kolesterol, sukker eller urinsyre i blodet
 • Sukker i urinen
 • Svimmelhet/følelse av å spinne rundt eller svekkelse
 • Hodepine
 • Luftveisinfeksjon
Mindre vanlige (kan ramme opptil 1 av 100 personer):
 • Lavt blodtrykk. Dette kan gjøre at du blir svimmel eller føler at du vil besvime
 • Tap av appetitt, diaré, forstoppelse, mageirritasjon
 • Hudutslett, utstående utslett (elveblest) og utslett grunnet følsomhet for sollys
Sjeldne (kan ramme opptil 1 av 1000 personer):
 • Gulsott (gulfarging av huden eller det hvite i øynene). Kontakt lege omgående hvis dette skjer med deg
 • Nyrefunksjonspåvirkning, særlig hvis du allerede har nyreproblemer eller hjertesvikt
 • Søvnforstyrrelser, depresjon, rastløshet
 • Kribling eller stikking i armer eller ben
 • Kortvarig tåkesyn
 • Unormale hjerteslag
 • Pustevansker (inkludert lungebetennelse og væske i lungene)
 • Høy kroppstemperatur (feber)
 • Betennelse i bukspyttkjertelen. Dette gir moderate til sterke magesmerter
 • Muskelkramper
 • Skader på blodårer, som gir røde eller lilla hudflekker
 • Redusert antall røde eller hvite blodlegemer eller blodplater. Du kan merke tretthet, infeksjon, feber eller at du lettere får blåmerker
 • Et kraftig utslett, som utvikler seg raskt, med blemmer eller flassing av huden og muligens blemmer i munnen
Svært sjeldne (kan ramme opptil 1 av 10 000 personer):
 • Hevelse i ansikt, lepper, tunge og/eller svelg
 • Kløe
 • Ryggsmerter, smerter i ledd og muskler
 • Leverfunksjonspåvirkning, inkludert leverbetennelse (hepatitt). Dette kan gi tretthet, gulfarging av huden og det hvite i øynene og influensalignende symptomer
 • Hoste
 • Kvalme
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • Hud- og leppekreft (ikke-melanom hudkreft)
 • Diaré
 • Plutselig nærsynthet
 • Plutselig øyesmerter (akutt trangvinkelglaukom)
 • Systemisk og kutan lupus erythematosus (allergisk tilstand som forårsaker feber, leddsmerter, hudutslett som kan omfatte rødhet, blemmedannelse, flassing og kuler)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter Utl.dato og blisterbrettet etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Blisterpakninger av PVC/PVDC-film og aluminiumsfolie:
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Blisterpakninger av laminert OPA/Al/PVC-folie og aluminiumsfolie:
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka
 • Virkestoffer er kandesartancileksetil og hydroklortiazid.
  Hver 8 mg/12,5 mg tablett inneholder 8 mg kandesartancileksetil og 12,5 mg hydroklortiazid.
  Hver 16 mg/12,5 mg tablett inneholder 16 mg kandesartancileksetil og 12,5 mg hydroklortiazid.
  Hver 32 mg/12,5 mg tablett inneholder 32 mg kandesartancileksetil og 12,5 mg hydroklortiazid.
  Hver 32 mg/25 mg tablett inneholder 32 mg kandesartancileksetil og 25 mg hydroklortiazid.
 • Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, maisstivelse, makrogol 8000, hydroksypropylcellulose, karmellosekalsium, magnesiumstearat, rødt jernoksid (E172) kun i 16 mg/12,5 mg og 32 mg/25 mg og gult jernoksid (E172) kun i 32 mg/12,5 mg.
Hvordan Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka ser ut og innholdet i pakningen
Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka 8 mg/12,5 mg tabletter er hvite, bikonvekse, ovale, med delestrek på den ene siden.
Delestreken er kun for å lette delingen som gjør det enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser.
Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka 16 mg/12,5 mg tabletter er blekrosa, bikonvekse, ovale, med delestrek på den ene siden.
Delestreken er kun for å lette delingen som gjør det enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser.
Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka 32 mg/12,5 mg tabletter er gulhvite, bikonvekse, ovale, med delestrek på den ene siden.
Delestreken er kun for å lette delingen som gjør det enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser.
Candesartan/Hydrochlorothiazide Krka 32 mg/25 mg tabletter er blekrosa, bikonvekse, ovale, med delestrek på den ene siden.
Tabletten kan deles i to like doser.
Esker med 14, 15, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 tabletter i blisterpakninger er tilgjengelige.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia
Tilvirker
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 09.01.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

acth (adrenokortikotropt hormon, kortikotropin): Hormon som dannes i hypofysens forlapp. Stimulerer dannelse og utskillelse av kortisol i binyrebarken.

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

melanom (malignt melanom, føflekkreft): Melanom er en spesiell form for hudkreft som oppstår i hudens pigmentceller (celler med fargestoff). Sykdommen kan også opptre i pigmentcellene i slimhinner, i øyne og i indre organer.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

nærsynthet (myopi): Ved myopi ser en klart på nært hold, mens objekter langt unna er uklare.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.