Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Candemox Comp 32 mg / 12,5 mg tabletter

kandesartancileksetil, hydroklortiazid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Candemox Comp er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Candemox Comp
 3. Hvordan du bruker Candemox Comp
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Candemox Comp
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Candemox Comp er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Navnet på medisinen din er Candemox Comp. Den brukes for å behandle høyt blodtrykk (hypertensjon) hos voksne pasienter. Den inneholder to virkestoffer: kandesartancileksetil og hydroklortiazid. Disse virker sammen for å senke blodtrykket ditt.
 • Kandesartancileksetil tilhører en gruppe legemidler som kalles angiotensin II- reseptorantagonister. De virker avslappende på blodårene dine og utvider dem. Dette bidrar til å senke blodtrykket ditt.
 • Hydroklortiazid tilhører en gruppe av medisiner som kalles diuretika (vanndrivende tabletter). Det hjelper kroppen din til å kvitte seg med vann og salter, som natrium, via urinen. Dette bidrar til å senke blodtrykket ditt.
Legen din kan forskrive Candemox Comp dersom blodtrykket ditt ikke er tilstrekkelig kontrollert med kandesartancileksetil eller hydroklortiazid alene.
 
2. Hva du må vite før du bruker Candemox Comp
Bruk ikke Candemox Comp dersom:
 • du er allergisk overfor kandesartancileksetil eller hydroklortiazid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • du er allergisk overfor sulfonamid-legemidler. Spør legen om du ikke er sikker på om dette gjelder deg.
 • du har alvorlig leversykdom eller galleveisobstruksjon (problem med drenering av galle fra galleblæren).
 • du har alvorlige nyreproblemer. du er mer enn tre måneder ut i svangerskapet (det er også best å unngå Candemox Comp tidlig i svangerskapet – se avsnittet om graviditet).
 • du noen gang har hatt urinsyregikt.
 • du har vedvarende lavt nivå av kalium i blodet.
 • du har vedvarende høyt nivå av kalsium i blodet.
 • dersom du har diabetes eller nedsatt nyrefunksjon, og du får behandling med et legemiddel mot høyt blodtrykk som inneholder aliskiren.
Før du bruker Candemox Comp, bør du rådføre deg med lege eller apotek hvis du er usikker på om noe av det som er angitt ovenfor, gjelder for deg.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Candemox Comp hvis:
 • du har hjerte-, lever- eller nyreproblemer.
 • du nylig har hatt en nyretransplantasjon.
 • du får oppkast, nylig har hatt kraftig oppkast eller har diaré.
 • du har en binyresykdom som kalles Conns syndrom (kalles også primær hyperaldosteronisme).
 • du har diabetes.
 • du har hatt en lidelse som kalles systemisk lupus erythematosus (SLE).
 • du har lavt blodtrykk.
 • du noen gang har hatt slag.
 • du noen gang har hatt allergi eller astma.
 • dersom du bruker noen av følgende legemidler mot høyt blodtrykk:
  • en ACE-hemmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), særlig hvis du har diabetisk nyresykdom
  • aliskiren
 • dersom du har hatt hudkreft eller hvis du utvikler uventete hudforandringer under behandlingen. Behandling med hydroklorotiazid, særlig ved høye doser over en lengre periode, kan øke risikoen for enkelte typer hud- og leppekreft (ikke-melanom hudkreft). Beskytt huden din mot sollys og ultrafiolett (UV)-stråling mens du bruker Candemox Comp.
 • du tror du er (eller kan bli) gravid. Candemox Comp anbefales ikke tidlig i svangerskapet, og må ikke tas hvis du er mer enn tre måneder ut i svangerskapet. Det kan forårsake alvorlig skade på barnet hvis det brukes i denne perioden (se avsnittet om graviditet).
Legen din kan utføre regelmessige kontroller av nyrefunksjonen din, blodtrykket og nivået av elektrolytter (f.eks. kalium) i blodet ditt.
Se også informasjon i avsnittet «Bruk ikke Candemox Comp».
Det kan hende at legen din vil møte deg oftere og ta noen prøver dersom du har noen av disse tilstandene.
Fortell legen eller tannlegen at du bruker Candemox Comp dersom du skal gjennomgå en operasjon. Candemox Comp kan nemlig føre til stort blodtrykksfall dersom det gis sammen med visse bedøvelsesmidler.
Candemox Comp kan føre til økt hudfølsomhet for sollys.
Barn og ungdom
Det er ingen erfaring med bruk av Candemox Comp hos barn og ungdom (yngre enn 18 år). Candemox Comp bør derfor ikke gis til barn og ungdom.
Rådfør deg med lege hvis du driver med idrett og må avlegge dopingtester. Candemox Comp inneholder nemlig et virkestoff som kan gi positivt utslag på slike tester.
Andre legemidler og Candemox Comp
Rådfør deg med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Candemox Comp kan påvirke måten andre legemidler virker på, og visse legemidler kan påvirke måten Candemox Comp virker på. Hvis du bruker visse typer legemidler, kan det hende at legen din må ta blodprøver med jevne mellomrom.
Informer legen din dersom du bruker noen av de følgende legemidlene, siden det kan være nødvendig at legen endrer dosen din og/eller tar andre forholdsregler:
 • En ACE-hemmer eller aliskiren (se også informasjon i avsnittene «Bruk ikke Candemox Comp» og «Advarsler og forsiktighetsregler»).
 • Andre legemidler som senker blodtrykket, deriblant betablokkere, legemidler som inneholder aliskiren, diazoksid og angiotensinkonverterende enzym (ACE)-hemmere som enalapril, kaptopril, lisinopril og ramipril.
 • Legemidler som regulerer hjerterytmen (antiarytmika) som digoksin og betablokkere.
 • Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID-preparater) som ibuprofen, naproksen, diklofenak, celecoxib eller etoricoxib (legemidler for lindring av smerte og betennelse).
 • Acetylsalisylsyre, hvis du tar mer enn 3 gram hver dag (legemiddel for lindring av smerte og betennelse).
 • Kaliumtilskudd eller kaliumholdige salterstatninger (legemidler som kan øke kaliumnivået i blodet).
 • Heparin (blodfortynnende middel).
 • Vanndrivende tabletter (diuretika).
 • Litium (et legemiddel mot psykiske helseproblemer).
 • Legemidler som kan påvirkes av kaliumnivået i blodet, som noen antipsykotiske legemidler.
 • Kolesterolsenkende legemidler, som kolestipol eller kolestyramin (lipidsenkende legemidler av resintype).
 • Tilskudd av kalsium eller D-vitamin.
 • Antikolinergika som atropin og biperiden.
 • Amantadin (for behandling av Parkinsons sykdom eller alvorlige virusinfeksjoner).
 • Barbiturater (en type beroligende midler som også brukes ved epilepsi).
 • Legemidler mot kreft.
 • Steroider som prednisolon.
 • Adrenokortikotropt hormon (ACTH).
 • Legemidler mot diabetes (tabletter eller insulin).
 • Avføringsmidler (laksativer).
 • Amfotericin B (for behandling av soppinfeksjoner).
 • Karbenoksolon (for behandling av gastroøsofageal reflukssykdom eller munnsår).
 • Penicillin eller ko-trimoksazol også kalt trimetoprim/sulfametoksazol (et antibiotikum).
 • Ciklosporin, en medisin som brukes ved organtransplantasjon for å hindre organavstøtning.
 • Andre legemidler som kan forsterke den antihypertensive effekten, som baklofen (en krampehemmende medisin), amifostin (brukes i kreftbehandling) og noen antipsykotiske legemidler.
Rådfør deg med lege hvis du er usikker på hva disse legemidlene er.
Inntak av Candemox Comp sammen med mat, drikke og alkohol
 • Candemox Comp kan tas med eller uten mat.
 • Når du får forskrevet Candemox Comp, bør du rådføre deg med lege før du drikker alkohol. Alkohol kan gjøre deg ør eller svimmel.
Graviditet og amming
Graviditet
Du må informere legen hvis du tror du er (eller kan bli) gravid. Legen vil normalt råde deg til å slutte med Candemox Comp før du blir gravid eller så snart du vet at du er gravid, og vil råde deg til å ta et annet legemiddel i stedet for Candemox Comp. Candemox Comp anbefales ikke tidlig i svangerskapet, og må ikke tas hvis du er mer enn tre måneder ut i svangerskapet. Det kan forårsake alvorlig skade på barnet hvis det brukes etter 3. graviditetsmåned.
Amming
Informer legen hvis du ammer eller skal begynne å amme. Candemox Comp anbefales ikke for mødre som ammer, og legen kan velge en annen behandling for deg hvis du ønsker å amme, særlig hvis barnet er nyfødt eller ble født for tidlig.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Noen kan føle seg trette eller svimle når de bruker Candemox Comp. Hvis dette gjelder deg, skal du ikke kjøre eller bruke verktøy eller maskiner.
Candemox Comp inneholder laktose
Hvis legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor (ikke tåler) enkelte sukkertyper, bør du rådføre deg med legen før du tar dette legemidlet.
Candemox Comp inneholder natrium.
Dette legemidlet inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som “natriumfritt”.
 
3. Hvordan du bruker Candemox Comp
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Det er viktig å fortsette å ta Candemox Comp hver dag.
Anbefalt dose av Candemox Comp er én tablett daglig.
Svelg tabletten med et glass vann.
Prøv å ta tabletten til samme tid hver dag. Det vil gjøre det lettere å huske å ta den.
Dersom du tar for mye av Candemox Comp
Kontakt lege eller apotek umiddelbart hvis du har tatt mer Candemox Comp enn legen har forskrevet.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Candemox Comp
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett. Bare ta den neste dosen som vanlig.
Dersom du avbryter behandling med Candemox Comp
Dersom du avslutter behandlingen med Candemox Comp, kan blodtrykket øke igjen. Du må derfor ikke slutte å ta Candemox Comp uten å rådføre deg med legen din først.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Det er viktig at du er klar over hva disse bivirkningene kan være. Noen av bivirkningene av Candemox Comp er forårsaket av kandesartancileksetil og noen er forårsaket av hydroklortiazid.
Slutt å ta Candemox Comp og søk umiddelbart medisinsk hjelp dersom du får noen av de følgende bivirkningene:
 • pustevansker, med eller uten opphovning av ansikt, lepper, tunge og/eller hals.
 • opphovning av ansikt, lepper, tunge og/eller hals, som kan medføre problemer med å svelge.
 • kraftig kløe i huden (med vabler).
Candemox Comp kan redusere antallet hvite blodceller. Motstandskraften mot infeksjoner kan bli redusert, og du kan oppleve tretthet, infeksjon eller feber. Kontakt legen din dersom du opplever dette. Det kan hende at legen din av og til vil ta blodprøver for å sjekke om Candemox Comp har hatt noen virkning på blodet ditt (agranulocytose).
Andre mulige bivirkninger:
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • Endrede resultater på blodprøver:
  • Redusert mengde natrium i blodet. Hvis dette er alvorlig, kan du oppleve svakhet, mangel på energi eller muskelkramper.
  • Økt eller redusert mengde kalium i blodet, spesielt hvis du allerede har nyreproblemer eller hjertesvikt. Hvis dette er alvorlig, kan du oppleve tretthet, svakhet, uregelmessige hjerteslag eller prikking og stikking i huden.
  • Økt mengde kolesterol, sukker eller urinsyre i blodet.
 • Sukker i urinen.
 • Svimmelhet/spinnende følelse eller svakhet.
 • Hodepine.
 • Luftveisinfeksjon.
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • Lavt blodtrykk. Dette kan gjøre deg ør eller svimmel.
 • Manglende appetitt, diaré, forstoppelse, mageirritasjon.
 • Hudutslett, vablete utslett (elveblest), utslett på grunn av følsomhet for sollys.
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer)
 • Gulsott (gulfarging av huden og det hvite i øynene). Kontakt lege umiddelbart om du opplever dette.
 • Innvirkning på nyrefunksjonen, spesielt hvis du har nyreproblemer eller hjertesvikt.
 • Søvnvansker, depresjon, rastløshet.
 • Kribling eller prikking i armer eller ben.
 • Kortvarig tåkesyn.
 • Unormale hjerteslag.
 • Pustevansker (inkludert lungebetennelse og væske i lungene).
 • Feber.
 • Betennelse i bukspyttkjertelen. Dette kan gi moderate til sterke magesmerter.
 • Muskelkramper.
 • Skadede blodkar, som forårsaker røde eller blålilla flekker i huden.
 • Redusert antall røde eller hvite blodceller eller blodplater. Du kan oppleve tretthet, infeksjon, feber eller få blåmerker lettere.
 • Et alvorlig utslett, som utvikles raskt, med blemmedannelse eller avskalling av huden og eventuelt blemmer i munnen.
Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer)
 • Opphovning av ansikt, lepper, tunge og/eller hals.
 • Kløe.
 • Ryggsmerter, smerter i ledd og muskler.
 • Endret leverfunksjon, inkludert leverbetennelse (hepatitt). Du kan oppleve tretthet, gulfarging av hud og det hvite i øynene, samt influensalignende symptomer.
 • Hoste.
 • Kvalme.
Ikke kjent (frekvensen kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • Plutselig nærsynthet.
 • Plutselig øyesmerte (akutt trangvinklet glaukom).
 • Systemisk og kutan lupus erythematosus (allergisk tilstand som kan forårsake feber, leddsmerter, hudutslett som blant annet rødhet, blemmedannelse, avskalling og knuter).
 • Hud- og leppekreft (ikke-melanom hudkreft).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Candemox CompOppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og på flasken/blisterbrettet etter Utløpsdato/EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Holdbarhet etter anbrudd av flasken:
3 måneder
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Candemox Comp
Virkestoff(er) er kandesartancileksetil og hydroklortiazid.
Hver tablett inneholder 32 mg kandesartancileksetil og 12,5 mg hydroklortiazid.
Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, jernoksid, gult (E172), jernoksid, rødt (E172), jernoksid, svart (E172), maisstivelse, povidon K30, karragenan (E407), krysskarmellosenatrium og magnesiumstearat.
Hvordan Candemox Comp ser ut og innholdet i pakningen
32 mg/12,5 mg tabletter:
Lysebrune, spettede, ovale, bikonvekse tabletter, preget med 32 på én side og med delestrek på begge sider.
Delestreken er for at tablettene lettere skal kunne deles og dermed gjøre dem lettere å svelge, og ikke for å dele tabletten i to like store doser.
Al/Al-blister med tørkemiddel: 7, 10, 14, 28, 30, 56, 60, 90, 98, 100 eller 300 tabletter
HDPE-flaske med PP-kork og tørkemiddel:
56 eller 100 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark.
Tilvirker
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia
eller
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland
eller
Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2 D, 9220 Lendava, Slovenia
eller
Lek S.A., ul. Domaniewska 50C, 02-72 Warszawa, Polen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 20.02.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

acth (adrenokortikotropt hormon, kortikotropin): Hormon som dannes i hypofysens forlapp. Stimulerer dannelse og utskillelse av kortisol i binyrebarken.

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

antihypertensiv: Senker høyt blodtrykk (hypertensjon).

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

gastroøsofageal reflukssykdom (gerd, gørs): (GERD: GastroEsophageal Reflux Disease. GØRS: Gastroøsofageal reflukssykdom.): Oppgulp av magesyre og mageinnhold fra magen til spiserøret. Oppstøtene kommer flere ganger i uken og kan påvirke livskvaliteten til pasienten betydelig. Andre symptomer på sykdommen kan inkludere magesmerter, tørrhoste og følelse av en klump i brystet. Kvalme og natthoste som ligner astma kan også forekomme. Det er flere årsaker til sykdommen. Den vanligste er at den nederste lukkemuskelen i spiserøret avslappes i for lang tid, slik at mageinnholdet kan komme tilbake til spiserøret. Det kan også skyldes nedsatt spyttproduksjon og at den nedre lukkemuskelen ikke lukkes helt. For de fleste er gastroøsofageal reflukssykdom en kronisk tilstand.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

melanom (malignt melanom, føflekkreft): Melanom er en spesiell form for hudkreft som oppstår i hudens pigmentceller (celler med fargestoff). Sykdommen kan også opptre i pigmentcellene i slimhinner, i øyne og i indre organer.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

nærsynthet (myopi): Ved myopi ser en klart på nært hold, mens objekter langt unna er uklare.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.